is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 22, 15-06-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaving naar men zegt, als het oude Egypteland. Stelselmatig verzwaart men het leven van het platteland. Om de joden te drukken onthield men hun de grondstof, doch hun steenen moesten ze afmaken.

Het platteland van Nederland ontneemt men zijn inkomen doch het moet evengoed de diensten van anderen duur betalen. Tegenover ons geldt regel op regel; gebod op gebod, lasten die men laat loopen over de bedrijven doch die anderen met den vinger niet aanraken.. Terwijl men toelaat, dat stedelijke artikelen, producten en diensten zich bewegen op een prijspeil van 200 of meer, daar moet het platteland genoegen nemen met een prijs voor zijn product van 61. Deze dingen merkt de vreemdeling niet, dit kwaad is men zich niet bewust bij de massa; ja, treuriger nog, zoo riienig eenvoudige op het platteland beseft niet dat hij een stadskoelie is en vele leiders spreken als misleiders, trachten het platteland hiervoor te blinddoeken opdat het zich laat welgevallen, dat bet zich hard werkende laat afslachten. Volgens hen immers zal een duurdere prijs der eerste levensbehoeften ontstemming verwekken bij de concurrenten en daar vooral, moet men toch rekening mee houden. Spreek er echter vooral niet over daar, waar men het inde macht heeft U het zwijgen op te leggen, daar waar men geen plaats vindt dat de eenvoudige zijn misnoegen over dit alles wil kenbaar maken, omdat men daar de zwaarte van het leed niet kent of begrijpt. Het hart kent echter zijn eigene bitter© droefheid en snel nadert de tijd van onverschilligheid, van opstandigheid, en reeds velen hunkeren naar revolutie, omdat naar hun klaagtonen niet geluisterd wordt. O Landbouwer, waar gaat gij heen Met al Uw neringdoenden. Ook gij kunt door dit leven heen, , Als w’allen maar verzoenden. Waarom dan niet beter begrepen, waarom nog zooveel verdeeldheid, terwijl men van welke levensbeschouwing ook uitgaande, parasiteert op het platteland? Het levenspeil, waartoe men is gekomen in een tijd van weelde, wil men handhaven in een tijd dat soberheid geboden is en men doet dat ten koste van ons. En als dan dat platteland klaagt overeen zoo schrijnend onrecht, dan zeggen zoovelen dat wij ons vergapen aan leugentaal en men gaat door, met ons te betalen voor ons product ver beneden productieprijs, terwijl wij anderen moeten betalen vele malen duurder. Dit alles, opdat men geen ontstemming krijgt bij zijn politieke klanten. En bij dit alles is de stilte tastbaar en dragen velen hun lot met opeengeklemde lippen, doch niet begrijpende wat aan dit alles ten grondslag ligt. Hun allen moet bet bekend gemaakt worden, zij allen moeten in onze gelederen opgenomen werden, wij moeten vercrer, wij moeten door! Rust roest stilstand is achteruitgang. Niet in drie of vier maanden, in één jaar kunnen wij ons ten volle ontplooien, doch steeds voorwaarts en niet versagen. Dat de massa buiten het platteland ons werk en onzen strijd niet begrijpt, kunnen we ons ook indenken, maar dat ook bet getergde platteland dat zélf nog niet begrijpt, dat kan, dat mag niet. Wij moeten grooter, sterker worden, want; In eendracht ligt onze macht. O volk van Neerlands platteland Begrijpt toch Uw belangen. Strijdt met elkander hand aan hand Dan wil men U ontvangen. Wijst er, Juni 1933. DE LANGE. Vervolg Officieele Mededeeiingen. gaan tot verwerk in g van binnenlandsche vetten inde margarine en zoo noodig contingenteering van den afzet van margarine in het binnenland, teneinde het verbruik van boter in het binnenland te bevorderen. Daarnaast dient reeds thans de gelegenheid te worden geopend om de te sterk uitgebreide rundveehouderij geleidelijk, zoo mogelijk langs vr ij willigen weg, in te krimpen. Deze inkrimping kan geschieden dooreen lichaam in het leven te roepen, dat het overtollige vee tegen redelijken prijs overneemt. Onvermijdelijk behoort echter hiermede gepaard te gaan, het loonend maken van den akkerbouw op dewijzealsinpuntl is aangegeven. 4. De teeltbeperking van varkens zal zoodanig geregeld dienen te worden, da tb ij een loonende bodemexploitatie, de beperking inde streken met groote bedrijven sterker wordt, waardoor aan den kleinen zandboer meerdere merken kunnen worden toegewezen. 5. Met grooten spoed worde overgegaan tot maatregelen ter voorkoming van executies van pachten hypotheekboeren. Toelichting. 1. Wanneer de akkerbouw loonend wordt gemaakt door het heffen van invoerrechten, zal veel werkeloosheid ten platteland© worden opgeheven en zal de teelt van fabrieks- en consumptieaardappels automatisch worden ingekrempen, wat aan de prijzen dezer producten moet ten goede komen. Bovendien zal, wanneer de prijzen der granen met 4 è 5 gld. per 100 kg, stijgen, de waarde van aardappels voor veevoeder ook automatisch met ongeveer een gulden per 100 kg. stijgen en wordt een daling tot de afbraakprijzen van thans voorkomen. Van de verbruikers mag worden gevraagd, dat zij hun eigen consumptie tegen een loonende prijs betalen. Hierbij wordt opgemerkt, dat de prijs van de voor consumptie gebruikte dierlijke producten zoo hoog dient te zijn, dat de daarin verwerkte veevoederartikelen tegen loonende prijs kunnen worden verbouwd. Wanneer men den export als nationaal belang ziet, is het billijk te achten dat deze met sehatkistgelden in stand wordt gehouden. Door deze maatregelen zal ook de teelt van gras-, klaver- en bietenzaad kunnen worden bevorderd. i 2. De heffingen ingevolge de Crisis-zuivelwet en de Crisis-varkenswet en nog niogelijke andere cijnsheffingen, worden mede in dit te * vormen fonds gestort, ‘ ,

Door het heffen van invoerrechten zal het i veevoeder duurder wórden. Daarom dient een i evenredig bedrag bij uitvoer vaneen met dit – voeder geproduceerd product te worden gerestitueerd. Worden enkele takken van het i landbouwbedrijf dan nog niet voldoende loo■ nend, dan zal een extra toeslag uit dit fonds kunnen worden verleend. Gedacht is hierbi 1 ook aan de pluimveehouderij. ' 3. De productie en de verwerking van zuir velproducten is een bestaansbron voor duizenden landgenooten. Het is dit in veel sterkere mate dan de productie van margarine. r Bovendien is bij deze laatste industrie de grond-1 stof hoofdzakelijk afkomstig uit het buitenland. Naar onze meening zal inde eerste plaats gezorgd dienen te worden dat alle grond’ stoffen voor d© margarine uit eigen land afkomstig zijn, speciaal inden vorm van reuzel ’ enz. Verder zal naar onze stellige overtuiging ( bevordering van de bodemproductie in eigen | land, inde eerste plaats behooren te geschieden, waarom het o.i. verdedigbaar is te achten om den afzet van margarine in het binnenland fte contingenteeren. Ons land zit thans met een overschot van zuivelproducten. Eensdeels als gevolg van het feit, dat verschillende landen den invoer hej. moeilijken, anderdeels doordat, door de groote { verliezen inden akkerbouw, vele landbouwers , overgingen tot meer veeteelt, waardoor uitbreiding van den veestapel ontstond met als gevolg meerdere productie van zuivel. Het overschot van zuivelproducten moet worden weggewerkt; dus de veestapel zal moeten worden ingekrompen. Dit zal het best kunnen geschieden langs vrijwilligen weg, wanneer de akkerbouw loonend wordt gemaakt. Vele akkerbouw- en gemengde bedrijven zullen, zoodra de akkerbouw loonend wordt, trachten hun vee geheel of gedeeltelijk af te zetten. Gewenseht is het o.i. ©en lichaam in het leven , te roepen, dat bet vee tegen redelijke prijzen j ovemeemt Deze maatregelen zouden de zuivere veestreken in staat stelleen om hun vee zooveel mogelijk te hóuden, i 4. Bij de teeltbeperking van varkens zijn 1 aan ongeveer iederen varkenshouder, die in t het bezit was van fokvarkens, merken uitgegeven. Het totaal aantal merken werd dus 1 verdeeld over al de, bij het in werking treden > der Crisis-varkenswet aanwezige fokkers. Daari bij zijn dus ook aan varkenshouders, die voor■ heen uitsluitend akkerbouwers waren, merken j verstrekt. Zoodra de akkerbouw echter weer rendeert, t zullen deze landbouwers wellicht automatisch > hun varkens afschaffen; men zou dit echter i via de beperking voor wat de fokvarkens be■ treft, kunnen bevorderen. Inde zandstreken zijn veie kleine boeren, . die op enkele H.A. land, welke zij bewerken of b waarop zij rundvee houden, hun bestaan moe! ten vinden. De varkenshouderij was bij de meesten hunner de bron, waaruit hun inkomsten moesten worden geput. Bij de telling, in den aanvang van het in werking treden van de Crisis-varkenswet gehouden, hadden deze ’ menschen echter niet veel varkens in bezit, omdat ze wel meerdere fokzeugen, maar nimmer veel tegelijk, ineen jaar houden. In normale jaren konden speciaal deze menschen het, dank zij hun varkens, door zuinigheid ©n sober leven tot ©en zekere welvaart brengen. Nu hebben ze veelal veel te weinig merken ontvangen in verhouding tot het aantal zeugen dat zij overeen geheel jaar in gebruik hebben. Kon nu de mogelijkheid worden geschapen, dat de merken aan de groote bedrijven werden onttrokken of sterk ingekort, zoodra deze bedrijven loonend konden worden geëxploiteerd, dan zouden aan den zandboer, speciaal den kleinen zandboer, meerdere merken kunnen worden toegewezen, waardoor ook diens bestaan zekerder werd. Hetzelfde aangaande de beperking, dost zich voor inde kippenhouderij, waar velen, wier hoofdberoep geen kippenhouder is, soms honderden dezer dieren houden. 5. In het bijzonder meenen wij nogmaals de wenschelijkheid te moeten betoogen van uitstel van executies en het nemen van krachtige maatregelen om de betaalkracht van pachters en hypotheekboeren te herstellen. Duizenden hangt thans het zwaard van Damoeles boven het hoofd, dat hen dreigt te berooven van het resultaat van jarenlangen arbeid. Op den socialen kant van deze aangelegenheid is ook inzonderheid gewezen in ons adres aan den Ministerraad. De steun aan de fabrieksaardappels. Herhaaldelijk is reeds onzerzijds aangedrongen op hoogeren toeslag dan 25 cent per H.L. fabrieksaardappelen. Het mocht niet baten. De onmisbare productiekosten waren volgens den minister lager dan de practlsche boeren zelf konden berekenen en de toeslag werd op 25 cent per H.L, bepaald. Daarna is getracht om zoo spoedig mogelijke uitkeering van dezen toeslag te verkrijgen. Der boeren portemonnaie zou er met mee gespekt worden bij velen, want behalve kunstmest voor den volgenden oogst bij enkelen, moesten velen nog achterstallige rente, pacht of andere schulden betalen. Toegezegd werd ons, dat de uitkeering niet lang meer op zich zou laten wachten. Daf verheugde ons voor de betrokkenen. Echter, we hadden ons te vroeg verheugd. We schrijven nu inmiddels half Juni en nog steeds is de toeslag op de fabrieksaardappelen niet uit. gekeerd. Wel hebben onfeele fabrieken den toeslag ais voorschot aan de veehouders gegeven, maar het betreffende geld werd zoolang geleend bij ©en bank tegen vrij hooge rente, Voor enkele dagen werd vanwege het Dag. Bestuur van den Dr. B. B. andermaal op spoedige uitkeering aangedrongen. Tot hiertoe ontvingen we nog geen antwoord. Het schijnt dat het zeer moeilijk is om alle Regeeringsambtenaren in Den Haag te doen beseffen, dat het er met den boerenstand miserabel treurig voorstaat. Wisten zij precies hoe de werkelijke toestand ten plattelande was, zij zouden, naar onze overtuiging, meerdere spoed bij het uitvoeren van maatregelen als bovenbedoeld, betrachten. Een waarschuwend woord. Het bovenstaande toont duidelijk aan, hoe nopdig een nog krachtiger actie is, dan tot dusverre plaats had. Op de Zaterdag te houden vergaderingen van de Hoofdbesturen in Groningen en Drenthe, zal dan ook ernstig de vraag onder de 'oogen moe-

t ten worden gezien, welke wegen in dezen ver-1 der dienen te worden bewandeld. * Inzonderheid zullen dok de politieke partijen, t die door ons zijn gesteund, moeten worden , opgewekt tot een krachtige actie. Er dient te worden voorkomen, dat de partijen de gedane beloften vergeten tot er weer nieuwe verkiezingen zijn. Wij witten wel de " verzekering geven dat als de gesteunde partijen niet inde eerstvolgende maanden krachtige po, gingen doen om eindelijk eens door doeltref. fende middelen, in onzen geest, aan den hopeu loozen toestand van onze landbouwers tegemoet 5 te komen, wij gedwongen zullen, zijn, onze beweging in andere politieke banen te leiden. I Het zal dan de laatste keer geweest zijn, dat ; de boeren zich door de poMtiei bij den neus 1 hebben laten nemen, i ———— i Contact met de Parlementsleden. , Zaterdag 10 Juni had te Utrecht het Voorloopig Centraal Bestuur van de Nat. Bond . Landbouw en Maatschappij een sat menkomst met eenige landbouwafgevaardigden , der Tweede Kamer. Aanwezig waren de heeren . H. D. Louwes, Mr., Vervoom en J. Weitkairap. Mr. Ridder van Rappard, Dr. Bierema, Dr. s Lovink en C. v.d. Heuvel hadden bericht van verhindering gezonden. Namens het „Landbouw en Maatschappij”- ! Bestuur waren de heeren Oldenbanning en Ter Haar (Dr.), Van Bruggen en ( Meihuizen (Gr.), Kamphuis (Ov.), Heuff (Geld.) , en Breure (Holland). Tevens was aanwezig de . heer Smid. . De heer Oldenbanning heette de aanwezigen welkom en schetste de aanleiding en het doel tot deze conferentie. Nu de verkiezingsdrukte 1 achter den rug is en de verschillende politieke 1 stroomingen weer teruggeëbd zijn in haar kalme beddingen, nu de nieuwe regeering ge’ vormd is en bet kabinet gelegenheid heeft L gehad zich te oriënteeren omtrent haar zware ■ regeeringstaak, achten de Boerenbonden het ' oogenblik gekomen om zich tot Den Haag te 1 wenden om op een gedegen, zakelijke, maar krachtige manier invloed uitte oefenen, opdat > die maatregelen worden genómen, die in het 1 raam van het algemeen belang, den ondergang van het platteland zullen stuiten. Als oorzaak van veel onheil dient steeds genoemd de wanverhouding tusschen de be; schutte en de onbeschutte bedrijven, die door de crisis toegespitst is tot een on' houdbaren toestand. Het karakter van onze organisatie brengt mee, dat ze zich bepaalt tot het naar voren brengen van bepaalde richtlijnen, waarop de concrete maatregelen kunnen worden ingeplant. De uitwerking ervan kan en moet berusten bij die organisaties op landbouwgebied en ten departement© van Landbouw, Handel en Nijverheid (Economische Zaken), welke lichamen 1 daartoe geëigend zijn. Intusschen heeft rijpe studie van de materie waarom bet gaat, .(Laix, , .ouvv en Maatschappij” aanleiding gegeven, tot nadere completeering van de uitgestippelde richtlijnen, waardoor het voor- en tegenstanders meer duidelijk zal zijn wat wordt voorgestaan. Dat hieraan behoefte bestaat, lijdt geen twijfel en bleek meer dan eens uit ontboezemingen van de zijde van boven aangehaalde instanties. Deze completeering is neergelegd ineen adres inzake de Landbouwmachtigingswet, waarmee het samenstel van maatregelen verband houdt. Het concept daarvan werd ih de diverse Hoofdbesturen en in het voorloopig Centraal Bestuur uitvoerig behandeld en was ook meteen de gereed© aanleiding hij deze conferentie. Nadien is het vastgesteld en in het begin dezer week aan Z.E. Minister Verschuur verzonden. (Zie elders in dit blad.) Het behoeft geen betoog, dat dein het adres vervatte voorstellen, pok ter conferentie de voedingsstroom vormden voor een exacte discussie, waardoor zeker de redactie van het adres gediend zal zijn geworden. Overigens geeft de toelichting, die de voorstellen vergezelt, het meer bepaalde aan van wat bedoeld wordt en is bij de formuleering der voorstellen voldoende .ruimte gelaten om de eventueel er op te fundeeron wetsvoorstellen naar deskundig bevind van zaken in te richten. Want primair is slechts, dat de landbouw in al zijn geledingen weer loonend wórdt. De middelen daartoe zijn secundair. Ook de actie van ónze organisatie is doortrokken van het besef dat tér bereiking van het doel tot het uiterste getracht moet worden van landbouwzijd© één lijn te trekken. En in dat opzicht stemt het verheugend, dat dit in stijgende mate bet geval wórdt. Ook de strekking van het thans verzonden adres sluit zich volkomen aan bij wat momenteel door den georganiseerden landbouw naar voren wordt gebracht. Het nut van samenwerking met de landbouwvertegenwoordigers van de bevriende fracties springt duidelijk in het oog, doordat de kans, dat deze ook in het Parlement, één lijn trekken, uitermate wordt vergroot. Er is hier immers sprake vaneen zakelijke wisselwerking tusschen den Landbouw en de Maatschappij, terwijl de aangename sfeer, waardoor deze eerste conferentie zich reeds kenmerkte, buitengewoon bevorderlijk is voor het verstaan van eikaars gedachtenstroomingen. Unaniem werd dan ook besloten om voor de toekomst het contact tusschen den landbouw en de politieke kringen te bestendigen niet alleen, door mondeling, maar ook door schriftelijk contact, het laatste meer bepaald door ons eigen persorgaan. Hoewel het Nederland£cb publiek vaak „agrarunfreundlich” genoemd wordt, is onze taak weliswaar veelomvattend en veel energie eischend, maar niettemin grootsch en de moeite waard alle zeilen bij te zetten met alle hens aan dek. Want de schrille wanverhouding tusschen de belooning van den arbeid inde beschutte bedrijven en die inde onbeschutte, waaraan boer en landarbeider in de eerste plaats hun miserabelen toestand te wijten hebben, is het schandaal onzer dagen. Tot de opheffing van dat onrecht roepen we den rechtvaardigheidszin vaneen ieder op! B. MEIHUIZEN. 1 —1 Cm ■■■lll « i

Drentsche Boerenbond. >. Vergadering Dagelijksch Bestuur 0 Voor eenige dagen vergaderde het Dag. Bestuur van den Drentsehen Boerenbond. In deze vergadering wérd uitvoerig gesproken over sa. r menstelling der statuten, enz., van den Natioe nalen Bond, de afdracht van contributie aan geil noemden Bond en de verhouding ten opzichte van de Kamerleden. Besloten werd een en ander aan de orde te stellen ineen vergadering van het Hoofdbe– stuur, welke werd bepaald op 17 Juni. t Naar aanleiding van de openingsrede van den . voorzitter van en met bel oog op een goede samenwerking met bet D.L.G., werd besloten ' het Dag. Bestuur dezer organisatie uitte noo-1 digen voor een vergadering (deze bijeenkomst 5 zal plaats hebben op 17 Juni a.s.). Inzake de opruiming van rogge door de verbouwers vóór 1 Juli, werden verschillende brieven ontvangen. In verband hiermede werd den seer. opgedragen inlichtingen in te winnen bij de betreffende instanties. Eveneens komt de aardappels!eun ter sprake. Nog steeds is geen steun uitgekeerd, waardoor vele verbouwers in groote ongelegenheid komen. Den secr. wordt opgedragen andermaal op I spoedige uitkeering aan te dringen. Verschillende zaken over hypotheek, waterschappen. t enz. worden nog behandeld en zullen in het t hoofdbestuur nader worden besproken. [ In verband met bovenstaande deelen wij aan betrokkenen mede, dat ons werd medegedeeld, ■ dat de rogge absoluut vóór 1 Juli 1 bij de verbouwers weg moet zijn. Het is geoorloofd om meel in voorraad te hebben, terwijl natuurlijk eigen rogge als meel , weer naar de boerderij terugkeeren mag. Gei mengd bewaren is niet toegestaan. Deze maat! regel kan niet gewijzigd worden en er zal streng de hand aan worden gehouden. Enkele wijzigingen in het reglement voor de werkloosheidsverzekeringen, maakten het ons 1 nog niet mogelijk aan de afdeelingen uitvoerige ’ inlichtingen te verschaffen. Zoodra ons meer bekend is, worden circulaires rondgezonden. JAC. TER HAAR. Friesche Agrarische Bond. (Wegens te late ontvangst, kon het volgende niet meer in ons vorig nummer worden geplaatst.) Op 19 Mei j.l. vergaderde in hotel „De Nederlanden” te Leeuwarden bovengenoemde bond. In zijn openingswoord spreekt de voorz. de heer J. K. Douma te Opeinde, zijn vreugde uit over de flinke opkomst, daarin ziende de warme belangstelling der leden. Spreker hoopt, dat door en uit de te houden besprekingen de rechte weg gevonden zal worden voor een doelmatige propaganda, opdat het mogelijk zal zijn te komen tot opbloei en meerdere ontwikkeling. Verschillende mededeeiingen werden vanwege het voorloopig bestuur gedaan, o.a. over de oprichting vaneen Nationale Bond en de verhouding tot de landbouwveree-ugingen. Van groot nut werd geacht om contact te zoeken met de Friesche Mij. van Landbouw, de „Jongerein” e-n den C.8.T.8. Gesproken werd verder nog over de houding van de pers, speciaal vam de groote bladen, ■tegenover onze beweging. Hierin werd dikwijls nog een sterke onagrarisehe geest opgemerkt. Het groote nut van het eigen orgaan werd duidelijk in het licht gesteld. Ten opzichte van de financiën werd opgemerkt, dat deze niet erg rooskleurig waren, hetgeen aanleiding was voor velen om de noodzakelijkheid te bepleiten van meerderen groei der beweging. Alle aanwezigen zegden hun daadwerkelijken steun toe en beloofden allen propagandisten te zullen zijn. Door verspreiding van couranten en huisbezoek zal men uitbreiding trachten te verwekken. Opgemerkt werd verder, dat het wenschelijk was, dat verschillende boeken en boekjes, speciaal door den beer Smid geschreven, bij verschillende personen ter lezing werden gegeven. Wenschelijk werd het geacht, dat verschillende artikelen uit „Landbouw en Maatschappij” werden over gen omen en in brochurevorm verspreid. Van het allergrootste belang werd geacht, dat de beweging een propagandist kreeg, die berekend was voor zijn taak.(l) Besloten werd om na de zomerdrukte wederom te vergaderen ter voorziening ineen definitief bestuur. Hierna sluiting. (1) Den hr. De Lange uit Wijster, de grootste propagandist voor Onze beweging in alle andere deelen van ons land, zouden wij gaarne ook in Friesland willen aanbevelen. Zonder iemand anders ook maar iets te kort te willen doen, zouden v»j toch durven beweren, dat het propagandistische werk in onze beweging door niemand beter werd verricht. De vele toejuichingen op talrijke groote vergaderingen hebben ondubbelzinnig bewezen, hoe men zijn werk daar waardeert. Red. L. en M. Nederlandsche Bond van Boerinnen e.a. Plattelandsvrouwen. Bovengenoemde vere.niging hield op 30 Mei te Assen haar jaarvergadering, waar ongeveer 150 personen uit nagenoeg al de afdeelingen waren vertegenwoordigd. De voorzitster, Mevr. Bonnema—Benes te Odoorn, heette in baar openingswoord in het bijzonder welkom den Commissaris der Koningin inde provincie Drenthe en wees vervolgens op den groei van den Bond, waarbij de provincie Drenthe met 1150 leden aan de spits staat. Namens de provincie Drenthe sprak hierna Mevrouw Van Wageningen—Drewes te Roden, voorz. van de provinciale afdeeüng. Nadat verschillende interne zaken als verkiezingen e.d. waren behandeld, hield de Commissaris der Koningin v.n. een korte rede, waarin hij wees op het belang vaneen krachtige organisatie van plattelandsvrouwen, daar er ook op haar gebied zooveel te plattelande te doen is wat betreft het Groene Kruis-werk, buurthuiswerk, landbouwhuishoudonderwijs, enz. Afgezien daarvan echter is het van groot, belang, hoe de plattelandsvrouwen staan tegenover verschillende maatregelen,, zooais electriciteitsvoorziening en drinkwatervoorziening. De verwerkelijking daarvan hangt voor een groot deel

van de vrouwen af. Spr. hoopte dat de bond voortdurend in bloei mag toenemen. (Applaus), p Na de pauze werden enkele verslagen uitgebracht en werd een voorstel behandeld tot aansluiting bij het comité ter bestrijding van het ;e cadeaustelsel. Gezien de kosten werd van voor!, aansluiting afgezien, echter werd de dames op het hart gedrukt om geen waren miet cadeaux te koopen, waardoor indirect het betreffende e comité al reeds gesteund werd. De electriciteitsvoorzieniag op het platteland e maakte vervolgens een onderwerp van bespreking uit. Door de veelal hooge kosten wordt daarvan inden regel minder gebruik gemaakt n dan anders wel zou geschieden. Dit punt zal B nader inde afdeelingen en in provinciaal ver“ band onder oogen worden gezien en de gegevens zuilen ineen rapport worden verwerkt, j. Op voorstel van Mevr. Uff—Boer te Snelrewaard werd besloten te adresseeren ter bevoegder plaatse inzake de onbewaakte ovw ' wegen. j Na de gebruikelijke rondvraag, waarbij nog k verschillende spreeksters het woord voerden, sloot de voorz. de geanimeerde vergadering, na dank te hebben gebracht aan de aanwezigen ' voor de prettige samenwerking. Mevr. Bergma-ns—Beins hield des avonds een ) causerie over het oud-Drentsche volksleven, waarbij een ouderwetsche bruiloftsvisite in costuum werd uitgevoerd. Den volgenden dag werd door die afgevaardigden, vermeerderd met leden uit de afdeelingen (tezamen pl.m. 430) een excursie gehouden in autobussen door vele streken van Dren-1 the. Veel natuurschoon werd bewonderd, terwijl te Ruinerwold de Coöp. Zuivelfabriek aan een bezichtiging werd onderworpen. Een aar; dige attentie werd hier aangeboden, n.l. een stukje kaas, waarbij op de verpakking behalve den naam der fabriek tevens stond vermeld j „De boter en kaas, bereid in onze hygiënisch ingerichte fabriek, onder strenge controle, waarborgt kwaliteit en zuiverheid. Speciaal adres voor inmaakboter. Alleen met natuurboter bereid winnen alle spijzen aan aroma”. De heer Linthorst Homan, burgemeester der gemeente Vledder, voorzitter van Vreemdelihgen-Verkeer in Drenthe, had de voorbereiding voor deze excursie getroffen en begeleidde ook den dag zelve de excursie. Dat hem aan het eindpunt te Meppel dank werd gebracht voor al zijn moeite, spreekt welhaast vanzelf. Het zijn voor den bond goede dagen geweest in het oude, gastvrije Drenthe. (De ijverige secretaresse van bovengenosmden bond, Mevr. Wiersma—Risselada, zond ons een verslag over de gehouden vergadering, waaruit het een en ander werd aangestipt. Hoewel plaatsgebrek ons noopte hier en daar wat kort te zijn, meenen wij toch terwille van, onze lezeressen en dat zijn toch alle vrouwen onzer leden, niet waar? —> dit verslag aan ons blad niet te mogen onthouden. Wij zouden daarbij de raad willen geven speciaal de aandacht te schenken aan het koopeni zonder cadeaux en het gebruiken van zuivere natuurboter. Ook de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen behoort nog in sterke mate te worden uitgebreid; daartoe onze lezerseseni op te wekken doen we gaarne. Evenals in onze beweging, staat ook in genoemden bond Drenthe aan de spits, het land van hei en struik. Mannen en vrouwen in andere provincies, is dat niet beschamend voor u? Werkt mee dat het ledental in uw provincie toch minstens even hoog wordt als Drenthe thans telt. De vraagstukken van dezen tijd behooren o.i. wel degelijk door man èn vrouw beide te worden bekeken. Wanneer ook de vrouwen een goed inzicht krijgen in verschillende economische problemen, kunnen zij hun mannen krachtig steunen bij den moeilijken strijd om het bestaan, kunnen zij ook beter voelen dat slechts door hechte organisatie iets goeds tot stand kan komen, zullen zij er van doordrongen worden dat ook de financieel© kant van een organisatie, den noodigen steun behoeft, Tenslotte hopen wij onder onze lezeressen verschillende schrijfsters in spé te mogen tellen, welke gaarne in ons blad wat aan haar collega’s zullen willen mededeelen. Wij stellen, zoo eenigszins mogelijk, gaarne ruimte daarvoor beschikbaar Red. L. en M.). Nieuws uit de Afdeelingen. Drentsche Boerenbond. ANLOO, 10 Juni. Ter vergadering alhier van de Coöperatieve Zuivelfabriek, merkte de voorz. in zijn openingswoord op, dat de richtprijs van 5 a 6 cent voor de L. melk nog op verre na niet was bereikt, nauwelijks de helft van deze prijs kon den boer worden uitbetaald, hetgeen indroevig waste noemen. Hij hoopt dat het nieuw opgetreden ministerie daarin spoedig verbetering mag brengen. De voorz. herinnerde er aan, dat de Drentsche Boerenbond ruim een jaar geleden is opgericht en hoopte, dat de geweldige actie van voor de verkiezingen ook thans in geen enkel opzicht zal verminderen. Wij mogen het lidmaatschap van den bond dan ook niet opzeggen, nu niet en nooit, maar er moet steeds eensgezind gestreden worden voor de bestaanszekerheid ook van den landbouwer. Na de gebruikelijke verslagen en verkiezingen, waaraan een jaarvergadering gewoonlijk nog al rijk is, werd het collectief contract op het orgaan „Landbouw en Maatschappij” besproken. De wenschelijkheid werd geuit dat van dit blad een weekblad werd gemaakt en besloten werd, dat de fabriek het abonnementsgeld voor al de leden zou betalen. Na de gebruikelijke rondvraag volgde sluiting. (Welke fabrieken volgen dit goede voorbeeld? Red.) BORGER. Op 3 Juni vond alhier een gemeenschappelijke vergadering plaats van de besturen van al de afdeelingen uit deze gemeente. Ter sprake kwam de steun aan de rogge, waarbij gewezen werd op de noodzakelijkheid van de uitbreiding van dezen steun tot alle verbouwde rogge. Het uit de markt nemen van vee, mocht naar de meening dep vergadering niet gaan ten bate der margarineindustrie. Wenschelijk werd gevonden dat het vee door onbekende koopers namens de Regeering op de markten werd opgekocht, terwijl een adres werd gericht aan het bestuur van de F.N.Z. voor het verkrijgen van medewerking tot verkrijging van ontheffing van accijns op boter bij gebruik door de leveranciers vani de melk. Besprekingen werden gevoerd over de hooge electriciteitstarieven, terwijl actie zal werden gevoerd pm de landarbeiders te doen aansluiten bij de door het hoofdbestuur aanbevolen Landarbeidersbond-