is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 37, 09-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9_April 1936. 4e jaargang. LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ. No. 37. Tweede Blad.

Haring of Kuit. aaÜf1- tr°uwe medewerker schrijft ons naar 6iding van Let verslag der laatste hoofdstuursvergadering het volgende: Uit de gepubliceerde notulen van de hoofd“e«uursvergadering d.d. 25 Maart j.l. lezen «Uitvoerig werd van gedachten gewisseld politieke actie. Daarbij makte 1 ® behandeling van de Begrooting van het andbouwcrisisfonds een punt van bespre*nS uit. Waar uit de talrijke adressen o.m. ab het Comité van Graanhandelaren uit otterdam, van de Ver. van Handelaren in toaingen e.d. voldoende naar voren komt 6 nog steeds heerschende mentaliteit en nverstand t. o. v. den landbouw en zijn beofenaars, werd besloten zich andermaal met orschillende partijleidingen te verstaan, oneinde de dramatische toestand op het Platteland uiteen te zetten en van deze Partijleidingen te vernemen of men mee wil "Orken daaraan eens een einde te maken. Conferenties, het Is gebleken bij vorige beoprekingen, kunnen in dit opzicht zeer verhelderend werken. £>e vele bezwaren, naar voren komende in ottelijke adressen uit het anti-agrarische zullen worden weerlegd ineen nieuw hit te geven brochure, die in ruime mate Verspreid zal dienen te worden.” Uit bovenstaande mag geconstateerd worhon, dat: le. ons hoofdbestuur niet is ontgaan, dat oe anti-agrarische actie inden lande Stoelende is en dat deze wordt geleid door oorporaties, die wel Invloed hebben in regeringskringen en waarbij de groote pers hauwkeurig zorg draagt, dat alle uitgezonb®n adressen en schrifturen op intense wijze borden gedistribueerd. Het lijkt ons meer dan een toeval, dat dit Momenteel gebeurt. We hebben immers een staatscommissie, de commissie-van Loon, aan welke is opgedragen na te gaan, of In °hs bestaand landbouwcrisissysteem, dat in systeemloos is, wijziging zal moeten borden gebracht. Het staat voor ons vast, bat men nu allerwege probeert, die com-I hdssie te beïnvloeden, hetzij op haar besttssing, hetzij op haar werkwijze. Uit de aangehaalde notulen blijkt, dat van onzen kant daartegen een brochure zal worden die in ruime mate verspreid zal bisnen te worden. Inderdaad! Eensdeels zal beze brochure terecht moeten komen overal, Vraar de door ons gewraakte adressen en ïeQuesten worden bezorgd. Daarnaast zal beze brochure het middel kunnen zijn om Velen onzer collega’s, die nog van verre staan, over het doode puntte brengen, als baaruit zal blijken, hoe fel een offensief tegen ons wordt ingestèld, waaraan alleen oen krachtige, aaneengesloten boerenstand het hoofd zal kunnen bieden. Verder kan uit de weergegeven notulen Vorden geconstateerd, dat: 2e. het hoofdbestuur volhardt in zijn meehing, dat ons agrarisch recht moet worden Sezocht langs wettelljken weg, waarbij noodwendig het politieke pad moet worden betreden, wat ons voert naar de regeering en de volksvertegenwoordiging. Volkomen juist gezien, dunkt ons, en hierbij heeft ons getroffen het kleine woord «eens”. Er moet nu eens een eind komen! Prachtig, we willen niets liever, we doen dus riede aan de voorgenomen actie! Het hoofdbestuur zal zich verstaan met verschillende partij-leidingen. Dat vooral lijkt ons be weg! De secr. schrijft inde notulen: „In tommige partijen misschien wel in alle ■— zitten twee meeningen, die zoo nu en ban ook inde Kamer om den hoek kijken.” Ziehier de vinger op de wonde gelegd! Wat baat het ons, als een Kamerlid, deel httmakende vaneen bepaalde politieke Partij, een mooie agrarische speech afsteekt, ais daarop direct een ander lid van dezelfde Partij van leer trekt om den gewekten inbeuk tot nul te reduceeren? Wat baat het tolfs, als 3 leden eener partij zich vóór ons hitspreken en 3 anderqn tegen ons blijken zijn? Op die manier komen we nooit aan be 51, op die manier wordt de politieke hiogelijkheid om recht te krijgen, nooit verkregen. Daarom, haring of kuit. kan geen twee heeren tegelijk dienen! We moeten ons niet vergewissen van de agrarische gezindheid van bepaalde persoden, die kennen we nu al wel uit de gevoerde Kamerdebatten en uit hetgeen sommigen dier heeren op ander terrein lossen, neen, we moeten weten, hoe de pohtieke partij in haar geheel staat tegenover °ttze gerechtvaardigde eischen. Dan pas weten we, waaraan we toe zijn. We moeten er Voor waken, dat we niet zullen aanvliegen °P het agrarisch lokaas, dat op sommige candidatenlijsten wordt uitgehangen. We moeten weten wat we willen en durven wat we weten! Laten we ons bewust zijn, dat de tijd bringt. Nog een paar maanden en dan zijn ® jaren der regeeringsperiode om. Pas den borden Dinsdag in Sept. komt er dan nieuw Politiek leven, dat tot Kerstmis zich gem°°nlijk bepaalt tot begrootingswerk ,dat ban reeds in het teeken zal staan van de a-s- verkiezingen. Sommige partijen zullen ban zelfs reeds candidaten hebben gesteld. we werkelijk invloed willen uitoefenen ?P de a.s, verkiezingen, dan mogen wij geen lid verloren laten gaan. Dat is ook niet hpodig. Ons beginselprogram spreekt duiders taal, bovendien is dat nu reeds enkêle laren op eminente wijze toegelicht, zoodat |eerr enkele politieke partij zich dienaangaande vergissen kan. Daarnaast hebben ..o oen vast omlijnd crisissysteem, dat tot haver alle daarop geleverde critiek met ans kon doorstaan. We behoeven dus niet aan de politieke partijen te vragen, wat wilt gij voör ons yh®n. neen, wij kunnen haar ons program „ orleggen en haat vragen: wordt dit door 0 hanvaard, wordt dit door al uw candidatèn g borachreven en zullen zij, die op uw iijst hozen worden, allen zonder onderscheid a be Staten-Generaal ernstige pogingen om het tot werkelijkheid Ie bó en niet anders moet, dunkt ons, onze tocri ng z«n- We moeten ons den toestand Ten 3uist realiseeren. De begroeting van Landbouwcrisisfonds is door de Twééde

Kamer aangenomen, de Eerste Kamer zal dat straks eveneens doen en daarmede zal dan het werk van het parlement op dit, ons terrein, afgeloopen zijn. We achten de kans gering, dat de Commissie-van Loon nog een parlementair tusschenspel in ’t leven zal roepen. Trouwens we weten al lang, dat in dit parlement geen agrarische meerderheid aanwezig is. Om ons doel te bereiken zal er een heele zuivering op het Binnenhof moeten plaats heboen. Uit de notulen blijkt, da,t de politieke besprekingen zijn gevoerd aan de hand der debatten over de begroeting van het Landbouwcrisisfonds. Ons b’ad heeft daarvan een uitgebreid overzicht gegeven, waaruit blijkt, dat slechts één partij voor 100 pet. ons standpunt onderschrijft Ongelukkigerwijze heeft deze partij slechts een vertegenwoordiger en nog wel een, die door de partij zelf niet meer voor vol wordt aangezien, waarmede we te kennen willen geven, dat eigenlijk het heele politieke veld j in onzen werkkring moet worden betrokken, I ook zelfs bij het weten, dat enkele politieke akkers totaal onvruchtbaar zijn voor ons doel. INGEZONDEN MEDEDEELING. Gabardine Jassen goedkoope en betere kwaliteiten. „VICTORY” Jassen met garantie voor waterdichtheid. EGBERT VOLK Kruisstraat 10 – Meppel. Van Reizen en Trekken. V. Kaapstad. ’t Was nacht van 5 op 6 Februari ’t eindeloos geschommel en ook dc hart&klop van de boot hielden op. We konden ons dat nog niet realiseeren men verbeeldt zich soms of men dat „boem, boem, boem, boem” nog hoort en of de heele wereld nog schommelt, Ook al is men vier en twintig uur op den vasten wal. Ik kijk eens door de patrijspoort van m’n hut en zie een groote zeeboot in volle verlichting. ’t Is dus nog geen middernacht. We liggen aan den mond der haven voor anker, ’k Zie meer, ’k zie ook lichten op den wal. Ras een mantel omgeworpen en naar het dek. Er is, tegen mijn verwachting in, geen mensch te zien. Toch wi! ik het zien: Kaapstad in avondveriichting! ’t Is een prachtige illuminatie: op den voorgrond de haven met haar schepen, al schijnt het me toe, dat er niet veel booten liggen, maarde haven is mooi, ze imponeert door den schitterenden achtergrond, voorat bij nacht. De baai is komvormig en de stad ineen halve maan om de baai gebogen, wat, nu we haar beschouwen vanaf den ingang der haven, een prachtig, niet te beschrijven gezicht oplevert: Amphitheatersgewijs is de verlichting tegen den berg op; boven deze, het donkere gevaarte, dat zich als een zwarte wolk op den achtergrond verbergt, de Tafelberg, aan weerszijden door bergtoppen geflankeerd, wat door de donkerte, de verlichting nog te beter doet uitkomen. Een nooit te vergeten panorama! Den volgenden morgen zien we Kaapstad in ’t morgenlicht, ’t Is wat donker en betrokken, en voor den tijd van ’t jaar hier, koud. Als een smalle strook schijnt de stad zich ook achterwaarts om den Tafelberg om te buigen en er tegenaan gebouwd te zijn; wel wat mat, met nagenoeg alleen gepleisterde huizen, min of meer verweerde roode daken, en nagenoég geen groen van boomen, dat er bovenuit zou moeten steken. Het aspect doet mij eenigszins somber aan, omdat gemist worden de héldere frissche kleuren, die we overal in ’t vaderland, vooral inden Gelderschen achterhoek, opmerkten- ’k Ben eenigszins teleurgesteld! (gelukkig maar voorloopig). Na aan alle mogelijke formaliteiten en douane-instructies te hebben voldaan, plaats ik me bij een andere familie ineen taxi, om ©en hotel op te zoeken. We krijgen nu meteen wat meer van de stad te zien. ’t Eerste vrat opvalt, is, dat we nog nergens ter wereld m’n reisgenoot zag daar veel meer van dan ik zooveel auto’s zagen als hiér en geen enkelen ossewagenü ze rijen Zich overal op de straten, de drukte is even groot als in onze groote havensteden, en ’t verkeer schijnt goed geregeld te zijn. We zien op straat evenveel kleurlingen als blanken, ’t Zijn meest tengere kereltjes, van allerlei type, van glimmend zwart, alsof ze juist gepotlood en geborsteld zijn, tot dofgeel, smiezerig over ’t algemeen, maar toch soms ook wel weer heele dandy’s. Verder zien we dames met parasols flaneeren. Er is ook nog heel wat paarden- en muilezeltractie. De dieren loopen nagenoeg steeds in ’t span zelfs nog voor ’n tweewielige kar ze worden nagenoeg uitsluitend door kleurlingen geménd, en goéd ook! ’t Paardenras mag ’n tikje zwaarder zijn dan de doorsnee Lithauer, veel is ’t niet. Wat vanuit de haven éen smal lint geleek, blijkt een respectabele ruimte te zijn; de stad is groot, dê straten zijn breed en recht, althans voor een oudere stad. De bouwtrant wijkt wel eènigszins van de Nederlandsche af behalve ehkele oudere gebouwen, b.v. het Stadhuis aan de Groenmarkt; dit is een typisch eh mooi oud-Hollandsch pronkstuk. We Zien hüizên met zeven a acht verdiepingen en vooral de bank- en regeeringsgebouwen maken een machtigen indruk. De menschen zijli over ’t algemeen zeer voorkomend en behulpzaam, maar hoewel een tweetalig land, kunnen lang niét allen Afrikaansch of Nederlahdsch spreken of verstaan. ’t Is soms wel wat lastig voor ons, die ’t Engelsch niet (meer) kennen, maar nog lastiger is er de wind. Óf ’t koint van de luchtstroomingen, dié hier elkander ontmoeten, of van den Tafelberg, ik weet hét niet, maar eèr je er om denkt, gaat de hoed, hup, hup, hup, de straat over. (Wordt vèrvolgd). SEMMELINK.

l INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. [ * FIRMA L. TEN BRINK & Co. IMIEUW-AMBTEHDAM. i M [ QROOTE KEUZE IN HEEREN COSTUUMS en HEEREN GARBARDINE REGENJASSEN. ij De laatste modellen. De laagste prijzen. Socialistische argumentatie. Ineen daartoe hét vorige jaar speciaal belegde ledenvergadering van den Fr. Agr. Bond werden door den heer R. P, Sybesma voorstellen verdedigd, welke o.m. beoogden verbreking van het overleg tusschen L. en M. en diverse politieke partijen en nauwer conl tact met de N.S.B. De zeventig op deze ver| gadering aanwezige leden hebben de voorstellen van den heer S. met op 3 na algemeen© stemmen verworpen, met als gevolg, dat genoemde heer voor ’t lidmaatschap bedankte. Blijkbaar met het doel deze teleurstelling te wreken, is de heer S den laatsten tijd ingezonden stukken gaan schrijven inde provinciale pers met de noodige onware en misleidende critiek aan het adres van L. en M. Ik zou aan deze stukken geen aandacht hebben geschonken, ware het niet, dat het „Volksblad voor Friesland” in zijn nummer van 4 April heeft gemeend deze critiek van den voorzitter van „Het Friesche Fascistenfront” te moeten benutten om onze beweging tegenover de landarbeiders ineen verkéerd licht te stellen. Woordelijk lezen we het volgende; Ook in Friesland is van buiten onze rijen een stem gehoord, die waarschuwt tegen de „groeps-economie van „Landbouw en Maatschappij”, die den boer doet vervreemden van medemensch en landgenoot.” Deze woorden zijn van den heer R. P. Sybesma, tot voor kort eender op den voorgrond tredende leiders van den Frieschen Agrarischen Bond, zooals de provinciale afdeeling van L. en M. hier gedoopt is. Deze ingewijde geeft verder als zijn meening te kennen, dat de boerenbevolking in Nederland nog wel op twintig andere manieren geholpen kan worden, allicht ook nog wel twintig maal beter, dan door „dit koekoeksei van den agrarisch-liberalen econoom Smid, waarvan het uitbreiden weinig goeds voor het platteland belooft De schrijver (wij ontleenen de hierbij vermelde passages aan zijn ingezonden stuk in het N. v. Fr.) vervolgt zijn requisitoir tegen „Landbouw en Maatschappij” met te constateeren, dat voor de meeste Kamerleden de smaak reeds van het Smidsysteem af is. „....Dit waste verwachten. Immers: allereerst plaatste de pachter een vraagteeken bij dit systeem. Hoe komt het met de huren? Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. Ook kwam de landarbeider infermeeren naar werkgelegenheid. Zijn Pappenheimers kennende, was hij niet gerust. Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. Ook willen de middenstanders op het platteland gaarne weten, of de hóoge invoerrechten misschien weer moeten dienen om hun zaken nog meer concurrentie aan te doen vanwege den coöperatieven inkoop en distributie van stofzuigers, radio’s en verdere huishoudelijke artikelen. Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. De industrie vraagt, de handel vraagt, de scheepvaart vraagt, het wordt een eindelooze reeks van lastige vragen, waar Landbouw en Maatschappij het antwoord op schuldig moet blijven ” Men zal toestemmen: deze critiek, van een ingewijde is niet malsch! Wij hebben er eventjes bij stilgestaan, omdat L. en M. den afgeloopen winter in onze provincie een nogal luidruchtige propaganda gevoerd heeft en het nuttig is, dat ieder van ons precies weet, wat hij aan de nieuwe boerenorganisatie heeft. „Economie van gisteren,” om met den door ons aangehaalden agrariër te spreken. Tot zoover het artikel in het Volksblad. Wij weten het nu: aan den eenen kant bestrijding van onze beweging door de S.D. AJ*., omdat wij in bedekten vorm zouden samenwerken met de N.5.8., aan den anderen kant eveneens bestrijding door deze partij met behulp van citaten uiteen onwaar en misleidend artikel vaneen fascist, die onze beweging heeft verlaten, omdat wij niet wilden gehoorzamen aan zijn eischen inzake de samenwerking met de N.S.B. De redactie van het Volksblad weet drommels goed, dat L. en M. de door haar voorgestane beschutting niet wil doen ophouden bij de prijzen der landbouwproducten en ook pachters en landarbeiders inde bescherming wil betrekken. Ook dat wij allerminst strijd wenschen met den middenstand. Niettemin wordt elk middel aangegrepen, om onze actie afbreuk te doen, ontziet men zich niet te citeeren uit artikelen zoo als we hier citeerden. Het zal ons benieuwen of men de argumentatie van dezen N.S.B.er ook zal overnemen, wanneer hij binnenkort bijv. eens schrijft over het marxistisch bedrijf, dat onze maatschappij te gronde richt en met wortel en tak moét worden uitgeroeid. Wij zijn bereid met elke partij samen te werken, ook met de S.D.A.F., wanneer men slechts bereid is op economisch, cultureel en geestelijk terrein aan hét platteland gélijke ontwikkelingskansen te geven als aan de andere volksgroepen. Ik vraag mij echter af of deze samenwerking kan worden bevorderd door dergelijke practijkén en of het mét de SjD.AP. reeds zoover is gekomen, dat men met behulp van bovenstaande middelen moet trachten de landarbeiders ten opzichte van de doelstellingen van L. en M, een rad voor de oogen te draaien. INGEZONDEN MEDEDEELING. VOOR KLEEDING NAAR MAAT met prima coupe en afwerking naar J. K. ZUIDERSMA MARKT _ EJWMEN Tevens speciaal adres In Hoeden, Petten. Dassen, enz. Beleèfd aanbevelend

Wie boter op het hoofd heeft.... In het nummer van 1 April j.l. van „Ons Platteland”, het orgaan van den C.8.T.8., meent eene R(ip?) weer eens de gelegenheid te moeten nemen om zijn lezers „voorlichting” te geven omtrent „Landbouw en Maatschappij”. De heer Braams, Zuidharge, en de heer De Lange, hebben op de jongste vergadering van de afd. Drenthe gewezen op het inrichten van onze propagandavergaderingen. De beer Braams opperde bezwaren tegen dansen na afloop en tevens pleitte hij voor een drankvrije zaal. Met sommige jeugdafd. is het nog niet geheel in orde, meende de heer De Lange, doch het bestuur houdt de o o gen open. Het verbaast ons ten zeerste dat „Ons Platteland” dit als aanleiding neemt om in zelfverheffing te constateeren dat alleen de C.8.T.8. en geen andere dus ook Landbouw en Maatschappij niet in het waaraebtig belang van de boerenjeugd werkzaam kan zijn. De opmerkingen van de heeren Braams en De Lange getuigen van heel wat meer opvoedkundig inzicht, dan dat de geachte R. meent te bezitten. De heer R. en consorten waarschuwen op tijd voor dingen, welke zich niet bij ons, maar bij de C.8.T.8.-jeugd hebben voorgedaan. Na afloop vaneen vergadering van d© C.8.T.8.-jongeren te Dieverbrug, is het n.I. gebeurd, dat er vier jongelingen wegens openbare dronkenschap zijn bekeurd. Als het bij de jeugd dier positieve belijders om nu maar eens een geijkten term uit de kringen van den C.8.T.8. té gebruiken I allemaal zoo in orde was, dan behoefde de kerkeraad van de Gereformeerde kerkte Zaandam Zondag voor een week geen „getuigenis” van den kansel te doen voorlezen.: Men constateert daar weinig tucht over de kerkelijke jeugd. Zoolang in eigen kring nog zulke toestanden bestaan, veroordeel© men een ander niet. Het zou er inderdaad treurig voor onze boerenjeugd uitzien en daarmee voor de gehealei cultureel© beteekenis van het platteland, wanneer zij waren overgeleverd aan de leiding ■van de heeren van „Ons Platteland”. Een beetje meer zelfkennis zou de heeren. zeker gepast staan. Wil men daar eens denken aan het gezegde: „Wie boter op zijn hoofd draagt, moet niet inde zon gaan staan”. E. INGEZONDEN MEDEDEELING. „Victory” Mantels Gegarandeerd voor waterdichtheid. EGBERT VOLK Kruisstraat 10 – Meppel. Nieuws uit de Af deelingen. BALKBRUG. 17 Maart hield onze afd. haar algemeene jaarvergadering. Aanwezig waren 26 leden, benevens het bestuur der jeugdclub. Uit het financieel verslag bleek, dat het nadeelig saldo zeer gering was, zoodat het batig saldo van het vorig jaar niet noemenswaard behoefde te worden aangesproken. De kascommissic bevond de bescheiden van den penningmeester in goede orde. Bij de bestuursverkiezing werden de heeren Schiphorst en Van Strik herkozen, terwijl inde plaats van den heer Van de Hulst, dc heer J. Bente Jr. werd verkozen, Hierna hield de heer G. Duif, dar. van de boterfabriek te Den Hulst, een interessante lezing over; Margarine, boter en de veehouderij. 2e EXLOëRMOND, 26 Maart. Hedenavond had onze afd. de eerden heer Evers als spreker op onze propagandavergadering in haar midden te hebben. De belangstelling was vrij goed te noemen. Verschillende dames, leden van den Boerinnenbond e.a. Plattelandsvrouwen, waren mede aanwezig. Jn een keurig verzorgde rede zette de heer Evers hot bestaansrecht van Landbouw en Maatschappij uiteen. Jammer was het, dat vele buitenstaanders niet aanwezig waren. Hun zou duidelijk geworden zijn, dat ook zij bij liet ten achtergestelde platteland hehooren en dal ook hun steun noodig is voor dê actie tot verbetering. De voorz. sprak zeker uit naam van allen toen hij den heer Evers een harte’ijk lof weerziens toeriep. KROPSWOLDE. 30 Maarl. Vrijdag j.l. hield onze afd. haar propaganda-avond. Nadal door de jeugdclub hél Welkomstlied len gehoore was gebracht, hield de heer Evers een gloedvolle reJe, waarin hij op boeiende wijze het doei en streven van 1. en M. uileénzelte. Hel krachtig applaus dat na afloop opsteeg, was zeer zeker wél verdiend. Door de jeugdclub werden vervolgens de propagandastukjes: „De looden Jast” én „De lés” voor he! voetlicht gebracht, waarmee evenals met het zingen vau eenige toepasselijke liederen, veel succes werd behaald. Namens het publiek bracht de ' heer J. G. Toppes dank voor den wel- ; geslaagden avond, waarbij hij vooral de ( jeugdclub aanspoorde op den ingeslagen • weg voort te gaan en eensgezind te blijven. om zoodoende de belangen van het

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Het beste adres voor Zwarte Marktjassen is sedert jaren; map*. „HET OOSTEN” HERMs. POLAK, HOOGEVEEN bij de Veemarkt. ’t Modehuis Nw. Buinen – J. BWEERB Jr. HEERENKLEEDING NAAR MAAT UW ADRES. INGEZONDEN MEDEDELING. JOHs. KARSIJNS NIEUW-AMSTERDAM bij POSTKANTOOR HET ADRES VOOR Heerenconfectie en fijn Maatwerk. H.H. Landbouwers! Weet u wel dat wij nog steeds Touw In ouderwetsctie prima kwaliteiten leveren en dat wij met onze buitengewoon sterke en steeds zacht blijvende Haisbogen en Halsters groot succes hebben ? Neemt ook u eens proef. DE BOER’S TOIW ZADELMAKERU Westerplantage LEEUWARDEN • Tel. 4279 platteland en daardoor van het geheele volk te kunnen blijven voorslaan. HI.IKEN, 1 April. Hedenavond Vergaderde de afd. alhier tezamen met de Jeugdclub. De zaal was zeer goed bezet. Opgevoerd werden de bekende propagandaslukjes „De looden last”, „Eendracht maakt macht” en „In dagen van strijd”. Bij den aanvang werd een welkomstlied gezongen. De heer Sclineiders uit Wiezeperbrug hield een ernstige, pakkende rede. Spreker en spelers hadden telkens een warm applaus in ontvangst te nemen. Het was een goede avond. WESTERBORK. Op 27 Maart hield onze afd. haar jaarvergadering. De notulen der vorige vergadering werden na een kleine wijziging goedgekeurd. Uit de rekening en verantwoording van den penningm. bleek, dat het boekjaar sloot met een nadeelig saldo van f 10.03. De kascommissie rapporteerde bij monde van den heer H. Kooke, dat een en ander inde beste orde was bevonden. Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van de heeren A. Brunsting en F. Blauw, die zich niet herkiesbaar stelden, de heeren A. Meyers en A. Makken benoemd. Vervolgens werd de rede van den heer Smid, gehouden op het Landhuishoudelijk Congres te Apeldoorn, op gramofoonplaten weergegeven. Hierna deelde de voorz. nog mede, dat de heer Evers op 16 April voor onze afd. zal spreken met vertooning van de Landdagfilm. Nadat nog enkele besprekingen van huishoudelijken aard waren gevoerd, bracht de voorz. dank aan de uitgetredene bestuursleden, voor datgene wat zij voor de beweging hadden gedaan. HOBREDE. Zaterdag 28 Maart hield de afd. Edam en O. een propagandavergadering te Hobrede gem. Oosthuizen, met medewerking van de jeugdclub. Daar de heer Baren – drecht wegens ziekte verhinderd was, zette de heer Breure op duidelijke wijze het doel en streven van onze beweging uiteen. Door de jeugdclub werden eenige propagandastukjes opgevoerd. Spreker en spelers kregen een welverdiend applaus. Vragen werden niet gesteld. Slechts één lid trad toe, doch daar al ons propagandamateriaal hier werd verspreid, zal het ledental hier wel spoedig worden uitgebreid. WARDER. Zaterdag 28 Maart vergaderde de afd. Edam en O. te Warder, met medewerking der jeugdclub. Als spreker trad de heer Zuidervliet op, met het onderwerp; Boer en Stad. Een drietal vragen na afloop gesteld werden op correcte wijze beantwoord. De spelers hadden met de propagandastukjes veel succes. Spreker en spelers hadden dan ook een welverdiend applaus in ontvangst te nemen. Dit was de derde spreekbeurt die de heer Z. in onze afd. vervulde en wij roepen hem een hartelijk „tot weerziens” toe. WESTERLEE. Met medewerking van de voor kort opgerichte jeugdclub hield onze afd. op Zaterdag 28 Maart een propagandaavond. De opkomst was zeer groot. Door den voorz. der jeugdclub werd allereerst het doel en streven van de jeugdafd. uiteengezet. Hierna hield de heer Evers een gloedvolle rede, waarin hij uiteenzette wat door samenwerking van boer, arbeider en middenstander bereikt kan worden. Vooral de laatsten wekte hij op om zich bij L. en M. aan te sluiten. Door de leden der jeugdclub werden twee propagandastukjes, resp. „Het bezoek van zijn hooggeleerde” en „De Les”, met veel succes opgevoerd. Ter bestrijding van de onkosten werd een kleine verloting gehouden. Den heer Wolthuis werd voor zijn bemoeiingen als regisseur een kistje sigaren aangeboden. Als resultaat van dezen avond kon de jeugdclub vele niéuwe leden boeken. OOSTERHESSELEN. Op Woensdag 1 April hield onze afd. een propagandavergadering met den heer Evers als spreker. Op eminente en zeer duidelijke wijze vertolkte de heer Evers het doel en streven van onzen bond aan het talrijke publiek. Ook de film van den Landdag viel bij de aanwezigen zeer inden smaak. Door leden der jeugdclub werden inde pauze nog eenige brochures en insignes verkocht. Het was reeds laat, toen allen zeer voldaan huiswaarts keèrdeh.