is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 28, 14-02-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. v. Dorp doet verder nog een malle vraag. Namelijk, waar de landbouwsteun vandaan moet komen, als ons volk voortdurend meer verarmt. Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. De landbouw ontvangt heelemaal geen steun. Integendeel wordt hij schandelijk door de andere bevolkingsgroepen uitgebuit. Deze wordt door de geraffineerde combinatie van de vrijhandelsgedachte en de sociale politiek in staat gesteld voor een kleine hoeveelheid van eigen arbeid een twee A drie keer zoo groote hoeveelheid van den arbeid der landbouwende bevolking te koopen. Deze toestand wordt mogelijk gemaakt door den werkloozensteun. Als deze niet meer te betalen is, zullen de menschen weer aan het werk moeten gaan. Om dit zooveel mogelijk te vinden, zullen zij bereid moeten zijn om voor een bepaalde hoeveelheid arbeidde landbouwende bevolking een zelfde hoeveelheid van eigen arbeid te geven. Om kort te gaan, de belooning van den landbouwarbeid zal, in goederen uitgedrukt, rijzen en die van den arbeid der stedelijkë en Industrieel© bevolking zal dalen. Intusschen is ons artikel reeds lang geworden. Toch zou over het opstel van Mej. v. Dorp nog oneindig meer moeten zijn gezegd, indien wij het hadden opgenoraen. Zij houde ons dit niet-opneroen dus ten goede. Alleen willen wij Mej. v. Dorp nog één raad geven. Zij betrachte toch voorzichtigheid met wat zij van derden verneemt. iWie onze groote bladen leest, krijgt een Indruk van den toestand van den landbouw, die precies het tegengestelde is van de werkelijkheid. En Mej. v. Dorp ga door eigen waarneming te midden van onzen meerendeels kleinen boerenstand zich op de hoogte stellen met de werkelijke toestanden. Inidien Mej. v. Dorp dan nog het standpunt handhaaft, dat zij thans inneemt, verliezen wijde hoogachting, die wij nog eltijd, ondanks principieel meeningsverschil, voor haar gevoelen, INGEZONDEN MEDEDEELING. iVerbonwlngs- Uitverkoop bil E. O. Huizing Zonen Musselkanaal. Zag U de prijzen ? Waarom zou U meer betalen? De hypotheekkwestie inden land- en tuinbouw. Het hoofdbestuur van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tui rade rsbond beeft een uitvoerige bespreking gewijd aan de hy- ' potheekkwestie inden land- en tuinbouw. Hef ’ heeft zijn standpunt hieromtrent neergelegd tra ( het navolgende; De moeilijkheden. Aard en omvang. Gegevens omtrent den f ettelijken omivang ! van de moeilijkheden, welke de boeren en , tuinders inzake hypotheken in dezen tifd on- , dervinden, zijn niet bekend. Met name geldt ■ dit voor de openlijke en „stille” executies, wel- | ke als gevolg van deze moeilijkheden reeds , plaats hebben gehad en nog voor de deur , staan. Ook het Bestuur beschikt niet over cijfers en heeft daarom een ©ogenblik ge- , dacht aan het instellen vaneen onderzoek (en- ( quête), teneinde de beschikking over feitelijke | gegevens te verkrijgen. Het heeft dit denkbeeld , echter laten vallen, vooral om twee redenen: f le. de uiterst geringe kans op behoorlijke ] resultaten vaneen dergelijk onderzoek, aangezien het Bestuur de nooodige bevoegdheden ] mist, om zich de medewerking van personen , (als notarissen, rechterlijke colleges, enz.), die , bij een dergelijke enquête zouden moeten wor- , den betrokken, te verzekeren en , 2e. de lange tijd, die zulk een enquête zou j vereischen, terwijl de nood zoo dringt. Het Bestuur zelf heeft, tot vestiging zijner ] eigen overtuiging, ook geen enquête noodig, daar zijn leden voldoend© bekend zijn met ( wat er op bet platteland omgaat, om te weten, , dat de moeilijkheden uiterst talrijk zijn en j straks, als de conjunctuur zou verbeteren en } de waarde der hypothecaire onderpanden ten j gevolge hiervan eeniigszins zou gaan stijgen ( tot of boven de onder hypothecair verband ge- , leende geldsom, de opzeggingen c.q. executies , van hypotheken buitengemeen talrijk zouden , worden. Een instantie tussehen hypothecairen 1 debiteur en crediteur. Het Bestuur acht den toestand zóó precair, ; dat een onmiddellijk ingrijpen van de zijde der ; Overheid noodzakelijk is. Met name behoort de i Overheid den hypothecairen debiteur tn be- i paalde gevallen en onder zekere voorwaarden j —waarover aanstonds nader te beschermen, 11 ten einde te verhinderen, dat deze met bedrijf, i

i gezin en a! ten onder gaat. Het spreekt vanzelf, dat het verreweg het meest verkieslijk zou zijn, indien crediteur en debiteur steeds zelf met elkander een doeli treffend© regeling konden treffen, i Hoewel zulk ©an overleg, naar het Bestuur meent, in menig geval tot bet gewenschte doel zal leiden en dus de tussohenkomst van de Overheid zal kunnen worden vermeden, ■ blijven er toch tal van gevallen over, waarin . zulk een overleg en een daaruit voortsprui, temde doelmatige regeling achterwege blijft, > hetzij wegens onwil van den hypothecairen ■ crediteur, omdat deze het volle pond eischt, . hetzij wegens onmacht van den crediteur, om, dat hij noodzakeiijk de beschikking over het onder hypothecair verband uitgeleende geld■ bedrag terug moet hebben. : In ®! dergelijke gevallen, waarin overleg tusseben crediteur en debiteur achterwege blijft of niet tot het doel kan leiden, behoort de Overheid tussehen crediteur en debiteur een instantie in te schuiven, die in staat is de tussehen beiden ontstane moedlijikheden tot oplossing te brengen. Deze instantie zou men naar analogie van de Crisis Pachtwet kunnen noemen; Kamer voor Crisisi-Hypotheekzaken. In het gebied van iedere Arrondissementsrechtbank zou men, naar gelang van omstandigheden, een or meer van dergelijke Kamers kunnen instellen. Als voorzitter van de Kamers voor Crisis-Hypotheekzaken zou men een rechter uit de desbetreffende Arrondisschementsrechfbank kunnen benoemen, welke voorzitter zou dienen te worden bijgestaan door twee deskundige leden —©en lid, deskundig inde zaken van dan Land- en Tuinbouw en een lid, deskundig op het gebied van bet hypotheekwezen (notariaat, bankwezen of derg.). Het Bestuur geeft de voorkeur aan het grootere gebied van de Arrondissementsrechtbank boven het kleinere van het Kantongerecht, omdat dan gemakkeiijker waarborgen voor een onbevooroordeelde en onpartijdige behandeling der zaken kunnen worden geschapen. Plaatselijk© Invloeden, familie-relaties en derg. kunnen dan beter worden voorkomen en uitgesehakeld. Procedure. Bevoegdheden der Kamers voor Crisis-Hypotheekzaken. Indien de hypothecaire debiteur voorziet, dat hij niet in staat zat zijnde rente te bataten of de contractueel overeengekomen verplichting tot aflossing na te komen of indien hem de hypotheek wordt opgezegd, moet den debiteur het recht gegeven worden zich met een met redenen omkleed verzoekschrift te wenden tot de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken, binnen wier gebied het met hypotheek bezwaarde onroerend goed of het grootste gedeelte ervan gelegen ts. Het verzoekschrift wordt ingediend niet eerder dan 1 maand vóór den betaaldag der rente of der aflossing en niet later dan 14 dagen na de opzegging der hypotheek. Zoolang op een tijdig ingediend verzoekschrift niet is beslist, wordt de verplichting tot betaling van de rente of der aflossing opgeschort behoudens eene andere beslissing van de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken waarover aanstonds nader en wordt de opzegging der hypotheek, voorloopig lijdelijk, buiten werking gesteld. Ter zake van elk verzoekschrift stort de verzoeker ter Arrondissementsrechtbank een garantiesom, wélke de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken, Indien haar duidelijk blijkt, dat de verzoeker zich zonder noodzaak tot haar gewend heeft, bij hare beslissing geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaren kan. Deze bepaling is noodig om te voorkomen, dat hypothecaire debiteuren zich onder het motto „baat het niet, schaden doet het ook niet” in massa tot de Kamers voor Crisis-Hypotheekzaken gaan wenden en deze noodeloos roet werk overleden. De Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken kan een poging doen om tussehen de partijen een minnelijke schikking tot stand te brengen. Indien deze poging mislukt en de zaak niet onmiddellijk kan worden afgedaan, kan de Kamer de zooaven genoemde opschorting van de verplichting tot betaling van rente en aq. van aflossing beperken tot ©en door haar te bepalen deel der rente of aflossing op te brengen som. De Kamer voor Crisis-Hy p otheekzaken is be- ' voegd bij hare beslissing te bepalen; a. dat de rente zal worden verminderd. Het Bestuur acht het ten ©enenmale onjuist, : dat de rente van de door hypotheek gedekte schuld In het algemeen uit zou staan boven die van de ongedekte schulden. Daarom zal de Kamer bevoegd moeten rijn een eventueel verbroken verband tussehen de beide rentevoeten te herstellen door de rente van de gedekte terug te brengen op die van de on- i gedekte schuld. Daarnaast kan de Kamer letten op de mate, waarop de hypotheekschuld ge- ! dekt is. De rente vaneen schuld, die voor 150% door hypotheek is gedekt (waarde onder- : pand; schuld =• 150 : 100) kam lager gesteld 1 worden dan de rente vaneen schuld, die slechts voor 90% of 80% gedekt is. < Het Is te dien einde wellicht gewenscht, dat Inde kamende wettelijlke regeling van deze materie een tabel van maximum intrestbedragen wordt opgenemen, (inden geest van de tabellen bedoeld In art. 81 der gold- I schleterswet) waaraan de Kamers voor Crisis-Hypotheekzaken zich zullen hebben te houden. 1 b, dat de verplichting tot aflossing voor het geheele af te lossen bedrag of voor een gedeelte ervan gedurende ©en door de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken te bepalen tijdsduur zal worden opgefaeven. Waar in deze moeilijk© tijden veelal de rente van hypotheken door den debiteur niet kan worden opgebracht, is het duidelijk, dat de aflossing | meestal nog minder mogelijk Is. o. dat de opzegging der hypotheek door den ; crediteur ten onrechte Is geschied en derhalve als niet gedaan zal worden beschouwd. Het komt het Bestuur voor, dat opzegging zander noodzaak ónmogelijk moet worden gemaakt. ‘ De Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken moet derhalve bevoegd zijnde opzeggingen buiten effect te stellen, tenzij de crediteur aantoont, , dat hij, om zelf aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen, noodzakelijk over de uit- ; geleende geldsom de beschikking terug moet hebben. Het belang vaneen regelmatig be- 1 tafingsverkeer moet hier dus de norm zijn. Tegen de beslissingen der Kamers voor Crii- < sls-Hypotheekzaken moet beroep open staan, i zoowel ten behoeve van den crediteur als '■ van den debiteur, bij ©ene Centrale Kamer, 1 welke voor dit doei speciaal wordt samengesteld, Hef komt het Bestuur evenwel niet 1 noodig voor om tegen alle beslissingen beroep I mogelijk te maken. Het zal voldoend© zijn, ais <

Marktberichten. Veemarkt Leeuwarden. Vrijdag 8 Febr, 140 Stieren f 45—f 240 00 Ossen 345 vette koeien 110—» 180 670 melk- en kalf- _ koeien , 90—» 190 73 pinken 25—» 75 18 vette kalveren , 20—, 60 00 graskalveren , 00—, 00 818 nucht, kalveren „ 2.00—, 4.00 867 vette schapen , 6—, 1* 52 weideschapen , 7—, 13 0 lammeren , o—, 0q 204 vette varkens „ 25—, 80 27 magere varkens „ 12—, 35 72 biggen „ s—, 10 9 bokken en geiten, 50 paarden en veulens. Totale aanvoer 3345 De handel in stieren iets minder, vette koeien flauwer, melken kalikoeien traag en lager. Pinken redelijk, vette kalveren prijshoudend, nuchteren kalveren minder, wolvee stug. varkens prijshoudend. Deze week werden aan de N.V.C. 800 runderen en 160 varkens geleverd. Noteerlng N.N.C. Leeuwarden. 8 Febr. Kipeieren 18500 K.G., 2-3Vi ct. p. st. f 0.40—f 0.47i p- K.G. Eendeieren 250 KG., 2j—3f ct.p.st. 32—37 ct. P- K.Q. Boternoteerinf Leeuwarden. Commissie f 0.55 Heffing f 0.95, Publieke verkoop f I.lB—f L47. Zwolle, 8 Februari 1935. 125000 Eieren f2.50—f3.00 i Boter aangevoerd 2 % vaten, 2 >/n vaten en 138 * K.G. Totale aanvoer 129. Handelswaarde f299 Prijs per 'I, vat f 31.00—f 00.00. afwijkend f30.00, vat f 15.00 f 15.50, per K.Q. f 1.70-f 0.00. Ter veemarkt waren aangevoerd: 827 runderen, 129 graskalveren, 628 nuchtere kalveren, 63 schapen, 5 lammeren, 58 vette varkens, 274 schrammen, 301 biggen. 1 geit Runder-Centrale 0 en 0 graskalveren. Handel: neur. versch gek. koeien ! slecht, prijzen minder. Vet vee eveneens minder. Pinken prijsh., stieren eveneens, kalveren redelijk, varkens en schapen kalm. Men besteedde voor: Neur. en verschgek. f 90—185 Dito schotten f 80—155 Guste koeien f 70—140 !

vaarzen t 60—130 Voorj.kalvende f 70—140 Pmkstieren f 50—85 Pinken { 40—80 Bokkalveren f 16—1 55 Nuchtere kalveren 3-9 Vette koeien en ossen per K.G. f 0.90-1.25 Dito stieren , , , 0.44—0.68 Dito kalveren , , , 0.60—0.90 Dito schapen , 7—17 Dito lammeren „ 7—17 biggen 6-weeksche f 6.00—f 8.50 » 10-weeksche * 9.00—12.00 drachtige varkens „ 40.00—60.00 magere varkens „ 30.00—55.00 vette varkens p. Kg. „ 0.28-0.33 Magere stieren „ 0,00-0.00 Rotterdamsche markt Rotterdam, 12 Febr. 1935. Aangeveerd : 209 paarden, 0 veulens, 0 ezels, 872 magere runderen, 792 vette runderen, 175 vette kalveren, 1745 nuchtere kalveren, 87 graskalveren, 227 schapen of lammeren, 0 biggen, 00 varkens, 40 bokken en geiten. Prijzen p. kilo: vette koeien 54—56 c., 47—50 c. en 32—38 c.; ossen 47-50 c., 43-45 c. en 38-40 c., stieren 46—50 c., 42—44 c. en 38— 40 c.; kalveren 75-80 c., 60-65 c., 45—50 c.; schapen 37—33—30 c., lammeren 39—34—30 ct. ; graskalv. 44, 40, 35 c.; nucht. slachtkalv. 21—15—00 ct.; slachtpaarden 38, 33, 29; varkens 00, 00. Prijzen per stuk van mager vee : Melkkoeien f 215, f 170 en f 120 Kalikoeien f 220, f 175 en f 125 Stieren f 240, f 190 en f 140 Pinken f 000, f 00 en f 00 Graskalveren f 00. fOO en fOO Vaarzen f 120, f 90 en f 70 Paarden f 225, f 145 en f 85 Slachtpaarden f 155, f 115 en fBO H‘«en f 90, f 70, f 60 Veulens f 000, f 00 en f 00 Fok nucht. kalv, f 14, floen f 6 Slacht,, , f5.00, f4.50 en f4 Schapen fOO, fOO en f0 Lammeren f 11, f 9 en f7 Biggen f0 en f0 per week f o.oo—f 0.00 De aanvoer van vette koeien en ossen was ais de vorige week, handel kalm en prijzen als gisteren. Een prima koe ging tot 58-60 cent, een prima os tot 55-58 cent. Stieren waren aangevoerd als de vorige week, handel iets williger, prijzen onveranderd. De aanvoer van vette kalveren was iets korter, handel vlug en prijzen als gisteren. Een prima kalf ging fot 90 cent. Schapen en lammeren waren aangevoerd als de vorige week, handel vlug en prijzen als gisteren. De aanvoer van nuchtere-, slacht- en fokkalveren was grooter, trage handel en prijzen lager. Paarden waren aangeveerd

als vorige week, kalme handel en prijzen iets. lager. Kalf- en melkkoeien waren ruimer aangevoerd, iets vluggere handel en stijvere prijzen. Vaarzen waren iets korter aangevoerd, handel kalm en prijzen onveranderd. Qraskalveren korter aangevoerd, handel kalm en yoor de slacht iets stijvere prijzen. Door de veehouderij-centrale werden 140 stuks rundvee overgenomen. Groningen 12 Febr. 1935. le soort 2e soort Kalf- en Melkk. 170-180 140-150 3e soort 100-120 le soort 2e soort Kalfvaarzen 140-160 90-110 Vroegmelkte koeien niet genoteerd. Vare koeien 130-140 90-100 rtieren 40.00-42.00 30.00-34.00 p. K.Q. slachtgew. Slachtvee 48.00-50.00 39.00-40.00 3e soort 26.00-28.00 per K.Q. slachtgew. Vette Kalveren 0.54-0.56 0.44-0.46 Vette lammeren f 8-f 10.00 Vette schapen f 17- f 19; f 00-f 00 Biggen f 6.00-9.00 (f I.oo—f 1.20 per week) i Vette varkens 0.31-0.33 0.27-0.29 Zouters 31—32 Kalf- en melkvee handel traag en lager, le soort slacht- i vee aanvoer klein, nauwelijks ■ prijshoudend. Minder soort aanvoer groot, traag en lager. Stieren prijshoudend. Vette en nuchtere kalveren lager. Nuchtere f 1.50—f 3.50. Wolvee aanvoer zeer gering. Vette schapen iets beter te plaatsen tegen vastere prijzen. Vette varkens vrijwel prijshoudend. Zouters ruim zoo hoog. Blggenhandel zeer langzaam. Groningen, 12 Febr. 1935. QRAANBEURS. p. 100 K.G. N. Roode Tarwe f o.oo 0.00 ■ N. Witte Tarwe • o.oo 0.00 > N. Rogge • 7.00 7-60 Wintergerst • 5.00 5.35 Zoraergerst • 5.00 5.30 Zwanenhalsgerst • o.oo 0.00 N. Witte Haver • 5.80 6.40 Gele Haver » o.oo 0.00 N. Zw. Haver . 5.80 6.40 Bigotgerst • o.oo 0.00 Groene Erwten • 7.00—10.50 Paardeboonen • o.oo 0.00 Koolzaad • 6.00—10.00 Karwijzaad • 11.00—16.50 Geel Mosterdzaad • 00.00—00.00 N. Kanariezaad – 0.00—00.00 Lijnzaad blauwbloei • 6.00 8.00 , witbloei – 6.00 8.50

Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 0.00—0.00 Voergerst . 5.60—6.00 Platte Mals – 0.00—0.00 Ronde Mals – 5.40—5.70 BOTER. De handel met Duitschland had ook de afgeloopen week een vlot verloop. De aangeboden hoeveelheden konden gemakkelijk geplaatst worden tegen onveranderde prijzen. De afzet naar Engeland ondervond geen wijziging, en evenmin die naar België, terwijl ook Inden blnnenlandschen handel geen verandering kwam. KAAS. Prijzen onveranderd m. flauwe handel. aasatsssssasssssssß KLEINTJES Van I—3 regels f 0.25. Elke regel meer S cent. TE HUUR; Pinkeweiden en een stuk Groenland, groot 1.75 H.A. Inde keuterweide, bij J. Slomp Dz., Ruinerwold. TE KOOP: 2 nieuwe Wipkarren, eerste klas beslag, houtwerk Veelema, Exloo, bij H. Velzing, Erica. TE KOOP: een weinig gebr. Saxsoma Zaaimachine, br. 1.75 M., 9—ll rijen, eenlge nieuwe éénsch. Ploegen en Bulseggen, Lage prijzen. Bij M. Landweer Jr., Boven Westerdiep 119, Veendam. TE KOOP; ± 19 H.A. uitmuntend Veld en afgegraven Veengrond, waarvan ± 6 H.A. bouwland, gunstig gelegen. De koopsom kan desgewenscht er over beleend blijven. Dadelijk te aanvaarden. Br. fr. o. no. 30, bur. L. en M., uitg. fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. TE KOOP; extra geschoonde le nabouw Abed Kenia Zomergerst en le nabouw Van Hoeks Zomertarwe, bij W. Bree inhaar, Oude-Pekela.

ningen, Leeuwarden, enz. worden thans nog op de been gehouden door den landbouwsteun. Mej. v. Dorp zou dit begrijpen. mdien zij de verhouding van den landlxniw tot de andere bedrijfstakken juist zag.

beroep open staat tegen die beslissingen, waar t bij opzeggingen pta ten onrecht© geschied wor n den verklaard. In die gevallen toch zullen – meestal groote belangen op het spel staan, r Inschakeling Crlsis-hypotheekbank. 3 De vraag is nu; wat moet er gebeuren als 3 de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken de op. ’ zegging als „terecht” geschied verklaart? 1 Dan zal dus de crediteur de beschikking ■ over de uitgeleende geldsom terug moeten hebben. Indien de debiteur er niet in slaagt 1 elders een nieuwe hypotheek op aannemelijke voorwaarden te sluiten, om daardoor de oorspronkelijke hypotheek a£ te lossen, zal executie t niet achterwege kunnen blijven. Om deze – executie nu te voorkomen en toch den crediteur te voldoen, zal een nieuwe instantie: – een Crisis-Hypotheekbank moeten worden ini geschakeld, Eteze Crisis-Hypotheekbank zal on> der zekere voorwaarden de „terecht” opgei zegde hypotheek behooren over te nemen. 1 Op welke voorwaarden nu zal de Crisisl> Hypotheekbank de hypotheek moeten oveme■ men. Er zijn verschillende mogelijkheden denk: baar. Het Bestuur acht echter de navolgende regeling het meest verkieslijk en tegelijk het • meest effectief: Er wordt allereerst overgegaan tot schat-1 ting van de waarde van liet onderpand. Ligt ■ deze waarde beneden het bedrag der op hypottheek gegeven geldsom, dan wordt de vorde■ ring van den crediteur gesplitst in; a. een ■ gedeelte, dat als gedekt© schuld en b. een ' gedeelte, dat als ongedekte schuld is aan te : merken. Nu Is bet niet meer dan billijk, dat de hypothecair© crediteur het reëel door hypotheek gedekt© bedrag van de Crisis-Hypotheekbank terugontvangt, maar voor T overblijvende : plaats neemt Inde rij der houders van ongedekt© schulden. De debiteur is, nadat de hypotheek voor het bedrag van den waard© van het onderpand door de Crisis-Hypotheekbank is overgenomen, wel is waar gevrijwaard tegen executie door i den oorspronkelijken hypothecairen crediteur, maar hij zal eerst effectief geholpen zijn indien hij de zekerheid heeft, dat de houders van ongedekte schulden hem nu op hun beurt 1 niet zullen aanpakken en hem door faillissement of anderszins niet toch zullen laten ondergaan. Er moet dus m.a.w. nog wat meer gebeuren dan alleen den debiteur verlossen vaneen dreigende executie. Er moet ook een regeling van zijn ©ventuleele verdere ongedekte schulden plaats hebben. Het bestuur,, heeft hier gedacht aan toepassing van de nieuwe regeling van de surséance van betaling, d© gelegenheid tot akkoord, zelfs tot dwangakkoord, openende. Evenwel is de regeling, welke thans bij de Berst© Kamer der Staten-Generaal aanhangig is, al te omslachtig, langdurig ©n ook kostbaar om in meestal betrekkelijk eenvoudige gevallen als de schuldanregeling van land- en tuinbouwers toepassing mogelijk en wenschelijk te achten. Daarom moet voor deze gevallen eene sterk vereenvoudigde procedure worden geschapen, waarbij de Kamer voor Crisjs-Hypotheekzaken inde plaats zal moeten treden van de Arrondissementsrechtbank, welke inde FaiHissementswet voor de verieening van surseance van betaling is aangewezen. Op deze wijze zal de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken in staat zijn tot een afdoende regeling van do gedokte zoowel als van de ongedekte schulden van den hypotbecairen debiteur en hem hierdoor in staat stellen op een nieuwe, meer reëel© basis zijn bedrijf voort te zetten. Ingeval de Kamer voor Crisis-Hypotheekzaken er In slaagt met de houders van de ongedekte schulden ten behoeve van den debi■t a L en

■' INGEZONDEN MEDEDEELING. I*" —1 111 ■ n ~~ ‘ fm m nnr' eez-ELtiGE IV Ijl I mmê I ESI MEUBELEN MT HH VERHUIZINGEN IrEENDAM |H ü UITERST LAGE PRIJZEN 9

De kaarten open! Verlaging richtprijs tarwe, Hin.on,s.,v.°”g nummer wezen we er op, dat de Minister de Centrale landbouworganisaties troefde met zijn mededeeeling, dat daarover is geadviseerd door het bestuur der Nederlandsche Akkerbouwcentrale en door de Centrale commissie der Landbouwcrisiswet 1933. Eén onzer vrienden schreeft waar schuilt nu het boerenbedrog, bij den Minister of bij onze voormannen? Thans deelt het Zeeuwsch Landb.weekblad mee, dat het bestuur der eerstgenoemde zich met groote meerderheid van stemmen vóór handhaving van de prijzen van 1934 heeft uitgesproken. Eén tipje van den sluier is nu opgetild, maar er moet volkomen klaarheid komen! we zijn geneigd over te nemen, wat het Vlaamsche landbouwblad „De Koornbloem" schrijft: „Onze landbouwers worden het hartsbeu door de Regeering steeds behandeld te worden als burgers van de tweede rang. Hoe verduldig zij ook wezen, zal ten slotte ook voor hen het spreekwoord zijne toepassing vinden; de kruik gaat zoolang te water tot zij barst.” • J. W. ingezonden mededeeung. VRAAGT PRIJS van onze schitterende moderne collectie GORDIJNEN Vitrages, Marquisette en Voiles m. kanten, entredeux en franjes. STEEDS HET NIEUWSTE. J. P. KUIPER Kerkstraat – VEENDAM

—— -■ ■ teur een vrij- of dwangakkoord tot stand te t brengen, zal zij de hypotheek doen overnemen door de Crisis-Hypotheekbank. Slaagt zij in deze om een akkoord tot stand te doen 1 brengen niet, dan zal zij niet andere kunnen ‘ doen dan de zaak op zijn beloop te laten en ; d®» hypothecairen crediteur van zijn recht • tot executie gebruik te laten maken. De debiteur is dan toch niet te redden. • Het Bestuur meent zich te kunnen onthouden 1 1 vaneen oordeel over den vorm, waarin en de wijze waarop de Crisis-Hypotheekbank zal : worden fngerioht; zij kan een Rijksinstelling ( • worden of een semi-Rijksinstelling, terwijl ook I 1 de mogelijkheid bestaat, om bestaande in- i i stellingen als de Centrale Boerenleenbanken I tot dit doel te gebruiken. i » _____ INGEZONDEN MEDEDEELING. 1 : – i WESTERWOLDE en Omgeving!!!l D. KLEIN Vlagtwedder Meubelhuis Uw adres voor Complete Meubiieering: TEL. 45 Begrijpt Minister Steenberghe de toestand inden landbouw niet ? Inde Memorie van Antwoord aan 3e Eerste Kamer heeft de Minister van Hoon. Zaken o.m. gezegd: dat hij het onmogelijk acht voor den landbouw meer te doen, dan op het o ogenblik geschiedt. Deze zinsnede geeft weinig Wijk te willen medehelpen aan het op peil brengen van de prijzen der landbouwproducten. En zijn verklaring, dat de regeering spoedig met een ontwerp voor een nieuwe pachtwet gereed is, hoe verblijdend voor velen, valt tegen den eersten uitspraak in het niet. Wanneer we schrijven dat de boerenstand steeds minder vertrouwen in dezen bewindsman met zijn adviseurs, waaraan hij zijn oor schijnt te leenen, krijgt, schrijven we zéker niet te veel!