is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 8, 27-09-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, is voor een goed deel het gevolg van 1 uw eigen verdeeldheid. Want daarin heeft de 3 heer Gelderman gelijk, dat behalve dan door Smid en bij monde van den ; Nat. B-ond Landbouw en Maatschappij de Landbouw nog nooit precies gezegd heeft wat hij eigenlijk wilde. Dat- is niet gebeurd inde praeadviezen uitgebraebt voor de Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek in 1931, waar Prof. Minderhoud, Prof. Frijda en de beer Th. Ligthart aan het woord waren en het is evenmin geschied op de onlangs gehouden landbouwweek in Wageningen. (Wordt vervolgd.) Loonen in het Derde Rijk. Het Fransche weekblad „Lu” publiceert het resultaat vaneen in Duitschland ingesteld onderzoek naar den economischen en politieken toestand van het Derde Rijk. Opvallend is de daling van de loonen der arbeiders in het tijdperk, dat Hitler aan de macht is. Wij nemen eenige markante voorbeelden uit de publicatie van het Fransche blad over. Men bedenke, dat één Mark officieel ongeveer 58 cent waard is. Geschoolde metaalbewerkers. Voor Hitier’s kanseliersehap 86.40 Mark per week; na Hitier’s kanseliersehap 43.20 Mark per week, d.w.z. ruim 25 gulden. Bouwvakarbeiders. Inde particuliere bedrijven vóór Hitler 84 Mark per week, na Hitler 51 Mark, inde staatsbedrijven resp 84 Mark en 28 Mark, in verplichten arbeidsdienst, welke vóór Hitler niet bestond, 22 Mark of ruim 12 gulden per week. Brouwer ij en (deze cijfers zijn van de firma Kindl te Neukölln-Berlijn, waar 600 arbeiders werkzaam zijn). Vóór Hitler 45 Mark, na Hitler 33 Mark per week. Het geme enteperson© el verdient ongeveer 25 procent minder dan voor Hitier’s komst. Onderwijzers verdienen thans 200 a f250 Mark (120 tot 150 gulden) per maand, postboden 26 tot 27 Mark per week, conducteurs bij de tram, de ondergrondsche en de autobusdienstem 32 tot 35 Mark per week. Merkwaardig is, dat alleen bij de politie de salarissen zijn gestegen. De agenten verdienen 350 tot 240 Mark per maand, 90 tot ruim 120 gulden dus. Van deze loonen gaan nog verplichte bijdragen af voor alle mogelijke sociale verzekeringen, het arbeidsfront en de luchtverdediging, tezamen ongeveer een dagloon per week. Wat steeg. Daarentegen zijnde kosten van het levensonderhoud aanzienlijk gestegen. Een pond boter kostte voor Hitler 0.90 tot 1 Mark per pond, na Hitler 1.60 ot 1.80 Mark, het dubbele dus. Een pond margarine kostte vroeger 0.28 tot 0.60 Mark, tegenwoordig 0.66 tot 1.20 Mark. De prijzen vaneen kilogram aardappelen zijn resp. 0.60 vóór Hitler, 0.70 na Hitler, van vleesch 0.60 en 1 Mark en 0.80 tot 1.20. Een liter imelk kostte vóór Hitler 0.24 Mark, na Hitler 0.32. Kleeren kosten ongeveer even duur als vroeger. Zoo ziet het natlonaal-socialisme er dus in werkelijkheid uit, concludeert Het Volksblad, waar we het bovenstaande aan ontleenden. En wat zeggen wij er van? Wel dit, dat, wanneer deze berichten juist zijn, de verhouding tussehen stedelijke- en landbouwarbeid stukken beter is dan ten onzent. De 80 en 175 zijn daar naar elkaar toegekomen, terwijl men hier in steeds ergere mate zelfs weer aan de 80 begint te knabbelen. Eigenaardig is het, dat de loonen van de landarbeiders niet genoemd zijn. Zijn deze misschien gestegen door Hitler? De prijzen, welke voor levensmiddelen genoemd zijn komen ons wel wat hoog voor, gezien de vele opmerkingen welke gemaakt worden door menschen, die een bezoek aan het Derde Rijk brengen. Algemeen hoort men, dat de prijzen van consumptie, etc. buitengewoon veel lager zijn dan in ons land. Is de distributie misschien goedkooper dan hier? A Waar is Neêrlands welvaart gebleven ? Noodkreet vaneen vrouw. Er hebben nog slechts weinig vrouwen in dit blad geschreven. Laat mij daarom ©en der eersten mogen zijn. Ik hoop dat dit voorbeeld spoedig navolging vindt. Ik kan niet langer zwijgen, want als ik naar alle onrechtvaardigheid om me heen zie, dan ‘ moet mijn hart lucht hebben. Het kan anders, het moet anders. Deze toestand is verschrikkelijk. Hij is onhoudbaar. De regeering speelt met den veeboer als de kat met de muis, tolt zoolang de muis het niet langer uithoudt en neervalt. Is dit een maatschappij van het onfrecht of van recht? De producten van het land-, tuinbouw- en veebedrijf moeten zooveel opbrengen, dat de voortbrengers een bestaan kunnen hebben. Daar lijkt het niet naar. De winter staat voor de deur. Zooals de onbeschutte bloeiende bloemen inde najaarsstormen vernield worden, zoo zullen onderscheidene veehouders vallen en mèt hen ©en groot deel van stad en platteland. ’t Is spoedig najaar. Het weer wordt gauw ruwer. De najaarsstormen zullen komen. De Zomer heeft zijn goede gaven wederom gegeven en kunnen wij, menschen, er nu niet van profiteeren? Het koren is inde schuren, het hooi is geborgen; we hebben eieren, de schapen hebben hun wol gegeven, aardappelen en groenten zijn er volop en de boeien, zij hebben hun melk geproduceerd alsof er nimmer te veel aanwezig was. En dan, men roept soms van overproductie. Larie! Zoolang de menschen nog behoeften hebben, behoeft er geen overproductie te zijn. De uitkomsten van de productie worden schijnbaar niet goed verdeeld. Is er dan geen middel te vinden, dat ieder mensch een redelijk bestaan heeft? Vroeger was Nederland een handelsland. Toen kon de boter naar het buitenland. Nu dit verhinderd wordt en ze in vele gevallen geen loonenden prijs meer kan opbrengen, moet het Nederlandsche volk zijrt eigen product consumeeren. De handel ligt stil als gevolg van buitenlandsch© maatregelen. De boter, die vroeger ©en handelsartikel bij uitnemendheid was, moet nu meer ©n meer hét gebruiksartikel in eigen land worden. Door den vroegeren

botemitvoer heeft niet alleen de boer, maar heeft ook een groot deel van da steden geprofiteerd. Laat men er thans in het binnenland een redelijken prijs voor betalen. Omdat alles niet geplaatst kan worden door de concurrentie met de margarine, moet de productie van dit laatste artikel sterk worden ingekrcmpen. M.i. is de margarine, welke verkregen wordt uit buitenlandsche vetten, oppervlakkig beschouwd, goedkoop, maar in werkelijkheid is ze duur, omdat het geld voor de vetten buitenslands gaat. Behoudt het geld in dezen tijd liever voor Nederlandsche producten, dus ook voor Nederlandsche zuivel, dan bevordert dit de vermindering van de werkloosheid, hetgeen hoogst noodzakelijk is. Zie slechts naar de jeugd! 70.000 jongelui werkloos; wat most er van hen werden in het heden en inde toekomst? Laten we allen als één man helpen en zeggen; het moet anders; geen lapmiddelen langer, maar rechtstreeksche hulp geboden. Nu de boeren nog diep inden put zitten, wil de Regeering nog wachten om den zuivelpot uitte betalen. Is dat recht? Er zit 12 millioen inden pot en ons wordt één millioen toegestopt als een fopspeentje 70 cent per koe. Neen, het is onbillijk t. o. v. de veehouders die wèl duurder kraehtvoeder hebben te betalen en nog lang niet den richtprijs voor hun melk ontvangen! Als de grenzen gesloten zijn, b.v. in tijden van oorlog, waar moet het Nederlandsche volk dan van eten? Laat landbouw, veeteelt en tuinbouw bloeien. Is er geld en werk op het land, dan is er geld en werk inde stad. De lage valuta in het buitenland is mede oorzaak dat onze industrie en ook de landbouw niet kunnen eoncurreeren, dus komt het mij voor dat de gulden omlaag moet. Als alles draait op ©en goed fundament, dan kunnen alle menschen belasting betalen. Een goed fundament is de Nederlandsche bodem en daarom is voor alles noodig, dat deze bodem zoo intensief mogelijk wordt bewerkt. Voorts moeten alle oude menschen staatspensioen hebben, wamt menschen die hun geld in het bedrijf hebben zitten, zijn niet allen in staat vooral in het boerenbedrijf zich voor staatspensioen te verzekeren. leder werkzaam mensch behoort een goeden ouden dag te hebben. Wie niet werkt, zal niet eten, maar wie altijd flink werkt, heeft recht op een behoorlijke beloontng, en daiar is het thans helaas nog ver vanaf. Laat onze Regeering dat toch goed bedenken! A. NIOOLAI—POPKEN, Leemidijk Smilde. Vrijhandel of protectie. Onder oeconomische en financieel© mededeelingen inde N. R. C. trof ons de volgende passage: „Hoe men ook over de vraag van vrijhandel of bescherming moge denken, de practijk begint thans met groote duidelijkheid aan te toonen, dat een politiek van bescherming, welke tenslotte in gemanoeuvreer met de valuta haar bekroning vindt, tot algeheele ontwrichting van het bedrijfsleven leidt. Dat begint men nu ook in Amerika in te zien. Het is daar vooral de landbouw inde zuidelijke staten, in hoofdzaak dus de katoencultuur, die den strijd tegen de bescherming van de industrie aanbindt ©n niemand minder dan Henri A. Wallace, de minister van landbouw, heeft in zijn onlangs verschenen brochure „Amerika must choose” onomwonden te kennen gegeven, dat de oeconomisebe welvaart in Amerika niet hersteld kan worden, zoolang wordt voortgegaan met bescherming van de industrie. Op zeer duidelijke wijze zet Wallace uiteen, dat de landbouw zijn producten in hoofdzaak tegen wereldmarktprijzen moet verkoopen, terwijl men daartegenover de artikelen der industrie tegen prijzen moet koopen, welke verhoogd zijn met een tarief van invoerrechten. Een dergelijke toestand is voor den export van groote stapelartikelen, zooals katoen, ondragelijk en aangezien ook een land als Amerika voor zijn welvaart in hooge mate van den export afhankelijk is, staat men thans voor de keus: terug naar den vrijhandel of verdere protectie.” Bescherming van de industrie en vrijhandel voor den landbouw gaat ook in Amerika evenmin als elders op de wereld. In ons dicht bevolkte Nederland zal terugkeer naar volledigen vrijhandel slechts armoede beteekenen voor vele werkers in industrieele en stedelijke bedrijven. Doorvoering daarvan is uit sociale overwegingen niet verdedigbaar te achten. Daarom zal ook bescherming van den landbouw onontbeerlijk blijven om de binnenlandsche productie zoo intensief mogelijk op te voeren en de ongelijke belooning van den landbouwarbeid ten opzichte van de stedelijkeen industrieel© arbeid thans nog ©en schrille tegenstelling, te doen verdwijnen. Het schijnt, dat de landbouw over de geheele wereld aan hetzelfde euvel mank gaat. A Nood inde textiel-industrie. Inde bladen van de S.D.A.P. wordt Ineen artikel medegedeeld, dat de toestand in deze industrie slechter is dan ooit te voren. Daarom werd door de arbeidersbonden aan den minister van Economische- en aan die voor Sociale Zaken een adres gezonden, waarin werd gevraagd; Verlaging van het contingent aan textiel goederen dat mag worden ingevoerd, exportpremiën voor den uitvoer en bevordering van trustvorming door de fabrikanten. Bij het laatste wordt gezegd, dat een groote meerderheid der fabrikanten bereid is tot samenwerking, maar dat die afstuit op enkelen, waardoor concurrentie blijft en prijszetting ónmogelijk wordt. Er is ©enige overeenkomst tussehen het streven dezer arbeiders, en de actie van de boeren, l hoewel er natuurlijk zeer veel verschil is. Als . productiemiddel is er veel verschil tussehen i den bodem, en fabrieken. Merkwaardig in deze actie is echter, dat het uitgaat van de arbeiders. Er wordt niet gezegd; Verlaag het loon, , dat toch nog wel veel hooger zal zijn dan ■ bij andere bedrijven (23 cent), maar; betaal meer voor ons product, gij andere ingezete. nen van Nederland. Zij vragen dus deze hooi gere betaling ook van arbeiders in andere i bedrijven, hoewel die soms veel minder vert dienen, en waarmee zij samen een bond vor■ men, het N.V.V. Als men dit bedenkt, en men i bedenkt tevens dat het grootste geschreeuw i tegen den zoogenaamden landbouwsteun kwam I en nog komt van marxistische zijde, dan mag l men deze actie gerust merkwaardig noemen. ■ In verband hiermede zou ik willen wijzen

op een andere uiting inde S.D A.P.-pers. Hierin wordt met veel lof gesproken van de overheidsbedrijven, als abattoirs, electrische fabrieken, watervoorziening, enz. „Terwijl duizenden en duizenden particuliere bedrijven de klageiijkste uitkomsten opleveren, veelal met verlies werken, hun ondernemingen sterk ingekrompen hebben en veelvuldig opheffen, levert het overheidsbedrijf nog steeds zeer toonbare resultaten op.” En dan wordt gewezen op het electriseh bedrijf in Den Haag, dat het laatste bedrijfsjaar nog 22 pet. winst maakte. Er wordt natuurlijk niet bij gezegd, dat het nog al gemakkelijk is hier winst te maken. De prijs van het product kan immers naar willekeur gesteld worden. Het is; betalen, en anders krijg je niet, en daar de meeste menschee inde stad er niet zonder kunnen, zit er niets anders op dan betalen. Dus is er alle mogelijkheid om hooge loonen te betalen, en dus is er reden voor arbeiders en ambtenaren om te trachten zooveel mogelijk invloed te krijgen inde openbare besturen. Waar loopt ten slotte alles op uit? Er behoeft niet om toe gepraat te worden. Wij zijn allen bezig om te vechten om de beste plaats aan de staatsruif. Zoowel de landbouwondernemer als de landarbeider, de fabrikant als de fabrieksarbeider, de ambtenaar en de arbeider bij openbare besturen, de scheepsbouw, de visscherij, de tuinbouwer, de pluimveehouder, da veehouder, bijna alles roept om staatshulp, behalve de beschutte bedrijven, die de macht bezitten het publiek den prijs voor hun produkt te laten betalen, dien zij er voor vragen, als bakkers, slagers, enz. In dezen strijd zal de sterkste de beste plaats veroveren. Het komt dus op machtsvorming aan. Eendracht maakt macht, een goede organisatie is hier alles.

MARKTBERICHTEN. Veemarkt Leeuwarden. Vrijdag 21 September 190 Stieren f 75-f 270 23 Ossen 305 vette koeien „ 120—„ 185 361 melk- en kalikoeien „ 110—;, 200 82 pinken „ 50—„ 95 14 vette kalveren , 15—„ 60 881 graskalveren „ 10—„ 50 218 nucht. kalveren , 2.00 „ 4.50 296 vette schapen „ 9—, 18 166 weideschapen „ 8—„ 14 155 lammeren » 4—„ 9 260 vette varkens „ 25—„ 65 29 magere varkens „ 12—„ 35 71 kleine biggen „ s—„ 9 15 bokken en geiten. 51 paarden en veulens. 0 ezels Totale aanvoer 3117 Handel in melk- en kalfvee en vette koeien iets meer vraag, handel wel zoo goed en prijshoudend. Stieren en graskalveren minder behalve voor de beste soort. Vette Kalveren kalm.. Nuchterein kalveren trager, varkens iets vaster. Wol vee minder. Gisteren werden aan de N.V.C. geleverd 440 varkens ©n 8 biggen. ' t> Noteering N.N.C. Leeuwarden. 21 September. Kipeieren 16000 K.G., 3—4 ct. p. st. f 0.55—f 0.60 p. K.Q. Eendeieren 180KG..3J—3£ct.p. st. 40—45 ct. p. K.Q. Boternoteering Leeuwarden. Commissie f 0.43 Heffing f I.—. Publieke verkoop f 1.21—f 1.41 Zwolle, 21 Sept. 1934. 100000 Eieren f 3.00—f 4.00 Boter aangevoerd 10 's vaten, 4 Vm vaten en 178 i K.Q. Totale aan voer 329. Handelswaarde f 450.—- Prijs per ‘/8 vat f 29.00—100.00, afwijkend f28.00, ‘/,6 vat. f 14.50, per K.Q. f1.55-fl-60. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 974 runderen, 293 graskalveren, 141 nuchtere kalveren, 113 schapen, lammeren, 39 vette varkens, 286 schrammen, 669 biggen, geilen. Handel; Neurende versch gekalfde koeien en vaarzen kalm, prijzen lager. Eerste kwal. vetvee redelijk, afwijkende minder, stieren iets of wat beter, pinken kalm, vaarskalveren duur. Slachtkaiveren redelijk, schapen kalm. Men besteedde voor: Neur. en verschgek. f 110—200 Dito schotten f 105—175 Guste koeien f 80—145 Vaarzen t 80—130 Oct.kalvende f 100—170 Pinkstieren f 50—110 Pinken f 50—95 Fokkalveren f 14—50 Nuchtere kalveren f 3—9 Vette koeien en ossen „ per K.G. f 0.42-0.53 Dito stieren „ » » 9 Dito kalveren „ „ v 0.60—0.85 Dito schapen » 5—17 Dito lammeren » o—oo biggen 6-weeksche f 7.00— f 9.00 „ 10-weeksche „ 9.50 f 11.50 drachtige varkens „ 45.00 70,00 magere varkens „ 27.50 45.00 vette varkens p. Kg. „ 0.26 —0.30 Rotterdamsche markt. Rotterdam, 25 Sept. 1934. Aangevoerd ; 194 paarden, 20 veulens, 1 ezel, 1405 magere runderen, 675 vette runderen, 258 vette kalveren, 1004 nuchtere kalveren, 483 graskalveren, 190 schapen of lammeren, 00 biggen, 0 varkens 38 bokken en geiten. Prijzen p. kilo; vette koéien 58—59 c., 50—54 c. en 38—42 c.; ossen 54—58 c., 48—50 c. en 40—42 c., stieren 47—49 c., 43—45 c. en 35 38 c.; kalveren 75—85 c., 65—70 c.. 50—55 c.; schapen 37—34—31 c., lammeren 39—35—30 ct. ; graskalv. 34—28—24 c.; nucht. slachtkalv. p. stuk f24—f2o; veulens 46, 42, 38 ct. jslachtpaardenf 41—f36— f 30 ct.

Prijzen per stuk van magervee: Melkkoeien f 230, f 190 en f 130 Kalikoeien f 235, f 195 en f 125 Stieren f 235, f 200 en f 135 Pinken { 100, f 80 en ! 60 Qraskalveren f 35, f 25 en f 15 Vaarzen f 130, f 100 en f 70 Paarden f 240, f 130 en f 100 Slachtpaarden f 165, f 120 enf 65 Hitten f 100. I 80 en f 70 Veulens f 100, f 80 en f 50 Fok nucht. kalv. f14f12 en f 8 Slacht „ „ f6.00, f5 en f4 Schapen f 16, f 12 en f8 Lammeren fll, f9 en f7 Aanvoer vette koeien en ossen iets korter, kalme handel. Voor de 3e soort waren de prijzen laag, voor de ossen iets hooger. Een beste koe ging nog tot 3 cent en een beste os tot 2 cent boven noteering. Aanvoer stieren iets ruimer, kalme handel en iets lager in prijs. Aanvoer vette kalveren iets lager, vlugge handel, prijzen iets hooger. Een prima kalf ging nog tot 5 ct, boven noteering. Schapen en paarden iets kortere aanvoer, willige handel en prijzen als gisteren. Aanvoer nuchteren slacht- en fokkal veren flink, handel willig. Slachtkalveren iets hooger en fokkalveren iets minder in prijs. Aanvoer paarden tamelijk, flauwe handel en prijzerf als vorige week, behalve voor slachtpaarden, die iets lager Iri prijs waren. Kalf- en melkkoeien ruime aanvoer, willige handel en onveranderde prijzen. Vaarzen en pinken ruimer aanvoer, trage handel en prijzen stationnair. Qraskalveren ruime aanvoer, handel traag en onveranderde prijzen. Enkele partijen schapen werden voor export verkocht. Groningen, 25 Sept. 1934. Ie soort 2e soort Kalf- en Melkk. 200-210 170-180 3e soort 120-104 Kalfvaarzen 160-170 130-150 Vroegmelkte koeien 160-180 130-150 Vare koeien 150-160 100-120 Stieren 0.40-0.45 0.32-0.36 p. K.O. slachtgew. Slachtvee 0.50-0.51 0.42-0.46 3e soort 0.30-0.32 per K.Q. slachtgew. Vette Kalveren 0.58-0.60 0.46-0.50 Weideschapen f 8-f 13. Melkschapen f 12-f 16 Vette lammeren f 7-f 10.00 Weidelamraeren f4.00-f6.00 Vette schapen f 18-21 f ; f 12-f 16. Biggen f 6.00-9.00 (f I.oo—f 1-30 per week) Vette varkens 0.28-0.29 0.26-0.27 Zouters 27—29 cent. Vanwege de joodsche feestdagen was de aanvoer van alle soorten vee zeer klein. Kalf- en melkvee aanvoer gering, beter te plaatsen tegen vastere prijzen. Slachtvee handel vlug, hooger. Stieren, vette en nuchtere kalveren hooger. Nuchtere kalveren f 2.50—f4.50. Woiveehandel in alle soorten iets levendiger, met vastere prijzen. Vette varkens aanvoer gering, handel vlug, iets hooger. Zouters ruim prijshoudend. Biggenhandel gelijk vorige week. Groninjicn, 25 Sept. 1934. QRAANBEURS. p. 100 K.Q. N. Roode Tarwe f o.oo 0.00 N. Witte Tarwe – o.oo O.OC N. Rogge ” 7.00 7.40 Wintergerst * 5.15 5.45 Zomergerst • 5.25 5.60 Zwanenhalsgerst ■ 000— 0.00 N. Witte Haver- 5.90- 6.20 Gele Haver * o.oo 0.00 N. Zw. Haver- 5.50 6.00 Blauwpeulerwten – 10.00—14.00 Groene Erwten • 3.00 9.50 Paardeboonen • o.oo 0.00 Waalsche Boonen – o.oo 0.00 Koolzaad ■ 8.00—11.25 Karwijzaad * 12.00—18.00 Geel Mosterdzaad – 12.00—20.00 Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100K.G. Rogge f 0.00—0.00 Voergerst * 6.05—6.45 Platte Mais – 5.50—5.85 Ronde Mais – 5.45—5.85 Boter. Inde boterprijs kwam geen verandering. Zoolang andere landen de invoer van dit product belemmeren, is de kans op een verbetering van beteekenis uitgesloten. Ook de Kaas-prijzen bleven op dezelfde hoogte als de vorige week.

En op het gebied van organisatie bij den strijd voor een goede plaats aan de staatsruif is er bij de boeren nog zeer veel te verbeteren. Als het hun niet lukt dat te doen, zullen zij een plaats blijven bezetten als de dertiende big bij een zeug met twaalf spenen. J. TONKES, De nieuwe Burgemeester van Groningen Uit de bladen heeft men kunnen vernemen, dat tot burgemeester van Groningen is benoemd de heer Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, Over deze benoeming willen wij iets zeggen, omdat zij een bewijs is van de groote verwarring op economisch gebied, waarin wij verkeeren. De heer Cort van der Linden was tot dusver secretaris van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers en Redacteur van het door dit verbond uitgegeven orgaan „De Nederlandsche Werkgever”. Tegen dit verbond en zijn orgaan hebben wij, zooals onze lezers weten, herhaaldelijk strijd moeten voeren. Als het standpunt, door hen ingenomen ten aanzien van den landbouwsteun mocht zegevieren, zou zulks niet anders beteekenen, dan den ondergang van het Groninger platteland en met dit platteland, van de stad Groningen. Blijkbaar begrijpt de heer Cort van der Linden dit niet. Laten wij hopen, dat zijn burgemeesterschap van Groningen hem tot dit inzicht moge brengen en hem aanzètten, goed te maken, wat hij als secretaris van het Verbond van Ned. Werkgevers voor kwaad heeft gedaan. Zij bet dan ook, wat wij gaarne aannemen, geheel te goeder trouw.

TE HUUR: Een vruchtbaar Boerenplaatsje te Drijber, grootte naar verkiezing. Te bevragen bij Wed. j. de Weerd Hzn., Drijber. TE HUUR GEVRAAGD: een Boerderij, met plm. 20 H.A. groen- en bouwland, door J. Huttinga, (Blankeweer) Noordlaren. TE KOOP: Iste nabouw te velde goedgekeurde Trifolium Zaaitarwe, extra geschoond h f 9. per 75 K.Q., bij J. H. Lubberink, Nd. 19, Nw. Buinen. TE KOOP; Te velde en op monster goedgek. eerste nabouw Petküser Zaairogge. Prijs gel. en certificaat f 5.25 per 70 K.G. af boerderij. R. H. Mulder, Kloosterveen, Assen. TE KOOP: Door de N. A. K. in klasse A goedgekeurde Thorbecke Pootaardappelen. Prijs gezakt, gelood en certificaat f 3. per 70 K.Q. af boerderij. R. H. Mulder, Kloosterveen, Assén. TE KOOP: Gek. en ongek. Eigenh. Kleipoters en gekeurde Triumf, Albion en Thorbecke Veenpoters, kleine maat, bij Anne Kasemir, Annen, Tel. No. 2. TE KOOP: een partijtje zure winterappels, paradijs, bij G. Pepping, Bonnen, gem. Gieten.

TE KOOP OF IN RUIL; een beste Stamb. Merrie met zeer best hengstveulen, bij I. Steenbergen. Fluitenberg, post Hoogeveen. TE KOOP: eenige volbl. gesch. Stieren, geb. ’34, beste afst. en prod., alles vrij van t.b.c., prijzen vanaf 50 gld. E. Jelsma, Ureterp (Fr.). TE KOOP: 8 volbl. Kalfstieren, vetgeh. 3.70—4% en hooger. H. Broekhuizen Rz., Koekange. TE KOOP wegens inkrimping melkerij: eenige dr. volbl. en S. koeien, w.o. hoogdr., van stier waarbij 4.96 pCt. v. uitgevoerd naar Palestina, tevens 11 stieren in verschillende leeftijd, bij E.Vedder, Oosterboer, Meppel. TE KOOP: 2 volbl. ingeschreven Deensche Zeugjes, oud 15 weken, bij A. Kamping, Noord-Sleen. TE KOOP wegens boerderijbrand: prima Deensch Fokmateriaal. w.o. oude en jonge zeugen; o.a. met Iste en 2de prijzen bekroond te Assen; tevens de bekende stamen premiebeer Jörn 67, meermalen Iste prijs, en de beer Stanley 3e prijs j.l. Fokdag, Assen, bij Jac. E. Stolte „Ekelhoeve”, Zuidwolde (Dr.). TE KOOP: Deensch Fokmateriaal. Geslachtsrijpe beeren en zeugen, alle van premiewaardige ouders. Te zien op den Fokveedag 4 Oct. te Groningen. Wed. S. Dallinga, Nw. Scheemda. TE KOOP: Vijf vette Biggen van 300—500 pond. H. Broekhuizen Rz., Koekange. TE KOOP: Twee premiebeeren, opgenomen met letter b in ’t Stamboek. Ze zijn van dezelfde moeder als de kampioenbeer der V.D.L. varkens te Assen. Prijs billijk. H. Broekhuizen Rzn., Koekange. TE KOOP: 3 Enterschapen. J. Wever, Ansen.

Van heinde en ver. In Duitschland tracht men ’t margarinegebruik te beperken, door de prijzen te verhoogen en de fabrieken te gelasten, slechts een deel van haar gewone productie te fabriceren. Voor arme gezinnen wordt op bons goedkoope margarine verstrekt. De regeering dringt er bij de boeren op aan, waar deze maatregelen in hun belang genomen worden, zelf geen margarine te gebruiken. Deze waarschuwing mocht ook wel door de Nederlandsche boeren beter ter harte genomen worden. Elke stuiver door hen aan margarine uitgegeven, versterkt hun vijand. Hoewel niet te ontkennen valt, dat de hooge prijs der boter op de binnenlandsche markt den armen boer haast dwingt margarine te eten, moest hij toeft zooveel gezond verstand bezitten, dat goedkoope vetten, als reuzel en spek, niet alleen beter en voedzamer zijn, doch bovendien hem sterker doen staan in zijn strijd tegen de margarine. ♦ * * Ongeveer een jaar geleden leende Amerika aan China tien millioen dollar voor den aankoop van Amerikaansch graan (het was nog voor de droogte-periode) en 20 millioen dollar voor den aankoop van katoen, teneinde helj graanoverschot in Amerika te verminderen eft China te helpen zijn millioenen hongerenden te voeden. Voor den vorm werden deze goederen' inderdaad aan China verkocht, doch China verkocht de geheele hoeveelheid weder aan andere landen, waarop dan voor de opbrengst; Amerikaansche munitie en vliegtuigen naar du-' na werden verscheept. r’ Amerika dubbele verdiensten en China nog geen eten. Rare Chineezen. b

KLEINTJES Van I—3 regels f 0.25, Elke regel meer 8 cent.

TE KOOP AANGEBODEN; Door N. A. K. goedgekeurde Thorb, en Triumf B. pootaardappelen* ook kleine maten. Nog eenige H.L. Thorb. A. kl. maat, prijzen op aanvraag. Selectiebedrijf j» Veninga, Stadskanaal. TE KOOP ; een Twenter ruin en een goed werkpaard, boven-$ landsch, mak en eerlijk wordt voor ingestaan, ook in ruil voot, hoornvee, bij P. Kuil, Weite* Vlagtwedde. TE KOOP; Een warmbloed Merrie»’ enter, stekelharig, met smalle bles, goed mak en beleerd, bij H. Tiemes Hzn., Uffelte. TE KOOP: Een paard, keur uit waaronder 2 3-jarige vosbleS Belgen, een 5-jarige zwarte mer» rie, een 6-jarige vosbles ruin. deze paarden zijn allen auto-maH en daags in ’t werk te bezich* tigen, bij R. Teuben, Landbouwer, bij Ahnêrr. TE KOOP; een beste 2-jarige Belg, ruin, extra mak, bij A. v.d. TuuK te Wijster, gem. Beilen. TE KOOP: Een zeldzaam 2-j. volbl. merrie, bruin met twee w. sokken. V. Ditmar G. P. S., M. Osamia G. P. S. bij A. Kam* ping te Noord-Sleen, Drenthe,

Te koop: Xerses M, Adelaar * * V Aff M. Sjabeline * * B. MULDER, Ansen. * » _ pref. premiepaard.

DIVERSEN. H.H. JAGERS ! Ruime voorraad in eerste soort dach tartikelen, alle bekende merken Patronen, met zwart of rookloos kruit, voorts Hulzen, Kruit, Hagel, enz, enz. Lage prijzen !!! Onder beleefde aanbeveling |. E. SMID, Langestr. 69, Winschoten, Tel. 6, Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, on» verschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAQER, Langestraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trap» en inzinkmachines, tevens nog; zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. Örigin. Trifoliutn Tarwe t 19. per 100 K.Q. franco le nabouw v.d. klei. f 13. af Scheemda. VINKERS – ZADEN – SCHEEMDA, TER DEKKING: een Engelsche Ram, bij J. Wever, Ansen. Advertentiën. H. R. DINKLA F. DINKLA-Principaal geven kennis van de geboorte van hun dochtertje | METTINA FREDERIKA. Wedderveer (Qr.), 25 Sept. 1934.