is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 51, 25-07-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Pers OVER ONZEN LANDDAG.

ffl j | Dankwoord van H.M. de Koningin I I aan de Landdagbezoeken. | ® \ ë Op ons telegram van trouw en aanhankelijkheid £ g? aan onze Koningin, verzonden namens de 20.000 £ ga landdagbezoekers, ontvingen wij het volgende ant- £ gg woord van Hare Majesteit: £ © l £8 Hare Majesteit de Kóningin draagt mij op c W het Bestuur van den Nationalen Bond g Landbouw en Maatschappij Haar oprechten 8 gg dank over te brengen voor de gevoelens ge- 8 gg uit in het telegram Harer Majesteit toege-■ § 83 zonden door de Heeren Voorzitter en Secre- § £8 taris van dien Bond, in opdracht van circa p « twintig duizend bezoekers van den Landdag g te Assen. g gg De Koningin is zeer gevoelig voor deze be- 8 gg tuiging van trouw en aanhankelijkheid. 8 m 8 gg (w-g') De Adjudant van dienst 8 gg van H. M. de Koningin, ® £S Kapitein-luitenant ter zee cr © N. A. R3ST VAV TOV.VINQBN. | é ?

Het oordeel van de diverse persorganen I over onzen landdag is in het a’gemeen zeerj gunstig. Verschl.’ende bladen prijzen de voor-1 treffetijke organisatie, spreken van den groot- | sehen, machtigen indruk, dien het geheel maakte en eonstateeren, dat Landbouw en Maatschappij op weg is, het geheele Nederlandsche hoerendom onder zijn beschermende vleugels te scharen. Dit laatste lijkt ons goed gezien. Goed gezien bjkt het ons ook van sommige redacties, dat zij niet nagelaten hebben melding te maken van de opwekking van den heer Smid tot de bezoekers om hun schouders te zetten onder het plan tot stichting vaneen agrarische pers. Bedoelde redacties geven daarmee blijk, dat ook z ij van oordeel zijn, dat er aan die agrarische pers behoefte bestaat Een ruim standpunt, waarvoor wij waardeering hebben. Een machtige wapenschouw. Hel Nieuwsblad van Friesland noemt de samenkomst van de 20.000 plattelanders een „machtige wapenschouw van Landbouw en Maatschappij*.’ Het blad constateert; Er begint iets te veranderen op het platteland, dat heeft de dag van heden (Dinsdag) bewezen. Wat lange jaren ónmogelijk scheen, schijnt thans werkelijkheid te worden: de boer gaat zich organjseeren, niet op een technisch program, «aar volgens de richtlijnen van den in luttele jaren zoo bekend geworden oudreferendaris aan het departement van Landbouw, den heer J. Smid Een treffend bewijs, dat de heer Smid met zijn bond voor velen het verlossende woord gesproken heeft, is de heden gehouden nationale landdag te Assen, de grootste boerendemonstratie ooit hier te lande gehouden.... Ook uit Friesland brachten tientallen bussen de belangstellenden naar Assen ... „Alles maakte een uiterst verzorgden indruk”, In Leeuwarden, centrum van de Friesche feuivelwereld, heeft een redacteur van de Leeuwarder Crt. een waardeerend artikel lover den landdag geschreven. Niet alleen de red© van prof. Schermer-1 hom, ook het opgevoerde openluchtspel stond op hoog peil.... Waartoe mr. A. W. Kamp op dit gebied èn als schrijver èn als regisseur in staat is, bleek pas bij de opkomst van eert geheelen Gemanenstam met paarden erf wagens, koeien en zelfs een kudde los-’ loopende schapen met scheper en hond.' De kleurrijke eostumes, de groote orde,' waarmee het geheel zich voortbewoog, de uitstekend uitgevoerde dansen, de prachtige zang van den bard, terwijl achter het huranebed het lijk van den koning werd verbrand, alles maakte een uiterst verzorgden indruk. Grandiooze landdag. Na de bladen van Frieschen bodem, geven we het woord aan een orgaan van de Dollartgronden en eender grootste steden van ons land, het Nieuwsblad van het Noorden, dal getuigt vaneen grandioozen landdag. Wie.... den intocht van de duizenden boeren en boerinnen m het Asser Sportpark heeft meegemaakt, die zal onder den indruk zijn gekomen van het wondere en het grootsche, ondanks allen nood en druk van den tijd, waarin we leven, en bovenal van het tempo, waarin alles in fel gebeuren lot ons komt. Het vorig jaar op den eersten landdag van Landbouw en Maatschappij zat men met 7 a 8000 mannen en vrouwen opgepropt inde zalen en tuinen van Believue. ln totaal had men (thans) de beschikking over 17,500 zitplaatsen. (Die, naar men weet, vrijwel alle bezet waren. Terwijl er dan nog waren de gevulde tribunes en de overige plaatsen. Red. L. en M.) Het kan den boer niet goed gaan leder mensch heeft zijn eigen inzichten en Opvattingen, iedere krant heeft als het ©en Btrijdorgaan is haar eigen strijdwijze. Een zeer bijzondere strijdmethode houdt het Volksblad voor Groningen en Drenthe van de Arbeiderspers er op na. Van haar editie van verleden week Dinsdag is een vol blad van vier pagina’s gewijd aan het belang van den boer, het belang, zooals de sociaal-democraten dat dan zien. Drie-en-een-halve pagina van de vier zijn ingeruimd aan het s.d.a.p.-standpunt, het kleine resteerende gedeelte (drie kolom) aan .... onzen landdag. De s.d.a.p, moet met haar landbouwpolitiek wel heel zwak staan, wanneer zij voor drie kolom tekst over onzen landdag, 17 kolom1 tioodig heeft om onze ideeën t© bestrijden. Geeft ons de macht!, roepen de s.dn.p.- heeren, dan wordt het goed voor de boeren. Kijk naap Zweden. Jammer voor de s.d.a.p., dat driekwart van de Nederlandsche bevolking er voorloopig nog niet aan denkt om de sd. ap. de macht te geven. Wat maar goed is ook, want het s.d. Tweede-Kamerlid v.d. Sluis oordeelt, dat de menschen, die door moeizamen arbeid landelijken eigendom hebben verworven, daarvan inden tegenwoordigen tijd geen pacht mogen beuren. Komen ze daardoor in financieel© moeilijkheden, welnu, de heer v.d. Sluis heeft het recept klaar; Laten zij zich wenden tot de overheid om steun. Het leger steuntrekkenden is dus nog niet groot genoeg, volgens de opvatting van dit Kamerlid. t Afgezien verder van de vraag, waaruit de Overheid de middelen tot steun zou moeten iputten, eonstateeren wij, dat de sxla.p. hier Öe zaak precies op den kop zet. Bij handhaving van bet tegenwoordige stedelijke en industri-

eete loonpeil, de prijzen van de landbouwproducten omhoog, zeggen wij. Dan krijgt de grond weer een behoorlijke pacht- en hypotheekwaarde, dan behoeft een boer, die zijn Leven lang gezwoegd heeft om een onbezorgden ouden dag te hebben, niet naar de regeering om haar een aalmoes ai te smeeken en dan zijn wij er ook niet tegen, dat een pacht- en een hypotheekwet waken tegen te hooge pachten en tegen te hooge hypotheekrenten. Dat „te hoog” is trouwens altijd uit den booze. Thans wordt dikwijls te hooge pacht en te hooge rente betaald, omdat de boer véél te weinig voor zijn producten ontvangt. Laten wij, boerenbonders, dit nooit uit het oog verliezen. Al degenen, die het anders voorstellen, zijn woötsmisieiders. Precies ook zet de s.d. pers de zaak op den kop, wanneer zij zegt; Het kan den boer niet goed gaan: wanneer bet Nederlandsche voik geen geld heeft om zijn producten te koopen; wanneer de verarmde arbeider en middenstander minder vleesch, melk en boter! koopt. Dit is de bekende koopkrachttheorie, die wij [ reeds voldoende weerlegd hebben. Wanneer die I s.d. pers de zaak goed zag, had ze geschreven; Het kan den arbeider in handel en industrie, de natie niet goed gaan; wanneer de Nederlandsche boer geen geld I heeft om de industrieproducten te koopen; j wanneer de boer één uur stcdeüjken dienst I moet betalen met drie uur landarbeid. De heer v.d. Sluis noemt overigens den I heer Smid op landbouwgebied. een hoogst! bekwaam man. Het wil ons voorkomen, I dat de heer v.d. Sluis en zijn medestanders I van dien hoogst bekwamen man nog veel I kunnen leeren! Westerwolde sterk ver-| tegenwoordigd. De Winscho-ter Crt. vindt het geen wonder, dat, terwijl op de velden door del prachtige gewassen alles welvaart schijnt, maar I de landbouwende bevolking in diepe ellende I verkeert, dat zooveel honderden uit het oude I Westerwolde optrokken naar Assen. 11 Ook in Westerwolde, waar mede de j kern der beweging ligt, heeft men gevoeld, dat Landbouw en Maatschappij iets I voor de boeren kan doen. Ook hier heb-11 bende menschen zich inde bres gesteld I voor den landbouwenden stand, die nog I heden ten dage steunpilaren der Boeren-1 bonden zijn, en daar, waar mogelijk, de I economische belangen van den landbouw { hebben behartigd. 11 Demonstratie van eenheid en bezieling, We gaan naar Zuidelijke contreien, naar de j stad van de Peperbus: Zwolle. Ziehier, hoe! de Provinciale Overijsselsche enj Zwols che Crt. onzen landdag gezien heeft; I ln de schaduw van het Asser I bosch heeft de boerenstand uit het Oosten I en Noorden, maar ook uit andere deelen J des lands, een grootsch opgezette demon-1 stratie gegeven van eenheid en bezieling. I Niet minder dan twintig duizend personen I waren naar Drenthe’s hoofdstad gekomen. I ....Voorwaar een treffend staal van boe-1 ren-eenheid, en ook kan men er uit zien, I hoe mis het hebben al degenen, die be-1 weren, dat de Nederlandsche boer niet in I beweging is te krijgen! Assen heeft die I bewering definitief en afdoende gelogenstraft. Een hoogtepunt van den in alle I opzichten tot inde perfectie geslaagden I dag was de opvoering van het speciaal I hiervoor door mr. Kamp uit Den Haag geschreven landspel: „Naar het land terug”. I Het blad besluit met te zeggen; De boeren-1 stand kan met grooten trots op dezen groot-1 schen dag terugzien! Inde Maasstad. Nog zuidelijker belanden we inde Maas-1 stad Rotterdam, waar de voor den landbouw) beruchte brochure van de aldaar gevestigde j Kamer van Koophandel verscheen. De Nieu-| we Rot t. Crt. heeft een vrij uitvoerig ver- j slag uitvoeriger dan b.v. het Alg. Handels-) blad van den landdag gegeven. Wij zijn daar erkentelijk voor; het kan heusch geen kwaad, dat men inde Rotterdamsche kringen | van handel, industrie en scheepvaart eens wat meer kennis neemt van doel en streven van Landbouw en Maatschappij. Zoodra we aan den uitbouw van onze pers | beginnen, zullen we zorgen, dat er ruimschoots lectuur In die kringen wordt verspreid, | Want onze agrarische pers wordt een nationale pers! Een bundel licht boorde zich een baan naar de aarde. Van het Zuiden keepen w© terug naar het Noorden, naar Drenthe, de bakermat der Boerenbonden. Drenthe was vroeger niet de bruid, waarom men danste. Thans kijken velen met bewondering op naar hetgeen deze bruid presteert. Het Drentsche hoerendom staat wel héél dicht bij de natuur. Is het niet voor de hand liggend, dat hier de kiem werd gelegd voor de Boerenbonden en dat de pers in deze provincie vol lof is over den landdag? De Prov. Drentsche en Asser Crt. beschrijft ineen nabetrachting verschillende treffende momenten van den dag. „Terwijl (de crisisdraak) zieltogend ter aarde stortte en stierf, brak aldus het blad het zwerk één ©ogenblik vaneen en boorde een bundel licht zich een baan naar de aarde. Inderdaad, met beide beenen op den grond staande, zal slechts dien mensch de innerlijke verdieping deelaehtig worden, waarvan in woord en spel

op den landdag zooveel schoons werd gesproken, die erkent dat slechts boven de aarde”..... „uitgaande krachten zijn leven ihhoud en richting kunnen geven en dat wat hij als landbouwend lid der samenleving bereidt, slechts door God’s kracht kan worden tot rijpe vrucht.” Het blad wijst er op, dat de deelnemers den mddag ernstig hebben opgevat. Deze dag „is i de grootst mogelijke orde verloopen en toen et einde tenslotte was gekomen, ging men ustig huiswaarts inde overtuiging aan een welgeslaagden dag te hebben deelgenomen.” De ontwaking van het platteland de goede zijde van de crisis. De Meppeier Crt. schreef o.m. naar anleiding van den landdag: De boerenstand strijdt voor zijn toekomst.... Wanneer de crisis iets goeds heeft tot stand gebracht, dan is het wel de ontwaking van het platteland. Bij duizenden trokken ze hedenmorgen op naar Assen, naar den gigantischen landdag om getuigenis af te leggen van hun idealen en van hun onverzwakt streven naar een betere toekomst. De noeste bewerkers van den bodem hebben voor een enkelen dag de spade aan den kant gezet en zijn opgetrokken voor hoogere belangen. Uit alle oorden van ons vaderland kwamen ze, uit Friesland en Zeeland, uit Groningen, uit Noord- en Zuid-Holland, uit Drenthe en Gelderland, Brabant en Utrecht. Boeren van de klei en van het veen en van het zand, allen bezield met denzelfden geest, allen vervuld met hetzelfde verlangen: de verheffing van het platteland. „Komt, reiken wij elkander de trouwe broederhand”. Een succes in alle opzichten. DeEmmer Courant noemt den landdag in alle opzichten een succes. Een succes niet het minst ook uiteen organisatorisch oogpunt, want dank zij mede de schitterende organisatie, is deze massabetooging een groot succes geworden. Het blad constateert vervolgens dat deze massabetooging op overtuigende en bezielende wijze getoond heeft, hoe er onder het landbouwend deel van ons volk, onder den druk der tijden, een buitengewoon krachtige beweging tot stand is gekomen voor samenwerking, teneinde te geraken tot een krachtige positie in ons economisch en staatkundig leven. Een beweging vol energie en aanpak, die voor onze geheele samenleving van groote teteekenis zal kunnen worden als ze in goede banen blijft geleid. (Laat men zich, wat dit laatste betreft, niet ongerust maken. Het fundament voor een nieuwe maatschappijbeschouwing is door de Boerenbonden gelegd. Het is een sterk fundament. Bij den verderen op- en uitbouw der beweging zal het aan bekwame leidslieden niet ontbreken. Red. L. en M.) De profeet in het eigen 1and..... Een profeet wordt in eigen land niet geëerd, zegt het spreekwoord. Aanvankelijk stond men in „eigen kring” we bedoelen hier de technische landbouworganisaties eenigszins sceptisch tegenover Landbouw en Maatschappij. Gelukkig wordt deze profeet thans in dien eigen kring geëerd, met name in het Noorden des lands. Zuidelijker kan de samenwerking nog wel iets hechter, maar nietwaar, Rome is niet in één dag gebouwd. Het „Groninger Landbouwblad”, een orgaan dus uit eigen kring, merkt op, dat de organisatoren over den landdag tevreden kunnen zijn: „de raenschenmassa zal met voldoening hebben geluisterd en gezien.”

„Het programma was goed verzorgd en I werd smaakvol opgedisdht. De rede van Prof. Schermerhorn was helder en van onze plaats I af zeer goed te volgen. Het openluchtspel „Naar ’t land terug” was van grootschen opzet. Aldus genoemd blad. Kracht. Wanneer wij een terugblik werpen op het I grootsche gebeuren van den Landdag op 16 Juli jj., dan mogen wij denkbaar zijn voor I het genotene. De veie bezoekers waren enthou-1 siast over het gebodene. De vele werkers van het platteland, zij I allen waren vol geestdrift, en hadden gaarne I den dag er voor over om gezamenlijk en in I massa op te trekken naar Assen. Wij hebben hen gezien met verweerde ge-1 zichten en vereelte handen, allen één van zin, I en één van doel. Het was als stonden wij aan dén drempel I vaneen Nieuwen Tijd. , j Velen hadden een verre reis gemaakt en I waren zich bewust van hun kracht. Want kracht kan er uitgaan van zoo’n mas-1 sale bijeenkomst der gansche boerenbevolking. I De vrijmaking der agrarische gemeenschap I gaat met schokken en stoeten gepaard. Wanneer de geheele werkende bevolking, I wier zweet nog niet betaald wordt, één van zin en één van gedachte is, wordt uit deze samenkomst iets goeds geboren. Het boerenvolk van het land ontwaakt, I wordt zich zijn kracht bewust. Het harde gareel en de dagelijksche zorgen hebben de boeren hard gemaakt; daarom zijn I deze samenkomsten louterend voor hen. Het werkende volk van het land is goedig I van natuur, de natuur maakt de plattelanders niet hard, doch de geweldige harde strijd des levens heeft menige groef in hun gelaat gegrift. De producten, welke aan den grond worden ontworsteld, brengen in menig geval I nog den arbeid niet op daaraan besteed. Dit is het, dat den bewerker van den bo- I dem zoo stug maakt. I Hij, die de menschheid voedt Hij toch is het, die de menschheid voeden I moet, den stedeling aan de voeding moet I helpen, en zelf zijn krachten van het lichaam niet betaald krijgt. Daarom, landbouwende be-1 volking, boeren zoowel als landarbeiders, één I zij uw doel en streven. In heel de wereld gaan door de maatschappij ontzettende schokken. Het stoffelijk leven is ontwricht en het geestelijke niet minder. Niet terug naar den ouden tijd van slavernij, I doch naar den nieuwen tijd, waar ook de boer zijn vollen prijs ontvangt voor zijn ar- I beid, evenzoo als de beschutte arbeider inde I industrieele bedrijven. Neen, de werker van het land moet eindelijk de beschikking vam zijn eigen lot La handen nemen, en de samenleving vestigen op nieuwe j grondslagen. Niet de zelfzucht moet heerschen, doch del solidariteit. Wanneer gij niet klein wilt zijn, ten strijde dan voor uw agrarisch program 1 Ten strijde gij, die tot nog toe de 1 lastdragers der samenleving zijt geweest. Ten strijde voor de idealen, zoo prachtig uitgedrukt in uw program. Wanneer het boerenvolk gaat ontwaken en daarmede het gansche werkende volk, dat den bodem bearbeidt, dan kan er kracht | van uitgaan van deze massale bijeenkomsten. Daarom U aaneengegord, ineen machtig geheel, opdat straks voor U, boerenvolk, de zon van geluk zal opgaan en schijnen over de landouwen. Annerveens chek ama al. H. HOVIUS. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. KRAMER “ Stadskanaal Meubelen – Luxe- en Huishoudelijke Artikelen!

Gisteren en morgen in het Boerenleven. De rede: Oud en nieuw, gisteren en morgen In het Boerenleven, uitgesproken door Prof. SCHERMERHORN op onzen Landdag, verschijnt eerstdaags in brochurevorm. Het Hoofdbestuur van L en M. INGEZONDEN MEDEDBELINGEN. NIEUW ZILVER I RAMMELAARS 1— 1.50 K KiNDBRBBKERS ISO 2 2.50 | bonbomsch AALTJES I 1.25 1.75 2.50 I fruitschalen B 2.50 2.75 | REPRO I LANGHSTRAAT WINSCHOTEN. ; Aparte collectie Damesstoffen Willen U gaarne onze soorten loonei». Bericht U ons even ? Fa. I. JAKOBS Hzn. – Emmen gratis knippen. Hoeden, Petten, Dassen,««. «>. Maat Kleermakerij J. K. ZUIDERS Af A Coupeur-Kleermaker . Markt, EMMEN. L. J. FLIEfI BEHANQERIJ STOFFEERDER» COMPLETE WONINGINRICHTING EMMEN Tél. No, 165 —Wilbelminastraat It. Vakkundig. Betrouwbaar adres H.H. Landbouwers ! Weet u wel dat wij nog steeds Touw in oudorwetsche prima kwaliteiten leveren en dat wij mei onze buitengewoon sterke en steeds zacht blijvende Halsbogen en Halsters groot succes hebben ? Neemt ook u eens proef. DE BOER’S TOUW-ZADELMAKERIJ Westerplantage • LEEUWARDEN – Tel. 4279 Onze speciaal-artikelen zijn: Dameskleeding – Damesstoffen Tapijten ■ Gordijnen Vloerbedekkingen. E. O. Huizing Zonen MUBSELKANAAL. He* Adres voor Prima Landbouwtouw en Leerwerk Is G. J. METZ bij ’t Hoofdstation – STADSKANAAL. Wij komen geregeld met een groote voorraad aan de markt te Emmen en Coevorden. Beleefd aanbevelend. L WIJNKOLDS – Emmen Fijne Dames- en Heeren-Maatkleeding. □rooie voorraad stoffen. Beleefd aanbevelend. Dames- en Heerenkleeding naar maat Heerenmodes. HARM STAVAST Buinersluls – Stadskanaal. Het adres voor Betere Kleeding. Effectenkantoor I Mr. B. L GROENEVELD I WINSCHOTEN – Torenstr. « – Tel. 400 I COUPONS – DEPOSITO Gemeente- en Waterschapsobligatlën ■ Rek. Courant – Vreemd geld ; Assurantiën SAFE-LOKETTEN i in Brand- en inbraakvrije kluis, s