is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 19, 19-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEBN’sTRICOTHUIS voor Wollen en halfwollen Ondergoederen Wollen bovenkleeding Lingeries, Baby-artikelen, Corsets enz. STERN voor betere kwaliteit Monsters of reizigersbezoek op aanvraag. smimi TKICOTHIIIS Nw. Huizen 13 Tel. 440 ASSEM

Kijk uit wat voor Rijwiel U koopt, vooral hl] de z.g. goedkoope aanbiedingen. Het groote succes van het vorige Jaar is voor ons een aansporing geweest om ons Eigen merk Rijwiel dit Jaar nog te verbeteren. De prijs Is evenwel niet verhoogd en bedraagt incl. omzetbelasting slechts f 27.50. Aanbevelend, R. AEILKEMA ■ SAPPEMEER Wat geeft U Regeeringssteun, indien U Uw veldgewassen onverzekerd blootstelt aan Hagelslag. De Hagelverz. Mij. „De Onderlinge van 1887” is DE MAATSCHAPPIJ voor klein en groot. Vraagt inlichtingen aan bij H.H. Vertegenwoordigers of bij het kantoor te DEVENTER. Rijwielmagazijn „THRIANTHA" KRUISSTRAAT 33 – ASSEN Goedkoopste adres voor Rijwielen en Onderdeelen in Assen BELEEFD AANBEVELEND, M. J. VAN BUUREN Het aangewezen adres voor 5 Dames Mantels | Backfish Mantels i Kindermantels I Regenjassen I Japonstoffen Zijden Stoffen Dl vi D. Dróge Zonen WINSCHOTEN. 1 ,ra.,ï"' 1 =====

Schelpkalkfabriek 1 Fa. R. J. WORTMANN VEENDAM WIJ LEVERDEN DUIZENDEN BALEN ONZER BEKENDE PRIMA SCHELPKALK AAN LANDBOUWERS. ONZE PRIJS IS SCHERP CONCURREEREND EN ONZE KWALITEIT ALGEMEEN BEKEND! BESTELT VROEGTIJDIG OPDAT WE U NIET BEHOEVEN TE LATEN WACHTEN. TELEFOON 233 (2 LIJNEN.) Voor Moderne Klokken tegen zeer voordeelige prijzen naar de Veenkoloniale Goudsmederij – Uurwerkmaker!] FRITS OCKELS BEEKMAN OCKELS Zn. MUSSELKANAAL. J. EIKENBERG – tel 320 – VEENDAM CEMENT-INDUSTRIE ENCE CEMENT GEWAPEND BETON – REGENBAKKEN – PUTTEN – GRAFKELDERS – lERKELDERS enz. MACHINALE SCHUURINRICHTINO VOOR TERRASSO-VLOEREN – GOOTSTEENEN. Koopt Uw BRILLEN op advies van Uw Oogarts bij de eenigste Slijperij te Winschoten, en dat is: „OPTICO” Depót van de Zeissglazen. AKeenverkoop van de „OPTO” glazen. Torenstraat 33 – WINSCHOTEN. Landschoenen ■ r. L ‘ ■ ' ■.:s > diverse prijzen Militaire schoenen gesorteerd uit de beste I.75 I Luxe Schoeisel in groote verscheidenheid zoowel In kwaliteit als In prijs. FERINGA Musselkanaal bij het Steenenverlaat. GROSSIERDEHIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEE. 322 Landbouwers en Veehouders! GEREGELD VOORRADIG: alle soorten Kunstmeststoffen, Granen en Voederartikelen. Voordeelige prijzen. Raadpleegt ze ter overtuiging! Levering franco of afgehaald. Speciaal vragen we thans Uw aandacht voor: Onkruidlbestrïlclinié; Herikkaïniet en Kalkstikstof. Kalkar me Gewassen: Landbouwpoederkalk (de beste soort) gehalte 85 % Calciumhydroxide, (85 K.G. Calciumhydroxide is gelijk aan ca. 150 K.G. koolzure kalk) snelwerkend. * Maskers: voor kalkstikstof en poederkalk a f 0.25 voorradig. Grondnootbrokken: tegen opruimingsprijs. N. V. Onstwedder Kunstmest-, Graan- en Fouragehandel. ONST WEDDE. TEE. No. 5.

Met PAARDENHAAR zijn al onze voor. jaarscostuums bewerkt en zij munten uit wat pasvorm en kwaliteit betreft. £ij hebben daardoor een persoonlijk cachet terwijl de prijzen zeer laag zijn gesteld. Kijkt waar U wilt, ten slotte koopt ü bij; j STADSKANAAL Huismoeders! Het adres voor Uwe Schoonnaakartikefen als: Borstelwerk, Zeemleer, Sponsen, Waterverf, Gipskalk, Ammoniak, Wrijfwas, Linoleumwas, Terpentijn, prima bussen Verf in alle kleuren, Verfkwasten, Witierskwasten, Dweilen en Schrobbers, enz. enz., benevens een prachtcollectie Behang- en Glaspapier is JOH. WIERTB NOORDERK. 19 – OMMELANDERWIJK Kunstmeststrooiers, bij uitstek geschikt voor kalkstikstof voor onkruidbestrijding. Inde Veenkoloniën reeds ettelijke in gebruik. Sctaolfelmachines voor koren en bieten zoowel voor zware als de lichte gronden. Naaimachines geheel oliebad met massieve chroomnikkelstalen gefraisde geslepen schuingetande kamwielen. Het allernieuwste. II ooi har Ken en schudders met stalen T landen. Maal molens in Oliebad, Electro- en Huvvolle Motoren. Rud. Sack ploegen, eggen, zaaimachines en speciale onkruideggen. Deering zelfbinders met draaiende torpedo en ILO motor. Afleggers enz, enz, O. Handei-Mij. vi ROEMEUNG EVERS S Go. Grachtstr. 7- Telef. 183 – WINSCHOTEN. GEEN GAB-I TOCH GAS! Koken en Verwarmen met RELÏANCE B. D. Brandt als een Gascomioor I PETROLEUM IN GASVORM. M VOLKOMEN VEILIG. | GEEN VOORVERWARMING. U GEEN POMPEN – ASBESTPIT Mi TEMPERATUUR REGELBAAR 9 Vraagt inlichtingen bij Uw smid of installateur. • j iÉSI NW HUIZEN QO g&se&Ttf VBr TEL.3SO ASSEN Schelpkalk voor Landbouwdoeleinden Levering in papieren zakken van 40 K.G. NI StooÉoutzagerij, Schaverij en Steenfabriek v.h. E. POST Scheipkaïkfabrikant Handel in Bouwmaterialen en Triplex TEL. 12 – WINSCHOTEN