is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 12, 26-01-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARKTBERICHTEN

Rotterdamsche markt. Rotterdam. 24 Jan. 1933. Aangevoerd : 193 paarden, 13 veulens, 0 ezel, 1022 magere runderen, 818 vette runderen, 280 vette kalveren, 756 nuchtere kalveren, 195 graskalveren, 354 schapen of lammeren, 1 varken, 12 biggen, 5 bokken en geiten, 0 overlooper. • Prijzen per $ kilo: koeien 14— 18 c„ 24—27 c. en 30—31 c.; ossen 15—17 c., 21—24 c. en 26—28 c.; stieren 14—16 c., 17$— 20 c. en 225—24 c.; kalveren 22$— 27$ c., 30—35 c. en 45-47 C. graskalveren 16—21 c. Prijzen per stuk van mager vee: Melkkoeien f 115—f 225 Kalikoeien „ 125—, 245 Stieren „ 70-, 280 Pinken , 50—, 85 Graskalveren „ 20—„ 45 Vaarzen , 80—„ 125 Werkpaarden „ 000—, 000 Paarden „ 100—„ 230 Slachtpaarden „ 80—, 150 Hitten „ 40—, 80 Veulens , 30—„ 70 Fok nuchtere kalveren „ 9—, 15 Slacht „ , „ 4—, 8 Biggen „ 3—, 6 Idem per week o—o c. De aanvoer van vette koeien en ossen was flink, de handel vlotter en de prijzen flinker. Een enkele prima spoelingkoe ging tot 2 cent boven noteering. Stieren tamelijke aanvoeg handel iets beter en de prijzen stijver. In vette kalveren groote aanvoer, handel Slecht, de prijzen van dele en 2e soort waren lager, die van de 3e soort bleven gelijk. Een enkel prima kalf ging tot 2$ ct. boven noteering. Op de magere markt was de aanvoer van melk- en kalikoeien ruim, de handel stroef en de prijzen bleven vrijwel stationnair. In jongvee was de aanvoer tamelijk, handel kalm, terwijl inde prijzen geen noemenswaardige verandering kwam. Nuchtere-, fok- en slachtkalveren groote aanvoer, handel Stug, terwijl hier dezelfde prijzen werden bedongen. Een enkel best slachtkalf ging tot f 2. boven «oteering. De aanvoer van gras>;alveren was niet zoo groot, handel tamelijk, terwijl dezelfde prijzen gemakkelijk werden bedongen. De aanvoer van Werk- en slachtpaarden, hitten en veulens was iets minder en de handel heelemaal stroef. Er bestond bijna geen animo tot koopen, zoodat dezelfde prijzen moeilijk bedongen werden. Biggen kleine aanvoer, matige handel en lage, prijzen. Schapen en lammeren flinke aanvoer, stroeve handel, iets lagere prijzen. NOTEERINGEN MEPPELER ZUIVELBEURS. Maandag 23 Januari 1933. Boter: f 1.65 Kaas; Broodkaas 40+ p.p. 18$ k 19$ c. Gouda 40+ „ „ 18$ k 19$ , „ n 20+ , „ 10$ k 11$ „ Edammer 40+ „ „ 18$ k 19$ „ 30+ „ „ a „ „ 20+ , , 11 *l2 , Leidsche 20+ , , 11 kl2 „ Stemming: matig. Hardenberg,23 Jan. ‘33 Op de heden alhier gehouden varkensmarkt waren aangevoerd 400 biggen, 60 loopvarkens, 15 drachtige en guste motten. De prijzen waren als volgt: Biggen f 3.50 —f 6.50 per week tot f 0.85 Loopvarkens f 9.00—f 13.00 Drachtige motten f2B.oo—f 37.50 Guste motten f2l.oo—f 38.00 De handel in biggen was slechter dan vorige week. Ook in alle andere soorten was weinig handel. Vette varkens, die reeds voor 4 weken aan decentrale geleverd zouden worden, zijn nog niet ontvangen. Hier woont nog een landbouwer die 5 stuks biggen heeft die meer dan 700 pond per stuk wegen. Het ziet er nog niet naar uit, dat de varkenshandel beter zal worden. De aanvoer is naar den tijd van ’tjaar veel te groot. Slagharen, 24 Jan. ’33. Eieren: Kuikeneieren f 3.50—f 3.75 Wit f 4.00—f 4.25 Gemengd „ 4.25—, 4.40 ... Bruin „ 4.40—, 4,50 Groningen, 24 Jan. 1903. p. Ioi.i K.G. N. Roodc larwe f U.oo 0.00 N. Witte Tarwe – 0.00— 0.00 Rogge – 3.80- 4.00 Wintergerst – 4.25 5.00 Zomergerst – 4,00 4.50 Witte Haver- 3.80 4.30 Zwanenhalsgerst – o.oo 0.00 Gele Haver- O.üü— 0.00 N. Zw. Haver- 4.25 4.50 Blauwpeulerwten – o.oo 0.05 Groene Erwten – 9.00—14.50 Paardeboonen – 5.00 6.00 Wierdeboonen – 5.00 6.00 Waalsche boonen – 9.00—11.75 Koolzaad – 12.00—13.75 Karwijzaad – 13.00—19.50 Geel Mosterdzaad – 12.00—18.50 Kanariezaad – 4.75 6.15 Blauw Maanzaad – 32.00 40.00 Buiten). Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 4.50—4.75 Voergerst – 4.10—4.50 Platte Mals – 0.00—0.00 Ronde Mals – 4.20—4.60 De korting en bijbetaling bedraagt per 100 K.G. voor: natuurgew. per K.G. Tarwe (75 K.G.) 10 ct. Rogge . (70 , 1 10 „ Boekweit (66 „ ) 10 „ Kanariezaad (70 ,)10 , InlandscheGerst (60 , ) 10 „ AlleHaversoorten(46 , ) 10 ,

Groningen, 24 fan. 1933. 1 escort 2e soort Kalf- en Melkk. 190-210 160-180 3e soort 1.10-1.20 Kalfvaarzen 000-000 000-000 ' Voorj. Koeien 140-160 90-120 : Vare koeien 130-150 90-110 1 Vaarzen ÖOO-000 000-000 ■ Stieren 0.42-0.44 0.30-0,32 p. K.G. slachtgew. ■ Kalv. en pinken 00-000 00-000 ' Slachtvee 0.49-0.50 0.42-0.44 3e soort 0.28-0.30 per K.G. slachtgew. I Vette Kalveren 0.54-0.56 0.40-0.44 1 o—oo per K.G. slachtgew. ’ Weideschapen f 10-f 13 ■ Velte lammeren f7-{9.00 ■ Weidelamraeren f5-f7.00 Vette schapen fl3-f!5; fll-fIZ • Loopvarkens 00 -00 o. o. i (f o.oo—f 0.00 per week) > Biggen f3.50-6.00 ) Vette varkens 0,26-0.27 0.23-0.25 > Zouters 26—28 cent. j Overz kc h t. ) Kalf- en melkvee handel weder) om traag, nauwelijks prijshoudend. ) Slachtvee handel zeer langzaam, 1 doch prijshoudend. Stieren en vette ) kalveren handel en prijzen als de i vorige week. Nuchtere kalveren ! iets hooger f3—f6 per stuk. Woli vee in alle soorten handel zeer . slecht en niet prijshoudend. Vette ! varkens aanvoer grooter, prijzen . lager, afloop der markt was slecht. , Zware zouters prijshoudend. Biggen | aanvoer gering, handel zeer slecht. Officieele noteering. 1 Eieren hooger. 1 Groothandel f 3.65 de 100 stuks. ■ Kuikeneieren f3.00 de 100 stuks ; Kleinhandel f 0.90 per 20 stuks. i Noteering Ver. Bierhandelaren Groningen. ! Eieren f 3.65 per 100 stuks, i Kleine eieren f 3.10 , „ „ i 2e soort f 3.00 „ „ „ ■ Kleinhandel f 0.95 , 20 „ Omzet Ver. Eierhandelaren Groningen. Week van 16—21 Januari. 1 Binnenland 296.820 stuks, i Export 440200. Totaal 737020 st. ' Pluimvee- en Eiermarkt. ’ Hoogeveen, 24 Jan. 1933. Kuikeneieren f 3.00—f 3.50 1 wit „ 3.50 „ 4.00 gemengd „ 4.00—,, 4.15 bruin „ 4.15—„ 4.25 1 100 oude hanen „ 0.75—,, 1.00 200 jonge hanen „ 0.55—„ 1.10 50 jonge hennen „ 1.65—„ 2.00 ; 500 oude kippen „ 0.70—„ 1.25 ; 48 konijnen „ 0.50—„ 1.65 ; 15 eenden , 0.50—,, 0.70 ! 25 duiven p. paar , 0.10—„ 0.20 Handel traag. Bellen, 23 Jan, 1933. Op de markt waren heden aangevoerd: 0 runderen, 346 varkens, 0 Fr. schapen, 0 Dr. schapen, 0 lammeren, 0 gieten. , Dr. motten „ 28 , 37 Guste motten „ 20 „ 35 , Loopvarkens „ 9 , 17 t Biggen per week „ .60 ,0.90 , Vette varkens p. KG. „ 0.52 „ 0.56 , Dr. schapen „ o.oo , 00 Fr. Schapen , ffl „ 00 Geiten ,0.00 „ 0 Boter per K.G. ,1-90 „ 0 Eieren per 100 stuks „ 3. „ 0.00 Handel iets trager. ) —■ • HEINTJES | Van I—3 regels I 0.25. Elke j regel meer 8 cent. ) ] TE HUUR: I een plaatsje best Bouwland, ; ontgonnen dalgrond groot 10 H.A. i met nieuwe behuizing, liggende i Alteveer gem. Onstw., aan wijk, hoofddiep en verharde weg. r Tevens ook te koop. f Te bevragen bij H. SLUITER, P. H. 1 K. 4, Veendam. Te koop aangeboden: Een le klas Boerderij met 2 plaatsen naast elkaar gelegen best Groen- en Bouwland, gunstig gelegen ineen der monden, groot plm. 30 H.A. Aanvaarding landerijen terst., de gebouwen 1 Mei a.s. 1 Alleen voor serieuze liefhebbers 1 mondeling te bevragen bij J Hs. BOER, Beëed. Makelaar, Stadskanaal, b.d. Buinermond, Tel. 314. j KantoorurenS—2en’sav.na6uur. J TE KOOP; ' Pl.m, 125 H.L. Orion Zaaihaver, natuurgewicht 50 K.G. bij E. SCHREUDER Ezn., j No. 13—18, Veendam. I TE KOOP: | frisch Haver- en Roggestroo. • Steeds in voorraad bij H. KLINK-1 HAMER, Annen. Tel. 15.

STEMPELS. J. A. BOOM & Zn.

GEVRAAGD-, een Boerenknecht, door E. DIEKEMA, Wollinghuizen 0./D. Dijk. DIVERSEN. Nergens zoo goedkoop. Het adres voor IJZERWAREN, SPIJKERS, DRAADPALEN, PUNTDRAAD, HARMONICAGAAS, VLECHTWERK, ASPHALT en nieuwe Ijzeren GEWICHTEN, is alleen bij A. KROPVELD & Zn. SLUISSTRAAT, MUSSELKANAAL. Vraagt prijsopgaaf. Advertentiën. Accountantskantoor J. J. NANNING STADSKANAAL bij het Hoofdstation. Telefoon 122. Belastingzaken, Balansen, Boekhouding. Aardappelselectiebedrijf „NASSAU HEERT” ’t Zandt (Gr.) Eigenheimer en Bevelander Kleipoters Klasse A. N. A. K. Billijke prijzen. Kaikfabriek Je Sneeuwbal' Oosterstraat – Stadskanaal, vraagt voor den verkoop van hare prima, prima verpakte gipskalk, in elke plaats waar nog niet vertegenwoordigd een Persoon, die zich wil belasten met den verkoop tegen hooge provisie. IHET ADRES in Elast. Kousen, Buikgordels, Breukbanden, Verband-artikelen, enz. HERM. MEIJER, gedipl. Drogist Stadskanaal. Drogisterij „De Qaper” TELEF.S9 Ml GEERT MILDER MUSSELKANAAL. Koper-, Lood-, Bliken Zinkwerken. Levering van alle soorten Pompen, Gegalvaniseerde Goten, Waterleiding, enz., enz. Beleefd aanbevelend.

Manufacturenen Confectie Magazijn H. DE GROOT n.h. Postkantoor Stadskanaal. Reclame-prijzen in het art. cocos COCOS TAPIJT 95 cM. breed 49 ct. COCOS LOOPER vanaf 25 ct. le kwal. COCOS TAPIJT 100 cM. breed 85 ct. Gratis boorden. H.H. Landbouwers! Sluit Uw Brand- en Storraverzekering bij een solide Mij. tegen billijke premie. H. LINZEL, Uitbreiding – Stadskanaal. Corresp. Gron. Brandw.borg Mij. Geen angst meer voor breken. zijn afdoeitde gebleken. POPKEN – Assen. Wilt ge goed en goedkoop bediend worden, koopt dan bij ondergeteekende. JAN SNIIT Rzn. „DE KRUIDENIER” Bellen. Koopt Uwe Haarden en Kachels bij Wed. DALMAN, Oude Pekela. Ruime sorteering. Lage prijzen. Vakkundige plaatsing. Beleefd aanbevelend. 1 H.H. Veehouders! Steeds tegen scherp concurreerende prijzen alle soorten Vee- en Krppenvoerartikelen. GEBR. SLBNG, Stadskanaal (W.) DAMES ! In voorraad alle kleuren EVERLASTING. T. WOLDENOORP, STADSKANAAL ■ Hoofdstraat. H.H. Landbouwers! Uw adres voor Bouwmaterialen, Ijzerwaren, alle voorkomende Betonwerken, Landbouwkalk, O. GOUDBERG Gasselternijeveen – Tel. 7.

Boiilangerie Moderne 2e Hoofdstr. 23 – Tel. 2004 MEPPEL voorzien Gebakjes, Koekjes en Bonbons Neemt proef met onze Ontbijt- Gember en Sucade-Koek Voor Rijwielen, Onderdeelen, Reparatie. Auto-verhuur Prima 4- en 6-persoons wagens. Speciaal Ingericht voor Ziekenvervoer. Aanbevelend, E. tl. HAAK, Stadskanaal, Hoofdstraat 109 Tel. 72. Voor do Landbouwers en Veehouders: Ontsmettingsmiddelen voor Graan, enz. Kopervitriool, Mangaansulfaat, Van ouds bekende Geneesmiddelen voor het vee. Steeds in voorraad. FirmaJ.Pekelaer&Zn Musselkanaal. FORDSON TRACTORS. TE KOOP: I Fordson Tractor, 1928, prima in orde, conipl. met wegbanden. Prijs f 900.—; I Fordson Tractor, 1927, compl. met poulie, Pierce Regulateur en wegbanden. Uiterst ( 750 Al deze tractors worden onder volle garantie verkocht. W. M. v.d. Ven, Fordson Dealer, Looscheweg 73, Apeldoorn. Telef. 3676 (2 lijnen). H.H. Landbouwers! Koopt Uwe Gras- en Klaverzaden, Serradella, Mangel- en Voederbietenzaden, bij een vertrouwd adres. Eerste kwaliteit Zaden, tegen scherp concurreerende prijzen. G. Kloosterhuis Hzn. Bovenburen 30 – WINSCHOTEN. Tel. 341. F. N. Bakker Stadskanaal • Pekelderweg Telefoon No. 205. Koper-, Lood-, Zinkwerken, Electriciteitswerken, Watergeleidingen voor Woonhuis en Veestallen, Bliksemafleiders. Verlichtings-, Verwarmings- en Huishoudelijke artikelen. Beleefd aanbevelend. H. Landbouwers! Een Heeren- of Damesrijwiel vanaf 25 gulden onder een jaar garantie. Nergens goedkooper. Nergens voordeeliger dan bij J. J. v.d. Werf ASSEN.

jORENTSCHE BOERENBOND , Afd. Cexferveen en Annerveen. Groote Propapida=Avond op Zaterdag 28 Januari a.s., ’s avonds 7 unr, in café HOVING te Eexterveen. Spreker: de Heer J. OH LANGE I uit Wijster. Onderwerp; „Het ontwakende Platteland”. . Leden en niet-leden, komt allen op. Neemt vrouwen mee! DE BESTUREN. i ■ GRONINGER BOERENBOND Afdeeling „Slochferen-Kolliam.” Groote Propagandaen tevens Jaarvergadering op Vrijdag 3 Fet>r., ’s avonds 7 uur, In ’t Café WICHERING te Slodderen. Spreker: de Heer J. DB LANGE te Wijster. Onderwerp: „Wat is de oorzaak van de moeilijkheden op het Platteland?” Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester. P.S. Ook niet-leden worden dringend uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. HET BESTUUR. Koopt Uw Mangel- en Voederbietenzaden, Gras- en Klaverzaden bil O. v.d. MEENT SSaadteelt – Zaadhandel SCHEEMDA UITSLUITEND le KWALITEIT EN CONCURREERENDE PRIJZEN MUSSELKANAAL – Sluisstraat 12. Auto’s, Motoren en lijwiek Reparatie-inrichting. L,UXE VERHUUR. K. E. DIJKHUIS voorheen 6. RUBINGH Jzn. H.H. Vee- en Pluimveehouders! Steeds voorradig alle soorten voeders voor Uw vee als; Krachtvoer voor Melkvee, Kalvermeel, Alle soorten Koeken van N.T., Ochtendvoer, Kunstkorrel en Crlsiskunstkorrel, Gemengd voer. Grit, enz., enz. bij JAN FRUMMEL Jaczn. te Stadskanaal (W.) Vertegenwoordiger voor de N.V. Muskatorfabriek. BOOM’S BOEK- EN STEENDRUKKERIJ UITQ. MEPPELER COURANT —> DRUKWERKEN ◄ IN ELKE UITVOERING TEL. 2036 HET ADRES TEL.2O3ó BELASTINGZAKEN en ADMINISTRATIES worden zeer billijk voor U behandeld door T. WIEGMAN Administratiekantoor Nw. Pekela Telef. 203 LAMOBOUWKALK voor directe of latere ——: levering : Fa. B. KOITER Stadskanaal (O.)