is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 9, 26-09-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer we ziek zijn moeten we drankje® slikken. We doen dat, hoe onaangenaan het ook is. Wanneer we een eigen pers willen hebben, moeten wij bijdragen dooi aandeelen te nemen, hetzij groote of kleine hetzij vele of weinige, elk naar zijn draagvermogen. Dit is onze zedelijke plicht. We hebben a gezegd, nu moeten we ook b zeggen. Vaak hebben we gevraagd naar een eigen dagblad en waar nu ons hoofdbestuur zich er voor gespannen heelt deze zware taak uitte voeren, daar is het ons aller plicht de bestuursleden in die zware taak te schragen, te steunen, de schouders er onder te zetten. Voor het gebouw van de Agrarische Pers moeten wij elk ons steentje bijdragen inden vorm vaneen tientje of bankje van f25 of f5O. Er moet niet gedraald worden ; geen katui t -de -boo m -k ijker ij, want er is haast bij, daar het geldt een zieke .op de been te helpen, ’t Is ons aller belang, want die zieke is onze eigen stand. Daarom, eik mak-e spoed' met zijin bijdrage, niet alleen in het belang van de te stichten pers, maar ook voor hem zelf, zijn gezin en de toekomst van zijn geslacht. Ook voor hem, die geen boer is, maar toch zijn bestaan onmiddellijk van den boer afhankelijk weet, gelden deze woorden mede. Het is kort dag maarde avonden worden lang, een reden temeer om de pers op de been te helpen, opdat wij in onze avonduren die komende zijn, ontwikkeling en ontspanning uit ons eigen blad kunnen halen,

INGEZONDEN MEDEDEELING. MALININE REGENJASSEN vanaf f *l4. Modehuis S. M. ME Torenstraat 37 ■ Telef. 307 Winschoten. De dwaasheid der Koopkrachttheorie In gesprekken met aanhangers van de S.D.A.P. over bovenbedoeld onderwerp valt het mij geregeld op, dat de populariteit van genoemde theorie voor een zeer groot deel berust op het geheel onjuiste beeld dal men zich inde kringen der S.D.A.P. van de structuur der maatschappij heeft gevormd. Het gevolg is o.m„ dat men aan onze volkshuishouding allerlei leefregels wil voorschrijven, die men voor zijn eigen gezinshuishou-' ding als samenstellend deel van die volkshuishouding als vanzelfsprekend verwerpt. Om een en ander duidelijk in het licht te stellen en meteen de structuur van onze volkshuishouding, ontdaan vaneen sluier) van allerlei tegenstrijdigheden, juist uitte beelden, verzoek ik de lezers van dit artikel mij in gedachten te willen volgen naar een eenvoudige boerderij

i- dat uit kapitaalbezit zal In staat stellen m het levenspeil te handhaven. Een andere t mogelijkheid is, dat de door ons bedoelde boer volwassen zoons krijgt, die, omdat de >r mogelijkheden tot uitbreiding van het bee, drijf niet voldoende aanwezig zijn, daarin r- niet mede een bestaan kunnen vinden. Als ■e vanzelfsprekend zal men alle moeite doen r_ elders een werkkring te vinden en wanneer 5 zulks n et slaagt, zal men samen ongetwijn feld nog eens nauwkeurig uitzoeken of in tr eigen bedrijf nog niet meer bestaansmo,e gelijkheid kan worden geschapen. Men gaat r zwaarder bemesten, de bouwlanden een keer vaker wieden, het weiland een keer vaker ® boschmaaien, eenvoudige karweitjes, die ;r voorheen door timmerman, smid, verver enz. werden verricht, zelf doen. Op deze manier ■s wordt tenslotte bereikt, dat ook de zoons voldoende werkgelegenheid krijgen, doch men ontdekt tevens, dat de hoeveelheid prof ducten die nu per uur arbeid worden voorti- gebracht, is afgenomen, omdat de tweede j baal kunstmest als regel minder öpbrengstvermeerdering geeft dan de eerste, de derde keer wieden minder dan de tweede, de e tweede maal boschmaaien minder dan de eerste, kortom onze boer verricht thans met *, zfin zoons allerlei arbeid, die hij voorheen ij productief achtte en daarom achterwege liet. Met de daling van de productivi-11 teit van den arbeid zal ook de geldelijke i, opbrengst daarvan dalen en men zal samen, – als vanzelfsprekend, trachten zijn levensstandaard daarbij aan te passen. Wanneer het aldus is gelukt alle zoons in eigen bedrijf een werkkring te bezorgen, zal onze boer er niet aan denken een Zijner ► zoons, die alleen wil melken, meer loon te . betalen of grooter aandeel inde gemeen. schappelijke winst toe te kennen dan den ander, die van ’s morgens 4 tot ’s avonds • 6 in het bedrijf meewerkt. Wel zal hij het * tegendeel doen. – We keeren thans terug naar onze volksi huishouding. En wanneer wede economische positie van deze volkshuishouding dan goed ’ bekijken, valt het ons direct op, dat deze positie veel overeenkomst vertoont met die van de gezinshuishouding van de boven beschreven boerenfamilie. Onze volkshuishouding zien we hier dan als samenstellend deel van de wereldhuishouding te midden i van andere volkshuishoudingen waarmede i we in meer of minder sterke mate een bei langengemeénschap vormen. Ook onze volksf huishouding beschikt over bepaalde bestaansbronnen, die naarmate ze krachtiger zijn, rijker zullen vloeien en meer bestaansmogelijkheid zullen bieden aan het groote samengestelde gezin. Het wezen van de bestaansbronnen onzer volkshuishouding vertoond verder weer een treffende overeenkomst met die van ons boerengezin. Ook hier eenerzijds Inkomen uit arbeid aangek wend in onze bedrijven, anderzijds kapitaalbezit overgespaard inden loop van tientallen goede jaren en belegd in andere volkshuishoudingen en Indië, die ineen minder gelukkige positie verkeeren en in plaats van uitleenen, geld moeten leenen om hun bedrijven en het daaruit te trekken inkomen uit arbeid tot voldoende omvang uitte breiden. Onze volkshuishouding verkeert verder helaas niet meer inde gelukkige omstandigheid, dat alle gezinsleden in eigen bedrijf aan een productieve werkkring kunnen worden geholpen. Ook andere volkshuishoudingen wenschen hen niet in hun gezin toe te laten. We hebben hier te maken met de sterk ingrijpende structuurverandering van : I onze wereldhuishouding, die geen enkel volksgezin heelemaal ongemoeid laat en ■ meer onheil sticht naarmate men haar min- j der wil erkennen. Evenals het gezin van het , door ons bedoelde boerenhedrilf hppff nnir

i badkuip, waterleiding, priëel, meer ramen 5 enz. Hij krijgt dan een mooi huls en een 5 mooie tuin, maar zijn maag blijft ledig, om-5 dat een dagelijksch bad, een mooi zitje in – den tuin, een betonpaadje naar de deur enz. i geen honger kan stillen. Een verstandig s iemand zal dit dan ook niet doen, doch als i vanzelfsprekend aanvoelen, dat een welva■ rende inrichting van het huis alleen mogelijk ■ Is, wanneer zulks kan worden gedragen i dooreen welvarend bedrijf en een gevulde ■ portemonnaie, doch niet dooreen ledige por: temonnaie, die wordt gevuld dooreen deel • van het bedrijf te gelde te maken. Het ren• telooze geld inde banken is niet anders dan s het overgebleven restant van de bedrijfs. inventaris en het kapitaalbezit onzer volks' huishouding. i S.D.A.P. en L. en M. willen het er beide t uithalen, de eerste wil de ledige portemon■ naie van het bedrijfsleven onzer volkshuishouding echter vullen met de liquidatie van ; een deel van dit restant en daarna de volkshuishouding van allerlei geriefelijkheden i voorzien als mooie wegen, zwembassins enz. De laatste wil eerst betere verhoudingen 1 scheppen in het bedrijfsleven en daarmede het rentelooze geld en de rentelooze bedryfsinventaris weer productief maken door uitbreiding en herstel van dit bedrijfsleven tot zijn vroegeren omvang, zij het dan voor een gewijzigde productie. Me dunkt, de keuze tussehen belde wegen kan niet moeilijk zijn. B. INGEZONDEN MEDEDEELING. Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten „HET WOONHUIS” Dir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. Bloempjes Uit het verslag over den landbouw in Nederland over 1934. Akkerbouw. „Als gevolg van den zeer goeden oogst, gevoegd bij het feit, dat in het verslagjaar ten behoeve van de meest belangrijke gewassen overheidsmaatregelen waren getroffen, is de economische positie van de dkkerbouwbedrijven vooruitgegaan. Het vertrouwen van den landbouwer inde toskomst te in verband hiermede Belangrijk gesterkt en enkele verschijnselen in het landb ouwbedrijfsieven dragen van dit verhoogd vertrouwen de kenteekenen.” 1935 heeft hier een streep doorgehaald. ••• ~Het feit, dat in 1934 vrijwel over het geheele land grasland wend gescheurd, wekt de verwachting, dat althans inde toekomst eenige uitbreiding van de werkgelegenheid zal plaats : vinden.” Ben concrete vorm van werkverruiming! Waarom dat niet meer aangemoedigd door loonende richtpripfm Ja uitzicht te stellen? Onzerzijds is hierop al jaren aan gedrongen. ] *** | „Uit enkele streken, o.a. uit Groningen en i Zeeland, wordt nog gemeld, dat de verbetering 1 inden toestand der akkerbouwbedrijven nog i tot gevolg heeft gehad, dat enkele werken < welke vroeger op gezette tijden werden ver- 1 richt (draineeren, verbetering waterafvoer enz.) 1 doch die inde moeilijke crisisjaren geheel wa- <

i ren komen te vervallen, in het betreffende i jaar weer ter hand werden genomen. Er is – derhalve meer zorg besteed aan de instandi houding van het bedrijf, zoowel wat gebouwen • als wat het bouwland betreft.” ï Dit moest beter worden ingezien! Loon end 3 3 prijzen brengen vanzelf meer werk mede op de boerderij, óok voor onze ambachtslieden! ; Rundveehouderij. I »Be op het eind van 1933 begonnen beper, king van den rundveestapel heeft tot gevolg i gehad, dat, blijkens de telling, gehouden in , Mei—Juni ’34, deze was verminderd met ruim , 112.000 stuks en gebracht op 2764829, waarbij het aantal melk- en kalikoeien was gedaald i van 1452311 stuks in 1933 tot 1393670 stuks , in 1934. De bovengenoemde maatregel tot beperking van den bestaanden rundveestapel zou uiteindelijk weinig succes hebben gesorteerd, indien daarnaast niet ware zorg gedragen, den omvang van den veestapel ook voor de toekomst binnen bepaalde grenzen te houden. Hierin is voorzien door de zgn. teeltregeüng, waarbij aan de veehouders een bepaald aantal kalveren werd toegewezen, die verder mochten worden aangehouden.” Het resultaat van bovenstaande volgt: j>De hoeveelheid bereide melkproducten was ongeveer gelijk aan die van 1933, zoodat kan worden aangenomen, dat, niettegenstaande de droogte en de getroffen maatregelen tot beperking van den rundveestapel, de melkproductie in 1934 niet onaanzienlijk is gestegen. Dit verschijnsel moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat bij de beperking van den rundveestapel inde meeste gevallen Is overgegaan tot het opruimen van de minderwaardige exemplaren.” Niemand zal dit den boer als verwijt kunnen aan re kenen! • * * UITVOER VAN RUND- EN KALFSVLEESCH. 1934 1933 1932 1931 1929 hg- kg. kg. kg. kg. versch 431000 800000 2748000 7411000 14838000 gezouten 7000 8000 15000 17000 32000 INVOER VAN RUND- EN KALFSVLEESCH. versch 3258000 5176000 6135000 13644000 2320C0 bevroren 148S000 2438000 3434000 7148300 8533000 gezouten 5000 74000 20000 43000 46000 Deze invoer, die vrijwel uitsluitend uit Denemarken afkomstig is, wordt in ruil voor een bepaald bedrag aan Denemarken geleverde Nederiandschs producten, hier te lande afgenomen. Dit maakt het feit niet ongedaan, dat wij i afslachten, terwijl millioenen kg. versch vleesch worden ingevoerd. Noem dat ook maar een rekensommetje! * * ♦ Zon het helpen ? Het Fransche boerenfront beeft zij?! n'feuwe , richtlijnen voor de verdediging der agrarische j belangen bekend gemaakt. Het roept de boeren op, alle aanslagbiljetten der belasting naar hun organisaties op te zenden en de betaling der belastingen tot nader order te staken. Verder moeten de boeren hun tot een maximum i1 beperkte inkoopen alleen plaatsen bij die koop- J lieden en industrieelen, die zich verplichten de politiek van verbetering der prijzen voor

e landbouwproducten te steunen, s Dat laatste middel lijkt ons nog niet zoo – gek! Wij komen op de vlakte wel eens meni schen tegen, wier bedrijf grootendeels afhan- is van den welstand in het landbouw– bedrijf en desondanks schelden op „den iand) bouwsteun”. Dezulken moeten niet met hand! schoenen worden aangspakt! * * * Dai waste verwachten! We hebben er melding van gemaakt, dat r het s.-d. Kamerlid Vander Sluis den Minister i van Landbouw heeft gevraagd te willen bei vorderen, dat de baconfabrikanten een aani zienlijk deel van de millioenen zouden terug! geven, die zij méér hebben ontvangen voor hun diensten dan noodig en redelijk was. Min. Deckers heeft hierop geantwoord, dat dit niet ' gaat, omdat deze vergoedingen werden uitgekeerd uit hoofde van het z.g. baconcontract tussehen de Ned. Varkensoèntrale en do fabrikanten. Een civiel-rechterlijke overeenkomst, waaraan dé Min. niet bevoegd is te tornen! De Minister heeft gelijk, maar niettemin blijft deze geschiedenis een bevlekte bladzijde in do geschiedenis der varkens centrale en een bron van ergernis voor de verlieslijdende mesters! Intusschen, hebben is hebben, maar krijgen is | de kunst! Dat blijkt weer opnieuw. * * * Rumor in casa. Wij steken ’t nkt onder stoelen of banken, dat we met genoegen hebben ontwaard, dat het op de Alg. Verg. der Holl. Mij. van Landbouw heeft gespookt! We zouden ongerust zijn geworden, wanneer het anders ware geweest. Nu de boerenziel overal tot barstens toe vol is, moet af en toe de veiligheidsklep open, anders gebeuren er ongelukken. Het wordt er voor de leiders niet gemakkelijker op. Zij mogen inzien, dat veler oogen zijn opengegaan en dat een semi-parlementaire geste de heete gemoederen niet tot kalmte brengt. Met den dag zal de boerenstroom zwellen en veel zal van het leiderschap worden gevorderd om dezen in goede banen te leiden. Laat ook da Regeering niet blind zijn voor deze feiten, de kruik gaat te water, zoolang tot zij breekt! INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. GROOTE KEUZE: HOEDEN HEMDEN DASSEN enz. Modehuis S. M. ME Torenstraat 37 – Telef. 307 Winschoten. ldeéiiEs.s&s&t®si Matrassen – Etokeaas SOLIDE EN VOORDEELIG. WONINGINRICHTING L J. f Uil, Stomen Wilh.str. tl.

eenvoudige boerderij, fl°or ons bedoelde boerenbedrijf, heeft ook Voor ons doel gaan we daarbij uit vaneen ons volksgezin een deel van de afzetmogeboerenfamilie die een eigen bedrijf explol- Bjkheid van de producten van zijn bedrijven teert en er ineen periode van gunstige verspeeld, benevens een deel van het uitconjunctuur in slaagt door goede bedrijfs- geleende kapitaalbezit. Het totale volkslnkovoering en sobere leefwijze een bepaald be- men Is sterk gedaald. Nieuw overgesoaard drag, bijv. f 20.000, over te sparen. We wil- willen onze buitenlandsche collega’s lende leefregels die deze boerenhuishou-, meer leenen dan op onsolide basis, de ding onder allerlei omstandigheden als van- gr°ote bedragen die men inden crisisnood zelfsprekend in toepassing brengt, eens na- aan ons kapitaalbezit heeft onttrokken en der bekijken om vervolgens terug te keeren grootendeels onherstelbaar zijn vemietet onze volkshuishouding. Wgd, kunnen voorloopig niet weer worden zagen reeds, dat het door ons bedoeld aan gevuld, boerengezin ineen periode van goede prij- De grondslag van ons volksbestaan, voorzen f 20.000 weet over te houden. Men zal zoover die Is ontleend aan ultgeleend kapidit geld dus uitleenen en er rente van ont- taalbezit, is ten zeerste versmald, vangen. Naast inkomen uit arbeid verricht Wat de S.D.A.P. geheel verkeerd ziet is in het bedrijf, ontvangt men Inkomen uit wel> dat het renteloos liggen vaneen deel kapitaalbezit. De levensstandaard van onzen van ons kapitaalbezit (voorzoover dit waar boer stijgt. De periode van gunstige con- is>, niet een gevolg is van te weinig verjunctuur gaat echter voorbij. De koopers tering en te groote kapitaalvorming, doch van de produkten van ons boerenbedrijf val- Precies omgekeerd. Door de te groote verlen weg of wenschen minder te betalen. De tering in verhouding tot de waarde van de personen die de f20.000 hebben geleend, voortgebrachte producten is het verbruik kunnen ten deele de rente niet meer be- grooter dan de productie met o.m. als getalen, terwijl anderen failliet zijn gegaan vol£> dat het loon van den arbeider niet en het geleende geld evenals hun eigen heb- meer door het bedrijf kan worden betaald, ben verspeeld, een deel betaalt de rente nog Bat echter niet alleen; door de inkrimping op tijd door meer flnancleelen weerstand. van het bedrijf komt ook een deel van het Het inkomen van ons boerengezin daalt, daarin gestoken kapitaal vrij en wordt ren-Voorzoover men nog geld overhoudt buiten teloos- Wanneer het een gebouw betreft de betaling van het levensonderhoud, zal waaraan geen andere bestemming kan worhet moeilijk kunnen worden uitgeleend en den gegeven, Is het geld voor het overgroote wanneer er al liefhebbers zijn, merkt men deel verloren (afbraakverkoop). Betreft het na Informatie, dat deze onsolide zijn. Men een obllgatleleenlng, die kan worden terugzal het geld dus bewaren inde hoop op betaald, dan Is het geld niet verloren voorbeter rendement, doch men zal den levens- zoover men er een andere productieve bestandaard er niet mede verhoogen. Men zal stemming aan kan geven, wat thans, nu Integendeel trachten, dat geld nog zoo goed alle andere bedrijven eerder worden mogelijk productief te maken, door het ver- higekrompen dan uitgebreid, zeer moeilijk zwakte bedrijf aan te passen bij de ge- is- Bii de tegenwoordige loon- en prljsverwijzigde omstandigheden. Mocht het inko- houdingen heeft men in vele gevallen slechts men van onzen boer te laag worden, om de keuze tussehen niet beleggen of onprozijn vroegere levensstandaard te handhaven, ductieve en onsolide belegging. Ik kan me dan zal hij er als vanzelfsprekend sléchts in daarom de mogelijkheid indenken, dat er uitersten nood toe overgaan, zijn bedrijfs- Seld renteloos inde banken ligt. Met dat Inventaris geheel of ten deele te verkoopen seld ban men echter twee wegen uit. Men of zijn ander kapitaalbezit te verteren. door het scheppen van betere loon- en Hij doet dat niet, omdat hij weet prijsverhoudingen productieve aanwending inde bedrijven mogelijk maken en aldus dat wanneer die f20.000 is opgeteerd, het vertrouwen inde bedrijven herstellen, hij niet alleen dat geld zal missen, maar waardoor het vrijwillig weer in circulatie ook de rente die er vroeger van werd wordt gebracht. Men kan ook het scheppen betaald, terwijl zijn geheel of gedeelte- van betere loon- en prijsverhoudingen aehlijk verkochte bedrijfsinventaris hem terwege laten, doch de kapitaalbezitters ook niet meer voldoende inkomen uit dwingen het geld renteloos af te staan en arbeid kan verschaffen. van overheidswege ruimere woningen, betere „ . , , . , wegen, zwembassins enz. laten bouwen. Het geval kan zich ook voordoen, dat de Dit laatste kan men vergelijken met de «nemers van de bedrijfsproducten deze handelwijze van iemand, die honger heeft “r me®r ™or hun levensonderhoud be- doordat zijn bedrijf geen voldoende inkomen geeren, doch ze zelf produceeren of door meer verschaft en hij voor zijn geld geen andere artikelen vervangen, die goedkooper rente meer kan maken. Hij maakt nu een kunenen worden aangeboden. Het Inkomen deel van zijn rentelooze bedrijfsinventaris uit arbeid zal dan dalen zonder dat men te gelde, vult dit aan met zijn renteloos VL 00, maar lets aan kan doen en alleen kapitaalbezit en gaat daarmede zijn huis en anvullmg van het inkomen uit arbeid met' erf van allerlei geriefelijkheden voorzien als

BRILLEN. ’t Adres voor een zuiver passende BRIL. is bi) S. DE VRIES Sr., Opticien – Molenstraat – Meppel Vakkundige bediening. Alle brillen worden in eigen werkplaats geslepen. Aanbevelend. KIiJEIHTJEIg Van I—3 regels t 0.25. Elke regel meer 8 cent. TE HUUR: een beste Boerderij, zware leemhoudende grond, 4 H.A. bouw, 11 H_A. groen, waarvan gescheurd kan worden. Overname geheele inventaris gewenscht en aanvaarding desgewenscht dadelijk. Brieven onder No. 10, bur. L. en M„ uitg. Fa. J, A. Boom & Zn., Meppel. TE KOOP: Ford, 2-deurs, 4-persoons, prima wagen, lage prijs, model ’29, nw. banden. H. v. Delden, Nw. Stationsweg 38, Zuldbroek. TE KOOP: twee zware gekapte Populierenboomen, geschikt voor klomphout, bij J. Jansen, Grolloo. TE KOOP: een Drijf molen met ketting en Dorschmachine, bij E. Hofstee, Winde gem. Vries. TE KOOP: te velde goedgekeurde, 2de nabouw, Invieta Zaaitarwe è. fl2 per 100 kilo, bij M. ten Kate, landbouwer, Borgercompagnie. TE KOOP: Thorbecke poters kl. A, B en C; van kl. A alleen nog kleine maat, en zuivere ongekeurden, bij T. Schot, 2e Exloërmond. TE KOOP: le nab. Juliana en Trifoleum Zaaitarwe en le nab. Petk. Zaairogge van goedgek. gewassen, bij T. Schot, 2e Exloërmond. TE KOOP: Thorb. en Triumf pootaardappelen, goedgekeurd door de N.A.K. in klasse B, bij H. Begeman, Oude-Pekela. TE KOOP: Triumph pootaardappelen, klasse A en B, bij E. Nienhuis, Nw. Buinen, T 30.

Het aardappelselectiebedrljf van B. Slim Jz. te Tripscompagnie, heeft aan te bieden door de N.A.K. goedgekeurde pootaard,j appelen: Thorbecke klasse B, n Souvenir klasse B, Triumf kl. A en B, Albion klasse B en C, i. Ideaal klasse A, Noordeling kl. – C, Robijn klasse C. In diverse maten. Prijzen op aanvraag. i TE KOOP: Thorbecke pootaardappelen, door de N.A.K. goed– gekeurd in klasse Ben C, en , een partijtje ongekeurde van 1 zuiver geselecteerd gewas. Van – klasse C een kleine partij 35/40 mm. H. Panneman Hz., Ber-5 gentheim. r \ TE KOOP: le nab. Trifoleum , en Wiloba zaaitarwe, bij M. 01, , denziel, Poststr. 19a, Stadskanaal. – TE KOOP: Triumph poters, , g.g. door N.A.K. in klasse C, . bij U. Feunekes v, Lierswijk, , Boven-Smilde, TE KOOP: le nabouw Carstens ï V zaaitarwe all ets. per K.G. bij E. Hedzes, Meeden. TE KOOP: door de N.A.K. in klasse B goedgekeurde Concur; rent pootaardappelen, prijs i f 2.25 per 70 kg., inclusief zak, . j bij Hm. Reiling, Gass.nijveen. • TE KOOP: Trifoleum winter• tarwe vaneen best gewas, bij I T. Moek Gz., achter ’t hout, gem. Gieten. TE KOOP; le nabouw Wilobotarwe en le nabouw Juliana; tarwe, te velde en op monster • goedgekeurd, geplombeerd met certificaat per 75 kg. bruto voor netto a fl2 per 100 kg. Rembours stat. Veendam. A. C. Zuiderweg, Zuidwendlng 215, II Veendam. TE KOOP: een op veengrond verbouwde partij enter Petküser zaairogge, te velde goedgekeurd, bij H. Meertens, Loon gem. Assen. TE KOOP: puike Blauwpeul Erwten è, 60 cent per spint, en Groene Erwten, 50 cent per spint, bij B. H. Pothuis, R.W.- Polder A 8, Finsterwolde (Gr.)

TE KOOP: Thorbecke pootaardappelen, goedgek. in klasse B en C, en Triumph in klasse B. Tevens zuivere ongekeurde Thorbecke en Triumph, bij S. Lups, 2e Exloërmond No. 31. TE KOOP: eerste nab. te velde goedgekeurde Petküser rogge a f6 per 100 kg.; tevens af te geven 3 beertjes en 4 zeugjes, gewicht ± 30 kg., van bekroonde ouders (Deensehe), bij Wilt Kraai, Vlagtwedde. TE KOOP: gekleurde Petküser Zaairogge, opbr. 55 H.L. per H.A., nat. gew. 74 kg., bij KL Kooistra, Oosterzand (Oldekerk). Voor den zaai; Oude Gr. W..- gerst, H.L.-gew. 67 kg., hooge opbrengst. H. T. Kuiper, Beerta (Gr.) TE KOOP: Wilobo Zaaitarwe, fll per 100 kg. j. oidenziel, Kloosterveen, Assen. TE KOOP: 100 pak Roggestroo, Versch gedorscht. Te bevragen bij W. Zorge, Peest gem. Norg. TE KOOP: Enter Petküser zaairogge en een toom Biggen. R. Germs, Café en Landb., Nw.- Weerdinge. Het aardappelselectiebedrljf van P. Bakker, Ommelanderwijk, heeft aan te bieden door de ! N.A.K. goedgekeurde pootaardappelen: Thorbecke kl. B, Record kl B, Trlumf kl. B, Hellena kl. C en Noordeling kl. C, in diverse maten. Prijzen op aanvraag. TE KOOP voor den zaai: le nab. Cartens Dikkop V Tarwe, te velde goedgekeurd .Prijs per ; 100 kg. f11.50 in zakken van I 75 kg. inclusief zak. Gron. ; Beurs. v.d. Velde. D. Noordhof, Westerwijtwerd. TE KOOP: Thorbecke en Triumph pootaardappelen, klasse A, maat 28/40, bij K. Nienhuis, Selectlebedrijf Drouwenermond TE KOOP: le nabouw van orlgineele Petküser Zaairogge a f 4 per hl. E. Z. Oldenbanning, De Wijk.

. TE KOOP: een partij niet ge-1 keurde geselecteerde Thorbecke . pootaardappelen vaneen puik ; gewas. S. Kremer, Stadskanaal Pekelderweg. Warmbloed Fokmateriaal. 1 Wegens overcompleet te koop: „Toni”, Preferente premie- en M.C.-merrie, 7 jaar, in 1933, ’34 en ’35 Provinciaal hoog geprimeerd; vermoedelijk drachtig van Kwaliteit; of de zwaargeb. 1 Va-jarige bruine witv. merrie „Tilly”, V. Landessohn, M. „Toni”. Alle dagen te zien mits voorafgaand bericht. Gebr. Jippes, Kloosterveen 120. Assen. TE KOOP; een 4-jarige vosbles gekruiste Belg. merrie of 5-jar, donkerbr. bovenl. dr. stamb.- merrie, belde zeldzaam mak, bij B. Weits, Valthermond 73. TE KOOP: zware 4-jarige Belg. ruin, bij Johs. Edens, Den Ham, Bellingwolde (Gr.) TE KOOP: een tweejarige gekruiste Belg. merrie, vosbles. Zeer mak en gewillig. Dagelijks in ’t werk te zien. A. Boerma, Exloo. TE KOOP: twee warmbloed veulens, een donkerbruine volbloed hengst Vader Ekko I, Moeder Otteline 11, en een git! zwarte hengst, bij Joh. Oostenbrink, Weyerswold, Coevorden. TE KOOP; een vosschimmel merrieveulen, gekr. Belg, en I volbl. dr. varken, bij J. Buiten, Tinaarloo. TE KOOP: twee volbloed enterj paarden, één zwarte warmbl. ! merrie met 3 witte sokken, ! reeds 3 maal bekroond (in Assen met een premie van f2O), één koudbloed merrie, ook van beste afstamming. Te bevr. bij G. Kiers Johz., Huizingerstuk, Dalen (Dr.) TE KOOP: volbloed Belg. merrie en hengstveulen en enterhengst van le klas afstamming. A. Oosterhuis, Overschild (Gr.)