is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 16, 23-03-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steeds verschgebrande superieure kwaliteit SCHELPKALK voer den landbouw tegen speciaal verlaagden prils beschikbaar. W ortmann Kalkfabriek Veendam – Telefoon 333 (3 lijnen)

I Crisis en Malaise I maken den landbouwer het leven bijna onmogelijk •: E Koop uwe Verfwaren, B B Behangselpapieren, enz. «i B I Firma J. H. OCKELS I i STADSKANAAL – TEL. 48. E U bespaart dan veel op uwe onkosten. Kleurkaarten en inlichtingen gratis H.H. Dorschmachiuehoudeiis Laat Uwe machines bij ons repareeren. Met onze 40-jarige ervaring op het gebied van Dorschmachines staan wij ü ten dienste. Solied werk tegen billijke berekening. Beleefd aanbevelend, E, HUT, Machinefabriek BEERT A. GRITZNER Naaimachines. MAX DOHLE, Stadskanaal. I Schoenen Schoenen B H.H. LANDBOUWERS! Bij J. B. VEGTER B Ommelandervvijk » koopt U reeds prima Landschoenen B voor f 3.23. I|| Verder vindt U hier een groote sorteering in B HEEREN-, DAMES- en M KINDERSCHOENEN 9| voor ONGEKEND LAGE PRIJZEN, Ziet de Etalages. Billl» TOUI mm il lIB—MHI R. JANSEN Fzn. Sluisstraat 66 Musselkanaal Grof-, Hoef-, Landbouw- en Machinesmederij. Ijzeren Raamconstructie Metaaldraaierij en Autogene Laschinrichting Aanleg van Gas-, Electrisch Lichten Krachtinstallafies, Rijwielhandel. i Wenscht U een vertrouwd adres voor Uwe Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, bestelt dan bij: Firma F. JAGER Zaadteelt Zaadhand el WINSCHOTEN. Speciaal adres voor aan te leggen Weilanden.

n J 15 Maart 1933 MÉÉ I Graszaden I I Klaverzaden I I Voederbieten I I Landbouwzaden I Z.H, K.K, p. Kilo Rood Klaverzaad 97% 90% f 0.70 Wit Klaverzaad, no. I .««•««.• 98 92 • 0.90 ~ „ ~ II • « < « • • t t 97 90 • 0.80 ~ ~ ~ 111 .«••«««• 96 86 • 0.70 Zweedsch Basterd Klaverzaad • « • « • • 98 92 • 0.8 S JS3 Lucerne de Provence 98 94 • 0.85 B Hopperups Klaver . , ( « t « « , * • 97 98 . 0.80 Engelsch Ray Gras .••<*.»«* 98 92 • 0.25 Paccy Gras ~..»•*««•« « 99 90 • 0.30 Italiaansch Ray Gras .»«(s«ate 98 92 • 0.2 S Westerwoldsch Ray Gras e.«s(», 98 91 • 0.2S Beemdlangbloem t < • 96 94 «0.33 Veldbcemdgras «.«« 90 90 • 0.75 Ruwbeemdgras ..,,,*••«*• 95 95 • 0.65 Timothee « • • • » 97 90 • 0.40 Kamgras, prima lersch zaad . « * » 4 « 98 90 * 0.75 Kropaar 90 95 • 0.30 Hardzwenkgras . , , , , « , 0 # » . 94 94 * 0.65 Schapengras . , . , , 9 < • ( . 90 90 * 0.70 Beemdvossestaart . .... o .... 65 80 «1.20 B Wm Ftoringras 95 95 • 0.75 fl Serradella (p. 100 ko. f 14.—) , . e . 98 90 – 0.16 BK Spurriczaad („ 100 „ – 17.—) . « , » 97 90 • 0.20 Gele Lupinen {„ 100 „ • 14.—) , , , , 98 86 • 0.16 Geld. Wikken {,, 100 „ – 16.—J . , . . 98 95 – 0.20 Groenkraag Jaapjesbiet, ontsmet . , • « • 98 91 • 0.55 Barres van Sludstrup „ »,», . 98 88 • 0.5 S B Barres Strynö 98 92 • 0.60 | Gele Eckendorfer „ , 98 90 * 0.55 Rosakraag „ . . . . • 98 90 * 0.55 Al onze BIETENZADEN worden ZONDER PRIJSVERHOOGING geleverd, ONTSMET met U T 685, onder toezicht van den Planten-H ziektenkundigen Dienst te Wageningen. Bij vergelijking v. onze prijzen met die van andere firma’s gelieve U rekening te houden met onze FRANCO LEVERING. Voor kleine zendingen beneden 10 kilo verzoeken wij U leverings-BBj voorwaarden aan te vragen. SAMENSTELLINGEN VOOR WEIDE-AANLEG worden op aanvraag toegezonden; prijzen van f 15. tot f 25. per H.A. BB Bij toezending worden klavers en grassen apart gemengd. LEVERING, bruto/netto, zakken inden prijs begrepen. ||||ll FRANCO, woonplaats v/d Agent of naaste spoorw.station, BETALING, op het postkantoor door storting op postrekening No. 17962. Op plaatsen waar nog geen vertegenwoordigers gevestigd zijn, worden AGENTEN gevraagd. I G. GEERTSEMA, I I GROHIIIGEM H • OPGERICHT 1889 GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – iVIUSSELKAIMAAL – TEL. 333 I JAIM VAN PEER – EMMEN. I Meubelen, Uurwerken, Naaimachines, Galanterieën, Glas-, Porcelein- en B Aardewerk, Luxe en huishoudelijke Artikelen, Meubelen, Tapijten, Qordlj- ||| nen, Linoleunis. Artikelen voor verlichting en verwarming. Kinderwagens. lil KSeest gesorteerde zaak inde Zuidoosthoek van Orenthe ||| Eigen Stoffeerderij en Behangerij. Levering onder garantie. 4 Stoelen en 2 Fauteuils, rug en zitting met leer . , . tl. 17.50 Dito met springveeren 24.50 ||| 4 Stoelen en 2 Crapauds met moquette, vanaf . , . , 75.00 4 moderne Crapauds, bekleed met moderne wollen moquette „ 98.- Eiken Dressoirs, vanaf 22.50 ||i 7 voets Spiegelkasten, 50 cM. diep tl. 35.-, dito 6i voet „ 28.30 S|| 7 voets eiken Spiegelkasten, 50 cM. diep, slechts ... „ SO.— ||| 9 FRANCO LEVERING.

I zoudt graag na de schoon* I maak van die mooie, keurige, in huis willen hebben, maar II ziet op tegen de kosten. Begin dan direct met het gebruik van AMAZONE- en FORTUNA-waren en U krijgt ze bijna voor niets. Jjetohe vJahen QeJd bespotten 10 ■ I Modemagazijn E. Toxopéus I I I Postweg IO – VEEMDAM, 9 Het aangewezen adres voor: I Garneeringen en I S Dames-modeartikelen I Corsetten • Buikbanden * Jarretelles De grootste keuze, de laagste prijzen. I Electrische Plisseer- en Ajouriiiriclifing. I Vervaardiging van Stofknoopen. Ajouren ineen uur klaar Firma J. JANSEN en Zonen TORENSTRAAT 1 WINSCHOTEN TELEF. 321 Bebangerij – Stoffeerderij Goed werk. Lage prijzen. timkST Groote voorraden l/yfl Karpetten- Linoleum Y&Y Balatum – Gordijnen Matrassen, enz. enz. BELEEFD AANBEVELEND. (ZAAIGRANEN Zwarte President Haver Waalsche Boonen, (Veenkoloniale) hand gelezen G, W, 85 Zwarte Orion Haver Wierdeboonen Zege Haver Paardeboonen Gouden Regen Haver Tvvijfelaarsboonen Mansholt 111 Haver Duivenboonen „NIKI” Adelaar Haver Negro Wikken Van Hoek Zomer Tarwe Qeldersche Wikken Goudgerst Karwijzaad Zwanenhalsgerst – Noord-Holiandsch G. W. 70 Groene Plukerwt G.W. 80 Blauw Maanzaad G. W. 65 Groene Erwten Geel Mosterdzaad Q. W. 79 „UNICA” G.W. 80 Kanarjezaad Groene Q w g() Zomerrogge, Petküser. Voor elk der zaaizaden wordt minstens de gebruikswaarde gegarandeerd als uilgedrukt in het achter dit zaad in Tabel A vermelde getal, vastgesteld voor het seizoen 1932/1933 door het Rijksproefstation voor Zaadcontróle. D. G. S. LANDWEER j^CHONINGEN^^