is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 11, 28-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Tweede Kamer. Veel is er ook in onze kringen reeds gesproken overeen toeslag op de loonen in den landbouw, als werkloosheidsbestrijding. De leiding van Landbouw en Maatschappij heeft steeds een open oog en oor gehad voor de voordeelen van dit nieuwe systeem, echter heeft men altijd en ook nu nog dit „redmiddel niet voorop willen stellen, omdat dan het gevaar wordt geloopen, dat de aandacht wordt afgeleid van de hoofdzaak van al ons geageer, den inzet van elk© actie, kortom als rtde" weg tot herstel: loonen de productenprijzen om aan redelijke verplichtingen te kunnen voldoe n. Indirect zal dan ook de werkloosheid worden bestreden, doordat dan de landbouw weer meer intensief zal worden gedreven en dus weer meer arbeidskrachten vraagt. Intusschen laat het geval zich denken, dat de teruggang der werkloosheid langs dien evolutionneerenden weg t« lang duurt, en zoo wordt meer en meer aandacht en studie aan het ingrijpende systeem van loontoeslagen geschonken. Alleen op voorwaarde dat de Regeering met alle kracht doorgaat met te trachten den landbouw In recordtij'd loonend te maken, al Is het op de beperkte basis van het voor-oorlogsche niveau, verdient deze nieuw© methode ook uit sociaal oogpunt onze welwillende aandacht. Zoo is ook inde Tweede Kamer dit vraagstuk door de afgevaardigden belicht en het ministerieel antwoord van Z.E. Slotemaker de Bruine is zeer belangrijk. Het ingrijpend onderwerp van den „loontoeslag” omschrijft de minister als het in scha kelen van den particulieren eigendom als object van werkverschaffing. Z.E. gaat dan de nadeelen ophalen, waarom de vorige minister er zeer ernstige bezwaren tegen had. 10. De controle. Het gevaar bestaat dat de werkgever alle werkkrachten, die hij nog heeft en kan betalen, ontslaat om opnieuw evenals de minvermogende collega’s, alle weer aan te nemen met toeslag. 20. De consequenties die dit nieuwe systeem rechtvaardigerwijze voor de andere takken van volkswelvaart meebrengt ©n in, elk geval moeilijk zijn te overzien. Deze werkelijk groote bezwaren dienen nu opgewogen te worden tegen het voordeel, dat volgens Z. E. volkomen logisch is. „Want” we cdteeren den minister „de toestand is allerzonderlingst; dat hier normaal werk is, dat moet gebeuren en dat gebeuren kan door beschikbare arbeiders, maar dat niet gebeurt; terwijl diezelfde arbeiders een werk doen dat niet normaal is en dat niet behoeft te gebeuren. Dat is in strijd met de toekomst van de bedrijven en het ware dus volkomen logisch* dat die bedrijven als object van werkverschaffing werden aanvaard”. De „gulden middenweg” wenscht Z.E. ten dezen te bewandelen door het ernstig nemen vaneen proef. Een belangrijke proef, waaromtrent de minister zich alles voorbehoudt om al naar gelang deze proef slaagt, het nieuwe systeem toe te passen. In het licht van wat we inden aanvang reeds opmerkten, mag ook van onze zijde de hoop worden uitgesproken, dat de „proef” mag slagen. Het oplossen van de groote moeilijkheden is stellig veel inspanning waard en een ieder die daarbij bouwsteenen wil aandragen, hij late het niet na. Want niet ten onrechte zijnde central© werkverschaffingen de „hoogescholen van het communisme” genoemd. Moreel, maatschappelijk en ook politiek dient alles er op gezet om deze „concentratiekampen” te ontvolken. Inmiddels kan de minister zeker rekenen op de gedegen voorlichting van meer dan één autoritair Kamerlid. De heer Wedtkamp wilde inmiddels een bedrijfsinkomstentoesiag ten behoeve van den kleinen boer, voor de groep der zelfstandig© werkers behouden. Minister Slotemaker de Bruine adresseerde dit terecht nader aan zijn ambtgenoot minister Verschuur, die via de productenprijzen, den kleinen zelfstandigen landman wil redden. Dit is de eenige juiste weg om uit den doolhof te geraken. ♦ ♦ * Bij de totstandkoming van de couponbelasting nam minister Oud de gelegenheid waar om de S.D.A.P. voor te houden, welke scheeve voorstelling deze regelmatig geeft van het „ïiypotheekkapitaal”. Men leze; „Mijnheer de Voorzitter! De heer Ter Laan, moet ook voorzichtig zijn ik heb dat vroeger, toen ik Md van deze Kamer was, al meer gezegd —, te spreken van het groote woord „hypotheek-kapitaal”. Dit is een groot woord en men vestigt hiermede naar buiten den indruk, alsof die heeren van het hypotheekkapitaal zouden zijn enkele groote kapitalistische bezitters van aandeeten inde verschillende hypotheekbanken. Ik moet op het ©ogenblik nog eens zeggen, dat de ware bezitters van het hypotheekkapitaal zijnde menschen van de pandbrieven, die verspreid zijn over het geheete land, en bij welke pandbrieven ook vete kleine luiden ©en sterk belang hebben. Deze pandbrieven zijn vaak de beleggingen van tallooze verzekeringsfondsen, die met de penningen van arbeiders en kleine middenstanders bij elkaar zijn gebracht. Men kan dat natuurlijk arbeidsloos inkomen noemen, maar dat is inkomen uit kapitaal, dat door den arbeid van, tal van kleine Luiden is gevormd; dat is een bezit, dat deze menschen door eerlijken arbeid hebben verworven, en dat dient men met meer eerbied te behandelen dan de heer Ter Laan, heeft gedaan. Daarom wijs ik iedere gedachte, alsof met een lage couponbelasting de belangen van de grooten zouden worden behartigd, beslist van de hand. Het is volkomen onjuist en ik ben hiervan zeker, dat wanneer men de politiek, die de heer Ter Laan voorstelt, zou volgen, op den duur de armen en verdrukten daarvan het slachtoffer zouden worden.” Tot zoover minister Oud. Het is of de heer Smid hier aan ’t woord is. Zooals het is ten aanzien van de couponbeiasting, zoo is het ook ten aanzien van alle maatregelen, die niet voldoende voorkomen, dat de redelijke waarde van den bodem blijft behouden. Want in ons land van overwegend klein grondbezit, is deze grondwaarde voor zoover nog aanwezig ook de beMchaming van den eerlijken arbeid van tallooze kleine menschen, die na jaren van vaak de soberste levenshouding, daaruit ©en mager pensioen putten. Het is een demonstratie van ver-doorgevoerde bestaansverantwoorde-

lijkheid, waarvoor ieder wteldenkend medemensefa het grootste respect dient te koesteren. , Ineen uur van inkeer zal ook de S.D.A.P. dat toestemmen. Maar men durft dit niet openlijk belijden, omdat de „klassenstrijd” dat verbiedt. Inde zekerheid daardoor als fascist te worden, uitgekreten, willen we toch openlijk vaststel■ len, dat de reactie tegen deze kunstmatige < scheidingsmuren in onze samenleving, welke . zich aller wege uit, onze maatschappij ten ze; gen kan zijn. ' B. MEIHUIZEN. Nieuws uit de Afdeelingen ’ DALEN. Goedbezochte ledenvergadering der afd. Dalen in hotel „Comeles”. Voorz. de heer ] H. Wolbers. . In bespreking kwam het verslag van de , laatste Hoofdbestuursvergadering en de agenda van de algem. jaarverg. Wederom bleek de . groote ontevredenheid over de regeling voor ’ demestvarkens, waarvan speciaal de klcit ne va rk enhouders de dupe worden. De heer J. Renting verklaarde zich op verzoek van het bestuur bereid dit punt in te leiden ter algem. verg. Voor het Pr op ag and af onds waren bijdragen binnengekomen o.a. van de Zui-1 ’ velfabriek fl5 en van de Coöp. Landb. Vereen: i f 10. Dalen is op den goeden weg! Niet minder dan 125 wandkal en diers waren verkocht. Langzamerhand ziet men meer en meer in dat leden die geen abonné ’ zijn op „L. en M.” nog geen halve leden zijn. Er gaven zich 4 nieuwe abonnés op. De regeling van den steun voor de c oiv ’ sumptie-aardappelen kwam nog ter ’ sprake. Deze zal toch niet komen als dé mees, te aardappelen zijn opgevoerd? , De heer K. Veenstra, directeur der zuivelt fabriek, besprak de nieuwe handelsovereen! komst met Duitschland en wees voorts op de pogingen welke door den FjN.Z. worden aan, gewend om accijns-vrije boter te krijgen voor de leden. Op verzoek van spr. zegde de voorz. i, toe, dit punt inden Bond ter sprake te zullen ; brengen. , Na een opwekkend woord sloot de voorz: , deze goedgeslaagde vergadering. WESTERVELD. In café Koops alhier vond een vergadering der afd. DrJï.B. plaats, waar i de voorzitter verslag uitbracht over de kring. vergadering te Vries en de heer G. Davids, H.8.-Md te Norg, de verschillende agendapunten van de algem. vergadering uitvoerig toei lichtte. De secr.-penn. deed mededeelingen over den Bondskalender, waarna deze door alle i aanwezigen werd besteld. De heer G. Odding ; werd benoemd tot afgev. naar de alg. verga• dering met als pl.verv. de heer L. van Veen. FLUITENBERG. Op Zaterdag 16 Dec. werd . in café Fluit alhier een propaganda-vergade■ ring gehouden, met als spreker de heer De , Lange uit Wijster, De boeiende rede werd met , daverend applaus beloond. Het resultaat was, dat de afd. Pesse eenige nieuwe leden boekte. De vergadering was goed bezocht. ZUIDBARGE. Alhier vergaderde in café Mep, peMnk de afd. van den Dr. 8.8. Na de gewone plichtplegingen kwam de agenda voor de algem. vergadering in behandeling, waarbij het rapport der paehtcommissie werd besproken. Er werden twee afgevaardigden benoemd. Besloten werd voor alle leden ©en kalender aan te schaffen. Bij de rondvraag kwam de mestregeling voor de varkens ter sprake en de steun aan de consumptie-aardappels, waarover men niet erg optimistisch bleek. ASSEN. Op Donderdag 14 Dec. hield onze afd. een propaganda-vergadering onder leiding ■ van den heer A. Jippes. De zaal in café Bellevue was stampvol en voor de helft gevuld 1 met vrouwen, toen de voorz. het woord gaf • aan den heer De Lange. In ©en schitterende i rede zette spr. den strijd van L. en M. uiteen, , De rede sloeg in, hetgeen, te zien was uit de inkomsten voor het propagandafonds, t.w. t f87.30. (Bij de afwezige Leden wordt gecollec, teerd en dan draagt onze afd. zeker meer – dan f 100 bij). De afd. van den Bond van Boerinnen e.a. Plattelandsvrouwen stelde de uiti noodiging zeer op prijs, gezien het feit dat bijna > alle leden dezer afd. aanwezig waren en spontaan toezegden bij een volgende invitatie gaarne terug te willen komen. Wij gaan te dien 1 opzichte met vertrouwen de toekomst in. BORGERCOMPAGNIE. Onder voorzitterschap van den heer J. H. Mulder vond op 12 Dec. in café Drijfholt alhier een propaganda-vergadering plaats van de afd. Borger- en Trips> compagnie van den Gr.8.8. ■ De heer De Lange, onze vurige propagandist, zette na het openingswoord van den voorz. duidelijk uiteen de doelstellingen van L. enM. Zijn rede werd met daverend applaus beloond. ■ Een paar vragen werden duidelijk en breedvoerig beantwoord. Goed nieuws uit het Zuiden. Op 20, 21 en 22 Dec. j.l. heeft de heer De Lar;ge een succesvolle tocht gemaakt door het zuiden van Gelderland. Op 20 Dec. werd te Ophemert bij Tiel de eerste bijeenkomst gehouden, waar, niettegenstaande de gladheid der wegen, het zaaltje T.A.V,E.N.U. geheel was 1 gevuld. Het zeer aandachtige gehoor bracht spontaan ©en krachtig applaus na de zeer interessante en boeiende rede van den heer De Lange; een rede, zooals alleen hij die geven kan. Een vijftiental nieuwe leden werden direct geworven. De wenschelijkheid werd uitgesproken, dat, aangezien dezen allen te Ophemert wonen, zij zich zullen aaneensluiten tot ©en nieuwe afdeeling. Hierop volgde 21 Dec. een rede te Brakel, waar ook verscheidene nieuwe leden konden worden geboekt. De laatst© dag werd echter de meest sucoesvolle. In het Veerhuis te Beesd was dien avond geen plaatsje onbezet. Evenals te Ophemert stond deze avond wederom onder leiding van den voorz. van Geldermalsen. Een publiek, dat aan zijn lippen hing, deed den spreker zich ook hier op zijn allerbest geven. Het was dan ook niet te verwonderen, dat de geheel© zaal krachtigen bijval betoonde en dat een nieuwe afdeeling werd opgericht met aanvankelijk 25 leden. De voorz. bracht aan het slot den heer De Lange een hartelijk woord van dank voor zijn moeizaam werk ©n voor al hetgeen hij in ’t belang van het gansche platteland dag aan dag doet en reeds heeft gedaan. (Wij wenschen onze zuidelijke vrienden dank te zeggen voor hun keurige voorbereiding voor deze avonden en hopen, dat zij door het verkregen succes gesterkt, in het komende jaar hun propaganda door zullen zetten met steeds grooter resultaat, ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder zij hebben te arbeiden. Red.)

LEDEN, door bij voorbaat te koopen bij degenen, die in ons blad adverteeren, bewijst gij niet alleen hun> maar ook ons eenen grooten dienst. Uw Bondsbestuur. .'-'.„IL.ÜL.LB Nieuwjaarsgroeten. Het bestuur van den Drentschen Boerenbond wenscht den leden in 1934 heil en voorspoed voor huisgezin en bedrijf. Het Bestuur van de FRIESCHE AGR, BOND (afd. friesland van de Nat. Bond Landbouw en Maatschappij) wenscht alle Agrarische Vrienden een gelukkig Nieuwjaar. De Secr. G. MIEDEMA. Stiens, 1 januari 1934.

De Heer GEERT BAARVELD en Mej. J. E. BAARVELD—Leuters wenschen alle Bosrenbonders een gezegend Nieuwjaar. Kloosterhaar (O.), 1 Jan. 1934. Aan familie, bekenden en Boerenbond-vrienden ©en gelukkig Nieuwjaar. E. BAARVELD. G. BAARVELD—Lenters. Nieuweroord. M. BAKKER en gezin, .Diever. P-f-_ K. M. BALSMA en Echtgenoot©. Café Brinkzicht, Diever. P f- A. v.d. BERG Jz,, De Wijk. P-h H. BROEKHUIZEN Rz., Koekange. p.f. R. BROEKHUIZEN en Echtg. wenschen familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Zwiggelte. J. BRUGGINK en Echtgenoot©, Kalteren, Diever. p.f. Aan alle lezers van dit blad een gelukkig 1934. H. R. DINKLA en fam. Wedderveer, 1 Jan. 1934. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. E. VAN ES. G. VAN ES—Dekker. Wijister. Veel heil en zegen. H. FIGELAND, Molenaar, J. FIGELAND—Dekker. Diever. Gelukkig Nieuwjaar. H. FLINKERT en Echtgenoot©. Ruinen, 1 Jan. 1934. H. J. v. GOOR en huisgenooten wenschen fam., vr. en medeleden een gelukkig Nieuwjaar. Ruinen, Het Bestuur der afd. Gr.8.8. wenscht den Leden en Begunstigers der afdeeling ©en gelukkig Nieuwjaar. Al onze Bondsleden veel voorspoed, veel zegen en kracht voor actie toegewenscht voor 1934, door den Bondssecretaris jAC. TER HAAR Ezn. H. HENDRIKS en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Echten. Agent H. KLEENE en Huisgezin. Ruinerwold. P- f- JAC. KROL en Echtgenoote, Diever. P-f- Aan alle lezers van „L, en M.” ©en gezegend Nieuwjaar met loonende producten. B. VAN LOENEN, Wapserveen.

• KLEINTJES Van I—3 regels I 0.25. Elk regel meer 8 cent. TE HUUR voor den tijd van 3 jaar: een vruchtbare Boerenplaats, groot pl.m. 11 H.A. greenland en 4 H.A. bouwland, gel -gen aan de Oosterhesselerbrug gem. Oosterhesselen. Te bevragen bij H. Huizing, Oosterhesselerbrug.

Voor directe afname aangeboden: 50.000 K.G. Lijnzaadschilfers of Lijnmeel R. & Co. & f 7.30 per 100 K.G. franco boerderij. L. H. STEENBERGEN, Graanhandel – Tel. 1- De Wijk.

W. MEfjERS en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Zwiggelte. Aan Fam., Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. JAC. MULDER en huisgen, Wijster, 1 Jan. 1934. B. MULDER M. MULDER—Remmelts. p. f. Ansem. T. OFREIN en Echtgenoote, Wittelte, Diever. p.f. E. Z. OLDENBANNING, De Wijk. p. f. M. OLDENBANNING Sr., De Wijk. p.f. Bondsgenooten, een voorspoedig 1934 toegewenscht. R. OLDENBURGER, Stadskanaal. De Dir. der N.V. Hagelverz.-Mij, „DE ONDERLINGE VAN 1887” kant. Deventer, wenscht den Bond „Landbouw en Maatschappij” en zijn leden een voorspoedig Nieuwjaar. J. SEINEN en Echtgenoot©, Diever. p.f. M. SIEFKENS Jz. E. SIEFKENS—SIoots. Ijzerwaren, luxe- en huish. artikelen. p. f. Wildervank. HARM TIEMES Hz. en H. TIEMES-Tuin wenschen aan alle bondsvrienden en -vriendinnen een gélukkig Nieuwjaar. Uffelte, 1 Jan. 1934. J. VELDMAN, De Wijk. p.f. H. VELD R. VELD—Slagter p. f. Balkbrug. Agent L. en M. H. DE VRIES en huisgenooten wenschen fam., vr. en medeleden een gelukkig Nieuwjaar. Ruinen. F. VRIEZE en Echtg., Hotel Nieuwburg, p. f. Blijham. B. WEMMENHOVE en Echtgen., Dieverbrug. p.f. R. v. Westen en gezin. Oldendiever. p.f. JOCH. ZOER ©n Huisgezin wenschen familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Leggeloo gem. Dwingeloo.

TE HUUR: een Arbeiderswoning met groeten tuin, bij R. Pot Jz., Zuidlaarderveen. TE HUUR; een Boerderijtje met 3 H.A. green- en bouwland. Desgewenscht ook wel meer. Te bevragen bij E. Wolberg, Beilervaart gem. Beilen. TE KOOP: 2 Kams, Kamvermogen 20 en 50 Liter; van 20 L. zoo goed al nieuw, voor hand; van 50 L. nog zeer goed voor hand en machinaal, bij E. Doelens, Zei|en.

I TE KOOP: een rechtstroo Hekel| dorschmachine met drijfwerk. Wed. F. van ’t Hof, Gasselte. TE KOOP: Windmotor, watermolen, z.g.a.n. Billijken prijs. Te bevragen bij L. Zondag, Rolde, of P. Zondag, Annen. . TE KOOP: een in goeden staat verkeerende Hakselmachine m. Kwee messen, voor billijken prijs. Adres: M. Oldenziel, Dorpstr. 67, Kiel-Windeweer. TE KOOP; een electrische Kamerlamp, eigengemaakt handwerk. Schitterend mooi. Bij K. Lantinga, Nieuw-Amsterdam. TE KOOP; een gegoten groen geëmaill. Kookkachel, prijs f2O, en een eleotr. Straalkachel, In goeden staat, weinig gebruikt, bij H. H. Burema, landb., Garmerwolde. Voor spotprijs te koop: mooie Bokkewagen met groote gecastreerde Bok, mooi span, bij A. Jonker, Café ’t Centrum, Erica (Dr.) TE KOOP; een beste Brik met nog zoo goed als nieuwe gummibanden, merk „Cesar”. Q. B. Brons Groeneveld, Drieborg bij Nieuwesehans. TE KOOP; een goed onderhouden 5-pers. Break en 7 lepenboomen, bij J. Boontjes, Drouwenerveen. TE KOOP: een in goeden staat verkeerende Boerenwagen en een prima Indian Scout Motorrijwiel, bij J. Meijering te Eexterzandvoort. TE KOOP; een compleet, in goeden staat verkeerende Korenschoffeltuig, bij B. Veldkamp Hzn., Oude Pekela. TE KOOP: een in goeden staat zijnde Bree-dorschmachine, tefen matigen prijs, bij landb. 1. W. Immink, D 9, Letmele gem. Ommen. TE KOOP: een partijtje mooi geperst Landhooi, bij Jan van Wijk, landbouwer, Jipsingboermussel. TE KOOP; 20.000 kilogram blank droog geperst groen Erwtenstro©, a fl4 per 1000 kg. af boerderij. T. J. Mellema, Nw. Beerta. TE KOOP; beste grauwe Erwten, bij J. Eerkes Az., Boven Oosterdiep 43, Veendam. TE KOOP; Triumf A, Bintje A, Industrie A, Eersteling A, Present A, Hellena A en Bato A, alle maten. F. Flik Hzn., Tripscompagni© (Gr.). TE KOOP: Friesche en Holl. Kleipootaardappelen, gekeurd klasse B, maat 28/35, als Eigh., Roode Star, Furori; bij groote en kleine partijen af te geven. Adres; Jobs. Gankema, Aardappelh., Nieuw-Amsterdam. Tel. no. 19. TE KOOP; allerhande soorten Touw, Paardetuig, Borstelwerk. Galanterieën, Teerproducten, Verfwaren, Wagensmeer, Machineolie, enz. W. Landman, Annen. TE KOOP: Zw. Pres. Zaaihaver, Heines Kolben Zomertarwe, prima 10 reuters bij H. Kuipers jaezn., jipsinghuizen, Tangerweg. TE KOOP: Roggenbossfroo, H. Kassies, Uffelte. TE KOOP: Voederbieten en Havervoerstroo bij E. Z. Oldenbanning, De Wijk. Groote en kleine partijen Voederbieten, levert G. Luinge, Uiterburen, Zuidbroek. Vraagt prijs. TE KOOP: 5000 pond Roggebosstroo, ook bij gedeelten, bij L. Strijk, Spier. XE KOOP: puik Tarwe- en Haverstroo, prijken billijk, bij Kom. Schuiling te Dedemsvaart, Sluis VI. TE KOOP: pl.m. 100 H.L. Rogge, desgewenscht gedenatureerd, bij E. Oldenziel, Handelskade, Stadskanaal. TE KOOP: Rogge-, Haver- en Tarweslroo, prima droog binnenstro©, 'bij T. J. Schuring, D 375, Dedemsvaart. TE KOOP; versch Haverstroo in bossen, en twee prima productieve Fokstiertjes, bij R. Aukema, Roderwolde. TE KOOP: Thorbecke Pootaardappelen, goedgekeurd in klasse A, door N.A.K., bij P. Nieboer, Boven Pekela. TE KOOP: 17 H.L. Blauwpeulerwten, puik inde kook, a f 7 per IJ.L., bij B. Dijken, Nieuwolda. RIETii Te koop: een mooie partij Dekriet tegen gesohikten prijs. Kleene, Riethandel, Giethoorn. TE KOOP: zuiver schoon Dakstroo, en een gebruikt© Hakselmachine, bij Js. W. Janssen, Eerde H 13, bij Ommen. BEZEMRIJS te koop, bij J. Slomp, Hz., Broekhuizen Ruinerwold. TE KOOP: een groote partij Puin, ook wel bij kleine gedeelten, bij S. E. Nieboer, Annerveensche kanaal.

TE KOOP: een 3-jarig Paard, mak era eerlijk, bij H. OWenkamp Jz., Hooghalen gem. Bedien. ■ TE KOOP: een 10-jarig zwaar Merriepaard; ook ruilen voor i jonge, bij H. Mol, Veenoord bij Nw.-Amsterdam. TE KOOP: een 10-jarige bovenl. platte drachtige bruine Merrie, werptijd 18 April; ook wel ruilen tegen een guste öï U/*. jarige Belg. A. Meiringh, Grollo, Schoonlo. TE KOOP: een beslist makke 41/2-iarige Merrie, ingeschreven In Ned. Trekpaarden-Stam'ooek, vosbles met witte staart en manen. Prijs billijk. Alle dagen te bevragen bij K. Liebe, Landbouwer, Anderen. TE KOOP: een vosbles Ruinpaard (Belg), 1. s. m., of een bejaard Werkpaard, beide zeldzaam mak, en 2 dagwerk droge Turf, bij Js. Huizing, Buinen (Borger). TE KOOP; een 6-j. zw. Merriepaard, 1. staart, zeer geschikt rijtuigpaard, fl. st. en dr., en kl. p. b.voerstroo, bij O. Grüber, Landb., Sappenneer. TE KOOP: een Siambo-kstier erai 4 eenjarige volbloed Stieren, met uitstekende afstammingsbewijf. zen. J. E. Lemmers, Lamkhorst, TE KOOP: een volbl. Kalfstier, geb. Maart ’33, van goede afet en prod, bij A. Slomp Hz., Oosteinde, Ruinerwold. TE KOOP; 3 volbloed zw.b. Stieren van 9 tot 11 maand oud, van beste afstamming en proij duotie. Vaders moeder Jantina 5 4 achtereenvolgende Jaren kampioen op den fokveedag te Gr., bij p. Schollens te Kolham (Gr.) TE KOOP: vijf volbloed Stiertjes van 8 tot 10 maanden oud, vaij prima alst. en productie, bij Hs. Sdhuiling, Eext. Tel. 1. TE KOOP; 3 volbl. Stieren vaö hooge prod. en beste afst. (3.92 —4.87). T. Lubberink, Zuidwolde. TE KOOP; 5 beste volbl. zw.bf, Stieren, B—lo mnd., beste afst. en prod., prijzen biljjjk, bij Arends en Cazemier, Fox wolde, Roden (Dr.) —# TE KOOP: IVa-jarige zw.b. extra diep en zw. geb. Stier. M. gem. vet 4.10 pot., boteropbrengst 192.7 K.G. Lichte prijs. F. Venema A.Jz., Kiel-Windeweer. TE KOOP: een zw.b. volbl. Enterstier m, beste productie, melkt ter inzage, bij G. Dieters, Eex* terveen. TE KOOP: zw.b. Fokveskalveren, dr. Pinken en Koeien, Stieren geb. vanaf Apr. ’32—Sept. ’33. Gem. vetgeh. tot 4,96 pet. Te« vens 4 eerste kl. volbl. Deen. sche beertjes, 10 w .oud. Pr, vanaf ruime marktwaarde. E. Vedder, Oosteirboer, Meppel. TE KOOP: een jonge, pasgekalfde melkrijke Koe, keur uit vijf (zwartbont), bij B. Dijken, Nieuwolda. TE KOOP: twee jonge pasgekalfde Stamboekkoeien of vaarzen, of voorjaarskalvende koe era vaars, alles volbloed en bestel productie. Tevens een volbloed Stierkalf te koop, bij A. G. do Jager, ’t Waar (Gr.) TE KOOP; Eenige Jan.—Febr. kalvende Koeien en Vaarzen, bi) A. Grüben, Landbouwer, Zuidlaarderveen. TE KOOP: een neurende Koe, bij Fam. Broekman, Wapse. TE KOOP: twee volbl. dr. Zeugen, V.D.L. en V.D.L. x D., beide opgenomen in stamboek mei ruim 80 punten, werptijd einde Jam.; en 3 jonge Zeugjes, VJXL, X D., 5 maanden oud, bij G. J. Waayman, Bergentheim. TE KOOP: geregistreerde geslachtsrijpe volbloed Deensche Boeren en Zeugen en 20 geregistreerde drachtige Zeugen, VIJ.L. x D., en volbloed ger. VJD.L. Beertjes, bij M. Flik, Kiel windeweer. TE KOOP: 3 beste volbloed drachtige landvarkens, V.D.L., van 11 tot 15 wk. dragende, bij B. Ebbinge, Burme, Vries. TE KOOP; een drachtige Motte, werptijd half Jan., bij B. van Loenen, Wapserveen. > H.H. VARKEN3FOKKERS! Te koop: de stamboekbeer Rudolf No. 843, H/a jaar oud, bekroond fokdag Assen met 1 st.b.prijs (Moeder kampioen zeug) bij H. v.d. Veen, Westervelde gem. Norg (Dr.) TE KOOP; prima volbloed Deensche fokbeeren en zeugen, vader Kl-is 92, Iste prijs, en moeders 2de prijs Kaalte, prima afstamming, bij B. J. Reinders, Loozen, Gramsbergen. TE KOOP; een vet Varken (big), wegende pl.m. 400 halve kilos, en Blauwpeulerwten, puik inde kook, door H. Hoving Ez., Eexterveen. TE KOOP: Motten met gemerkte biggen, bij F. Bakker Jz., Peize.

Loontoeslag inden Landbouw?