is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 15, 07-11-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIJ stelt aan het volk d© boeren ten voor- ] “®eld en verheugt er zich over, dat onder het «••S. bewind er eindelijk een einde is ge*omen aan de spotgrappen over de Gomme boeren. Hierin ziet hij de bewustwording van den boer zelf, die niet langer zich laat spotten, maar ook dat de groote “eteekenis van den boer Inde volks gemeen – ff®8? de ander© bevolkingslagen begint door » dringen.

den ambtenaar. Het moet iederen boer wel duidelijk zijin, als (hij in eigen gemeente en provincie aandacht schenkt aan wat voor zijn belangen gedaan is en wie dat moeten doen, het zeer weinig kan zijn, omdat slechts enkele agrariërs inde vertegenwoordigende lichamen zitting hebben en die er inzitten, steeds in de groote minderheid zijn. Toch is het wel mogelijk, dait én in het bestuur der gemeente én in dat der provincie meer speciale landbouwmenschen worden verkozen, maar dan zult gij als boeren schouder aan schouder moeten staan, misschien politiek verdeeld, maarde partij die gijl Uw vertrouwen geeft moet een evenredig aantal plaatsen bestemmen voor de agrariërs onder U. Van brood alleen kan men niet leven, maar even vast staat, dat het er zonder evenmin kan! Beseft gij wel, dat het reeds zoover is gekomen, dat gij met de laagste inkomsten, den 1 angsten werkdag hebt, met zeer weinig waardeering van het andere deel dar bevolking? Zelfs inden oorlogstijd toen U werd opgelegd, Uw producten voor een zacht prijsje inde eerste plaats voor de Nederlandsohe bevolking beschikbaar te ' stellen en gij inde tweede plaats pas de hooge prijzen in het buitenland kondt verkrijgen, nadat u voor zeer hooge prijzen üitvoerconsenteii waren verstrekt, vondt gij die waardeering niet. Wanneer gij dan aan dien tijd dankt, als een tijd van overvloed, dan hebt gij dit met een groot deel van ons volk gemeen gehad. Gij moet weten, dat toen eenvoudig gezegd, alles door de regeering was vastgelegd, de prijzen voor Uwe producten werden berekend door instanties der regeering. Zij die geen boer waren en meenden, dat die prijzen hoog waren, willen wij er op wijzen, dat den boer In dien tijd werd berekend een evenredige prijs, met als maatstaf het stedelijke en industrieels prijspeil, plus een matige winst. Is dit hoog geweest, welaan, dan is hiermede enkel bepaald het stedelijke en industriepeil van toen. Maar nu geldt 70—140—175. Wie en wat zijt gij? Dr. Am. Bloempjes Drieërlei. De Regeering heeft bezwaar gemaakt tegen de loonen van de tewerkgestelden bij de werkverschaffing inde gemeente Apeldoorn. Op 1 Sept. 1935 waren 1441 werkloozen bij de werkverschaffing geplaatst. Hun loonen beliepen van f 16—f24 per week, enkelen van hen verdienden nog meer. De regeering dreig-

de de loonen te verlagen tot ï 10—114 per week. Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding daarvan eenige ontwerpen, waarin een geringer loonsverlaging werd voorgesteld, ingediend. Het heeft ten slotte op zijn ontwerp vaneen regeling, waarbij de loonen van f 10.80—f 17.60 zijn bepaald, de goedkeuring van de rijksinspectie verkregen. Met ingang van 19 November a.s. zal deze nieuwe regeling worden toegepast. Zij beteekent voor het rijk en de gemeente een besparing van f 200.000 per jaar. Prof. Minderhoud heeft als arbiter voor Schouwen en Duivelend de loonen voor volmondige mannelijke arbeiders voor de maand November vastgesteld, bij 9 uur werken, op f 2 per dag, voor December tot en met Maart 1936, bij 8 uur werken, op f 1.75 per dag. De Minister van Sociale Zaken heeft het Kamerlid Sneevliet medegedeeld, dat een algemeene verlaging van den werkloozensteun niet in voorbereiding is. Slechts bestaat de algemeene regel, dat de steun nooit meer mag bedragen dan een bepaald percentage van het loon, dat de betrokkene zou kunnen verdienen. Zie boven! * ♦ * De wensche'ijkheid van het instellen vaneen bedrijfsraad voor het landbouwbedrijf in Zeeuwsch Vlaanderen. De minister van Sociale Zaken heeft aan de j vaste leden van de commissie van advies, bedoeld in art. 8 der Badrijfsradenwet (kerncommissie-landbouw), de navolgende personen als tijdelijke leden toegevoegd: A. I. Leenhouts te Retranchement, J. W. Scheel© te Boscfakapelle, F. van Campen te Graauw, A. H. de Miliiano te Waterlandkerkje, J. Ramondt te Schoondijke, M. de Regt Lzn. te Axel, J. Hilgenga te Utrecht, A. Vingerling te Goes en G. van Unnik te Haarlem. Deze toevoeging is geschied ten behoeve van het uitbrengen door bovengenoemde commissie vaneen advies omtrent de wenschelijkheid van het instellen vaneen bedrijfsraad voor het landbouwbedrijf in Zeeuwsch-Vlaandèren, en omtrent andere daarmede verband houdende onderwerpen, in artikel 8 der Bedrijfsradenwet bedoeld. Wij begrijpen van ’t bovenstaande niets. We hebben altijd gedacht, dat een bedrijfsraad ?ou zijn het dak vaneen vrijwillig opgedouwd bedrijfshals, de laatste hand aan' een uit het bedrijfsleven opgekomen organisatie. Wie Z.-Vlaanderen kent, weet, dat van bovenstaande hoegenaamd geen sprake is, zoodat het meer lijkt op een van bóven af opge-

legden maatregel, ultgélokt door hen, die nen hiervan profijt te kunnen trekken. Verkiezingen. In Zwitserland hebben Zondag de vierjaarlijks che verkiezingen plaats gevonden voor den Nationalen Raad (zooveel als onze Tweede Kamer). De vrijzinnigen en de socialisten komen hier ten koste van de katholieken, maar vooral van de Boerenpartij, van den huldigen president Minger, versterkt uit den strijd. De afscheiding vaneen meer naar links gericht deel der Boerenpartij, die als Jongboeren hier en daar aan de verkiezingen heeft deelgenomen, is een voorname oorzaak van dit verlies. Voor de zooveelste keer dus een gevoelige waarschuwing voor de boeren. Sluit U aaneen, zij meer dan ooit de leus. Dan behoeven wij, agrariërs, niets te vreezen. In Denemarken brachten de verkiezingen voor het Folketing (Tweede Kamer' geen noemenswaardige veranderingen. In Engeland staan de verkiezingen voor het parlement voor de deur. Daar loven en bieden de politieke partijleiders druk tegen elkaar 0p.... Al net als bij ons! Nieuws uit de Af deelingen. BUINERVEEN. Ineen ledenvergadering van onze afdeeling sprak de heer Johan Meijer uit Assen over het doel en streven van de N.V. De, Agrarische Pers. Spreker kweet zich uitstekend van zijn taak, hetgeen tot gevolg had dat diverse aandeelen werden geplaatst. Bij de bespreking van het ccncept-provinciaal reglement kon de vergadering zich vereenigen met het voorstel van de afd. Diever en Wijster. Tot afgevaardigden voor de algemeene vergadering werden benoemd de heeren A. Hoving en Js. Boekholt. Het was een geanimeerde vergadering. DIEVER. In oen op 4 Nov. gehouden algemeene vergadering onzer afdeeling wetrd besloten pogingen in het werk te stellen om te komen tot oprichting vaneen jeugdafdeeling. Besloteln werd in dezen winter een paar propaganda-tooneelstukjes op te voeren. Bij de behandeling van het concept-provinciaal reglement werd medegedeeld dat de afd. voorstelde art. 14 zoodanig te wijzigen dat de hoofdbestuursleden herkiesbaar zijn. Als afgevaardigde naar de algem. vergadering werden benoemd de beeren Tj. Ofrein en G. Kok.

Hij geeft een terugblik over de laatste beide laren van het N.-S. bewind en legt daarbij Srooten nadruk op de speculatie in koren, daarvan voorheen steeds de boer het sladhtwfer geweest is.’ Eender voornaamste feiten r6 tot werkelijkheid geworden zijn, is wel Marktordening, de prijsregeling. Eerst nu op het derde feest voor den Emte-Qatlk wordt niet alleen door de boeren de nat.- agrarische politiek erkend als de juiste, “Och door het gdheele volk wordt dit zoo aangevoeld. Het gebeele volk weet nu, dat zonder standvastig boerenvolk de grondslagen yOor de volksvoeding niet verzekerd zijn. Ook wordt In dit licht de deviezenkwestie “ekefeen en wordt er de klemtoon op gelegd, om het Duitsche volk zooveel mogelijk te maken van deviezen, de boer zooveel als maar mogelijk is, van zijn bodem halen. Voor de komende jaren is dan ook de eerste plicht, dat men zorgt alles in stellen op een grootere productie door kunvoorlichting en rationeele bewerking. NatoUrlijk wordt de strijd om de voortbrenging °P dezen dag uitvoerig aangehaald. ..Wij kunnen terugzien op dezen Erntedank©stdag op deze nationaal-sooialistische daad, die eenig is inde wereld. Ondanks den middeleren oogst van verleden jaar, ondanks een ï®*®’ geringen graaninvoer, en hoewel niet de j~oste menschen dachten, dat de uitvoering van deze opgave niet zou gelukken, gelukte het de . Smering dat durf ik hier wel openlijk beehnen met buitengewone maatregelen, den toodprijs voor het Duitsche volk op eenzelf-Qed prijs te houden. En niet alleen bij brood is de prijs stabiel «bleven, maar eveneens bij melk, boter, mar|dmne gn suiker. De prijs voor de aardappelen 8011 zelfs verlaagd worden.’* dit alles mogelijk was, schrijft Darré toe de vastberadenheid van het landvolk, boer en arbeider deze zware taak als hun ijzeren plicht ge. *tontl hebben, die vervuld moest worden. o°f ®n dank mocht Darré het landvolk dan ®iet onthouden, het volk, dat zich zulke «toote offers getroost had. ..Een bijzonder woord wijd ik den Dudtschen vervolgde Darré. „Uit de nalatenschap van het Marxisme leeft in velen nog de "lachte, dat tusschen arbeider en boer een Sroote tegenstelling bestaat. Deze opvatting is sch de £rootste leugen ter wereld. De Duitv , arbeider kan zich een andere bedrijfs'vant*1® kiezen dan de boer, dat is natuurlijk, hun °°lf be koopman en de handwerker doen is °P andere wijze. Maarde arbeider Volksh 6651 volk binnemgedronigen vreemd h0e„ maar het is bloed van het arhp.vf^en behoeft bij geen enkelen kun IC*er **l. zijn afstamming ver terug te bliketl om zijn afkomst van de een of andere uaitsche boerenhoeve vast te kunnen stellen.” Ziedaar de kern van de zaak. , Ook onze meening sluit zich hier volkomen “IJ aan. Ook onze landarbeider is verwant den boer. Landarbeider en boer zijn ook 111 ons land twee loten, ontsproten aan den*clfden stam. Gelukkig het volk, dat dat begrijpt! ..Aan deze bloedverwantschap ontleent het ”toord volksgenoot ook zijn diepere beteeke■s en is het bewijs, dat beide tezamen be-Ooren, geleverd. Arbeiders en boeren zijn 2 bewerkers aan de toekomst van hun volk. co wordt deze bloedgedachte de verbinding yan stad en land.” Hebben ook wij al niet ettelijke malen be,°°Sd, dat het platteland, boer en arbeider, “ft landvolk, de verjongende kracht van de “tad is? De trek van ds besten van het platte«tod naar de grootstad geeft juist deze aftorvende menschenopeenhoopinig ©en verfrisschenden polsslag, een nieuwen, krachtigen •torteklop, waarop ze verder voortleeft. Beperktheid van ruimte noopt ons de uitvoerede van Darré slechts vluchtig weer te Bcven. Met een woord van dank aan Hitler over ij® herwording van het Duitsche leger, waardor Duilschlands onafhankelijkheid weer gewaarborgd is, eindigt Darré onder luide toe™chingen van de menigte. Eau zal Hitler zelf het woord nemen. (Slot volgt). Haagsche geluiden. schriftelijke gedaohtenwisseling tusschen fföier en Regeering over de Rijksbegrooting ”36 js beëindigd. De eerste heeft haar mec,lng doen kennen in het Voorloopig Verslag, laatste heeft daarop inde Memorie van fftwoord gereageerd. Bij de mondelinge be- zullen we hierop terugkomen, we Rebben dan niet te doen met onbekende fac-Cfen als „vele leden”, „sommige Leden” enz., ”fch kunnen bij onze beschouwingen man f0 paard noemen. Op enkele verklaringen Regeering willen wede aandacht vestigen. °° acht zij voldoende gronden aanwezig ff1 aan te nemen, dat inde Kamer geen aanwezig schijnt van ffd. die in positieven zin door geuk inzicht gedragen worden. Dat in ons staatsbestel moet worden bejtoürd, vereischt, volgens haar, geen nader be,°°g. Het laatste valt moeilijk te ontkennen, °ch ook tegen het eerste is weinig in te brengen. Deze regeering beschikt nu eenmaal niet Ver een wat men noem|t vaste meerderheid *: de Kamer. De regeering zegt, zich hierover drukte maken, zij zal naar eigen beste j etende zelfgestelde taak trachten te vervalen. De tot dusver gevolgde gedragslijn zal wel worden voortgezet, al zal de nieuwe sjndustrialisatie-miinister” wat meer aandacht ®or zijn werk opvragen. Dat laatst© blijkt eds uit de indiening vaneen wetsontwerp 11 “PPichUng vaneen N.V. voor industrie- te?.a ncle r 111 Hierin wordt een middel elri61+ °m verm®erdoring van werkgelegenu ta scheopen, waarbij dan het oog ge-

richt wordt op de industrieele takken van volksbestaan. Op de salarissen der ri|ksambtenaren zal met ingang van 1 Jan. ’36 5 pet. verlaging worden toegepast, met uitzondering van hen, die inde gemeenten der vierde klasse verblijven. Voor dezen zal de verlaging eerst op 1 Juli 1936 ingaan. De achterstand bij Defensie op materieel gebied zal in versneld tempo worden ingehaald. Het S.D. „Plan van den Arbsid” is in zijn grondgedachte en in zijn algemeene uitwerking voor de regeering niet aanvaardbaar. Het voornaamste bezwaar tegen dit plan is de luchthartigheid, waarmede gesproken wordt over de mogelijkheden om zich de honderden millioenen te verschaffen, die voor de uitvoering van het Plan noodig zijn. Reeds is gebleken, dat in onzen kring dit gevoelen wordt gedeeld. Toch twijfelen we er geen oogenblik aan, of straks, bij het mondelinge Kamerdebat, ral „het Plan” de hoofdschotel vormen. De SJD.A-P ’ers hebben hun chèque op tafel gelegd eu zullen alle zeilen bijzetten om deze dooreen meerderheid te doen incasseeren. Dan immers zou de basis voor een „democratische regeering” gevonden zijn. De V.D. sluit de deur niet botweg dicht en de Maasbode (R.K.) wacht met belangstelling het oordeel van deskundigen uit haar kring af. De C.H. staan evenmin direct afwijzend tegenover het plan. Hieruit zouden dus nog weleens verrassingen geboren kunnen worden. INGEZONDEN MEDEDEELING. WESTERN ÜLDE en Omgeving!!!! I). KLEIN Ylagtwedder Meubelhuis Uw adres voor Complete Heublleering TEL,. 45. Naar de verhouding van 1913 terug Toen in 1933 het kabinet Colijn optrad, Werd als eender hoofdpunten van dit Ministerie bekend gemaakt, dat teruggang naar Ce verhoudingen van 1913 noodig was. De rekensom was heel eenvoudig, daar statistieken deze verhoudingen duidelijk aangaven. Uiteen en ander volgde, dat in onze gemeente, waar veel kleine boeren wonen, de verhouding van de inkomsten met die van ambtenaren, industriearbeiders, ambachtslieden, neringdoenden en landbouwarbeiders herzien zou moeten worden. Het is reeds ruim drie jaren geleden, dat het kabinet de noodzakelijkheid van aanpassing verkondigde, zoodat er alle reden is te verwachten, dat in dit tijdstip de verhoudingen der inkomsten belangrijk naar elkander zijn opgeschoven. Enkele cijfers kunnen dit aangeven. 1913 1933 1936 Losse gemeentearbeider p. w, f 9 f2B f24 Zuivelfabrieksarbeider p.w. f9 f22 f2O Timmerlieden (beschut bedrijf) flO f29 f24 Boeren per week f 9 f6.15 f6.30 Uiteen en ander is wel af te leiden, dat zoo doorgaande, na 60 jaar de verhouding van 1913 zal zijn bereikt. Of er eenige kans is, dat de regeering als één der eerste doelstellingen zal trachten de verhouding van 1913 te verwezenlijken, mag worden betwijfeld. Immers in het voorlaatste nummer van dit blad wordt in het hoofdartikel voldoende aangegeven, hoe de Standaard over deze zaak denkt. Er kan n.l. geen sprake van zijn, dat de boer, die in 1913 per week een inkomst had gelijk aan een gemeentewerkman of industrieele arbeider, in 1936 een overeenkomstig loon kan ontvangen. De inkomsten van den boer verhoogen tot dit peil gaat niet, zegt De Standaard. De belooning van overheidsarbeiders, die der industrie enz. terugbrengen tot de inkomsten vam den boer, zou tot desorganisatie leiden. Wij mogen dan ook gerust aannemen, dai het zoo voortgaande 60 jaren zou duren voor de verhouding 1913 was bereikt. Vermcedelijk zal door vooraanstaande bladen dan ook aan desorganisatie worden gedacht, maar nu van de andere zijde, n.l. van den kant van het platteland. In het crisisprogram der V.D. wordt gesproken over margarine. Men kan met do betrekkelijke tirade alle kanten uit, men kan het vergelijken met hetgeen de bekende weerprofeet aangeeft: het kan regenen, maar ook wel droog weer blijven. De Vrijz. Dem. Bond is nog al vaardig in het opstellen van bepaalde programs, rapporten enz. In 1932 begreep het bestuur van den Bond, dat de Vrijz. Dem. gemeenteraadsleden voorlichting behoefden, en een leiddraad noodig was bij de beoordeeling van de loonen der gemeente-ambtenaren. Het rapport vermeldde, dat verlaging overeenkomende met de som waarmede het levensonderhoud was gedaald, billijk was. De motiveering was, dat wanneer dit niet geschiedde, „daar de uitgaven voor noodzakelijk levensonderhoud aanmerkelijk waren gedaald”, men ineen achteruitgaanden tijd feitelijk loonsverhooging had. Het rapport sprak de vrees uit, dat de berooide gemeentekassen echter aanleiding zouden geven tot veel groo tere verlagingen, Is het U wel opgevallen fezer, dat Vrijz. Dem. gemeenteraadsleden van deze handleiding gebruik hebben gemaakt? Niet? Nu, mij ook niet! Het resultaat in onze gemeente is, dat het loon vaneen gemeentewerkman sinds bet uitgebrachte rapport is gedaald van f2B tot f 24, terwijl het volgens de daling van kosten van het levensonderhoud had moeten worden gebracht op f 12.60. De boer heeft f6.30, dus de helft. Wij zouden de lezers meer werkelijkheidsbesef toewenschen en willen vragen, wat er beproefd is en wat er werkelijk gedaan is. Dat kan zeer weinig zijn, omdat men inde gunst moet blijven en bij den stedeling en bij

BRILLEN ’t Adres voor een zuiver passende BRIL is bij S. DE VRIES Sr., Opticiën – Molenstraat – Meppel. Vakkundige bediening. Alle brillen worden in eigen werkplaats geslepen. Aanbevelend. KLEINTJES Van I—3 regels t 0.25. Elke regel meer S cent. TE HUUR of TE KOOP: een Woon- en winkelhuis te Hoogeveen, op beslist eerste stand, voor vele doeleinden geschikt, tegen 1 Mei of bij nader overleg. Te bevragen bij H. Drent, Hoofdstr. 142, Hoogeveen. TE KOOP: twee Aandeelen in de Eerste Ned. Coöp. Kunstm.- fabr. Vlaardingen, bij H. Kranenborg, Wedderveer, Wedde. TE KOOP: een gebruikte Snelboormachine, borende tot 13 m.m., en een Kolomboorma- j chine voor hand- en riem-1 kracht. H. Klompsma, Smederij, Zuidlaren. TE KOOP: een houten lerbak, z.g.a.n., bij H. de Vries, Zuidlaren. TE KOOP: een zware Geubel met ijzeren trekboom, met of zonder maalmolen, en een Hondekar (melkkar), bij g. Super, Valthermond. TE KOOP: een in goeden staat verkeerende Barouchette met z.g.a.n. dogcartuig, ook wel afzonderlijk, bij H. K. Bosma, Westerzand, Lutjegast (Gr.) TE KOOP: le nabouw Juliana Zaaitarwe en een a.s. te kalven veel melk gevende Koe, bij w. Dost, le Exloërmond no .11. TE KOOP: ± 50 H.L. Thorbecke B maat 28/40, of ben. p. >/» H.A. ± 9 H.L., en 100 H.L. Thorb. B 35/55. F. Flik Hzn., Tripscompagnie (Gr.) TE KOOP: 100 pak Roggestroo, bij I. Hoff, Sluis 4, Vries. TE KOOP; nog een klein partijtje door N.A.K. in klasse B gekeurde Triumph en Thorbecke pootaardappelen, bij Hm. Heukers Rz., Asserwijk, Assen. TE KOOP: 15000 kilo zwart Haverstroo, prachtig voerstroo, a f8 p. 1000 kilo. B. Kuiter, 1.b., Drouwenermond. TE KOOP: pl.m. 150 H.L. extra beste Eigenheimer Eetaardappelen van nieuwen grond, bij J. Doedens, Landbouwer, Tinaarlo gem. Vries. TE KOOP: nog een klein partijtje Thorbecke kl. A en B en nog 30 baal Thorbecke kl. B kleine maat 28/35. Prijs op aanvraag. B. H. Mulder, Kloosterveen, Assen.

TE KOOP: pl.m. 2000 H.L. consumptie-aardappelen, Eigenh. van Nieuwand, le vrucht. H. Frieling, Erica. TE KOOP: N.A.K. plantgoed: Triumph A 35/35, Noordeling A, Industrie B en C, Roode Star C groen gerooid, Thorbecke B en C en Hellena C. Prijs en maat op aanvraag. Selectiebedrijf Th. Broekema, Trlpscompagnie. TE KOOP: Thorbecke pootaard. klasse A maat 35/55, bij K. Nienhuis, Sel.bedrijf, Drouwenermond. TE KOOP: nog enkele balen Bintje A, Present A, Souvenir A, Roode Star A, Eigenheimer B, Noordeling B, Industrie B, Robijn B, Thorbecke B, Populier C en Hellena C. Vraagt prijzen bij Aardappel-Selectiebedrijf P. Ptnman, Tripscompagnie. Voor den zaai: le nab. Juliana i tarwe, volledig erkend, a f 12.25 ! per 100 kg. br. v. n. af boerderij. M. Doornbosch, Ooster- , buren, Middelstum. j TE KOOP: puike Eetaardappe- j len Roode Star, Noordeling en Robijn, bij Wed. A. Kors, Schui- ■ lingsoord B 36, Zuidlaren. TE KOOP: 3V*-J. vosbles Merriepaard, gekr. Belg, voor mak i en eerlijk wordt ingestaan. M. | Doorten, Wapserveen. TE KOOP: een roodschimmel ’ Belg. merrie, 12 jaar, mak en : gewillig, en 7 vette Ganzen, bij K. Meijer, Siddeburen, Zanden. TE KOOP: prima eerste klas fokmateriaal, hetzij veulens of oudere paarden met papieren l en vele afteekens, voor billijke ' prijzen. Te bevr. bij J. Prum- | mei Jaczn., Commissionair te Stadskanaal (W.) H 19. TE KOOP: een beste IVs-jarige volbl. bruine Merrie met prima gang. Vader „Abelus” no. 107 D.P.S., Moeder „Nusa” no. 1872 D.P.S., bij W. Nijenhuis, Landbouwer, Erm gem. Sleen. TE KOOP: 4-j. dr. bruine volbl. Merrie (Belg) en een best Werkpaard. Te bevr. . bij L. Klers Kz, te Dalen (de kamp). TB KOOP of in ruil; een 8-jar. Gron. en Drentsche Stamboekmerrie, gedekt den 12 Juni door Gambozoon, groot 1.56 M., mak en eerlijk in alle werk, met besten stap en gang. Prijs f 325. A. Meendering, Landb. en Caféhouder, Ter Apel West. TE KOOP: 3>/s-jarige Vosruin (Belg), mak en eerlijk, en 2 Texelsche schapen, H. v. Eijk, Ruinen. TE KOOP: 5 vosbles Belgische enter Merriepaarden, w.o. volbloed met papieren, bij J. Wiltlng, Wachtum.

TE KOOP: een l'/s-jarige Vosmerrie, Belg, met lichte staart en manen. Moeder aanwezig. S. Hofman, Tuschenklappen, Muntendam. 'TE KOOP: beste 6-jarige Merrie, gekr. Belg, bijzonder mak en eerlijk, en een Boerenwagen, gebruikt, bij Jacob Graanstra, Een West-gem. Norg. TE KOOP: een drachtige Merrie, leeftijd 6 jaar, voor mak en eerlijk wordt Ingestaan. Tevens een Merrieveulen. Te bevragen bij J. Frieling, Landb., Weerdinge. TE KOOP of in ruil: 5 beste vosbles IVz-jarige Merriepaarden, w.6. met papieren, prijzen billijk, bij R. Raterink, de Loo bij Coevorden (Dr.) TE KOOP: een beste Fokmerrie D.P.S., meermalen geprimeerd, gedekt door Gambozoon, iets kreupel, doch goed landb.paard,: voor weinig geld, of een 3-j. gekr. Belg. Te bevr. H. Mantingh, Valthermond. j TE KOOP: een volbl. Stierkalf, ' geb. 18 Maart 1935, bij A. Prins | Hz., Ruinerwold. TE KOOP: een beste guste Pink j bij G. Sap, Langelo gem. Norg. i ; TE KOOP: twee beste zwartb.: | Vaarzen, kalvende begin Dec., | ? bij R. Veldman, Nw.-Amster- i i dam. TE KOOP; een geschetst Kalf en twee Loopers. J. Bennlnk, Hoogeveld, De Wijk. , TE KOOP; een beste Melkkoe, S a.s. te kalven, t.b.c.-vrije stal, I bij H. Horlings, Hoofdvaartweg j 101, Assen. Zondags niet. TE KOOP: de 4de kalfs 26 Jan. a.s. kalvende S.koe, gedekt door stamboekstier, goede productie en afstamming. W. Steenbergen A.Lzn., Zuidwolde (Dr.) TE KOOP: een Motte met 12 biggen, bij M. Koster Rz., Rogat gem. De Wijk. TE KOOP: een puik vet Varken, pl.m. 300 kg. Th. Schuillng, Schlpborg gem. Anlo. TE KOOP: een beste af gezoogde V.D.L. motte. J. Zantinge Wz„ Wapserveen. ’ —-———- TE KOOP: een beste drachtige Mot, 15 wk. dragende, keur uit twee (2e en 3e worp). L.Hoenkerken, Ees gem. Borger. TE KOOP; beste tijdige Biggen bij Wed. F. Lensen, Rolde. TE KOOP: volbl. V.D.L. zeugjes van prima afstamming, bij A R. Bartelds, Erica.

Varkensfok ver eenigin g OLDEBERKOOP. TE KOOP bij H. Keuning: twee beeren uit le prijs Drachten rubriek zeug met biggen (geb. 30 Juni ’35). V. Arne E, M.V, HageE. M.M. geïmport. TE KOOP: prima volbl. Deensche Zeugjes en Beertjes en twee geslachtsrijpe Beeren. Moeders sterzeugen, grootmoeder kampioen. J. Meems, Grolloo (Dr.) TE KOOP: 18 beste tijdige Biggen en een vet Varken, wegzende ± 500 pond, bij Wed. J. Leving, Zuidlaren. TE KOOP: een flinke Fietshond, tevens geschikt voor waakhond bij E. Scheltens, Bakker, Nw.- Buinen. TE KOOP GEVR.: een gesl.- rijpe V.D.L. beer, vold. a. de eischen Landb.bank. Aanb. m. ; ouderdom en prijs aan F. H. Luning, Ansen, Ruinen. TE KOOP GEVR.: een volbloed Stier, niet ben. 9 mnd. Opg. v. prijs en prod. worden ingew. bij R. v. Bezoen, Uhorst, De Wijk. TE KOOP GEVRAAGD: een j makke drachtige Belgische ! Merrie, liefst st.b. Opgave van I kleur, zuinigste prijs en ouder| dom aan F. de Jager, Zuidla, ren B 2. GEVRAAGD; een volbl. Dekstier, pl.m. 1 jaar, Zw. HolL Veeslag. Afst., prod. en prijs voor of op 15 Nov. aan A. Zantlnge, Brunsting bij Beilen. TE KOOP GEVRAAGD: een warmbloed Stamboekmerrie v„ : s—B jaar, voor mak en eerlijk i moet worden ingestaan. Br. m, opgave van prijs en kleur aan J. W. Bessembinders, Onstwedde (Gr.) TE KOOP GEVRAAGD: 4 of 6 ongemerkte Biggen door WetL A. Kors, Schuilingsoord B 36, Zuidlaren. TE KOOP GEVRAAGD: een gebruikte Hakselmachine voor handkracht. Moet goed zijn. Hk. Emmens, Westervelde gem. Norg. TE KOOP GEVRAAGD: 600 kg, Triumph pootaardappelen. Aanb. met opgaaf van prijs en kleine maat worden ingewacht i door H. IJdens Az., Dalen (Dr.) GEVRAAGD: een drachtige Zeug, volbl. V.D.L., werpende vóór 1 Jan., of in ruil vooreen na 1 Jan. werpend stamb. varken, door A. R. Bartelds, Erica. TE KOOP GEVRAAGD: Fabrieksaardappelen k f 1.25 per 100 kg basis 400 gram of op Coöp. contract, door H. Krul-- zinga, Commissionair, GasseltS