is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 34, 19-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pdeelte zijner rede van meening is, dat de "andbouwcrisiswet niet moet worden gehandhaafd. Wat is dat anders dan men in Rotterdam en Amsterdam wil, heer Vervoorn?) De heer Vervoorn vraagt aan den Minister invoerrechten te heffen op alle producten concurreeren met de Nederlandsche landen tuinbouwproducten. En... op die wijze Jal een bate kunnen worden gevonden voor “e schatkist! (Wie dergelijke taai hoort uit aan mond vaneen landbouwafgevaardigde, a°udt zich het hart vast. De heer Vervoorn “"grijpt er, blijkens zijn uitlatingen, nog niets yan en gezien de opgedane ervaringen, zal hij oet ook wel nooit leeren!) De heer Ebe Is (V.D.) merkt op, dat het J®rzet uit verschillende kringen tegen de land“OUwcrisismaatregelen eensdeels voortkomt uit aan onjuist Inzicht en als gevolg daarvan zien J'alen de hulp, die wordt geboden, als een hulp aan de landbouwers, terwijl het een steun aan het bedrijf inde eerste plaats is. Daardoor toch komt de „steun” ten goede aan de landarbeiders, ambachtslieden, neringdoenden an andere middenstanden, kortom, aan het geoeele platteland en de piattelandssteden. De heer Ebels ziet tweeërlei vorm van aanpassing: 1. de aanpassing van de productie aan 'la gewijzigde economische omstandigheden, aen zaak dus van bedrijfstechnischen aard (in-Oerlijke versterking van het bedrijf, vasthouden ®an kwaliteitsproducten en zooveel mogelijk oehoud van export) en 2. de aanpassing aan aan lager prijsniveau. Bij dit laatste punt wijst sPr. er op, dat aan de instandhouding van het landbouwbedrijf onverbrekelijk als voorwaarde varbonden is, dat aan degenen, die het bedrijf daadwerkelijk in stand moeten houden, dus *la daarin werkzame personen, een bestaan ®oet zijn verzekerd. Inden richtprijs moet 'las als factor opgenomen zijnde belooning van den landbouwarbeid. Daaruit volgt, dat ’aet die richtprijzen, met de landbouwcrisis®aatregelen, tevens door de Regeering wordt vastgelegd het levenspeil der landbouwende, ia, der geheeie plattelandsbevolking. En dan hijgen we te doen met het feit, dat de beloning van den landbouwarbeid ineen zeer verhouding is komen te staan tot van den arbeid in andere takken van begaan. Daartegen is op het platteland een verzet gerezen; er is een krachtig breven ontstaan om in dezen tot een meer Redelijke verhouding te komen. Naar het mij Voorkomt volkomen terecht. AI wil spr. niet ïeggen, dat de belooning dezelfde moet zijn. Er zijn omstandigheden, die hoogere loonformen inde stedelijke en industriëele centra rechtvaardigen. (Inderdaad, maar L. en M. preekt ook van redelijk© verhoudingen.) Het tegenwoordige verschil kan zelfs niet, aldus spr., aan matige eischen van redelijkheid voldoen. Aan verlaging der prijzen kfn niet worden gedacht, tenzij deze door aanmerkelijke verlaging der productiekosten ivordt voorafgegaan. Spr. zet dan uitvoerig uiteen, waarom de Verlaging van den tarwerichtprijs door hem ""gemotiveerd wordt geacht. Zijnde ambtenaren van den economischen voorlichtingsdienst gehoord? vraagt spr. Voorts oordeelt spr. de wijze van steun-Verleening aan de kleine boeren verkeerd. Een afdoende regeling acht spr. slechts mogelijk door het toekennen vaneen loontoeslag "P den in eigen bedrijf verrichten arbeid. De heer Ebels dringt vervolgens aan op Invoering vaneen goede Pachtwet, waarna hij "Pmerkt het betoog van den heer Vervoorn "lat te kunnen volgen. Ook bij hooge invoerrechten zal de noodzakelijkheid vaneen crisislandbouwwetgeving niet kunnen worden gebist. Spr. acht een bespreking over de sys‘amen niet vruchtdragend in verband met de 'Verkzaamheden van de coramissie-Van Loon. , Tenslotte vraagt spr. of men er gerust op kan zijn, dat het groote corps personen, verbanden aan de crisisregelingen en niet altijd deskundig in landbouwvraagstukken, inderdaad voor zijn taak berekend is. Spr. bekeurt, dat de Kamer daarover niet voldoende kan worden ingelicht en vraagt of dit niet ?!snog mogelijk is. Het vertrouwen, dat op :•* punt wel eenigemate is geschokt (inderdaad!) zou dan langs dien weg wellicht kunfan worden hersteld. De heer Hiemstra zorgde reeds direct j °°r een verrassing. Spr. merkte n.l. op, dat bladen, zoo nauw verwant aan de indus*a. ook thans nog groote ophef wordt gec aakt van de 200 millioen, die z.g. door de ten bate van den land- en tuin"üw moeten worden opgebracht. Is dat bejag juist? vraagt spr. (De aan de industrie bladen, dus inde eerste plaats Het s."'k, en de geestelijke vader van de 200 mill. spr.’s partijgenoot de heer v.d. Sluis, Jen er het beste antwoord op kunnen ben wellicht). (jf Pr' neemt een oogenblik aan, dat het be- Wel juist is en komt dan tot de con- Con e’ 'lal het grootendeels niet drukt op de pigmenten, maar op de veehouderij en die dat bedrag niet kunnen teJ(e.nte'en. Het bedrag, dat op de consumen- is dan ook niet meer dan 170 mill., O’an meer dan een vierde deel gedragen W*1 door de menschen, die in land- en deei °hw hun bestaan vinden, (plus een vierde Dè u3* er indirect van leeft!) ti6 heer H. wijst voorts op den steun aan fitigJlnafrie inden vorm van contingenteenp j?’ door den Minister-President geschat veoj.0j. 0 k 150 mill. Er bestaat dus alle reden 3aitzie Indastrieelen en hun pers om ten "tegj. n v&n den steun aan den landbouw wat Matiging te betrachten (de Arbeiders-

'ssesssssssu ij.1.11.1.,.1?,"". .. il,:I, jjireij.'a pers kan zich dit ook voor gezegd houden!). Er is ook voor den Minister alle reden om pal te staan tegen den aandrang om den steun te verlagen. Er moeten wel wijzigingen komen in het iandbouwcrisisbeleid, maar ze mogen niet bestaan in invoering van het systeem Landbouw en Maatschappij, hetwelk ook enkele verdedigers in deze Kamer heeft gevonden, hoewel in minder sterke mate dan verleden jaar. (Als gevolg van de instelling der commissie-Van Loon.) Spr. heeft tegen dit stelsel twee ernstige bezwaren. Inde eerste plaats tegen het feit, dat de akkerbouw ineen beschermde positie komt, terwijl de veehouderij, varkens- en pluimveehouderij en de tuinbouw geheel afhankelijk worden van de opbrengsten der invoerrechten op de granen (en op andere agrarische producten, w.o. eiwitrijke voederimiiddelen en vetten, geachte heer) en geen enkele zekerheid bestaat, dat deze onderdeeien van land- en tuinbouw, zeker beiangrijker nog dan graanbouw, op behoorlijke prijzen kunnen rekenen. (Lees brochure 6 s.v.p. en het tegendeel wordt u duidelijk). Belangrijke vereenvoudiging acht spr. niet mogelijk en hij meent, dat de heer Louwes, die overigens ai met dit systeem is geïnfecteerd, dat ook niet mogelijk acht. Het tweede bezwaar van spr. is; gebrek aan soepelheid van het systeem. Landbouw en Maatschappij ziet den landbouw te veel op zich zelf, te los van ons geheeie economische leven, en de voorstanders hiervan houden onvoldoende rekening met de koopkracht van ons volk en vergeten, dat slechts bij een bepaalde koopkracht verhooging van prijzen kan worden bevorderd- Ontbreekt de koopkracht, dan zakt met de verhooging van den prijs de geconsumeerde hoeveelheid. (70—140—175 moet dus blijven bestaan!) Ten aanzien van het uitgangspunt van Landbouw en Maatschappij is er veel overeenstemming met hetgeen in het Pian van den Arbeid wordt voorgesteld, nl. een redelijk bestaan voor hen, die in land- en tuinbouw werken, redelijk ook in verband met den levensstandaard in industrie en stad. (Het verschil tusschen beide leze men In brochure 10.) Spr. betreurt het, dat deze beweging (dus L. & M.) in fascistische richting gaat. (Wanneer zulks waar was, zouden wij het ook be'.reuren. Dat ze anti-socialistisch is, is te begrijpen, waar een oud-liberaal daar van de geestelijke vader is. Spr. wijst er voorts op, dat onze bond de boeren opzet tegen, wat zij noemen, het partijwezen, dat den grondslag vormt van het parlementaire stelsel, en wanneer dan bedoelde beweging in den volksmond het voorportaal van de N.S.B. wordt genoemd, dan is dat niet geheel onjuist. (We hebben hier woordelijk weergegeven wat de heer Hiemstra heeft gezegd. Wij vragen thans om de bewijzen van hetgeen hij beweerd heeft. Wij zijn er diep van overtuigd, dat ons bestuur alle partijen op gelijken voet behandelt. Het kan objectief geschieden, omdat in het bestuur onderscheidene richtingen zijn vertegenwoordigd. Heeft de heer H. objectief geoordeeld of was zijn betoog meer bedoeld als tegengif tegen den groeienden aanhang van landarbeiders bij L. & M.? Moesten deze bang gemaakt worden? Te dien opzichte zijn S.D.A.P. en C.8.T.8. gelijk!) Bij de bepaling van den kostprijs der producten mag, meent spr., geen rekening worden gehouden met de huidige pachtprijzen en hypotheekrenten, terwijl de prijs vaneen bepaald product niet zoo hoog mag worden gesteld dat de consumptie sterk afneemt. Spr. stelt de vraag of het onredelijk zou zijn als de Minister, inplaats van tot verlaging over te gaan, zou besluiten het voordeel van de niet-verlaging ten goede te doen komen aan de landarbeiders? De Minister heeft daartoe de macht, meent spr-, maar heeft het niet gedaan, omdat hij geld noodig had om den kleinen boeren en tuinders een tegemoetkoming te verstrekken. Spr. gunt dezen menschen dat graag, maar meent, dat ze op andere wijze geholpen moeten worden. Men zij evenwel voorzichtig, daar bedrijfjes van 5 en 6 h.a. nu niet, evenmin als inde toekomst, loonend zullen zijn. Spr. dringt voorts aan op het verplichten» van de landbouwers tot het betalen van de Iconen, die zijn opgenomen inde collectieve arbeidscontracten. Na nog opgemerkt te hebben, dat het Plan van den Arbeid niet tot knechting van den landbouw zal leiden, zooals Minister Colijn het heeft genoemd, maar dat eerder van gebonden vrijheid sprake zal zijn, verdedigt spr. de medezeggenschap van belanghebbenden bij de uitvoering der maatregelen. Tenslotte wijst spr. er op, dat meer arbeiders dienen te worden ingeschakeld in het vrije werk, b.v. door per h.a. voor ieder product een schatting te maken betreffende het aantal arbeidskrachten, dat noodig is. Spr. is niet optimistisch over de regeling van den loontoeslag, welk stelsel is ingevoerd door het Departement van Sociale Zaken. De heer Krol (A.R.) wil aan de landbouwers de verplichting opleggen om een zeker aantal arbeiders in dienst te nemen. Spr. voelt, dat er practische bezwaren tegen dezen maatregel bestaan, maar zou toch een proef in die richting willen probeeren en raadt Z-E. aan de medewerking van de Ged. Staten der provincies in te roepen. Spr. is voorts voorstander van steun aan de kleine boeren door tewerkstelling op het eigen bedrijf, inplaats van ze naar de werkverschaffing te zenden. (Wordt vervolgd.)

TE HUUR: prima Pinkeweide, met bijweiding vaneen stier, a f 20. Koop Kl. Jager, Giethoorn. TE HUUR of TE KOOP GE- | VRAAGD: een goed beklante Smederij, liefst aan drukken verkeersweg. Brieven onder No. 20, bur. L. en M., uig. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. TE HUUR: Schoffeltuig, Onkruidegge, Cultivators, Landrol en Vleugelegge en ook Scheur- en Bouwploegen. C. v. Schoneveld, Electr. Smederij, Balloo. Aangeboden: Paardeweide op best oud groenland. Te bevragen bij J. Jansen of A. de Weme, Grolloo. WEIDE voor pinken of ander vee, met of zonder prima stier te weiden. H. Zwaneveld, De Haar 4, Assen. PINKE WEIDEN! Aangeboden: prima Pinkeweiden van Mei tot Nov. a f 20 per stuk, met bijweiding van een stier. Th. Kl. Jager, Giethoorn. TE KOOP: extra lange Bandgarden. Kls. Morsink Hmz., in de Blanken, Ruinen. Lid van L. en M. TE KOOP: door N.A.K. In B goedgek. Thorbecke en Hellena pootaardapp. Prijs op aanvraag. Hm. Heukers, Asserwijk 36, Assen. TE KOOP: eiken 1. en 2-draads Palen, lengte 125 en 160 cm., vanaf 5 cent per stuk. Niet te verre afstand aan huis te bezorgen. O. Muggen, Ansen. TE KOOP: 60 H.L. Triumph C en 350 kilo Friesche Eigenheimers B pootaardappelen, bij R. J. Wuffing, Annerveenschekanaal. TE KOOP: prima kwaliteit Hooi uit het vak, bij E. Joosten Az., Hees, Ruinen. TE KOOP: 130 stijg dubbelband mooi fijn Dekriet, en gevraagd: een volbloed drachtige Vaars, t.b.c.-vrij en hooge productie, bij en door A. Sluiter, De Groeve, Zuidlareö. TE KOOP: 3 weinig gebruikte tweescharige Ploegen, Z.H.9.8., waarvan 1 z.g.a.n., bij K. Kroeze, Finsterwolde (Old.) Nog af te geven: Noordeling A, Thorbecke C en Roode Star C, alles groen gerooid. Prijs en maat op aanvraag. Selectiebedrljf Th. Broekema, Tripscompagnie. TE KOOP: door de N.A.K. goedgekeurde pootaardappelen: Thorbecke B 28/40—35/55; Albion B en C 28/40—35/55; Souvenir B 28/40—35/55, groen gerooid en zijn bewaard in bakjes ineen pootaardappelbewaarplaats. Het plantgoed is dagelijks te bezichtigen. Prijzen op aanvraag bij B. Slim Jzn., Aardappelselectiebedrijf, Tripscompagnie O 64 (Gr.) TE KOOP: 200 H.L. Thorbecke pootaard. klasse B en 200 H.L. zuiver geselecteerde Thorbecke van prima gewas, bij H. Middelburg, Kloosterveen, Assen. Telef. 289. TE KOOP: Thorbecke pootaard. klasse A maat 35/55, bij K. Nienhuis, Selectlebedrijf Drouwenermond J 85. TE KOOP: Pootgoed N.A.K. Noordeling A 28/40 en 35 50, Bato B en Souvenir c 28 40 en 35 55, Albion B 35/55; alles groen gerooid en In bakjes bewaard. Selectiebedrljf F. Flik Hz., Tripscompagnie (Gron.) TE KOOP: Thorbecke pootaardappelen, goedgekeurd In klasse B en c, bij W. Panman Mzn., Stadskanaal Pek.weg F 123. TE KOOP: 10 zak Klei-pootaardappelen, maat 25-28; 15 blauwe Dakpannen en een beste Wagen, bij H. Mulder, Oranjekanaal, Westerbork. TE KOOP: plm, 1500 kg. Friesche Eigenheimer Kleipoters, door de Z.P.C, goedgekeurd in klasse A, maat 28-36; ook wel bij gedeelten; beneden kostprijs, bij R. Wichers Hz., Gass.- nijv.mond, TE KOOP: ± 150 H.L. beste Eigenheimer consumptie-aard- ) appelen a f 1.80 per 100 kg., of geprikt 60 cent per H.L, a 70 kg., en een partij Roggepakstroo. H. H. Holt, Landbouwer, Schoonloo gem Rolde (Dr.) TE KOOP: Thorb. Pootaardappelen, goedgek. In klasse B, bij H. Begeman, Oude Pekela.

Verschillende soorten Friesche | Kleipootaard. zijn weer te bekomen bij K. Boer, Westerbork j (Dr.). Tel. No. 5. | Wij berichten onze geachte afnemers, dat alle soorten pootaardappelen voorloopig, zijn uitverkocht. Krabbendijke N. „Vredehof”, TE KOOP: Enter Eigenheimer pootaardappels of Friesche van de klei, Triumph en Thor- ! becke, bij W. Haikens, No. 26, Odoornerveen. TE KOOP: extra makke 7-jar. Merrie, dr. van Dorus, werptijd 23 April, gekr. Belg, bij H. Hoving Jzn., Kropswolde. TE KOOP; extra beste 5-jar. bruine Belgische Ruinm. zeldzame beste stap en gang, en een 2-jarig vosbles Belg. Ruin, beide paarden zijn rondom mak en eerlijk, bij O. Jallng, ■ Roswinkel. TE KOOP: de 5-jarige bruine witvoet Stamboekmerrie „Petrea” No. 2067 D.P.S. Zeldzaam mak en eerlijk, met extra gang en gaat prachtig in tuig, bij Wed. M. Weurding, Westerbork (Dr.) TE KOOP: een zwaargebouwde gekruiste 8-j. Belg. ruin, mak en gewillig, bij O. Flonk, Norg. TE KOOP: een extra zwaar zwartbr. enter Hengstveulen, a. 2 w. v., kol, met b. gangen, geschikt om hengst te laten. M. de Gron. Stam-, Pref.-, M. C.- en pr.merrie Ozelly 6178 Gr.P.S. V. Kwaliteit. B. A. Wilslng, Landb., Onstwedde O 33, Groningen. TE KOOP: een 6-jarige Oldenb. ruin, mak en eerlijk, of te ruilen tegen Belg. werkpaard, bij H. R. Leemhuis, Blijham. TE KOOP: een goed Slachtpaard, bij S, Niezing, Hees, Ruinen. TE KOOP: een 3de kalfs Koe, a.s. te kalven, t.b.c.-vrije stal, bij W. Meertens, Eleveld. TE KOOP: een prima volbloed Stierkalf, geb. Aug. ’35, van prima productieouders, bij R. Wichers Hz., Gass.nljv.mond. TE KOOP: een Vaarskalf, geb. 7 Febr., van beste afstamming. Melklijsten M., M.M. en V.M. ter inzage, bij R. Bakker Jacz. te Vinkega-Hoeve bij Noordwolde (Fr.) TE KOOP: 2 volbl. ruim 1-J. Dekstlertjes; 2 volbl. dr. Vaarzen, kalf tijd 11 en 13 April, van prima afst. en prod.; 2 eerste dr. Zeugen, met 10 dg. werpende; 40.000 kg. Iste en 2de snede Klaver- en Withooi; 40.000 kg. Roggeblnnenstroo; alles geperst In balen. L. Erkelens, Zeijerveld bij Assen. TE KOOP: een ruim 2-j. Stier, H. Veeslag; (Is voor eigen stal niet meer noodig); definitief opgen. met 77.2 p. Dekt uitstekend. Mak in omgang. T.b.c.-vrije stal. Te bevragen a. d. boerderij J. ter Wlsch, bij O. Bouwman, Ter Wisch. TE KOOP: een beste a.s. 2de kalfs Koe, gem. 4.3 pet. vet, bij L. Meertens, Dr.mond, N. Blokken J 139. TE KOOP: beste jarige Pink (vlekpoot) en volbl. dr. Pink,1 Mei kalven, met * beste prod. E. O. ten Oever, Oosterboer, Meppel. TE KOOP: een drachtige Motte, werptijd 25 Maart, 2e dracht. H. Fransens, Eesergroen gem. Borger. TE KOOP: geslachtsrijpe Deensche ster- en premiebeeren, ruim 5 mnd. oud. Moeder Coba No. 235. Vader Gerard No. 185, bij J. Oostlngh Hz., Borger TE KOOP: geslachtsrijpe Zeugen en Beer; tevens 7-weeksche Biggen, beertjes en zeugjes van ster-ouders, Ingeschreven met 85 en 89 punten, alles volbloed Deen. W. J. Nikkels, Op de Meier, Dorth, Bathmen. : TE KOOP; een drachtige Motte, keur uit le en 2e dracht. H. Kelly Az„ Broekens, Ruinen. TE KOOP, wegens famllieteelt: de stamboek Beer Johan. Voldoet aan elschen Landb.bank. Dekt en bevrucht uitstekend. B. Vriend, Hees, Ruinen. TE KOOP: twee geslachtsrijpe 1 Beeren, V.D.L., van prima afstamming, en een D. Dog, zw. op wit gevlekt, met jongen, met uitgebreide stamboom. Ook wel leder afzonderlijk, bij O. Meijering Kzn., Hooghalen.

TE KOOP: een drachtige Motte, 2e worp. Jacob Niezing, Hees. TE KOOP: volbl. dr. V.D.L. zeug Iste worp, en volbl. dr. Pink. V. Jonge Donkers Hein. J. Tissingh, Broekhuizen, Rulnerwold. TB KOOP: neurende Koe en drachtige Motte. Albert Kolk Jr., Anserbroek, Ruinen. TE KOOP: drie hoogdragende I Friesche Schapen, prima prod., jonge dieren, bij J. H. Bos, Veeningen, Zuidwolde (Dr.) TE KOOP: 30 Drentsche Schai pen met lammeren, bij E. Twlest te Wolllnghuizen gem. Vlagtwedde. TE KOOP: heem-, waak- en bunzinghond, 4 jaar oud, beslist heem vast. Gebr. Dijkhoff, Weite, Vlagtwedde (Gr.) TE KOOP GEVRAAGD: Havervoerstroo, le en 2e srt. Hooi, Tarwe-, Gerste- en Roggestroo ■ ! in balen of los. In elke hoeveelheid. Uiterste prijs vermelden. Br. onder No. 22, bur. L. en M„ uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. TE KOOP GEVR.: een volbloed t.b.c.-vrije drachtige Vaars, Maart of April kalvende. Voll. omschr. met naaste prijs aan R. Pott, Gass.nijv.mond. TE KOOP GEVRAAGD: destierenvereeniglng te Eexterzandvoort vraagt tegen 1 April een 1-jarlge volbloed zwartbonte Dekstier. Prijs en productie worden ingewacht door J. Fekken te Eexterzandvoort. GEVRAAGD: geregistreerde Koekalveren. Opgaaf van prijs (zonder schets), ouderd. en productie der moeders aan T. Annema, Ten Post. Aan ’t zelfde adres aangeboden een solide houten Landrol, alsmede een giermestbak. GEVR.: 4Vs of 5 v. gebr. prima Dorschkast; liefst op kogellagers. Ook wel ruilen tegen 4 v. Flöther, eveneens prima dorschkl. machine, met zelfv. kortstr. bl.; kafbl. zelfs enz. Egb. Mulder, Dorschwerkt. Mach. fabr. Westerlee. Met Mei gevraagd: een Huishoudster, plm. 50 J„ vrijzinnig, op groote gemengde boerderij in eenvoudig dorp In Drenthe. Vader m. meerderjarige zoons. Niet melken. Moet nog flink zijn. Als gelijke behandeld. Br. onder No. 19, bur. L. en M., ultg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. DIVERSEN TE KOOP: een gebruikte, nog bijna nieuwe Wlpkar. Tevens steeds voorradig Kruiwagens. Levering van nieuwe Wip sa rren tegen concurreerende prijzen. H. ABBES, Kruisstraat 17, Musselkanaal, TE KOOP: Iste soort Baggeren Persturf, Haver- en Roggestroo, Bolsterbalen. Billijke prijzen. Eierkolen f1.30 per H.L. aan huis bezorgd. H. Botter, Rogat, De Wijk. TE KOOP: alle soorten Gras-, Klaver-, Bieten- en Tulnbouwzaden en Germisan, bij J. Lahpor. Muntendam. Tel. 616. Steeds groote voorraad nieuwe gegalv. Golfplaten, 1.53 M. f 0.70; 1.83 M. fo.80; 2.13 M. ; f 0.95; 2.44 M. fi.os; 2.74 M. f 1-20; 3.05 M. f1.35 p. plaat. Br. 82 cm., dekbr. 76 cm. Nokstukken fl de 2 M. Gegalv. spijkers met looden ringen a. d. kop Va cent per stuk. Marcus de Jong, Molenstr. 42. Tel. 313, Assen, v.h. Ild van Gebr. de Jong. Ijzeren afrasteringpaaltjes In . alle maten en lengten met ga- 1 ten geboord tegen scherpe prijzen. Vraagt ons prijs. M. Krop- , veld en Zonen, Oosterstraat 45, Stadskanaal. Tel. 325. Steeds groote voorraad prima Vlampijpen, geschikt voor alle doeleinden. Draadgaten worden er gratis ingemaakt. Tevens alle soorten geijkte gewichten voor lage prijzen. Bij Marcus de Jong, Molenstraat 42, Assen, Tel. 313, v.h. lid van ' Gebr. de Jong. ( H.H. LANDBOUWERS! Wagens op luchtbanden in ieder ge- j' wenscht model tegen lage prlj- |1 zen. H. D. O. Dijkmeijer, Fin- :1 sterwolde. Tel. li. Wagen- en I Carrosseriebouw, Houthandel, j' TE KOOP: Pootgoed N.A.K., j Thorbecke B, Hellena C, Noor- : \ deling C en een klein kw. Record B, In diverse maten te le- j veren uit bewaarplaats. Selec- | tiebedrijf P. Bakker, Omme- ■ landerwijk 99. *1

Org. Eng. R. Klaverzaad, Peragis- en andere Bietenzaden en Serradella, bij J. H. de Jonge, Boven-Oosterdlep, Veendam. H.H, LANDBOUWERS! Wij leveren de bekende onkruideggen in prijzen van f21.50, f 23.50 en f 24.25. Tevens eggen vanaf f 10.50, ploegen in le kl. uitvoering prijzen zeer laag, giervaten, pompen, alle landb.- werkt. en gereedschappen steeds tegen de allerlaagste prijzen. H. Schepers, Mach.- handel en rep.-inr., Gron.str. 88, b.d. brug, Assen. Uit voorraad leverbaar; Landbouwwagens op luchtbanden, bij A, v.d. Bos en W. de Vries, Holwerd (Fr.). Tel. No. 12 1 NIEUWE GOLFPLATEN. 1.53 M. 70 et.; 1.83 M. 80 ct.; 2.13 M. 95 ct.; 2.44 M. f 1.05; 2.74 M. f 1.20; 3.05 M. f 1.35. Tevens Nokstukken 50 ct. p. meter. Spijkers met looden | ringen V* cent per stuk Alle soorten Vlampijpen en geijkte gewichten. MANUS DE JONG, voormalig vennoot der firma Gebr. de Jong, Eolderstraat 57, Telef. 277, Assen. STAAT TEE DEKKING: een volbloed Stier van prima afstamming en hooge productie, melklijsten ter inzage. B. Ruben, De Punt, Vries. TE KOOP, eigen fabrikaat: twee- en eenscharige Ploegen met glasharde stalen reester. Onze tweeescharige ploegen draaien niet, maar loopen zuiver. Ook ruilen aan oude ploegen. K. Brontsema, in Landbouwwerktuigen, Finsterwolde Tel. No. 1. TE KOOP: een nieuwe Melkkar, 2-wielig op luchtbanden; tevens Ploegen, Zicht- en Onkruideggen. C. v. Schoneveld, Electr. Smederij, Balloo. TE KOOP: eenlge lichte en zware Auto-onderstellen met beste banden, geschikt voor boerenwagens of karren, In prijzen vanaf dertig gulden. J. Seubers, Zweeloo. TE KOOP, uit voorraad leverbaar: nieuwe Rijwielen vanaf f 19.50; tevens Veeno rijwielen vanaf f3l. Ruime sorteering electr. lampen en banden. C, v. Schoneveld, Electr. Smederij Balloo. H.H. LANDBOUWERS! Te koop zware en lichte Auto-onderstellen met prima banden. Ook aan huis te ontbieden. Tevens alle maten banden. B. Haaisma, Norg. WIJ verzenden franco huls na ontvangst postwissel: 5 pd. Koffie Java No. I 2.90 5 pd. Koffie Santos I 2.40 5 pd. Koffie Santos II 2.20 5 pd. Koffie Speciaal 1.90 Com. Koffieh. J. J. Kooistra, Makkinga. TE KOOP: Cultlvators, Schoffeltuigen compleet, ijzeren Landhekken en Draadpalen, koperen en ijzeren Pompen, Varkensbakken en Puntdraad. C. v. Schoneveld, Electr. Smederij, Balloo. Grimeur en Tooneelkapper, Openluchtspelen enz. T. Ugen, Coiffeur de Théatre, Molenstraat 25, t/o de Ceref. Kerk, Assen. Ie srt. Gegalv.Golfplaten No 24, breed BZcM., werkbreedte76cM. Lang 1.53 M. 5 f 0.66 per stuk Lang 1.83 M. i f 0.79 per stuk Lang 2.13 M. è f 0.92 per stuk Lang 244 M. i f 1.05 per stuk Lang 2.74 M. 1 f 1.20 per stuk Lang 3.05 M, 1 f 1.33 per stuk Gekartelde Nokstukken f 1 per stuk, 2 M. lang, bij kwant, speciale prijzen, Gegalv. Spijkers en Looden Ringen 4 cent per stuk. Boven f 10.— franco levering, één veer M. KROPVELD & ZONEN, Oosterstraat 45 – STADSKANAAL Tel. 325 n.b. de Buinermond. De Landbouw Het fundament voor onzen Staat! Goede, gezonde, soortechte Vruchfbcomen het fundament voor iedere goede boomgaard. Wij leveren onder iedere deskundige contróle. Voeren uit: Wegenbeplantingen, Tuin- en Boomgaardaanleg. Ruime keuze, alle Boomkweekerij-artikelen, Bezoeken aan de Kweekerij bij voorkeur op Zaterdag en Maandag. Overal te ontbieden! Vraagt gratis prijscourant of inlichtingen. Geen order te groot, geen order te klein. Fr. TOXOPEUS Boomkweekerijen Nw.-Amsterdam

INGEZONDEN MEDEDEELING. OPENING VOORJAARSSEIZOEN 1936 ONZE KEUZE Is geheel compleet inde Damesconfecfie-afdeeling en de Stoffen-afdeeling Voor de Backflsch – voor de |onge Dame – voor de oudere Dame (j'_ TJ ¥7 ¥TT\ T IVT 17’ Speciaalliuis voor Stoffen en Confectie WINSCHOTEN

• KLEINTJES Van I—3 regeis K O*£.S, Elke regel meer 8 cent.