is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 19, 13-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fccisobormde landbouwbedrijven, die de voedingsmiddelen leveren. Als onze arbeiders dat «ans voldoende beseften, wat zou die toestand **■ anders uit zien! K., 7-12. ' ' J. W.

Tweeërlei weegschaal. Verleden jaar bij de vee-leveringen werd aan de taxateurs tweeërlei belooning toegedeeld. De boer-taxateur kreeg een bedrag, dat aanzienlijk lager was dan de veehandelaartaxateur. Tevergeefs hebben de Landbouworganisaties daartegen geprotesteerd. Thans heeft dezelfde geschiedenis zich herhaald. Opnieuw hebben de drie Centrale Organisaties hiertegen, protest aangeteekend. Dat kan ook niet anders. Hèt iaat hier niet om de vraag of eenige boeren, d'e toevallig tijdelijike taxatiediensten verrichten, een paar rijksdaalders meer of minder krijsen. Maai- hierom, dat waar twee roenschen Kelijkwaardigen arbeid verrichten, een zeer verantwoordelijken arbeid, de één bijna twee keer zooveel krijgt voor dit werk als de ander, bat spot met de meest elementaire begrippen *an ons rechtsgevoel. Maar het is bovendien ®en klap in het gezicht van den boerenstand. De arbeid, die een boer verricht, is minderwaardig, alleen al omdat de boer het doet, dat Moet men er uit opmaken. Daarom was bet protest van de Centrale Organisaties, dat ineen heel vriendeiijken vorm Segoten was en de vraag inhield, dit onrecht te herstellen, ons uit het hart gegrepen. Dezer dagen kwam het antwoord van de Veeoentrale. Met een zelfgenoegzaamheid, die meerdere Centrales eigen is, deelt men mee dat de groote Meerderheid van het dagelijksoh bestuur het bestaande verschil in belooning, volkomen gerechtvaardigd acht. Als we goed zijn bijgedicht, dan gaat men Mt van het stalndpunt, dat de koopnxan-taxateur *®n schadeloosstelling moet hebben, omdat hij Seen handel mag drijven. Terwijl, o bitter© tronie, de „inkomsten” van den boer onverhinderd doorvloeden. Lat de man uit zijp bedrijf weg is, en zich Moet laten vervangen, is van nul en geen Nteekenis. De koopman-taxateur moet geen schade lijden, want anders geeft hij er de brui aan. Een boerenhand is als een kinderhand, die M dezen tijd heel gauw gevuld is. En het jjagelijksch bestuur van de Veecentrale is gehaaid genoeg om hiervan gebruik te maken. Bovendien, de Veecentrale stelt zich op de "asis van de bestaande maatschappelijke orde. die is na den oorlog voor een belangrijk ®*®l gebouwd op de gedachte, dat de boer Senoeg heeft als hij ’t leven houdt. Vandaar dat *7 opvoeding inde richting; gelijkwaardig loon , °°r gelijkwaardigen arbeid, als revolutionnair a'Worpen moet worden. I . Wat zal er voor andere volksgroepen, als vv- haconfabrikanten, overblijven, als deze ge- I Mhte eens gemeen goed werd onder de plat"'Mdsbevolking? 1 kedener. te over dus om het verschil in * ,°Mling ~gerechtvaardigd” te achten. georganiseerde landbouw brandt i antwoord inde ziel. Ti 1 flpY'oerd graaft een kloof tusschen djezfi utraie en dén landbouw, wijd en diep. 7™ is luist de achtergrond van heel den ijd van het ontwakende platteland, dat hef .°0r volwaardigen arbeid zijn volwaardig deel Msoht. .Dat een Landbouw Crisisorganisa ti© dit be«jnsel met de voeten treedt, zal ons een Meuwe spoorslag zijn om met opeengeklemde . and en dezen strijd met alle kracht en groote astberadenheid door te zetten. .Dit antwoord is inderdaad in staat om van p zachtaardigsten boer een leeuw te maken. 6 ,'ten opzichte vaneen mentaliteit die hier I .Prak, hebben we inderdaad aan „leeuwen” be- ’ (Uit Geld. Landb.blad.) Nieuws uit de Afdeelingen, PEKELA, 7 Dec. Heden- I. vergaderde het bestuur met de I voor propaganda tn het hotel |

v>- eemarkt Leeuwarden. . Vrijdag 7 Dec. 00 7leren 1 80—f 250 205 Ussen 29q Ve‘le koeien „ 110-„ 185 Melk- kalf-333 . koeien „ 100-, 210 10 Pmken , 60-„ 115 30] ve'te kalveren „ 20—„ 60 24i „paskalveren „ 18-, 70 365 3ht- kalveren „ 3.00-, 5.00 62 schapen , 10-, 18 459 K*'deschapen , 9-„ 14 2Ü2 v 'n.meren . 6-, 12 23 „e»e varkens „ 25—, 70 63 /lagere varkens „ 12-, 35 15 bn 'P bjggen . 5-» 10 <0 na, k,en en geiten. rden “le aanvoer 2727 V6ee handel in melk- en kall-Jop’, v®tte koeien en pinken, e soort nog redelijk, overidei. stugger. Stieren iets duur-vetl' voor het lebril ,stuB, voor de dood ruim houdend. Vette kalveren en kfiisire kalveren ongeveer Prij^oudend, Varkens wel jpoudend. Wolvee stug. ering N.N.C. Leeuwarden. KiDe. 7 Dec. ren 8000 K.G., 3-5 ct. p. st. Be,ide. f 0.70-f 0.80 p. K.G. eieren st. 40-50 ct. p. K.G. cnlernoteering Leeuwarden. HeJPpssiê f 0.50 hib'.ag f 1.-. 'ekß verkoop f 1.24—f 1.49 7 Dec. 1934, j,Bote!eren f 3.50—f 5.50 ■bt vatPPngevoerd 51;, vaten, Aotaie en 138 * K-°- banttp.aai]voer 189. 'gaarde f275.-. per '/, vat f 30.50—f 00.00

afwijkend f30.00, */)6 vat f15.00 _ f 15.25, per K.G. f 1.65—f 0.00. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 1179 runderen, 287 graskal veren, 245 nuchtere kal veren 72 n schapen. – lammeren, 51 vette 0 varkens, 299 schrammen, 429 bigg gen, 0 geiten. .7 Ter voormarkt; Rundercentrale 581. 0 Handel: 5 Neurende versch gek. koeien en 0 vaarzen redelijk. Vetvee minder, 0 stieren, kalveren eveneens iets 0 minder. Pinken redelijk, prijzen S echter niet hooger. 2 Men besteedde voor: j Neur. en verschgek. f 110—200 5 Dito schotten f 100—165 3 Guste koeien f 70—140 Vaarzen t 60—120 Voorj.kalvende f 75—145 Pinkstieren f 50—105 Pinken f 60—130 ! ’ Fokkalveren f 15—50 . Nuchtere kalveren f 4—9 ■ Vette koeien en ossen per K.G. f 0.40—0.50 f . Dito stieren „ , „ 0.42—0.46 1 Dito kalveren , „ „ 0.60—0.90 < Dito schapen „ 7—17 1 ; Dito lammeren „ o—oo j biggen 6-weeksche f 6.00 f 7.50 „ 10-weeksche „ B.oo—f 10.50 ,v drachtige varkens „ 50.00 75.00 magere varkens „ 30.00 48.00 vette varkens p. Kg. „ 0.28 —0.32 ® Rotterdamsche markt. ; Rotterdam, 11 Dec. 1934. c Aangevoerd : 176 paarden, 6 v veulens, 1 ezels, 1740 magere runderen, 628 vette runderen, 130 vette z kalveren, 1018 nuchtere kalveren, v 340 graskalveren, 250 schapen of d lammeren, 00 biggen. 1 varken, z 25 bokken en geiten. n Prijzen p. kilo; vette koeien 58—60 1 c., 48—52 c. en 32—38 c.; ossen T. 48—52 c., 44—46 c. en 38—40 c., ]. stieren 48—50 c., 42—45 c. en 34 d 38 c.; kalveren 75—85 c., 60—70 c., e 50—55 c.; schapen 38—34—30 c., lammeren 39—35—30 ct. ; gras- vt kalv. 40, 37, 32 c.; nucht. slacht- n

Pijbes. Besproken werden de werkzaamheden voor de propagandacormnissie, als verkoop orgaan, brochures, enz. Den algemeen propagandist, den heer De Lange, zal gevraagd worden, om de laatste week van Januari of de eerste helft van Februari 1935 hier te komen spreken. Tevens zal getracht worden hierbij een tooneelstuk op te voeren. Besloten werd om inwonende zoons als lid toe te laten tegen 50 ct. contributie. Enkele leden zullen aangespoord worden om als abonné op ons orgaan zich op te geven, daar zij dan beter met de werkzaamheden en den gedachtengang hunner hoofdbesturen op de hoogte blijven. Mogen onze jonge propagandisten het geluk bezitten om onze afdeeling nog ie versterken; wij willen het van harte hopen, want ook hier is nog een goed arbeidsveld voor hen weggelegd: alle plattelanders zijn nog niet ontwaakt! Boekbespreking. Hel ontslaan van de gemeenten in Drenthe, door J. Linthorst Homan. Uitgave lI.jD. Tjcenk Willink & Zn., Haarlem. Het bovengenoemde, een kleine 600 bladzijden tellende boek, vormt het proefschrift, waarop de heer Linthorst Homan, Burgemeester der gemeente Vledder, op Vrijdag 30 November te Leiden promoveerde tot doctor inde rechtsgeleerdheid. Zoo,als men zal begrijpen, is het niet mogelijk den inbond van dit proefschrift in het kort weer te geven. En evenmin zou bet zin hebben, onzen Brentschen leden te adviseeren, dit lijvige en daardoor dure boek te koopen. Maar wat wij niet meenen te mogen nalaten, is uit naam van den Drentschen boerenstand den heer Linthorst Homan onze hulde te brengen voor de liefde voor de provincie zijner geboorte en wiel inzonderheid voor het platteland, welke hem moet hebben geleid bij den raoeizamen en langdurigen arbeid, waarvan dit proefschrift het resultaat is. Werft ; . Abonné’s op dit blad

kalv. p. stuk f3o—f2s; slachtpaarden 40, 34, 30. Prijzen per stuk van mager vee : Melkkoeien f 215, f 180 en f 120 Kalfkoeien f 220, f 180 en ƒ 120 Stieren f 240, f 190 en f 135 Pinken f 100, f 80 en f 60 Graskalveren f 40, f3O en f2O Vaarzen f 130, f 100 en f 70 Paarden ‘f 230, f 150 en f 90 Slachtpaarden f 160, f 120 en f7O Hitten f 95, f 75, f 65 Veulens f 000, f 00 en f 00 Fok nucht. kalv. f 17, fl3en f 8 Slacht „ „ f7.50, f6.00 en f5 Schapen f 17, f 13 en f8 Lammeren f 11, f9 en f7 Biggen ƒ o en f0 per week f o.oo—f 0.00 De aanvoer van vette koeien en ossen was gelijk aan de vorige week, vlotte handel en iets hoogere prijzen. Een prima ex. ging tot 2 cent boven noteering. Stieren waren korter aangevoerd. handel willig, en iets stijvere prijzen. Vette kalveren waren korter aangevoerd, handel vlug, terwijl de prijzen gehandhaafd konden worden. Een prima kalf ging tot 10 cent boven noteering. Graskalveren waren minder aangevoerd dan de vorige week, handel redelijk en hoogere prijzen. Nuchtere, slacht- en fokkalveren waren ruimer aangevoerd, vlugge handel en stijvere prijzen. Paarden waren iets minder aangevoerd dan dè vorige week, handel willig en iets stijvere prijzen. Schapen en lammeren aanvoer als de vorige week, handel vlug en onveranderde prijzen. Kalf- en melkkoeien ruimer aangevoerd, kalme handel en prijzen als de vorige week. Vaarzen en pinken aanvoer als de vorige week, kalme handel en onveranderde prijzen. Door de Veehouderij-Centrale werden 400 runderen overgenomen.

Groningen, n Dec. 1934. Ie soort 2e soort Kalf- en Melkk. 190-200 160-170 3e sosrt 120-140 le soort 2e soort Kalf vaarzen 160-170 100-130 Vroegmelkte koeien niet igenoteerd. Vare koeien 130-140 90-100 Stieren 40.00-42.00 30.00-34.00 P- K.G. slachtgew. Slachtvee 48.00-50.00 42.00-44.00 3e soort 28.00-30.00 Per K.O. slachtgew. Vette Kalveren 0.44-0.46 0.00-0.00 Vette lammeren fB-f 10.00 Vette schapen fOO-00f : fOO-fOO. Biggen f 5.00-8.00 (f I.oo—f 1.20 per week) Vette varkens 0.31-0.32 0.27-0.28 Zouters 29—30 cent. Kalf- en melkvee aanvoer vrij groot, handel minder vlug, prijshoudend. Slachtvee en . stieren aanvoer grooter, handel zeer langzaam, prijzen onveranderd. Vette kalveren handel minder vlug, iets lager. Nuchtere kalveren f 3—f 5. Zware kalveren iets meer. handel. Wol vee aan voer klein, handel in alle soorten vlugger. Vette varkehs aanvoer groot vrijwel prijshoudend. Zouters en biggen prijshoudend. ; Groningen, n Dec. 1934. ORAANBEDRS. „ „ p. 100 K.G. N. Roode Tarwe ƒ o.oo 0.00 N. Witte Tarwe . o.oo 0.00 N. Rogge , 7.30 7.60 Winfergerst . 5,50_ 5.85 Zomergerst . 5.50 5.80 Zwanenhalsgerst . 5.50 5.80 N. Witte Haver . 5.80 6.30 Gele Haver . o.()0 0.00 N. Zw. Haver . 5.40_ 6.15 Groene Erwten . 7 75 830 Paardeboonen . o'üO— o!oO Karwrjzaad . 12.00—19.00 Geel Mosterdzaad . 00.00—00.00 Koolzaad . aoo—oo.oo Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 0.00—0.00 Voergerst • j 6.10-6.50 Platte Mais . 5.70-6.00 Ronde Maïs . 5.70—6.00 boter. De export naar Duitschland vertoonde de afgeioopen week een stijgende lijn. De export naar Engeland was niet onbevredigend tegen eenigszins verhoogde prijzen, terwijl de export naar België afnam. De afzet in het binnenland liep eveneens iets terug. Kaas. De kaasmarkt was erg flauw gestemd bij weinig handel. KLEINTJES Van I—3 regels I 0.25. Elke egel meer S cent. TE HUUR GEVRAAGD: een Vkl. Boerderij, pLm. 20 H.A. Aanb. w. ingew. bij Hs. Weits, Ter Apel, Achterdiep. —Ui-- TE KOOP: wegens bppwing Fabriek ?n Magazijn, Maalmolens vanaf f 40. Dorschrnach. vanaf f 225 met dubb. rein. Autoonderstell. vanaf f 15. Wagen op luchtbanden, lage prijs. F. j. Kemper, Qarst 20, Winschoten, Tel. 55. TE KOOP wegens afschaffing van den varkensstapel: een nieuwe Varkenskooi, extra jso-Hde, slechts één keer gebruikt, voor slechts f 12.50. Verder Varkensvoederbakken en een ouderwetsche Machinewaaier met zeven. B. Dijken, Nieuwolda (Gr.). -ó ! TE KOOP: een. Maalmoien (Record), voor S P.K motor, weinig gebruikt,' tegen v« tot V, v.d. oorspr. prljé, bij Joh. Lammers, Woold 53, Winterswijk. TE KOOP; een besté Boerenwagen of in ruil Voor één goede wipkar, bij W. Smit, , Zuiderveen 2a, O. Pekela.. TE KOOP: een Wagen met breede wielen, keur uit twee, één z.g.a.n., duims hoepels, bij H. J. Boer, Kijken C 20 gem. Beilen. TE KOOP voor lagen prijs: ijzeren Melkrekken. J. Withaar, Meppel. TE KOOP: Studieboeken voor opleiding agent van politie, z. g.a.R., door Stapel en De Koning; prijs billijk. Te bevr. bij St. Mefjer, Bulten bij Annen. TE KOOP; een goed onderhouden Kunstmeststrooier, zeer geschikt om kalkstikstof te zaaien, en 30 M. Staaldraad m. ketting en haken, voor billijken prijs, bij R. Oidenburger, Kloosterveen 184, Assen. TE KOOP; een z.g.a.n. Watermolen, kan pl.m. 10 H.A. land droog houden, en groote Petroleumlamp, bij R- Oldenburger, Kloosterveen 184, Assen. TE KOOP: zware Vlasdokken, 12 gld, duizend; franco huis 13 gld; duizend, bij H. Bult Mzn., Wagenborgen. — —— TE KOOP; een yierpaards Rosmolen met hekeldofschmachine en 40 Eikebopmen,: bij H. Dethmers, Gass. Boerv.mond No. 19. —4-i TE KOOP: goede Schoffelmachine (Dijkveld Stol), éénpersoons bediening, spoorbreedte 1.80 M. J. H. Schuirlnga, Warfhuizen.

TE KOOP: een Rosmolen met Graanbreker, bij Hs. Weits, Ter Apel, Achterdiep . TE KOOP; alle, soorten Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, bij Hk. Klinkhamer, Nw. Annerveen. TE KOOP: pl.m. 3500 kg. best Hooi in pakken en een lichte tweepaards Maalderij met geubel, bij J. Krult, Landbouwer, Ter Apel H 70, TE KOOP: 250 H.L. Eigenheimer Eetaardappelen en 250 H.L. Triumph, bij J. Kruit, Landbouwer, Ter Apel H 70. TE KOOP; pl.m. 2000 kg. Paardeboonen, geschikt voor den zaai, bij J. Boer Jzn., Wildervank, Dallen. TE KOOP: pl.m. 20.000 kg. rogge-tarwestroo in pakken; tevens een best 1-j. zw.b. Stier van goede prod. en afst., voor kleine prijs, bij D. Rijkens, Vries, Zuidlaren. TE KOOP: goedgekeurde Roode Star poters 28/60, prima Bravo eetaardappelen. M. Doornbosch Oosterburen, Middelstum. TE KOOP; 3200 kg. Roggepakstroo, prijs f 15, staande oude tol Anderen. G. H. Hidskes, Stationsstr. 29, Assen. TE KOOP: Mansholt van Hoeks Zomertarwe van origineel zaad bij H. Dethmers, Gass. Boerv.- mond No. 19. TE KOOP; een 1 Vs-jarige platgedrongen vosbles Merriepaard met witte staart en manen en 4 witte beenen, Ingevoerd uit Zeeland, bij H. Fransens, Eesergroen gem Borger. TE KOOP: 2 gekr. Belgen, w.o. een 5-j. br. r„ zwaar landbouwpaard en een 4-j. vosbl. r. of een 10-j. bovenl. platte br. ruin, allen mak en eerlijk. W. Breemhaar, Oude Pekela. TE KOOP: een volbl. 1-jarlg Stiertje. V. Kobus 12226 S, M. Prieda 77864. Melklijsten M. 4.27 en 4.25 pet. vet. J. Oortwijn, Stadskanaal, Pek.weg. TE KOOP; een volbloed Stierkalf, 3 weken oud. V. Kobus 12226 S, M. Frleda 77864, van goede afst. en prod. J. Oortwijn, Stadskanaal, Pek.weg. TE KOOP: 1 volbloed zw.b. 1- Jarige Stier v. beste afstamm. en productie, en dito 4 beste zw.b, volbloed Stierkalveren, bij G. Scholtens, Ilolham (Gr). TE KOOP: een gemeste 2V«-j. zware Stier; en staat ter dekking een jonge volbloed Stier V. Lindberg, bij E. Küpcrs, ’t Hek, Onstwedde (Gr.). TE KOOP: een extra mooie 1- Jarige Fokstier, ingeschr. R.v.J. mooie bonte haarkleur, prima afst., hooge prod., bij Joh. Melessen, Zevenhuizen bij Leek (Gr.). Ondergeteekende is voorzien v. een volbloed Stier. Hartelijk dank voor de vele aanbiedingen. G. J. Reints, Bruchterveld B 198, Ambt-Hardenberg Post Bergentheim. TE KOOP of in ruil voor bloedverversching: de S.stier Abelus 513439 geb. 14-10-’33; is van prima afst. en prod. O. Blaauw, Stadskanaal, Dalweg. TE KOOP; een volbloed Stier, geschikt om te dekken. M. gaf als 4Vs-jar. in 314 d. 6468 kg. melk, 3.98 pet. v. is 292.8 kg. b. Prijs billijk. O. Blaauw, Stadskanaal, Dalweg. TE KOOP: 4 volbloed Stiertjes, zw.b. H. veeslag, geb. Nov. ’33, Jan. en Pebr. 1934, met beste afst.- en prod.bewijzen, bij J. ten Kate Gz., Hoeve „Veelust”, Ommerschans, Balkbrug. TE KOOP: 2 volbloed Kalfstleren, geb. Nov. ’33 en Febr. ’34, hooge prod. en beste afstamm., billijke prijzen. H. Schiphorst J. Oosteinde, Ruinerwold. TE KOOP: een neurende Koe en een drachtige Motte, bij J. K. Hoekman, Hees, Ruinen. ______ . TE KOOP: een beste 3de kalfs Koe, a.s. te kalven, en een beste 1-jarlge Stier, van beide beste melklijsten aanwezig, bij J. Lammers, Zeijen. TE KOOP: een Melkvaars, voor 2 maanden gedekt; ook in ruil voor een drachtige Vaars, bij E. Küpers, ’t Hek, Onstwedde (Gr.). TE KOOP; 5 Vaarskalveren, alle oud van 3 tot 12 dagen, waarvan 3 volbl., alle met goede prodluctie en afst., en 1 volbl. 3 dagen oud Stierkalf voor billijke prijs, bij L. Erkelens, Zei jer veld bij Assen.

TE KOOP: 4-maands „ster”- Beertjes. Van dezelfde moeders zijn beeren bekroond met eerstè prijzen en kampioenschap. H. Broekhuizen Rz., Koekange. Bij aankoop van Deensche fokvarkens, zoowel beeren, drachtige zeugen als biggen, bezoeke men de Varkensfokkerij Jac. ter Haar Ez., Ruinerwold. TE KOOP: een drachtige Motte, bij J. Woltinge, Pesse bij Hoogeveen. TE KOOP; twee drachtige Motten, bij B. de Ruiter, Stroovledder gem. Dwingeloo. TE KOOP; drie vette Biggen, bij B. de Ruiter, Stroovledder gem. Dwingeloo. TE KOOP: mooie volbloed Deensche Ruimotten, Moeder ervan meermalen bekroond, bij R. Brands, Grolloo gem. Rolde TE KOOP wegens overcompleet: twee ingeschreven Deensche zeugen, geschikt om bij den beer te doen, bij Wed. E. Beukers, Stakenborg, Bourtange. TE KOOP; een toom dikke tijdige Biggen. Wed. J. Keizer, Annen gem. Anloo. TE KOOP: 1 dekrijpe beer en 3 geslachtsrijpe jonge Zeugjes, Gr.Y., afstammende van beer 635, welke in 1933 en ’34 2 X eerste en 2 X 2e prijzen haalde. Te bevr. bij H. Reijne Jr., Oostdijk, Heer-Hugowaard Zuid (N.-H.). TE KOOP: een drachtige Mot, eerste dracht, keur uit twee, met 8 dagen werpende, bij G. Kleef, Annen (Dr.). TE KOOP: een beste Trekhond, hoog 74 cM., met kar, voor billijke prijs, bij L. Oosting, Exloo. TE KOOP: een paar oudere Ganzen met 4 jongen, bij D. ten Have Jr., Zuidbroek. TE KOOP GEVRAAGD: een makke en eerlijke 3- tot 6-jar. gekr. Belg. merrie. Br. met opgave van kl. en pr. worden ingew. door J. Siks, Landb. Ter Apel. TE KOOP GEVRAAGD: een gebruikte doch goed onderhouden Bietensnijder. Br. m. prijs aan Jan Ensing, C 75, Bronnegerveen gem. Borger. TE KOOP GEVRAAGD: 5 aandeelen coöp. aardapp.m.fabriek „Westerwolde”, liefst oprichters. Opgaaf van prijs on-, der no. 23, bur L. en M„ uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. Er biedt zich aan voor direct of met Mei; een flinke Boerenknecht, goed met paarden kunnende omgaan. Br, onder no. 24 bur. L. en M., uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. GEVRAAGD: een puikbeste Jachthond, reu, liefst Duitsche staande, met opgaaf prijs, ouderdom en foto te leveren op proef. L. J. Sietzema, Zuid Drachten 116 (Pr.). GEVRAAGD tegen 1 Mei: een flinke Boerenknecht en een Boerenmeid, beiden goed kunnende melken. De knecht moet genegen zijnde melkrit te doen van Drijber naar Beilen, door J. A. de Jager, Drijbèrscheveld, post Nieuweroord (Dr.). GEVRAGD met 1 Maart of Mei: een Knecht, gemengd bedrijf, door St. Nijborg te Engelbert gem. Noorddijk (Gr.). GEVRAAGD met 1 Mei: een Knecht van 16 tot 20 jaar, bij E. Willems. Zeijerveld bij Assen. =BSsgp .. I ■— DIVERSEN H.H. JAGERS ! Ruime voorraad in eerste soort Jachtartlkelen, alle bekende merken Patronen, met zwart of rookloos kruit, voorts Hulzen, Kruit, Hagel, enz. enz. Lage prijzen I!! Onder beleefde aanbeveling J, E. SMID, Langestr. 69, Winschoten, Tel. 6. Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. Wendt U voor ECHTE KRISTAL Liksteenen en Landbouwzout tot Engroshandel L. THIJS, Kerkstraat, Assen.

STAAT TER DEKKING: een le klas zw.bonte Stier, Frido, en gevraagd een prima Fokschaap of lam (drachtig), Texelsch ras, door W. Smit, Zuiderveen 2a, O. Pekela. TER DEKKING; een Stamb.- stier. Opbr. M. als 5-j. 5086 kg. m. 4.12 pet. v. 229 kg. b. 326 d.: als 6-j. 6369 kg. m. 4.34 pet. v. 303 kg. b, 301 d.; opbr. V.M. als 3-j. 3866 kg. m., 3.71 pet. v., 156 kg. b. 283 d.; opbr. M.M. als 7-j. 6463 kg. m. 3.81 pet. v. 268 kg. b. 340 d. Prefer. afst. Dekgeld f 1.50 enkele koeien; f l._ alle koeien. E. R. Luning, Hees, Ruinen. TER DEKKING: een rasz. gereg. Witte VI. Reus, ram, vsji hoog bekr. ouders. Dekgeld f 1, bij G. F. Stückwisch, Oostwold (W.K.). Advertemtlèa Geboren: GERHARDUS ROELOF, zoon van G. DIËTERS en L. J, DIETERS—de Jonge. Annerveen, 10 Dec. 1934. — Geldbelegging. Belangrijke Verknoping Vastgoed Zuidlaren. Op Maandag 17 December 1934, des nam. 2 uur, zullen in het café E. Enting a/d Brink te Zuidlaren, ten verzoeke van Mej. de wed. en erven van den Heer |, A. HOENDERKEN te Zuidlaren, publiek zoo mogelijk in eene zitting worden verkocht: Een goed onderhouden ruime Boerenbehuizinge, met schuur, bijschuur, sfookhut, erf en tuin. Een Paviljoen aan hef Zuidlaardermeer waar in veriofzaak wordt uitgeoefend, met autoparkeerterrein, benevens diverse mooi gelegen groenlanden en bouwlanden, alles staande en gelegen te Zuidlaren en ter gezamenlijke grootte van 19.75.63 H.A. Kaarten der perceelen liggen ten kantore van den ondergeteekende ter inzage. Aanv. huis c.a, 1 Mei 1935, tuin 12 Maart 1935, paviljoen c.a. öp 1 Maart 1935, de groenlanden dadelijk en 1 November 1935 en het bouwland dadelijk. Betaling 1 Mei 1935. I. TER HAA1 , Notaris te Zuid' en DRENTSCHE BOERENBOND Afd. EMMEN en Omgeving, Vergadering op Maandag 17 December, ’s avonds half acht, in Café KRÖEZE, Emmen. Agenda: I. Definitieve oprichting der afdeeling. 11. Verkiezing bestuur. Trouwe opkomst gewenscht. Het Voörloopig Bestuur. Vergadering van Leden van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij „Oosterhesselen en Omstreken” voor de gemeenten Emmen, Oosterhesselen, Zweeloo, Westerbork, Steen en Dalen op Dinsdag den 18 December 1934 des nam. 1 uur in het Hótel DEEN te Oosterhesselen Aan de orde: Vaststelling nieuw Reglementen behandeling van daarmede verband houdende voorstellen. Namens het Bestuur: K. STRATING. Westenesch, President. H. DRAAIJERS, Oosterhesselen, Secr. Boekhouder. Pertolan het middel tegen zenuw-, kramp-, slijm- en kinkhoest, bronchitis en luchtpijp aandoeningen. In flacons van f 1.50 en f2.— bij Apoth. en Drogist.