is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 45, 13-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kitsch land, 1o«i het vastliep met zijn betakogsmiddelen en uitstel van betaling moest dragen. Hierdoor liep ook de geldcirculatie la Engeland vast en liet dit den gouden stands aard los, al spoedig gevolgd door verschalende andere landen, waardoor de concurrentie vaneen land met den gouden standaard toet dergeiijke landen een moeilijken tijd kreeg door te maken. ; Thans eerst iets over de circulatiebanken. Deze banken geven bankbiljetten uit, die i’oor ieder land apart voor bijv. 35 of 40 pet. door goud moeten zijn gedekt. Dit goud is noodig als zekerheidsstelling en om in enkele gevallen als betalingsmiddel te worden gebruikt, want ■net bankbiljetten kan men in het buitenland filet terecht. Behalve dit goud, heeft zoo’n circulatiebank bok steeds wissels op het buitenland. Verkoopt b.v. iemand van hier boter of kaas of dergelijke artikelen naar Duitschland, dan trekt hij Waarschijnlijk een wissel, die in Marken luidt. Zoo’n wissel is na één, twee, soms na drie •kaanden betaalbaar, maar ook kan hij dien Wissel met wat korting voor renteverlies dadelijk verkoopen bij de Ned. Bank. Zoo heeft hij dan contant geld en de Ned. Bank trekt rente en kan iemand die In Duitschland iets moet betalen, inplaats van goud een wissel verkoopen. In gewone tijden is de handel in wissels vrij. Wanneer wij nu in het buitenland meer goederen koopen dan verkoopen, wordt het aanbod Van guidenswissels tn verhouding grooter dan het aanbod ven vreemde munt. Daardoor daalt de wisselkoers, want de prijs van wissels Wordt ten slotte bepaald bij evenwicht van Vraag en aanbod. Daalt echter de wisselkoers beduidend, dan wordt het voor den buitenlander voordeeliger, voor de waarde van den Wissel goud uit Nederland te laten komen, doch dit zal niet eerder geschieden dan wanneer de waarde van den wissel daalt minstens zooveel, als de vracht en assurantie voor het Overmaken van goud tezamen bedragen. Zoo’n daling deed zich in 1930 ook voor toet de Duitsche Mark, terwijl de hoeveelheid Koud en vreemde wissels bij de Rijksbank Steeds inkrompen. Maar omdat Duitschland Keen inflatie wilde, ook al niet omdat het veel Keld op goudbasis heeft geleend en de last hiervan zwaarder drukt, naarmate het eigen Keld daalt, nam het andere maatregelen. De Duitsche deviezencentrale. Het stelde een deviezencentrale In, Waarbij een ieder, die een wissel ontvangt,

■ masA Veemarkt Leeuwarden. Vrijdag 7 Juni 1 128 Stieren i 70—f 200 W3O Ossen ■ ' 802 vette koelen „ 90—„170 J54 melk- en kalikoeien „ 70— „ 150 36 pinken , 35—, 70 JQft vette kalveren , 16—„ 60 P22 nucht. kalveren , 2.50—, 4.50 «2o vette schapen , 7—, 17 136 weideschapen „ 7—„ 12 *54 lammeren , 2.50—, 5.00 806 vette varkens , 30—, 90 g magere varkens „ 18—, 42 kleine biggen „ 7—, 13 0 bokken en geiten. ,55 paarden en veulens Totale aanvoer 2978. De handel in stieren iets minder. Vette koelen tamelijk, toelk- en kalikoeien lets meer Pinken kalm. Vette kalkeren ongeveer prijshoudend, «uchtere kalveren iets beter. Wolvee kalm. Naar lammeren *beer vraag. Varkens wel zoo fcoed. Gisteren werden aan de N.V. geleverd 115 varkens. Noteering N.N.C. Leeuwarden. 7 juni. 29000 K.Q., 2-3 ct. p. st. f 0.37*—f0.45 p. K.G. B5O KG., 2*-2* ct.p.st. 28-35 ct. p. K.G. Boternoteering Leeuwarden. Noteéring f 0.38. b Heffing f 1.10. Publieke verkoop van f 1,15—f 1.41. Zwolle, 7 Juni 1935. *OOOOO Eieren f2.00—f2.75 . Boter aangevoerd 11 vaten, * 'in vaten en 256 * K.G. Totale aanvoer 388. Handelswaarde f 5.50 Prijs per >/. vat f 29.00-f 00.00. prijkend f28.00, >/„ vat f 14.00- * 14.50, per K.G, f 1.40-f 1.50. t Ter veemarkt waren aangevoerd: 36 runderen, 4315 graskalveren, nuchtere kalveren, 76 schapen, 136 lammeren, 64 vette varkens, *47 schrammen, 561 biggen, 3 geiten, , Handel: Neurende versch gek. . °Hen en vaarzen kleine aanvoer, aime handel, prijzen als vorige . eek. Vette koeien eveneens kalm, J;einig slagers door Israëlitische .eestdag, Stieren slecht en goedkalveren redelijk met lagen Pr‘izen. Gustvee kalm. v, Men besteedde voor; 1 iv.ur* en verschgek. f 85—155 1 schoften f 70-135 VUste koeien f 70—130 *aarzcn t 65-120 kalvende f 70-125 fokstieren f 50-100 fc'0en f 40-80 bokkalveren f 12-38 kalveren f 3—B koeien en ossen h. per K.G. f 0.36-0.50 fcl ° ««eren „ „ .. 0.36-0.44 h 0 kalveren ” , , 0.48-0.70 g 0 schapen . 7-17 v.,0 lammeren „ 2—5 kgen 6-weeksche f 8 00-f 10.00 u " , 10-weeksche , 10.50—15.00 | varkens „ 45.00-72.50 Vpkere varkens „ 28.00-48.00 h,le varkens p. Kg. , 0.29-0.34 aBere stieren , 0.00-0.00

Rotterdamsche markt. Rotterdam, 11 Juni 1935. Aangevoerd ; 207 paarden, 4 veulens, 5 ezels, 562 magere runderen, 825 vette runderen, 472 vette kalveren, 688 nuchtere kalveren, 94 graskalveren, 245 schapen of lammeren, 0 biggen, 414 varkens, 9 bokken en geiten. Prijzen p.kilo: vette koeien 50—00 ct„ 45—00 c. en 28—34 c.; ossen 45—00 c., 40—00 c. en 32—36 c., stieren 40—00 c., 34—00 c. en 27— 30 c.; kalveren 65—00 c., 55—00 c., 30—40 c.; schapen 37—33—30 c., lartimeren 39—34—30 ct. ; graskalv. 34, 26, OO c.; nucht. slachtkalv. 27—25—00 ct.; slachtpaarden 40, 35, 30 ct.; varkens 33, 32,31 ct. Prijzen per stuk van mager vee: Melkkoeien f 180, f 130 en f 80 Kalfkoeien f 185, f 135 èn f 85 Stieren f 200, f 155 en f 110 Pinken f 70, f 60 en f 50 Graskalveren f 50, f4O en f3O Vaarzen f 95. f 75 en f 60 Paarden f 225, f 145 en f 85 Slachtpaarden f 165, f 125 en fB5 Hitten f 90, f 70. f 60 Veulens f 000, f 00 en f 00 Fok nucht. kalv. f 15, fll en f 7 Slacht „ , f7, f 6 en f 5 Schapen f lb> f 12 en f 8 Lammeren fl3, f 10 en f7 Biggen fOO en f 00 per week fO.OO-fO.OO De aanvoer van vette koeien en ossen was korter, handel traag en prijzen als de vorige week. Een prima koe ging tot 54 cent, een os tot 47 cent. Stieren korter aangevoerd, handel stug en onveranderde prijzen. Vette kalveren aanvoer grooter, handel zeer traag en prijzen als j.l. Dinsdag. Een prima kalf ging tot 70 cent. Schapen en lammeren waren iets ruimer aangevoerd, handel vlot en hoogere prijzen. Paarden aanvoer kort, handel stroef en prijzen iets lager. Melk- en kalfkoeien waren aangevoerd als de vorige week, handel kalm en prijshoudend. Vaarzen en pinken eveneens aangevoerd als de vorige week, handel zeer kalm en prijzen onveranderd. Graskalveren waren iets ruimer ter markt, handel kalm en prijshoudend. Varkens waren korter aangevoerd, handel slepend en prijzen als de vorige week. Een prima beest ging tot 34 cent. Voor de export werden enkele partijtjes schapen gekocht. Groningen, H Juni 1935. ]e soort 2e soort Kalf- en Melkk. 150-160 130-140 3e soort 80-100 le soort 2e soort Kalfvaarzen I*o-140 90-100 Vroegm. koeien 130-140 90-110 Vare koeien 110-120 70-80 Stieren 36.00-37,00 28.00-30.00 p. K.O. slachtgew. Slachtvee 46.00-47.00 36.00-38.00 3e soort 26.00-27.00 per K.G. slachtgew. Vette Kalveren 0.40-0.44 0.34-0.36 Melkschapen f 7—lo. Vette lammeren f 4j-f 5. Weidelammeren f 2.50-f 4.50 Vette schapen f 31-f32; f 27-f 28 Biggen f 8.00-13.00 (f 1.30—f 1.60 per week) Vette varkens 0.30-0.32 0.27-0.28 Zouters 31—32 Kalf- en melkvee iets levendiger prijzen onveranderd. Slachtvee aanvoer vrij groot, handel zeer traag, prijshoudend. Stieren nauwelijks prijshouednd, vette kalveren aanvoer geringer, iets beter te plaatsen. Nuchtere kalveren 2.50—4.50. Enkele zware kalveren iets meer. Wolvee handel in alle soorten zeer Iraag verloop, vooral in vette- en veidelammercn. Vette varkens,

I« guldens, ïranKciï, «olTafs eflï. fote möct Inruilen tegen marken. Daarenboven worden voor het buitenland zoo weinig mogelijk marken beschikbaar gesteld, teneinde te bevorderen, dat de bank een overschot aan vreemd geld krijgt, voor dekking en herstelbetalingen. . Zoo kan het dus gebeuren, dat de handel sterk wordt belemmerd, daar door de Rijksbank steeds minder geld beschikbaar wordt gesteld. En het vreemdste is nog wel, dat Nederland voor tweemaal zooveel koopt als Duitschland bij ons en wij alles prompt betalen. De verklaring daarvan ligt hierin, dat Duitschland veel Nederlandsch geld heeft geleend en daarvan alleen rente zal kunnen betalen, als het in zijn uitvoer niet te veel wordt gehinderd. Daarom neemt Nederland dus ook niet heel scherpe tegenmaatregelen. Men spreekt bij den internationalen handel ook van onzichtbaren in- en uitvoer. Wanneer onze zeevaarders en spoorwegen enz. zekere diensten voor het buitenland verrichten, dan worden deze betaald met geld, dat in dat land gangbaar is, waardoor dus geld wordt uitgevoerd. Nederland kocht in normale jaren voor meer dan 700 mill. gulden in het buitenland meer dan wordt uitgevoerd, waardoor dus de handelsbalans passief is. Maar doordat verschillende Nederlanders eigendommen, obligaties lenz. in het buitenland bezitten, wordt hiervan, weer huur, rente enz. ontvangen, waardoor de balans weer in evenwicht wordt gebracht. Ook de scheepvaart droeg daartoe bij. Een land zal steeds met een ander land handel moeten drijven, daar de goederen voor verschillende behoeften van de bevolking, niet 1 binnen eigen grenzen worden gekweekt en voortgebracht en die dus uit andere landen – moeten komen, zooals voor ons land tabak, 1 thee, koffie, petroleum, kali, verschillende fosforzuurmeststoffen, waar weer tegenover staat, • dat ons land prima gezond© pootaardappels 1 kan voortbrengen, een behoorlijk baconvarken en een goeden naam bezit op het gebied van de zuivel, in verhouding tot de andere lan* den. i } (Wordt vervolgd). 1 (Uit Economische Opstellen? * Van den boer, voor den boer) ; i. £,

ruim prijshoudend. Zouters prijs houdend. Biggen nauwelijks prijs houdend. Groningen, 11 Juni 1935. QRAAMBEURS. p. 100 K.G. N. Roode Tarwe f o.oo O.G( N. Witte Tarwe – o.oo 0.0( Rogge * o.oo 0.0( Wintergerst – 4.70 5.6( Zomergerst – 4.50 5.21 Zwanenhalsgerst • 0.00— O.OC Witte Haver • 6.30 7.6( Gele Haver- o.oo O.OC N. Zw, Haver- 6.00 6.41 Bigotgerst • o.oo 0.0( Groene Erwten • 0.00—00.0( Paardeboonen • o.oo 0.0( Koolzaad – 0.00— 0.0( Karwijzaad • 11.00—16.55 Geel Mosterdzaad – 00.00—00.0C N. Kanariezaad – 0.00—00.01 Lijnzaad blauwbloel – o.oo 0.0( „ witbloei – o.oo O.OC Blauw Maanzaad – 0.00—00.0C Buitenl. Rogge en Gerst werder als volgt verkocht: per 100 K.G. Rogge f 0.00—0.0C Voergerst – 5.25—5.51 Platte Mais • 0.00—O.OC Ronde Mais – 4.70—5.1 C —— KLEINTJES Van I—3 regels f 0.-25. Elke regel meer 8 cent. TE HUUR: Welde voor paarden of jongvee, bij Hendrik Poelman Hz. .Bonnerveen. TE HUUR: een perceel Hooiland „de Boxembult”, groot >/« H.A., bij Wed. H. van Dam, Zuidlaren. Weide aangeboden voor paarden of koelen, bij H. Mestchenderp, Schuilingsoord, Zuidlaren. TE KOOP: een Melkwagentje op veeren, ook wel ruilen voor kleine wipkar. S. Medema, Langelo, Norg. TE KOOP: z.g.a.n. Prins Albert met lantaarns en een- en tweespan gereiden, bij H. K. Bidding, Wagenborgen. TE KOOP: een z.g.a.n. 6-pers. Breack met spiegelglas, colllngassen en lantaarns, bij A. Bults, Hoofdkade 1220, Ter Apel. TE KOOP: een losse Schijf, middellijn 100 cm., breed 20 cm., asgat 6 cm., bij B. J. Huizing, Molenaar, Oude Pekela. TE KOOP: 2 prima zeugkoolen, droogvoederbak en varkenskratten. Alles in prima staat en voor billijken prijs, wegens afschaffing der varkensfokkerlj. J. T. Kram, Veendam. TE KOOP: een Tuin-afrasterhek, 13.50 M. lang, prijs geschikt. C. v. Schooneveld, Smid Balloo. TE KOOP: een beste gebruikte Hondekar, bij H. Paas, agent v.d. blad, Loon 38, gem. Assen

FE KOOP; één niéuw Aardappelschoffeltulg en Hondekar. S. Medema, Café Centrum te Langelo, Norg. PE KOOP: een gegalv. ijzeren Waterbak, Inhoud 1500 L„ voor veedrinkwaterlelding, bij KI. Bakker, Nw. Pekela. TE KOOP: een goéd onderhouden 4-pers. Breick op collingassen, met bijbehoorend tuig, bij H. Strating, Landb., Zuidlaarderveen. TE KOOP: Hooibouwwerktuig: een prima werkende Jarmain Zwadkeerder, neemt tegelijk 2 zwaden mee, bij R. Meurslng, B 86, Buinen gem. Borger. TE KOOP: een Wagen op luchtbanden, wagenspoor, gangbare maatbanden. Billijke prijs. J. Snoeken, Wagenm., Uffelte. TE KOOP: een Kabinet, keur uit eiken, of een mahonie met kroon, bij K. Kreulen, Westerstr., Ruinen. TE KOOP: een complete Boerenwagen, bij W. Fledderus, Lhee, Dwingeloo. TE KOOP: een goed onderhouden Rijtuig, bij L. Lunshof, Taarloo (Dr.) TE KOOP: 00 Hl. hard droge Bakrogge, bij J, speulman, Landb. te Ees bij Borger. TE KOOP: 125 vim le en 2e srt. Dekriet, prijzen vanaf f 1-50 tot f2.20 per vim. Ook bij gedeelten verkrijgbaar. Hend. Bakker Jacobz., Wanneperveen TE KOOP; 60 H.L. droge Bakrogge, bij H. Hamering, Buinen. TE KOOP: 120 vim Iste soort Dekriet. Th. KI. Jager, Giethoorn. TE KOOP: een zware Lithauer en een mooie blauwschimmel Kidde, bij A. Jans, Oosteinde, Ruinerwold. TE KOOP: een beste, zwaargebouwde 2-jar. Bovenlandsche zwarte Ruin, zeer mak en ge! willig, bij H. Vos, Meppen gem. Zweeloo. TE KOOP: een bejaard Werkpaard, bruine witvoet merrie, bij H. Siebring, Zuiderdiep, Nieuw-Buinen. fr H —;—— TE KOOP: een 4-jaf. Dr. stamboekmerrie „Lyda”, bruin, kol, sneb, met achter witte voeten, bekroond als enter met de Eerste onderhoudsbijdrage. Vader „Columbus”, Moeder „Vatine”. V. Wilfried, zeldzaam mak, met bruin hengstveulen m. a. w. voeten. V. Kwaliteit geboren 15 Maart, beide extra dravers. TE KOOP: een beste 3-jarige Schlmmelmerrie (gekr. belg), mak en gewillig, bij H. J. Speelman, Bonnerveen (bovenstreek), (post Gasselternijveen). TE KOOP: een mooie platte 5-jar. bruine Ruin, met extra gang en zeldzaam mak voor en bij alles, desf ewenscht op proef te leveren, bij J. Tjassens, Amen E 90, gem. Rolde. TE KOOP: een 3- of 5-jarige makke Merrie, een beste Melkkoe en een volbloed Vaars, bij W. Haikens, No. 26, Odoornerveen. LIEFHEBBERS. Span makke, zwarte langstaart witvoet Stamboekmerries, 3 jaar, beste afstamming, platte, breede, diepe paarden, bl] H. Steenge Bz„ Annerveen. TE KOOP: een beste IVa-jarlge zwarte Ruin, bij P. R- Werkman, Kerkenveld, Zuidwolde (Dr.) TE KOOP: de enterstier „Nero III”. Vader Nero II 20483, 78 p. F.R.S. Moeder Sijke V 87054 78 p. F.R.S. Nero 111 verkreeg op de Districtskeurlng te Dokkum 74 punten. Productiecijfers Moeder als 2-jar.: 4892 kg. m. 4.18 pet. v„ 224 kg. b. 316 d.; V.M. 4-jarig: 5612 kg. m„ 4.07 pet. V., 250 kg. b., 304 d.; M.M. 3-jarig; 5953 kg. m., 4.46 pet. v., 292 kg. b„ 318 d.; M.G.M. 8-jarig; 8641 kg. m., 4.30 pet. v., 407 kg. b„ 340 d.; VMM. 9-Jar.: 9230 kg. m., 4.36 pet. vet, 441 kg. b., 330 d. Geboren 5 Dec. 1933. De stier stamt van Vaderszijde direct af uit de overbekende Anna-familie van stal A. N. Wassenaar, Jelsum, allen bekend om hun extra productie. Van Moederszijde de bekende Sijke-familie, eveneens hooge productie. Wordt buiten stamboek verkocht wegens heel kleine afwijking der Moeder in ’t haar. Prijs daardoor billijk. Zware diepe stier met prachtig mooi haar. Te bevragen bij S. P. Nieuwenhuls, Jislum bij Blrdaard (prov. Friesland).

TE KOOP: feen volbl, Stierkalf en 2 volbl. Vaarskalveren, geb. Maart en April, bij J. H. Staal, Peize. TE KOOP: 2 volbl. Vaarskalveren en 2 niet volbl. Vaarskalveren. Te bevr. bij A. Wieken, Oosterboer gem. Meppel. TE KOOP: 3 volbl. Stieren, w.o. 2 opgen., met ultst. afst.bewijzen. Tevens 8-w. volbl. D. Zeugjes en Beertjes. Gebr. Lommers, Lankhorst, Staphorst. TE KOOP: een beste 2e kalfs Koe, kalftijd Juli, en een best Vaarskalf, 4 mnd. oud, bij H. Dallinga, Kalkwijk No. 31. TE KOOP; een volbl. éénjarige Stier en drie geschetste volbl. Stierkalveren, alle van prima afstamming. Reactievrije stal. Billijke prijzen. Mej. Bartelds-Bakker, Witten 8. gem. Assen. TE KOOP: 2 eerste klas Octoberkalvende Vaarzen met zeer hooge productiecijfers (zwartbont), met een tweedekalfs Nov. kalvende Stamboekkoe; als 2‘/j-j. gem. vetg. 4.2 pet., bij W. Jipping, Anloo. Z. H. V. TE KOOP, wegens te veel melk: de prima fokkoe Koos je 11, kalftijd Oct. a.s., drachtig van Martinus 11. Koosje II is de moeder van Koos 11, welke le was j.l. rundveekeuring Rolde. Vorig jaar No. 1 te Leek, Roden en Assen. A. R. Vink, Schildwolde. TE KOOP: beste drachtige Motte, 3e worp, werpt. 21 Juni. Alb. Hendriks, IJhorst. TE KOOP: volbl. drachtige Deensche Zeug. R. Tissingh, De Dollard, Ansen. TE KOOP: een toom 6-weeksche Biggen, bij E. L. Dijkhuis, Zuidwending. TE KOOP: een vet Varken, ± 400 halve kg., en twee guste schapen, ook ruilen voor melkschaap, bij R, Speelman, Bonnerveen (Dr.) TE KOOP: Premiebeeren, 4 mnd. oud, en Zeugjes van verschillenden leeftijd van meerdere malen bekr. Sterouders; tevens een gesl.r. Beer. Alles volbl. V.D.L. Prijs billijk. A. K. Oostindie, Nijensleek. TE KOOP; een drachtig Varken, uitgeteld 22 Juni, bij G. Voors, Helsloot gem. Sleen. TE KOOP: 2 drachtige Motten. G. Muggen, Ansen. TE KOOP: een prachtige Stamboekzeug, moet 1 Juli voor 2e maal werpen, le worp 12 biggen, waarvan 11 grootgebracht Gedekt door 2 maal bekroonde beer. H. Reijne Sr., Middelweg C 23, H. Hugowaard (Nrd). TE KOOP: Motte met 10 biggen. H. Offereln, Ansen, Ruinen. TE KOOP: drachtige Motte. S. Eisen, Ansen. TE KOOP: een drachtige Motte, le worp, of een Motte met 9 biggen, 10 dagen oud. H. Veld Az., Oldenhave, Ruinen. TE KOOP: een Iste drachts Varken, 14 weken dragende, bij H. Santes Sz„ Bunne gem. Vries. TE KOOP: prachtige D. S. legerbenden, 4 mnd. oud, 6 gld. per stuk franco thuis. H. H. Burema, Landb,, Garmerwolde. TE KOOP GEVRAAGD: een mak Werkpaard van 5 tot 8 jaar. Opgave van prijs en kleur aan A. Muggen, Westelnde, Dwingeloo. TE KOOP GEVRAAGD: een best geschetst Vaarskalf, liefst volbl. met goede productiecijfers, mag ook van ’34 zijn. Br. fr. met opgaaf van uiterste prijs aan W. Jipping, Anloo. TE KOOP GEVRAAGD: een goed werkende gebruikte éénpaards Maaimachlne, door H. J. de Roode, Zuidvelde, Norg. GEVRAAGD; ongeschetst zw.- bont nuchter Vaarskalf van stamboekouders. Opgaaf van prijs enz. verwacht: E. H. Renken Ez., Bellingwolde (Gr.) TE KOOP GEVRAAGD: een gebruikte Hoolschudder. Opgave met prijs aan C. v. Schooneveld, Smid, Ballo. TE KOOP GEVRAAGD: een liefst volbloed Bovenlandsche Twenter Merrie. Brieven met nadere omschrijving en prijs aan J. Zwlers, Roswinkel. TE KOOP GEVRAAGD: cenige geschetste Kalveren en Kalverschetsen. Aanb. met zuinigste prijs aan H. H. Burema, Hoeve Veldzicht, Garmerwolde.

TE KOOP GEVRAAGD: een niet te zwaar, van 2 tot 6-jar., mak, gekr. Belg. paard. Brieven met opgaaf van prijs, ouderdom en geslacht worden ingewacht door S. Bruins, Veelerveen, Vennen. Prijsopgaaf en omschrijving gevraagd vaneen jong Bovenlandsch Werkpaard. Bruning, Blijham. GEVRAAGD; een mak warmbloed Paard met papieren. Opgaaf van prijs enz. door H. Dekker, Zwinderen, Oosterhesselen (Dr.) IE KOOP GEVRAAGD: een ongesch. Vaarskalf van ouders met beste melklijsten, minstens 6 weken. Prijsopgave bij M. Mulder, Achterdiep 16, Sappemeer. TE KOOP GEVRAAGD: een zwaarachtig Paard, 2—B jaar. Voor mak en eerlijk moet worden ingestaan. Br. met naaste prijs (geen luxe) aan G. D. Bijl, Noordwolde (Fr.) GEVRAAGD: een makke, beleerde Twenter Merrie, plat model, Bovenlandsch of licht gekruist. Opgaaf van kleur en prijs worden Ingewacht door J. L. Sassen, Landb., Nieuw-Weerdinge Illkrd. Wie leent een landbouwer f 200 tegen jaarlijks overeen te komen aflossing en bill. rente? Voldoende zekerheid. Br. o. No. 88, bur. L. en M., uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. GEVRAAGD voor terstond: een flinke Huishoudster bij wedn. met 2 kinderen, door J. G. Hartllef, Landb., Grolloo gem. Rolde. Dorschvereeniging te Loon bij Assen, werkende met dorschmachine, ruwollemotor en zelfblnder, vraagt voor het komende seizoen een Machinist. Aanbieding met opgaaf van het verlangde loon en Inlichting voor 25 Juni bij den voorzitter G. Smeenge. GEVRAAGD: een aankomend Knechtje, dat kan melken of het wil leeren, en een volbl. zw.b. Stier met beste productielijsten, geen luxe prijs. Jac. Dorenbos, Oosterzand, Oldkerk GEVRAAGD: een Loondorscher voor pl.m. 10 a 12 weken. Met tractor heeft de voorkeur. Begin Aug. aan te vangen met dorschen. Inschrijven voor 19 Juni, Inlichtingen bij Jan Santing, Barger-Compascuum No. 1. Boerenzoon of Volontair kan worden geplaatst op Zuivelbedrijf van C. KOEMAN Az., Kaasproducent. W. Blokker bij Hoorn (N.-H.) 1 ■' 1 ■——— DIVERSEN Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. Landbouwzout. Natuurkristal liksteenen in elke hoeveelheid. Aanbevelend: Gebrs. Muller, Lid van L. en M., Veevoeder en Kunstmestst., Den Hulst. VARKENSHOUDERS. leder varken thans een apparaat noodig. Eenigst geoctrooieerd, gegarandeerd afdoend middel tegen wroeten en vernielen der varkens zijn G. Vedders anti wroetapparaten, Ned. Octr. No. 35520; geen onderhoudskosten aan land, bakken of stallen, rustige en snellere groei, scheuren niet uit, zweren niet (groot succes), geen hinder ervan. Voor gr. varkens 7 ct., voor kl. varkens 5 ct., per 100 stuks onder rembours. Extra gr. oude z. en beeren hooger. Handel en landbouw prov. Vele attesten ter inzage. G. Vedder, Donderen gem. Vries (Dr.) Boerenbonders en leden van Jeugdclubs, bezoekt op uw reizen het nieuwgebouwde Café van H. Timmer, Lid van L. en M. te Taarloo. H.H. LANDB. Verzekert uwe gewassen tegen Hagelschade bij de „Onderlinge van 1887”, gevestigd te Deventer. Agentschap Anne Kasemir, Comm., Annen. STAAT TER DEKKING; de st.b. stier „Hilbrand’, 2e pr. keuring Wildervank. Opbr. M. in 389 d. 5496 kg., vet 3.70 als 2‘/« j.; Gr.M. In 405 d. 8140 kg. 3.59 vet als 5-jar. Dekgeld 11, bij Gebr. de Jonge, Veendam.

Voor luxe-Autoverhuur en vervoer per Ziekenauto is SCHEIDEMA UW ADRES. Café en Vergunning, Westerbork. Tel. 11. Dag en nacht geopend. Landiioeden 29 ct. W. KRUI lER, Vries. TUINNETTEN. In elke gewenschte maat, voor Kerseboomen en Aardbeien. 1- duims mazen, a 8 ct. per M2, Tonkinstokken voor Dahlia’s, lang 1.50 M., a 8 ct. per stuk. Franco 1 veer. Zaadcentrale S'ochteren. TE KOOP; Restanten Sigaren van 5, 6 en 8 cent. Eenheidsprijs 4 cent. B. Bakker Wz., Sigarenmagazijn „Borneo”, Oude Pekela. Gegalvaniseerde gegolfde platen, de goedkoopste dakbedekking, koopt u het beste bij fa. R. v. Aalderen en Zn.. Hoogeveen. Naast alle vuren houtwaren leveren wij ook gaas, asphalt, spijkers, puntdraad enz. Fa. B. v. Aalderen en Zn., Hoogeveen, Goedkoope Werkkleeding. W. KRUIjER, Vries. Het Rijwielhuis Ben. Westerdiep Tel. 83 – Veendem GROOTE VOORRAAD Rijwielen en Onderdeelen* RIJWIELEN vanaf f 20. Het Rijwielhuis VEENDAM. flooiten’s Brei inrichting is thans gevestigd: Dalen, Bente 163. ——^————— Advertentiën. – VERKOOPEN VERHUREN van VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN. Kantoor van ' J. W. BÖDEKER, Makelaar en Accountant, Blijhamslerstraat 49, Winschoten. Afd. RUINEN van Landbouw en Maatschappij. Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat vanal 2° Juni kaarten voor den Landdag verkrijgbaar zijn bij alle bestuursleden k 25 ct. per persoon. HET BESTUUR. — Algem. Ledenvergadering der Coöp. Zuivelfabriek te NORG, op 15 Juni a.s„ ten huize van A. ZWANEVELD, des namiddags 7 uur. Agenda; 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingek. st. en mededeelingen. 4. Rekening en verantwoording, Jaarverslag. 5. Verkiezing bestuurslid, aftr. H. Popken (herkiesbaar). Verkiezing commissielid, aftr. R. de Jong (herkiesbaar). Verkiezing meikverv. Commissie, Bastiaans & Hofsteenge (herkiesbaar). 6. Adres Westerveide inzake toetreding personeel Dr. B. Bond en collectief contract Landbouw en Maatschappij, 7. Lezing door den heer de Vries, oud-Landbouwleeraar, te Übbena. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Balans en Exploitatierekening liggen vanaf heden ter inzage voor de leden op het Kantoor der Fabriek, HET BESTUUR.