is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 11, 28-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tandarts DE VUES VEEHPIIIW Spreekuur 2—3.30 behalve Zaterdags 11—1 Zittingt Stadskanaal Hotel Poppens Dinsdags 9—lo. Musselkanaal Hotel Schat Woensdags 9—lo Ter Apel Hotel Beekman» Donderdags 9 —lO.

Tandarts J. C. v. DUYN houdt eiken Donderdag van li-l zitting, t>i| K. te Bos, Zuid-VVendingerweg Nw. PEKELA, KRACHTIG EN PITTIG WITKOP» VERDUURZAAMDE MEERMALEN BEKROONDE NOSTiiP Het aangewezen adres voor Huishoudelijke Artikelen, Landbouwgereedschappen, Touwwerk, enz. J. LAPHOR MARTENSHOEK FOXHAM bij de R.-K. kerk. Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. POPREN – Assen. H.H. Landbouwers! Uw adres voor Annen en omgeving op het gebied van Landbouwwerktuioen. Rijwielen, Kachels, Huishoudelijke Artikelen, Philips enTelefunken Radio Is H. J. BOLWIJN GEDIPL. HOEFSMID – ANNEN. Autoverhuurtegen zeer billijk tarief Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation Telefoon No 17 Stadskanaal Groote en kleine Zelen voor Vergaderingen, etc, disponibel Beleefd aanbevelend, 3. IHEIJERING.

ONDERLINGE BOERENBRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ N.V. Koninklijk goedgekeurd. _______________ Directeur: J, WARNER. Commissarissen: |. Bs. WESTERDIJK te UITHUIZERMEEDEN, President, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Qeneraal, Oud-Voorzitter van den Groninger Landbouwbond en van den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. E. VAN DER OUDERMEULEN, Secretaris en Gedelegeerde, Particulier te APELDOORN. Deze Maatschappij heeft gedurende meer dan 30 jaren bewezen, dat ze voor Landbouwers en Veehouders het voordeellgste Instituut Is, om hunne vaste en roerende goederen tegen brand te ' verzekeren. Inlichtingen bij de Directie en bij de Agenten. Zuinige Boeren zien bij liet aanschaffen van Zaaizaden eerst naar kwaliteit en dan naar prijs. INLANDSCH ROOD KLAVERZAAD is van prima kwaliteit en is bij mij niet duur. Vraagt Prijscourant van Gras-en Klaverzaden welke op verzoek gratis gezonden wordt, CORN. MORAAL – SCHEEMDA Zaadteelt . Zaadhandel. H.H. Landbouwers! Ijzeren Kruiwagens 100 L. 13 en 14 gulden. Breede wiel. H. KOSTER ]z. – Stadskanaal. Kunstmeststrooiers, speciaal voor Kalkstikstof (onkruidbestrijding) Complete Maalderijen met of zonder electro- of ruwoliemotor, Stalvoederingswerktuigen, Giervaten en Pompen, Wanmolens, RUD SACK Zaaimachines, Ploegen, Eggen en alle andere akkerbouwwerktuigen. Inlichtingen en adviezen kosteloos. Vraagt onze zeer lage prijzen aan, zonder verplichting, NL Handelmij. vi ROEMEUNG EVERS S Co. Grachtstr. 7- Telef. 183 WINSCHOTEN Een enorme verbetering voor de Radio-Centrale. f BH Heden contracteerden wij voor de tweede telefoonlijn I Weet U wat dit beteekent? Ook Huizen storingsvrij. Dit is het eenige en atdoend middel om Huizen weer te genieten zonder bromtoon en bijbehoorende geluiden H van de Russische zender. Dat is de economie van de Radio-Centrale. I. Wij denken door groote toename van nieuwe abonné's H deze zéér hooge kosten te bestrijden. Speciale aanbieding, alles compl. voor f 25.-—. STADSKANAALSTER RADIO-CENTRALE. I PEKELDER RADIO-CENTRALE. HOOGKERKSTER RADIO-CENTRALE, Thans is de beste Koffie goedkoop. i Vraagt O. de willes’ j Oude bekende merken. No. I; 45 cent per halfponds pakje, h Merk A; 40 cent per halfponds pakje. Mantels verven f 4.00 Japonnen „ • 3.00 , Ververij VOORDENHOUT, ; WILDER VANK. |

SiüliDiiniUilim 1.1. AMOUREUS 2e Hoofdstr. 23 – Tel. 2004 MEPPEL. Bestelt Otidejaars- Warme Croquetten Saucijzebroodjes en Regoutbroodjes Appelbollen – Appelbeignets Appelflappen Sneeuwballen Berürier bollen Oblieën Gelettes – Gev. Gelettes Slagroom soezen Slagroom wafels Gelettes met slagroom Slagroom klokken ■ Groote sorteering stukjes Gebak ais Hoefijzer, Kalender, Boomstammen en anderen Voor de zaai: flfipeeie Mansholt’s Psuivriicbten. Granen en Zaden. Ie en oudere nabouw hiervan. Verder alle andere Origiueele eerste en oudere Nabouw Peulvruchten, Granen tn Zaden. Origineel inlandsch Rood Maasklaverzaad v.d. N.C.B. te Tilburg, gekeurd en geplombeerd door de „N. A. K.” Prijs f 1,75 per Kg. maximum. Inlandsch Rood Maasklaverzaad niet gekeurd f 1.55 per Kg. Rood Klaverzaad onder plombe van Wageningen f 1.20 p. Kg, Prima Rood Klaverzaad niet geplombeerd f 1.15 per Kg Prima inlandsch wit Klaverzaad f I.- en t 0.90 per Kg, „Barros Stryno”, Deense!) zaad, ontsmet, f 0.70 per Kg. Verder alle andere Klaver-, Gras- en Bietenzaden, alles franco, incl. zakken, Beleefd aanbevelend, LUMW Boschstr. 16, Winschoten Agentschap FIRMA ü. QEERTSEMA. T. SCHIPPER houdt zich beleefd aanbevolen voor het uitvoerenvan Electriciteits* Koperslagers* en Waterleidingwerken. Rijwielhandel en Reparatie-inrichting, enz. STADSKANAAL (O.) Hoofdstr. 62a. Telef. No. 83. Wed. DRGNTH.

jVUjne Kuren! Wanneer U vergelijkt, komt U tot de conclusie dat onze ■ maatwerk- n Costames Hj èn in kwaliteit bovenaan zijn, èn in prijs werkelijk goedkooper dan de concurrentie, Vraagt eens prijs en collectie aan, en U wordt vast een onzer cliënten. Wij staan onzerzijds voor coupe en afwerking in. Levering door de geheele Noordelijke Provinciën. Hoogachtend, Aanbevelend, KI. £. de Groot $ Zonen Heeren- ea Dameskleedmgbedrijven. NIEUW-BUINEN – Telef. 413. BBBBS9 H.H. LANDBOUWERS! “ mm Kiems niEKi PROEFLEVERING EEN /VI A AND ! A f IS.- en f 17.- per stuk at fabriek! N.y. KUNSTMEST. EN MACHINEHANDEL ■ v.h. Fa. A. BEKKERING & Zonen == MUSSELKANAAL = I HALVE PRIJZEN I Slechts korten tijd, beginnende Vrijdag 2.9 Dec. a.s. zullen wij weer een HALVE PRIJZEN RECLAME HOUDEN. I Deze reclame omvat bijna alle artikelen welke H ■ wij nahouden t.w- I DAMES- en MEISJES-CONFECTIE I ■ Zijden-, Fluweel- en Wollen Stoffen, I Schortebonten, Witgoed, Satinets, Kragen, H S Vesten, Ceintuurs, Dassen, Shawls, Kousen, Gespen, enz. enz. Verder alles wat uitgelegd is. H I Ffl. P. VRIMRJVIA, Stadskanaal | WIJ moeten ruimte maken voor de geweldige I zendingen Zomergoederen welke dezer – – dagen binnenkomen – B GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” # KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 322

Alle voorkomende Gereedschappen en Ijzerwaren voor Land- en Tuinbouwbedrijven. Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzew N.V. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BOITEN Veendam Stadskanaal Bov. OosterdiepSS nabij Telefoon J43 ’t Hoofdstation Telefoon 77,

Keeren Dorschmachinehouders! Door ons worden inieé-apparaten gebouwd, die zeer goed voldoen, weinig kosten en geen onderhoud vereischen. Dagelijks kunt U deze zelfvoerders bij ons, op één van onze eigen vier, in bedrijf zijnde, machines, voor alle gewassen zien werken. U kunt bij elk onzer klanten inlichtingen verkrijgen. Wanneer U even de moeite wilt nemen, zijn wij verzekerd van Uw opdracht. Tevens houden wij ons aanbevolen voor alle mogelijke t*e|3£tl*£lties aan Uw dorschwerktuigen. Wij kunnen, als uiterst ervaren vakmenschen, dat het beste en goedkoopste voor U doen, en U bent bij ons aan een betrouwbaar adres EGB. MULDER, Machinefabriek . WESTERLEE (Gr.)