is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 17, 06-04-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelen gaven echter een vermeldenswaardig voorbeeld, door eigener beweging een veel hooger bedrag af te dragen dian de minimumtontribütie. feooiets doet goed! Allen die kunnen, gelieven dit voorbeeld te volgen. Het geeft ons moed en kracht om verder te ontwikkelen ’t agrarisch streven! P. S. HOEKSTRA, seer.

Overijsselsche Boerenbond. Momenteel zijn 18 afdeelingen gevormd, tesamen tellende ruim 1900 leden. Er is bericht ingekomen van de afdeelingen : Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Giethoorn, dat ze veel propaganda in haar omgeving maken, waardoor het ledental van genoemde afdeelingen zich enorm vlug uitbreidt. Laat dit goede voorbeeld door de andere gevolgd worden. G. v.d. MEER, voorl. secr. Nieuwe Provinciale Bonden opgericht Zuidelijke Agrarische Bond. Gp 3 April j.l. vond te Nijmegen een vergadering plaats van afdeelingen onzer beweging uit Gelderland en Noord-Brabant. In deze vergadering werd besloten tot op. richting van de Zuidelijke Agrarische Bond. Tot voorloopige bestuursleden werden verkozen de heeren; N. D. Heuff te Deil, Gelder, malsen, voorz., Schollen van Aschat te Vught, vice-voorz., D. C. Walvoort te Winterswijk, secr., Roerdinkholder, Winterswijk, penningm., Van Dam te Brakel, 2de secr.-penningm., Janssens van Gellicum, Geldermalsen, Beskers, Win. terewijk, D. Buys en P. Buys te Gemonde, leden. De statuten en reglementen van den Drentschen Boerenbond, werden voorl. met enkele wijzigingen overgenomen. De propaganda zal met kracht worden aan. gepakt. Noord-Hollandsche Boerenbond. Dezer dagen werd ook de Noord. Hollandsche Boerenbond opgericht. Ook deze bond nam de statuten en verdere reglementen over van den Drentschen Boerenbond, behoudens enkele wij. zigingen. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren; A. Breure, Aalsmeerderweg, Rijk, Haarlem, menneer, voorz., J. Barendregt, Groote IJ. polder, Amsterdam, vice-voorz, en propagandist, Jac. Clay, Vijfhuizen,, secr., K. G. de Vries, Groote IJpolder, penningm., D. van Wielingen, Abbenes, J. G. Poel, Wijkermeer, Beverwijk, leden. Voor een ander doel van de provincie wordt nog plaats opengelaten voor een bestuurslid. Werkgevers en werknemers. In het landbouwbedrijf. Men ziet inde dagbladen, dat vele van de thans geldende toonoontracten in het landbouwbedrijf tegen den vaslgestelden tijd worden opgezegd. De werkgevers zijn voor het overgroote deel niet van plan Öe loonen ongewijzigd te continueeren. Geen wonder. Door de slechte bedrijfsuitkomsteu wordt de aandrang naai' loonsverlaging noodgedwongen sterk beïnvloed. Echter zal alleen door loonsverlaging de landbouw er niet boven op kunnen komen. "Wanneer we dit voor oogen hebben, komt de vraag naar voren: „Tot hoever is thans een loonsverlaging geoorloofd zonder schade aan ons bedrijf en de samenleving toe te brengen?” In dit verband moeten ook de levensvoorwaarden enz. van den landarbeider vergeleken wenden niet die van ©en industrie- of stedelijken arbeider. Deze laatste groepen hebben mede met de hulp van hun werkgevers een veel hoogeren loonstandaard gekregen dan de landarbeiders hebben. De Werkgevers dezer groepen waren in staal de hoogere loonen af te wentelen op hun afnemers, waardoor uiteinde]ijk de landarbeider en diens werkgever hiertoe meer betaalden. Dezta methode was voor de werkgevers in het landbouwbedrijf ten ©enenmale uitgesloten. Hierdoor zijn groote tegenstellingen en misstanden ten platteland© ontstaan. Inde eerste plaats tracht het beste deel van de landbouwarbeiders inde industrie of stedelijke bedrijven emplooi te krijgen en inde tweede plaats wat nog veel erger is zullen de leiders der landarbeiders telkens weer wijzen op de hoogere loonen, die inde industrie verdiend worden met het kennelijk doel ben tot verzet tegen hou werkgever op te zétten. Het overgroote deel van deze arbeiders wil niet of heeft niet de gelegenheid de oorzaak onder de oogen te' zien en beschouwt hierdoor veelal de landbouwers als uitbuiters. Deze eenzijdige en veelal verkeerde voorlichting beeft dan ook, gesteund door de groote werkloosheid, de landarbeiders opstandig gemaakt. Dat dit funest is voor hel bedrijf, is begrijpelijk. Dit is dan ook de reden, dat men bij een eventueel© poging tot loonsverlaging, alvorens men hiertoe overgaat, eerst de gevolgen en verdere bijkomstig-, heden onder de oogen moet zien. Wan*ieer bet voor het bedrijf zoo bitter noodige bedrag, verkregen dooreen loonsverlaging, aan den anderen kant door vermeerderde bedrijfsbelasting, minder steun wat dan ook weer moet worden afgedaan, is elke loonsverlaging in het landbouwbedrijf bedenkelijk, zoolang dezeloo-Jten nog ver beneden die der industrie bggen. Door de scherpe concurrentie, die d© industrie thans wordt aangedaan, en Verminderde koopkracht, zal het verhalen yatl hooge loonen en kosten van .sociale | belastingen op den consument niet zoo ■ meer gaan dan voorheen, tenniet in die bedrijven, die niet ge-

monopoliseert! zijn. Een gevolg hiervan zal zijn, dat de loonen hier zullen dalen. Wanneer nu deze loonen daalden totdat ze in redelijke verhouding tot die der landarbeiders staan, zou de toestand op de arbeidsmarkt gezonder worden en zou het onze bedrijven ongetwijfeld zeer ten goede komen. Om dit te bereiken, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Vooreerst moeten de prijzen der landbouwproducten op een zoodanig peil gebracht worden, dat er een evenwichtstoestand ontstaat tusschen de beloouing van den landbouwarbeid (indexcijfer thans 68) en die der industrieel e en stedelijke productie (indexcijfer thans 212). Wanneer de landarbeiders dit ook inzagen, zou er voor hen een werkzaam aandeel kunnen zijn inden strijd van hun werkgever om te komen tot een beter bedrijfsresultaat, waarvan zij dan ook hun rechtmatig deel zullen ontvangen. In plaats hiervan helpen zij andere arbeidersgroepen, die juist het tegendeel nastreven met de fatale gevolgen voor hen en hun gezin. Het ware te wenschen, dat alle landarbeiders in dit verband en mèt hen de neringdoenden en ambachtslieden ten plattelande, meer aandacht wilden scheuken aan het werkprogram der Boerenbonden. Het is hun aller belang. D. LEEUWMAN. Baamsum. Nieuws uit de Afdeelingen. Drentsche Boerenbond. NIEUWEROORD, 30 Maart. Hedenavond werd alhier in café Sok de eerste algemeene vergadering gehouden van de j.L opgerichte afdeeling van den Dr. 8.8. Het beginselprogram van den Boerenbond werd uitgegeven aan de aanwezige leden. Tot voorzitter werd gekozen de heer E. Baarveld, tot 2en voorzitter de heer H. Löhr en tot secr.-penn. de heer H. Kruizinga. In zijn sluitkgswoord wekte de voorzitter alle leden op dm 8 April den Landdag van den Bond te Assen te bezoeken. De afdeeling telt nu 32 leden. KIJKEN, 25 Mrt. Voor een talrijk publiek sprak voor onze afd. de heer De Lange. In een gloedvolle rede zet spr. het doel en streven van de Boerenbonden uiteen. Dat de vergadering volkomen met het gesprokene instemde bleek uit het geweldige applaus, dat losbrak, toen de heer De Lange zijn rede beëindigd had. Het bestuur kon na afloop eenige nieuwe leden boeken. ZUIOLAARDERVEEN. Dezer dagen hield voor onze afdeeling de heer H. J. Hamming, H.8.-lid te Annerveen, een duidelijke lezing over „Het pro gram en de werkwijze van den Drentschen Boerenbond”. Verschillende vragen werden gesteld, die door den spr. op welwillende wijze werden beantwoord. 6 nieuwe leden traden toe. ZUIDBARGE. Hier ter plaatse werd dezer dagen een afdeeling van den Dr. B. B. opgericht, met -aanvankelijk 21 Men. De mogelijkheid wordt ingezien, om dit getal op te voeren, waartoe bereids alle zeilen worden bijgezet. BUINEN, 1 April Heden vond aihier een vergadering plaats van alle besturen der af. deelingen Dr. 8.8. in deze gemeente. De leiding berustte bij de afd. Buinen. Besproken werd de steun aan de rogge, waarbij met klem werd bepleit om gedaan 1 te krijgen, dat ook de- gemengde bedrijven i in dezen steun worden betrokken. Vervolgens kwam de steun aan de aardappels in behandeling. Het gevoelen der vergadering was, dat alle aan de fabrieken geleverde aard. appels behooren te worden gesteund met een zelfde bedrag. De Crisisvarkenswet werd be. sproken, evenals het vastrecht. Besloten werd omtrent dit laatste punt aan het ge. meentebestuur te adresseeren. De verkiezingen werden hierna uitvoerig be. sproken en besloten werd op 19 April wederom gezamenlijk te vergaderen. . Groninger Boerenbond. PROPAGANDAVERGADERING GRONINGER BOERENBOND. VAN DINSDAG 28 MAART. Deze vergadering werd gehouden in het hotel Bulthuis te Meeden. Ten overslaan van een flink gehoor, hoofdzakelijk uit landbouwers bestaande, werd door het Dag. Bestuurslid van den Bond, den heer J. KnoUema- uit Stochteren, het doe! en streven van de Boerenbonden uiteengezet. Ineen gedegen zakelijlk betoog zette spre- l ker de situatie uiteen, welke de directe oorzaak was van het tot suand komen van de Boerenbondenbewegiog. De indirecte oorzaken zijn gelegen inde ten onrechte politieke achterlijkheid van het overgroot® deel der plattelandsbewoners, meer bepaald de land'- en tuinbouwende bevolking, de middens!anders en de plattelandsarbeiders. De twee elementen, die het platteland naar den ondergang drijven, n.l. het vrijhandelsbeginsél en daartegenover het sociale streven, welke tegen elkaar indmischen. De wanverhouding, geïllustreerd inde indexcijfers 66 (voor landbouwproducten) en 214 (voor stedelijke en industrieele producten) zal door de Boerenbonden teniet gedaan worden, mits ieder, die dit gevoelt, mee werkt op krachtdadige wijze. Het breken met het vrijhandelsbeginsel zal voor het moment de eenige oplossing zijn, om ondergang van het platteland op kor en ter- < mijn en daar moet het om gaan, —, te voorkomen. De heer KnoUema eindigde met uiteen te i zetten wat in zoo’n kort tijdsverloop reeds bij 1 de politieke partijen is bereikt. ( Na een kernachtig slotwoord oogstte spreker het applaus der vergadering. Na een korte pauze werden vragen gesteld, die door den Bondssecretaris, den heer B. \ Meihuizen, van Wildervank, werden beantwoord, terwijl deze tevens nader de verhouding tusschen de politieke partijen, en de 1 boerenbonden uiteenzette. Na deze toespraak gaf het aandachtig gehoor zich nagenoeg unaniem op als lid en als abonné op ons blad L. en M. Het bestuur van de afdeeling Meeden zal beslaan uit de heeren M. Kamphuis, P. Smit, ' H. Nieland. E. Edzes en P. Douw es. Opgewekt wordt nog de groote vergaderin- . gen te Winschoten en Groningen te bezoeken.

• KLEIITJES Van I—3 regels S 0.23. Elke regel meer 8 cent. BILLIjK TE HUUR: een 6-jarige Groninger warmbloed Stamboekhengsf, met veel luxe en gang. I. LONING, Vledder. Te koop aangeboden: I Chevrolet '24, 4-deurs Sedan. Loopt best, prijs billijk en I Studebaker Chassis ’26 met 4 prima banden en reserveband. Motor is pas geheel nagezien. Zeer geschikt voor bestelwagen. Prijs I 200.-. K. E. DIJKHUIS, GARAGE, MUSSELKANAAL, Sluisstraat 12. TE KOOP; Een goed onderhouden 6-pers. Brik, met één en tweespan, bij D. DE BOER Bzn., landb. Nieuwe Pekela. TE KOOP: Een Boerenwagen, Een „Woltjer” Wipkar, geregelde voorraad Kruikarren. Wagenmakerij H. E. BUIST, Farmsum. TE KOOP; Best gemestlandsch Hooi. A. BUITEN, Lageveen, Zuidwolde. TE KOOP: Eersteling Poters KL A. ti cent per Kik). Wed. O. KIERS, Nw. Dordrecht. HOOI TE KOOP. 1. ZANTINGE Wzn., Wapserveen. TE KOOP: Een groote partij dubbelbands Zuidlaardermeer riet, voor billijken prijs, bij K. NIfBOER, landbouwer, Wolfsbarge, Gem. Hoogezand. TE KOOP: ± 5000 K.G. prima Havervoerstroo bij 4. H. HOLM, Noorderdiep 43, Nw. Buinen. Een Twenter Ruinpaard te koop, bij W. DOLDERSUM, Riegh. dijk, Holl. veld bij Hoogeveen. TE KOOP; geslachtsrijpe Beeren, afst. van kampioen Piet van Heelman en dikwijls bekr. zeugen, bij R. TE VELDE, Nw. Buinen, No. 5. Zondags niet. TE KOOP: Broedeleren van witte Leghorns. ’tOudste adres is: H. OTS, N. Pekela, Hoetmr. GEVRAAGD: een volbloed l-jarige Stier, ’t liefst opgenomen. Melklijsten met afstamming en uiterste prijs in te zenden tegen 13 April aan H. EISING, Stieltjeskanaal, Dalen. Aan ’t zelfde adres TE KOOP: een 2’i jarige Stier, dik bevleeschd. GEVRAAGD; een Boerenmeid tegen I Mei. G. Broekhuizen, Ijhorst. Advertentiën. H.H. LANDBOUWERS. Bestelt vroegtijdig een roteerende HALMVERDEELER, fabrikaat Bouwman En Mulder voor Uwe zelfbinder. Beter en goedkooper. NEDERLANDSCH FABRIKAAT. Ned. octrooi aangevraagd. Beleefd aanbevelend, Fa. Bouwman en Mulder BEERTA, 413. Drentsche Boerenbond Afd. UFFELTE. Prijsapiane gevraagd van circa SO bos Prikkeldraad en 8 ijzeren Landhekken, lengte 2.75 M. en hoogte LIO M. Briefjes in te,leveren vóór Woensdag 12 April bij den Secretaris E. TEN OEVER le Uffelte. Staat ter dekking; een extra mooie volbloed Deenscbe Beer van prima afstamming, bij- E. WERNERS te Dwingeloo.

J.W. Bödeker’s Woningbureau en Bureau voor Boekhouden Opgericht 1901. Torenstraat 14 WINSCHOTEN – Telefoon 211. Vaste Goederen • Hypotheken – Boekhoudingen – Belastingzaken

i h n e DONDERDAG 13 APRIL, ’s namiddags 1 uur, spreekt de Heer SMID (oud-Referendaris Directie van Landbouw), adviseur der samen werkende Boerenbonden, te 008TERW0L0E, s inde groofe zaal van Hofel „DE ZON” en | VRIJDAG 14 APRIL, ’s morgens II uur, inde „HARMONIE” ; te LEEUWARDEN. ONDERWERP: ONZE HOUDING EN VERHOUDING TOT VER. SCHILLENDE POLITIEKE PARTIJEN. n Namens 't Bestuur Fr. Agr. Bond: P. S. HOEKSTRA, Drachten, Secr. . V \

Prentte Boerenuonfl. Drenthenaren! Waarom allen Zaterdag 8 April naar de groote Drentsclie Landdag? le. Om MASSAAL uiting te geven aan den steeds stijgenden noodtoestand op het platteland. (Sprekers : enkele practische boeren uit verschillende gebieden). 2e. Om mondelinge toelichting te ontvangen op het advies van het Hoofdbestuur inzake de komende KAMERVERKIEZINGEN, door den geestelijken vader der Bonden, den hr. J. SMID. Boeren, middenstanders en arbeiders, «wij verwachten u allen Zaterdag 8 April bij Café Ballavue te Assao, des voormiddag» 11 uur. Toont dat ge den ernst van den toestand begrijpt I Eén voor allen en allen voor één ! Luidsprekers op het terrein. Vele autoriteiten werden uitgenoodigd. HET HOOFDBESTUUR.

Gevraagdi f5OO & f 600 Bedrijfskapitaal dooreen flink Zakenman in 1 Rijwielen en Electrische artikelen, tevens Koperslagerij, inde Veenkoloniën. Rente en aflossing nader overleg. Brieven franco onder No. 343 aan het bureau L en M., uitg, f. A. Boom en Zn., Meppel. • Leest dit, concurrentie ónmogelijk : Goedkoope aanbieding PRIMA SIGAREN Lichte kleuren. El CcHtsol f 2.50 p. 100 stuks El Resident – 3.00 „ 100 „ Osanlos – 3.25 „WO „ , Nobletto – 3.50 „ 100 „ Marius ■ 4.00 „ 100 „ Bij 200 stuks franco rembours thuis. , Overal wederverkoopers gevraagd. Adres N. 8. REMKES . Sigarenfabriek ■ Cled. Boterdiep 78 Qroningen. H.H. Landbouwers! Sluit Uw ' Brand- en Stormverzekering bij een solide Mij. tegen billijke premie. H. LINZEL, Uitbreiding – Stadskanaal. Corresp. Gron. Brandw.borg Mij. t Voor de perken: Dubbele Anjelieren, prachtige planten per 10 stuks 35 ct., per 100 f 3.—. Primula Veris gemengd, mooie planten, per 10 stuks 35 ct., per 100 f 3.—. Campanula Medium (Klokkebloem) per 10 stuks 50 ct, per 100 f 4.—. Verder alle soorten vaste overblijvende planten voor perken en snijbloemen vanaf 20 ct. per stuk. „Graaf Adelt” Kweekeiijen I C. MENiiWS ■ lieiligerlee.

«ft • Ter dekkiné; De Kampioen-, Stam- en Premiehengst „Grootvorst” ■ 1931: le premie en Kampioen der 3 en 4-jarige hengsten. 1932: Kampioen der 3 en 4- jarige hengsten; le premie voor • de boerenwagen: le premie voor ’ de concoürswagen; 2e prijs onder den zadel; 2e Fokpremie. Kreeg de meeste veulens bekroond op de 1 locale keuringen. 1933: Kampioen der 5-jarige en oudere hengsten. ' Qestationneerd Hotel „Buiskool” te Beerta. ’ „Grootvorst”, die kolossale 1 zwaarte paart aan veel adel en enorme gangen, staat op vereerend verzoek van ©enige vooraanstaande ’ fokkers iedere Dinsdag en Vrijdag ’s nam. 1 uur ter dekking op de • boerderij van den Edelachtbaren " Heer T, WELT te Usquert. Vertrek i Beerta 11 uur. Dekgeld « 26.-. : Het van ouds bekend Dekstation ie Wedde, i stelt ter dekking; > • éSkk De prachtige koudbl. Stamen Premieh, ' Jaurils van Veldzicht" De passende hengst van de gewenschte maat voor de geheele omgeving. ! Dekgeld f 15 en f 1 voor . het stamboek, gust f 10. Bolt en Loning. . Dekstation – Scheemda. i —— ■ > Staat ter dekking: ■ "ROMULÜS” j OIM- Bruine bles met . ‘—' vier w;tte voeten, buitengewoon zwaar gebouwd, correcte stap, veel gang. Extra : afstamming! V.,: Grant, premiehengst, v.d. beroemde Old. premiehengst Grusan. M.: Erika, stermerrie, v.d. zeer bekende Old. premiehengst I Eichendorf. Romulus werd te Qroningen dit voorjaar, slechts 2| jaar oud, bekroond met dele premie en reservekam pioen der 3 en 4-j. hengsten. DEKGELD I 21.—, meerdere ‘ merrie’s van één eigenaar f 16.—. Remontepaarden gevraagd voor Remonte en Marechaussee, van s—B jaar, niet boven 1.60 M. Aanb. vóór 10 April aan J. F.Viëtor, Scheemda Telef, 7S. ■ De commissie komt alleen , in provincie GRONINGEN. GROOTE VOORRAAD . Braad- en Riggelpalen, , gesneden van (ufferhout. 1 Scherp concurreerende prijzen. J. VINK BOUWMATERIALEN MIDWOLDA (Old.) Tel. 21.

Onze eerste soort zuivere Lijnolieverf heeft bewezen de goedkoopste prima verf te zijn, is geschikt voor buiten-, zoowel als binnenwerk en kost slechts 60 ct. per K G. C. J. MULLER in Verfwaren • Musselkanaal. Steunt de Nederlandsclie Industrie. Koopt daarom SIMPLEX of GRUNO Rijwielen vanaf I 46.50. H. MEIJER Brugstraat STADSKANAAL. 8. BIESLING HORLOGEMAKER GOUDSMID OPTICIEN MARKTSTRAAT No. 3 b.d. Brug v.d. 2e Exloërmond MUSSELKANAAL. Billijks! adres voor repasseeren en repareeren van Horloges, Klokken, Brillen, Goud en Zilver. Groote keuze in Heeren-, Damesen Polshorloges, Wekkers, Klokken, Barometers, Verlovings- en Zegelringen. Alleenverkoop van H.U.Q.A. Horloges, Klokken en Wekkers. Bi 11 ij k e pr ij ze n. Selecliebedrijf biedt aan i Albion A f I.- per Hl. Industrie At 1.20 „ „ Ideaal B f 1.20 „ „Kl.m, Trlumpli B f 0.90 „ „ Souvenir C f 1.25 „ „ Robijn C f 1.20 „ „Kl.m. Plombe 4* zak voor kooper. R. Panman, onunel.wijk3ö