is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 37, 18-04-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KORTING OP DEN MELKSTEUN

Ter toelichting bij bovenstaande kaarten zij het volgende opgemerkt. Zooals ineen onlangs verschenen publicatie werd medegedeeld, werd bij de differentiëering der regeling van de korting op den melksteun inde eerste plaats uitgegaan van de groepen van landbouwgebieden. Deze landbouwgebieden zijn op de eerste kaart aangegeven, terwijl op de tweede kaart de beperkingspercentages in deze gebieden zijn af geheeld. Hierbij zij opgemerkt, dat voor de weidegebieden van Friesland (district I en II) alsmede voor enkele gebieden

in Zuid-Holland (district V, VI, VII en IX) de werkelijke beperkingspercentages eenigszins lager zijn dan op bedoelde kaart is vermeld. Aan de Landbouw Crisis Organisaties voor Friesland en Zuid-Holland werd n.l. ter verlichting van den beperkingsdruk in genoemde districten resp. 6 millioen en 5 millioen kg. melk extra toegewezen. Mede zij er de aandacht op gevestigd, dat gelijk reeds werd medegedeeld de z.g. kleine bedrijven slechts de helft zullen worden beperkt van de aan overeenkomstige bedrijven op te leggen beperkingspercentages. Ook deze

gereduceerde beperking heeft geen uitdrukking gevonden inde op de kaart aangegeven percentages, zoodat derhalve in die gebieden, waar bedoelde bedrijven zich liet percentage daalt beneden de vermelde beperking. Te dezer plaatse worde tenslotte nog medegedeeld, dat t.a.v. de onderhavige regeling de maximaal toelaatbare oppervlakte vaneen kleinbedrijf is gesteld op 5 H.A., zulks in afwijking van de vorige publicatie, waarin abusievelijk als zoodanig 3 H.A. werd genoemd.

INGEZONDEN MEDEDEELING. Pegasus Rijwielen vanaf f 29.50 met Thedinga garantie THEDINGA Markt – Emmen Reorganisatie van de Directie van den Landbouw. Dein Nov. ’34 benoemde Directeur Generaal van den Landbouw, Ir. Alph. Roebroek, is bezig een eind te maken aan de afbraak-politiek, welke bij de Directie van Landbouw inde laatste jaren heeft plaats gehad. De geheele dienst Is gereorganiseerd en aangevuld met nieuwe krachten. Na de reorganisatie zijn hij de Directie van den Landbouw zeven afdeelingen. Allereerst de eerste afdeeling: Onderwijs, Land- en-Tuinbouw. Inspecteur van den Landbouw en het Landbouwonderwijs is de heer Ir. D. S. Huizinga, terwijl als Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwouderwijs optreedt de heer Ir. A. W. van de Plassche. 2. Algemeene Zaken en Landbouwwetgeving. Twee Inspecteurs van den Landbouw, Mr. J. J. Wintermans en Ir. C. G. P. Stevens hebben de leiding. 3. Veeartsenij kundige Aangelegenheden. De Leiding berust bij den Directeur van den. Veeartsenijkundigen Dienst Prof. Dr. H. C. L. E. Berger. 4. Buitenlandsche Voorlichting. De heer Ir. R. P. Bonthuis staat als Inspecteur van den Landbouw aan het hoofd. 5. Zuivel- en Veeteeltaangelegienheden. Inspecteur van het Veeteelt- en Zuivelwezen is Ir. H. G. A. Leignes Bakhoven. 6. Domeinen, Staatsboschbeheer en Gultuur-technische Zaken. Referendaris: A. Koudijs. 7. Centrale Administratie. Hoofdoommies: A. J. Meyneke.

Het is zeer te wenschen, dat de crisismaatregelen t.a.v. den landbouw een zoodanig loonend landbouwbedrijf scheppen, dat de opnieuw ingerichte Directie van den Landbouw weer een belangrijke leidende plaats zal kunnen innemen bij de behartiging der belangen van land- en tuinbouw, evenals tot 1914 het geval wa,s. In plaats van afbraak en inkrimping uitbouw en ophouw! INGEZONDEN MEDEDEELING. Karpetten voor de Feestdagen. Waarom zou U keuze doen uit enkele stuks, als U bij ZWARTSENBERG de meest uitgebreide collecties kunt zien? De nieuwste dessins in : Axminster Wilton Haar velours Smyrna, enz. Holtap Karpetten (2 kanten te gebruiken) vanaf f 5.90-4600 Stadskanaal. Afd. Woninginrichting Verkeerd aangesloten. De Nieuwe Drentsche Courant, een Antirevoluiionnair Dagblad, heeft zich geërgerd aan ©en politiek advies, dat ten onzen name was geplaatst inde Emmer Courant. In ons vorig nummer wezen we daarop. Naar aanleiding van dein laatstgenoemd blad gebruikte woorden pakt het Antirevoluiionnair Dagblad tegen het bestuur van den Drentschen Boerenbond uit. De verkiezing is achter den rug, zoodat weden heethoofdigen schrij- : ver het niet meer lastig zullen maken. I

Het komt ons vioor, dat hij, bij lezing van ons advies, toch tot de overtuiging zal zijn gekomen, dat hij verkeerd aangesloten is geweest en dat hem meer uit dq pen is geglipt dan hij waar zal kunne|n maken. Meer zullen we over dit incident niet zeggen. Wie krijgen meer en meerden indruk, dat de meeste partijpropagandisten in verkiezingstijd niet meer normaal zijn. Het zal nadien wel weer beteren. INGEZONDEN MEDEDEELING. Onze speciaal-artikelen zijn: Dameskleeding * Damesstoffen Tapijten – Gordijnen Vloerbedekkingen. E* O* Huizing Zonen MUSSELKANAAL. Het scheuren van grasland. Naar we vernemen heeft de Directie van den Landbouw zich tot de verschillende vereenigingen vangrondbezit gewend met het verzoek om medewerking der verpachters bij het verleenen van toestemming tot het scheuren van grasland, zulks in verband met de voorgenomen beperking van den melksteun. In genoemd schrijven wordt er op gewezen, dat in Nederland de mogelijkheid tot het scheuren van grasland nog in ruime mate aanwezig is en dat het zoowel in het belang van grondeigenaren als in dat van pachters raadzaam moeit worden geacht, aan de omzetting van gras- in bouwland geen belemmeringen in den weg te leggen. Met het verzoek van de Directie van den Landbouw kunnen we volkomen instemmen. Het zal evenwel weinig baten, indien zoowel de pachters als de eigenaren van den grond niet daarnaast de volle zekerheid kunnen ontvangen, dal de Regeering zorg zal dragen, dat ook in de naaste toekomst de verbouw van granen loonend zal kunnen geschieden. Bij de huidige regeeringsmaatregelen heeft men daaromtrent niet de minste zekerheid en hel is juist die zekerheid, welke

vóór moet gaan, wil men verkrijgen, dat de duizenden h .a. land, welke voor scheuren in aanmerking komen, inderdaad in groot aantal gescheurd worden. Zou de Directie van den Landbouw aan dat probleem ook geen aandacht mogen besteden en het College van Regeeringscoinmissarissen in die richting advies geven? Of worden ook die adviezen naast zich neergelegd? Afdeelingsnieuws. Zaterdagavond, 23 Maart, sprak de heer J. Weitkamp voor de afd. Hard en berg. Spr. stond uitvoerig bij dein oorsprong van de thans heerschende crisis stil, waarbij hij als oorzaken de opkomst van Japan, de sterke bevolkingsaanwas in verschillende landen van Europa, de te ver doorgevoerde mechanisatie van de bedrijven, enz., noemde. Verder vergeleek spr. het landbouwbedrijf van nu en van voor 50 a 60 jaar. Het landbouwbedrijf, aldus spr., zal zich in deze crisis hebben aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden. Dit neemt niet weg, dat we alle geoorloofde middelen hebben aan te wenden om het hoofd boven water te houden. De Boerenbond propageert daartoe bet heffen van invoerrechten. Van vrijhandel is reeds lianig geen sprake meer, omdat men in het binnenland beschermend optreedt. Waarom dan ook niet tegenover het buitenland?, vroeg spr. Tot slot wekte hij alten tot eendrachtige samenwerking op. Verschillende vragen werden door spreker uitvoerig beantwoord. Door de afd. Zuidla ren en de Zuid!aarden Handelsvereenigin g, werd op 3 April een gemeenschappelijke vergadering gehouden, waar a's sprekers optraden de heeren J. Knollema uit Slodderen en M. Krop veld uit Den Haag. Een talrijk publiek was aanwezig. Allereerst voert de heer Knoieima het woord, met als onderwerp: „Is samenwerking van het platteland noodzakelijk? Spr. behandelt het standpunt van L. en M. ten aanzien van dan middenstand en komt tot de conclusie dat L. en M. geen groepsbelang najaagt, doch dat ze voor een Nationaal Belang strijdt. Spr., die zelf een voorstander van coöperatie is, komt sterk op tegen het heden ten dage veel te ver doorgevoerde coöperatiesysteera, hetwelk o.a. door onze landbouworganisaties wordt toegepast. Met de Middenstand zal ook L. en M. met kracht hiertegen protesteeren. De heer Kropve’.d wees er op dat de Middenstand altijd teveel met zich zelf was ingenomen en dit is. hem noodlottig geworden. Ook spr. wijst aan de hand van enkele voorbeelden op bet te ver doorgevoerde coöperatiewezea.

Vervolgens stelt hij de moeilijkheden van den Middenstand in bet Hebt Sociale last?11 drukken zwaar op de neringdoende zakenmenschen, terwijl de kosten van het licht, huun hypotheekrente e.a., nog even hoog zijn a,s vroeger. Door enkele cijfers toont spr. de t>e' teekenis van den middenstand aan. Als we wilen, dat er met onze wen scha11 en behoeften rekening zal worden giehoude®» moeten wij ons organiseeren. Omdat men inde steden het platteland rif begrijpt, ziet spr. er geen enkel bezwaar ri om samen te werken met L. en M. Beide spr. oogsten een dankbaar applaus- De heer De Lange sprak 8 April te OveJ schild. Op duidelijke en boeiende wijze zet* bij het doel en streven van den Bond uite®I*'1*' Drie nieuwe leden konden worden ingescW®- ven. De afd. Scheemda hield op 10 April haat propaganda-avond, met medewerking van Middenstandsvereen. en de dienzelfden avou op te richten Pliatteiandsvrouwenvereen. heer Knollema uit Slochtcren sprak overLan?' bouw en Middenstand. Na de pauze vofitf Mevr. Evers—Dijkhuizen bet woord. Ze srnaa*' te het genoegen een afd. op te ridhten. De afd. Beerta voerde „De Looden Last’’ OP‘ DALEN. Vrijdagavond hield de haar jaarvergadering. De secr. bracht®611 uitvoerig'jaarverslag uit. De kas van d®ll penningm. sloot met een klein batig do. .Wegens bedanken van den voor2;’ den heer H. Wolbers, werd tot bestuur5' lid gekozen de heer H. Eenling. NOORDBROEK- Dinsdag 2 April \ver(l alhier een gecombineerde houden van. de afdeelingen Noordbrorif Zuidbroek, Nieuw-Scheemda, Strotshobj en Siddeburen van den Nationalen R°0, Landbouw en Maatschappij in groot maat in het hotel Quatre Bras. . De groote zaal was tjokvol. Er war niet alleen aanwezig landbouwers, ull denstanders en- arbeiders, doch ook v® scheidene vrouwen, leden van den pi3-** landsvrouwenband. Het zeer talrijke publiek beeft 111 groote belangstelling de redevoering van de heeren Knollema uit Slochtcr®ri en De Lange uit Ruincrwold gevolgd- HfC werd tevens gegrepen door het eU,'pp spel van leden uit de afd. Beerta, a u „De Looden Last” ten gchoore bra® ten, terwijl het tableau aan het el van den avond opgevoerd door dez® spelers, niet naliet grooten indruk °1) aanwezigen te maken. Het was een prachtavond.