is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 37, 09-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 April 1936. 4e jaargang. LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ. No. 37. Tweede Blad.

i haring of Kuit. Iaaan^n- trouwe medewerker schrijft ons naar bp t ding van verslag der laatste hoofdstuursvergadering het volgende: , Uit de gepubliceerde notulen van de hoofd- vergadering d.d. 25 Maart j.l. lezen «Uitvoerig werd van gedachten gewisseld t j/ïO6 Politieke actie. Daarbij makte 1 U “handeling van de Begroeting van het .“ödbouwcrisisfonds een punt van bespre-1 *lng uit. Waar uit de talrijke adressen o.m. het Comité van Graanhandelaren uit |fotterdam, van de Ver. van Handelaren in roitingen e.d. voldoende naar voren komt „ 6 n°g steeds heerschende mentaliteit en t. o. v. den landbouw en zijn bej efenaars, werd besloten zich andermaal met partijleidingen te verstaan, j de dramatische toestand op het «atteland uiteen te zetten en van deze ™rtijleidingen te vernemen of men mee wil ( ïfrken daaraan eens een einde te maken. * Conferenties, het is gebleken bij vorige be- Iwekingen, kunnen in dit opzicht zeer verkerend werken. De vele bezwaren, naar voren komende in gelijke adressen uit het anti-agrarische kp, zullen worden weerlegd ineen nieuw te geven brochure, die in ruime mate kpreid zal dienen te worden,” .Uit bovenstaande mag geconstateerd wor-S dat: le. ons hoofdbestuur niet is ontgaan, dat 'O6 anti-agrarische actie inden lande heiende Is en dat deze wordt geleid door torporaties, die wel invloed hebben In rej gerings kringen en waarbij de groote pers ,Jauwkeurig zorg draagt, dat alle ultgezonph adressen en schrifturen op intense wijze I '°rden gedistribueerd. I Set lijkt ons meer dan een toeval, dat dit ipOinenteel gebeurt. We hebben immers een de commissie-van Loon, ph welke is opgedragen na te gaan, of in jps bestaand landbouwcrisissysteem, dat in «pezen systeemloos is, wijziging zal moeten Jorden gebracht. Het staat voor ons vast, men nu allerwege probeert, die commissie te beïnvloeden, hetzij op haar be- hetzij op haar werkwijze. Uit de jAngehaalde notulen blijkt, dat van onzen daartegen een brochure zal worden < JÜgegeven, die in ruime mate verspreid zal Jisnen te worden. Inderdaad! Eensdeels zal brochure terecht moeten komen overal, m&ar de door ons gewraakte adressen en ffluesten worden bezorgd. Daarnaast zal brochure het middel kunnen zijn om velen onzer collega’s, die nog van verre over het doode puntte brengen, als paruit zal blijken, hoe fel een offensief 6Sen ons wordt ingesteld, waaraan alleen , krachtige, aaneengesloten boerenstand P®t hoofd zal kunnen bieden. Verder kan uit de weergegeven notulen borden geconstateerd, dat: 2e, het hoofdbestuur volhardt in zijn meeüüg, dat ons agrarisch recht moet worden fczocht langs wettelijken weg, waarbij noódfendig het politieke pad moet worden bedden, wat ons voert naar de regeering en öe Volksvertegenwoordiging. L Volkomen juist gezien, dunkt ons, en hierbij heeft ons getroffen het kleine woord «eenS”. Er moet nu eens een eind komen! we willen niets liever, we doen dus Jiede aan de voorgenomen actie! Het hoofdbestuur zal zich verstaan met verschil-ebde partij-leidingen. Dat vooral lijkt ons 06 weg! De secr. schrijft inde notulen; „In sornmige partijen misschien wel in alle zitten twee meeningen, die zoo nu en ®an ook inde Kamer om den hoek kijken.” .Ziehier de vinger op de wonde gelegd! | "fat baat het ons, als een Kamerlid, deel | Smakende vaneen bepaalde politieke Partij, een mooie agrarische speech afsteekt, aL daarop direct een ander lid van dezelfde Partij van leer trekt om den gewekten inhruk tot nul te reduceeren? Wat baat het 2®lfs, als 3 leden eener partij zich vóór ons hitspreken en 3 anderqn tegen ons blijken t® zijn? Op die manier komen we nooit aan 5l, op die manier wordt de politieke P'ogelijkheid om recht te krijgen, nooit verlegen. Daarom, haring of kuit. kan geen twee heeren tegelijk dienen! We moeten ons niet vergewissen van de Agrarische gezindheid van bepaalde persoden, die kennen we nu al wel uit de ge-v°erde Kamerdebatten en uit hetgeen sommigen dier heeren op ander terrein losaten, neen, we moeten weten, hoe de podtieke partij in haar geheel staat tegenover f’bze gerechtvaardigde eischen. Dan pas we‘en we, waaraan we toe zijn. We moeten er vQor waken, dat we niet zullen aanvliegen °t> het agrarisch lokaas, dat op sommige kandidatenlijsten wordt uitgehangen. We moeten weten wat we willen en dur-Veh wat we weten! Laten we ons bewust zijn, dat de tijd Nog een paar maanden en dan zijn ® jaren der regeeringsperiode om. Pas den darden Dinsdag in Sept. komt er dan nieuw Paiitiek leven, dat tot Kerstmis zich gem°°nlijk bepaalt tot begrootingswerk ,dat dan reeds in het teeken zal staan van de A-s- verkiezingen. Sommige partijen zullen dan zelfs reeds candidaten hebben gesteld, we werkelijk invloed willen uitoefenen de a.s. verkiezingen, dan mogen wij geen Hid verloren laten gaan. Dat is ook niet ff?odig. Ons beginselprogram spreekt duidetaal, bovendien is dat nu reeds enkele aren op eminente wijze toegelicht, zoodat |6en enkele politieke partij zich dienaangaande vergissen kan. Daarnaast hebben ie een vast omlijnd crisissysteem, dat tot alle daarop geleverde critiek met "*Ans kon doorstaan. .we behoeven dus niet aan de politieke {jArtijen te vragen, wat wilt gij voor ons eh, neen, wij burnen haar ons program .°°rleggen en haai vragen: wordt dit door aanvaard, wordt dit door al uw candidatèn en zullen zij, die op Uw lijst l®kczen worden, allen zonder onderscheid f1 de Staten-Generaal ernstige pogingen om het tot werkelijkheid Ie v Zóó en niet anders moet, dunkt ons, onze .”Uding zijn. We moeten ons den toestand (Nd en juist realiseerèn. De bégrootihg van ‘ Landbouwcrisisfonds is door de Twééde

Kamer aangenomen, de Eerste Kamer zal dat straks eveneens doen en daarmede zal dan het werk van het parlement op dit, ons terrein, afgeloopen zijn. We achten de kans gering, dat de Commissie-van Loon nog een parlementair tusschenspel in ’t leven zal roepen. Trouwens we weten al lang, dat in dit parlement geen agrarische meerderheid aanwezig is. Om ons doel te bereiken zal er een heele zuivering op het Binnenhof j moeten plaats heboen. Uit de notulen blijkt. | da,t de politieke besprekingen zijn gevoerd ' aan de hand der debatten over de begroeting van het Landbouwcrisisfonds. Ons b’ad heeft daarvan een uitgebreid overzicht gegeven, waaruit blijkt, dat slechts één partij voor 100 pet. ons standpunt onderschrijft Ongelukkigerwijze heeft deze partij slechts een vertegenwoordiger en nog wel een, die door de partij zelf niet meer voor vol wordt aangezien, waarmede we te kennen willen ; geven, dat eigenlijk het heele politieke veld in onzen werkkring moet worden betrokken, ook zelfs bij het weten, dat enkele politieke akkers totaal onvruchtbaar zijn voor ons doel. INGEZONDEN MEDEDEELING. Gabardine Jassen goedkoope en betere kwaliteiten. „VICTORY” Jassen met garantie voor waterdichtheid. EGBERT VOLK Kruisstraat 10 – Meppel. Van Reizen en Trekken. V. Kaapstad. ’t Was nacht van 5 op 6 Februari | ’t eindeloos geschommel en ook de harteklop van de boot hielden op. We konden ons dat nog niet realiseeren men verbeeldt zich soms of men dat „boem, boem, boem, boem” nog hoort en of de heele wereld nog schommelt, Ook al is men vier en twintig uur op den vasten wal. Ik kijk eens door de patrijspoort van m’n hut en zie een groote zeeboot in volle verlichting. ’t Is dus nog geen middernacht. We liggen aan den mond der haven voor anker, ’k Zie meer, ’k zie ook lichten op den wal. Ras een mantel omgeworpen en naar het dek. Er is, tegen mijn verwachting in, geen mensch te zien. Toch wil ik het zien: Kaapstad in avondvenlichting! ’t Is een prachtige illuminatie; op den voorgrond de haven met haar schepen, al schijnt het me toe, dat er niet veel booten liggen, maarde haven is mooi, ze imponeert door den schitterenden achtergrond, vooral bij nacht. De baai is komvormig en de stad ineen halve maan om de baai gebogen, wat, nu we haar beschouwen vanaf den ingang der haven, een prachtig, niet te beschrijven gezicht oplevert; Arophitheatersgewijs is de verlichting tegen den berg op; boven deze, het donkere gevaarte, dat zich als een zwarte wolk op den achtergrond verbergt, de Tafelberg, aan weerszijden door bergtoppen geflankeerd, wat door de donkerte, de verlichting nog te beter doet uitkomen. Een nooit te vergeten panorama! Den volgenden morgen zien we Kaapstad in ’t morgenlicht, ’t Is wat donker en betrokj ken, en voor den tijd van ’t jaar hier, koud. j Als een smalle strook schijnt de stad zich ook achterwaarts om den Tafelberg om te buigen en er tegenaan gebouwd te zijn; wel wat mat, met nagenoeg alleen gepleisterde huizen, min of meer verweerde roode daken, en nagenoég geen groen van hoornen, dat er bovenuit zou moeten stekèn. Het aspect doet mij eenigszins somber aan, omdat gemist worden de heldere frissche kleuren, die we overal in ’t vaderland, vooral inden Gelderschen achterhoek, opmerkten, ’k Ben eenigszins teleurgesteld! (gelukkig maar voorloopig). Na aan alle mogelijke formaliteiten en douane-instructies te hebben voldaan, plaats ik roe bij een andere familie ineen taxi, om ©en hotel op te zoeken. We krijgen nu meteen wat meer van de stad te zien. ’t Eerste wat opvalt, is, dat we nog nergens ter wereld m’n reisgenoot zag daar veel meer van dan ik zooveel auto’s zagen als hier en geen enkelen ossewagenü ze rijen fcich overal op de straten, de drukte is even groot als in onze groote havensteden, en ’t verkeer schijnt goed geregeld te zijn. We zien op straat evenveel kleurlingen als blanken, ’t Zijn meest tengere kereltjes, van allerlei type, van glimmend zwart, alsof ze juist gepotlood en geborsteld zijn, tot dofgeel, smlezerig over ’t algemeen, maar toch soms ook wel weer heele dandy’s. Verder zien we dames met parasols flaneeren. Er is ook nog héél wat paarden- en muil' ezeltractie. De dieren loopen nagenoeg steeds in ’t span zelfs nog voor ’n tweewielige kar zè worden nagenoeg uitsluitend door kleurlingen geménd, en goéd ook! ’t Paardenras mag ’n tikje zwaarder zijn dan de doorsnee Lithauer, veel is ’t niet. Wat vanuit de haven een smal lint geleek, blijkt een respectabele ruimte te zijn; de stad is groot, dê straten zijn breed en récht, althans voor een oudere stad. De bouwtrant wijkt wel eenigszins van de Nedcrlandsche af behalve enkele oudere gebouwen, b.v. het Stadhuis aan de Groenmarkt; dit is een typisch en mooi oud-Hollandsch pronkstuk. We zien huizên met zeven a acht verdiepingen en vooral de bank- en regeeringsgébouwen maken een machtigen indruk. De menschen zijn over ’t algemeen zeer voorkómend en behulpzaam, maar hoéwel een tweetalig land, kunnen lang hièt allen Afdkaansch of Nederlandsch spreken of verstaan. ’t Is soms wel wat lastig voor ons, die ’t Engelsch niet (meer) kennen, maar nog lastiger is et de wind. Of ’t komt van de luchtstroomingen, diè hier elkander ontmoeten, of van den Tafelberg, ik weet het niet, maar eèr jé er om denkt, gaat de hoed, hup, hüp, hup, de straat óver. (Wórdt vervolgd). SEMMELINK.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. FIRMA L TEN BRINK & Co. NIEUW-AfIISTERDAM. GROOTE KEUZE IN HEEREN COSTÜUMS en HEEREN GARBARDINE REGENJASSEN. jDe laatste modellen. De laagste prijzen. Socialistische argumentatie. Ineen daartoe het vorige jaar speciaal belegde ledenvergadering van den Fr. Agr. Bond werden door den heer R. P. Sybesma voorstellen verdedigd, welke o.m. beoogden verbreking van het overleg tusseben L. en M. en diverse politieke partijen en nauwer conl tact met de N.S.B. De zeventig op deze vergadering aanwezige leden hebben de voorstellen van den heer S. met op 3 na al,gemeen© stemmen verworpen, met als gevolg, dat genoemde heer voor ’t lidmaatschap bedankte. Blijkbaar met het doel deze teleurstelling te wreken, is de heer S. den laatsten tijd ingezonden stukken gaan schrijven inde provinciale pers met de noodige onware en misleidende critiek aan het adres van L. en M. Ik zou aan deze stukken geen aandacht hebben geschonken, ware het niet, dat bet „Volksblad voor Friesland” in zijn nummer van 4 April heeft gemeend deze critiek van den voorzitter van „Het Friesche Fascistenfront” te moeten benutten om onze beweging tegenover de landarbeiders ineen verkeerd licht te stellen. Woordelijk lezen we het volgende: Ook in Friesland is van buiten onze rijen een stem gehoord, die waarschuwt tegen de „groeps-economie van „Landbouw én Maatschappij”, die den boer doet vervreemden van medemensch en landgenoot.” Deze woorden zijn van den heer R. P. Sybesma, tot voor kort eender op den voorgrond tredende leiders van den Frieschen Agrarisehen Bond, zooals de provinciale afdeeling van L. en M. hier gedoopt is. Deze ingewijde geeft verder als zijn meening te kennen, dat de boerenbevolking in Nederland nog wel op twintig andere manieren geholpen kan worden, allicht ook nog wel twintig maal beter, dan door „dit koekoeksei van den agrarisch-liberalen econoom Smid, waarvan het uitbreiden weinig goeds voor het platteland be100ft....” De schrijver (wij ontleenen de hierbij vermelde passages aan zijn ingezonden stuk in het N. v. Fr.) vervolgt zijn requisitoir tegen „Landbouw en Maatschappij” met te constateeren, dat voor de meeste Kamerleden de smaak reeds van het Smidsysteem af is. „.... Dit waste verwachten. Immers: allereerst plaatste de pachter een vraagteeken bij dit systeem. Hoe komt het met de huren? Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. Ook kwam de landarbeider informeeren naar werkgelegenheid. Zijn Pappenheimers kennende, was hij niet genist. Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. Ook willen de middenstanders op het platteland gaarne weten, of de hooge invoerrechten misschien weer moeten dienen om hun zaken nog meer concurrentie aan te doen vanwege den coöperatieven inkoop en distributie van stofzuigers, radio’s en verdere huishoudelijke artikelen. Landbouw en Maatschappij antwoordt niet. De industrie vraagt, de handel vraagt, de scheepvaart vraagt, het wordt een eindelooze reeks van lastige vragen, waar Landbouw en Maatschappij het antwoord op schuldig moet blijven ” Men zal toestemmen: deze critiek, van een ingewijde is niet malsch! Wij hebben er eventjes bij stilgestaan, omdat L. en M. den afgeloopen winter in onze provincie een nogal luidruchtige propaganda gevoerd heeft en het nuttig is, dat ieder van ons precies weet, wat hij aan de nieuwe boerenorganisatie heeft. „Economie van gisteren,” om met den door ons aangehaalder) agrariër te spreken. Tot zoover het artikel in het Volksblad. Wij weten het nu: aan den eenen kant bestrijding van onze beweging door de S.D. AP., omdat wij in bedekten vorm zouden samenwerken met de N.5.8., aan den anderen kant eveneens bestrijding door deze partij met behulp van citaten uiteen onwaar en misleidend artikel vaneen fascist, die onze beweging heeft verlaten, omdat wij niet wilden gehoorzamen aan zijn eischen inzake de samenwerking met de N.S.B. De redactie van het Volksblad weet drommels goed, dat L. en M. de door haar voorgestane beschutting niet wil doen ophouden bij de prijzen der landbouwproducten en ook pachters en landarbeiders in 3e bescherming wil betrekken. Ook dat wij allerminst strijd wenschen met den middenstand. Niettemin wordt elk middel aangegrepen, om onze actie afbreuk te doen, ontziet men zich niet te citeeren uit artikelen zoo als we hier citeerden. Het zal ons benieuwen of men de argumentatie van dezen N.S.B.er ook zal overnemeni, wanneer hij binnenkort bijv. eens schrijft over het marxistisch bedrijf, dat onze maatschappij te gronde richt en met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Wij zijn bereid met elke partij samen te werken, ook met de S.D.A.P., wanneer men slechts bereid is op economisch, cultureel en geestelijk terrein aan hét platteland gelijke ontwikkelingskansen te geven als aan de andere volksgroepen. Ik vraag mij echter af of deze samenwerking kan worden bevorderd door dergelijke practijkèn en of het mét de S.D.AP. reeds zoover is gekomen, dat men met behulp van bovenstaande middelen moet trachten de landarbeiders ten opzichte van de doelstellingen van L. en M. een rad voor de oogen te draaien. INGEZONDEN MEDEDEELING. VOOR KLEEDING NAAR MAAT met prima coupe en afwerking naar J. K. ZUIDËRSMA MARKT – EMMEN Tevens speciaal adres In Hoeden, Petten. DaSsen, enz. Beleéfd aanbevelend

Wie boter op het hoofd heeft.... In het nummer van 1 April ji. van „Ons Platteland”, het orgaan van den C.8.T.8., meent eene R(ip ?) weer eeos de gelegenheid te moeten nemen om zijn lezers „voorlichting” te geven omtrent „Landbouw en Maatschappij”. De heer Braams, Zuidbarge, en de heer De Lange, hebben op de jongste vergadering van de afd. Drenthe gewezen op het inrichten van onze propagandavergaderingen. De heer Braams opperde bezwaren tegen dansen na afloop en tevens pleitte hij voor een dramkvrije zaal. Met sommige jeugdafd. is het nog niet geheel in orde, meende de heer De Lange, doch het bestuur houdt de oogen open. Het verbaast ons ten zeerste dat „Ons Platteland” dit als aanleiding neemt om in. zelfverheffing te constateeren dat alleen de C.8.T.8. en geen andere dus ook Landbouw en Maatschappij niet in het waarachtig belang van die boerenjeugd werkzaam kan zijn. De opmerkingen van de heeren Braams en De Lange getuigen van heel wat meer opvoedkundig inzicht, dan dat de geachte R, meent te bezitten. De heer R. en consorten, waarschuwen op tijd voor dingen, welke zich niet bij ons, ma,ar bij de C.8.T.8.-jeugd, hebben voorgedaan. Na afloop vaneen vergadering van de C.8.T.8.-jongeren te Dieverij rug, is het n.l. gebeurd, dat er vier jongelingen wegens openbare dronkenschap zijn bekeurd. Als het bij de jeugd der positieve belijders om nu maar eens ©en geijkten term uit de kringen van den C.8.T.8. te gebruiken I allemaal zöo in orde was, dan behoefde de kerkeraad van de Gereformeerde kerkte Zaandam Zondag voor een week geen „getuigenis” van den kansel te doen voorlezen. Men constateert daar weinig tucht over de kerkelijke jeugd. Zoolang in eigen kring nog zulke toestanden bestaan, veroordeel© men een ander niet. Het zou er inderdaad treurig voor Onze boerenjeugd uitzien en daarmee voor de geheel© cultureel© beteekemis van het platteland, wanneer zij waren overgeleverd aan de leiding, ■van de heeren van „Ons Platteland”. Een beetje meer zelfkennis zou de heeren zeker gepast staan. Wil men daar eens denken aan het gezegde: „Wie boter op zijn hoofd draagt, moet niet inde zon gaan staan”. E. INGEZONDEN MEDEDEELING. „Victory” Mantels Gegarandeerd voor waterdichtheid. EGBERT VOLK Kruisstraat 10 – Meppel. Nieuws uit de Af deelingen. BALKBRUG. 17 Maart hield onze afd. haar algemeene jaarvergadering. Aanwezig waren 26 leden, benevens het bestuur der jeugdclub. Uit het financieel verslag bleek, dat het nadeelig saldo zeer gering was, zoodat het batig saldo van het vorig jaar niet noemenswaard behoefde te wórden aangesproken. De kasoommissie bevond de bescheiden van den penningmeester in goede orde. Bij die bestuursverkiezing werden de heeren Schiphorst en Van Strik herkozen, terwijl inde plaats van den heer Van de Hulst, de heer J. Beufe Jr. werd verkozen, Hierna hield de heer G. Duif, dir. van de boterfabriek te Den Hulst, een interessante lezing over: Margarine, boter en de veehouderij. 2e EXLOëRMOND, 26 Maart. Hedenavond had onze afd. de eerden heer Evers als spreker op onze propagandavergadering in haar midden té hebben. De belangstelling was vrij goed te noemen. Verschillende dames, leden van den Boerinnenbond e.a. Plattelandsvrouwen, waren mede aanwezig. Ineen keurig verzorgde rede zette de heer Evers hot bestaansrecht van Landbouw en Maatschappij uiteen. Jammer was het, dat vele buitenstaanders niet aanwezig waren. Hun zou duidelijk geworden zijn, dal ook zij bij het ten achtergestelde platteland behooren en dat ook hnn steun noodlg is voor dë actie tot verbetering. De voorz. sprak zeker uit naam van allen toen hij den heer Evers een hartelijk lot weerziens toeriep. KROPSWOLDE. 30 Maart. Vrijdag j.l. hield onze afd, haar propaganda-avoud. Nadal door de jeugdclub het Welkomstlied leu gehoore was gebracht, hield de lieer Evers een gloedvolle rede, waarin hij op boeiende wijze hel doei en streven van L. en M. uileenzelte. Hel krachtig applaus dal na afloop opsteeg, was zeer zéker wél verdiend. Door de jeugdclub werden vervolgens de propagamlast ukj es: „De looden Jast” én „De les” voor het voetlicht gebracht, waarmee evenals met het zingen van eenige toepasselijke liederen, veel succes werd behaald. Namens het publiek bracht de héér J. G. Toppes dank voor den welgeslaagden avond, waarbij hij Vooral de jeugdclub aanspoorde op den ingeslagen weg voort te gaan en eensgezind te blijsvèn, om zoodoende de belangen van het

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Het beste adres voor Zwarte Marktjassen is sedert jaren: MaM. „HET OOSTEN” HERMs. POLAK, HOOGEVEEN bij de Veemarkt. ’t Modehuis Nw. Buinen – *i. BWEERS Jr. HEERENKLEEDIN6 NAAR MAAT UW ADRES. INGEZONDEN MEDEDELING. JOHs. KARSIJNS NIEUW-AMSTERDAM bij POSTKANTOOR HET ADRES VOOR Heerenconfectie en fijn Maatwerk. H.H. Landbouwers! Weet u wel dat wij nog steeds Touw In ouderwetsctie prima kwaliteiten leveren en dat wij met onze buitengewoon sterke en steeds zacht blijvende HaSsbogen en Halsters groot succes hebben ? Neemt ook u eens proef. DE BOER’S TOUW-ZADELMAKERIJ Westerplantage LEEUWARDEN • Tel. 4279 platteland en daardoor van het geheele volk te kunnen blijven voorslaan. HI.IKEN, 1 April. Hedenavond vergaderde de afd. alhier tezamen met de jeugdclub. De zaal was zeer goed oezét. Opgevoerd werden de bekende propagandastukjes ~De looden last”, „Eendracht maakt macht” en „In dagen van strijd”. Bij den aanvang wend een welkoxiistlied gezongen. De heer Sclmeiders uit Wtezeperbrug hield een ernstige, pakkende rede. Spreker en spelers hadden telkens een warm applaus in ontvangst te nemen. Het was een goede avond. WESTERBORK. Op 27 Maart hield onze afd. haar jaarvergadering. De notulen der vorige vergadering werden na een kleine wijziging goedgekeurd. Uit de rekening en verantwoording van den penningm. bleek, dat het boekjaar sloot met een nadeelig saldo van f 10.03. De kascommissie rapporteerde bij monde van den heer H. Kooke, dat een en ander inde beste orde was bevonden. Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van de heeren A. Brunsting en F. Blauw, die zich niet herkiesbaar stelden, de heeren A. Meyers en A. Makken benoemd. Vervolgens werd de rede van den heer Smid, gehouden op het Landhuishoudelijk Congres te Apeldoorn, op gramofoonplaten weergegeven. Hierna deelde de voorz. nog mede, dat de heer Evers op 16 April voor onze afd. zal spreken met vertooning van de Landdagfilm. Nadat nog enkele besprekingen van huishoudelijken aard waren gevoerd, bracht de voorz. dank aan de uitgetredene bestuursleden, voor datgene wat zij voor de beweging hadden gedaan. HOBREDE. Zaterdag 28 Maart hield de afd. Edam en O. een propagandavergadering te Hotarede gem. Oosthuizen, met medewerking van de jeugdclub. Daar de heer Barendrecht wegens ziekte verhinderd was, zette de heer Breure op duidelijke wijze het doel en streven van onze beweging uiteen. Door de jeugdclub werden eenige propagandastukjes opgevoerd. Spreker en spelers kregen een welverdiend applaus. Vragen werden niet gesteld. Slechts één lid trad toe, doch daar al ons propagandamateriaal hier werd verspreid, zal het ledental hier wel spoedig worden uitgebreid. WARDER. Zaterdag 28 Maart vergaderde de afd. Edam en O. te Warder, met medewerking der jeugdclub. Als spreker trad de heer Zuidervliet op, met het onderwerp; Boer en Stad. Een drietal vragen na afloop gesteld werden op correcte wijze beantwoord. De spelers hadden met de propagandastukjes veel succes. Spreker en spelers hadden dan ook een welverdiend applaus in ontvangst te nemen. Dit was de derde spreekbeurt die de heer Z. in onze afd. vervulde en wij roepen hem een hartelijk „tot weerziens” toe. WESTERLEE. Met medewerking van de voor kort opgerichte jeugdclub hield onze afd. op Zaterdag 28 Maart een propagandaavond. De opkomst was zeer groot. Door dên voorz. der jeugdclub werd allereerst het doel en streven van de jeugdafd. uiteengezet. Hierna hield de heer Evers een gloedvolle rede, waarin hij uiteenzette wat door samenwerking van boer, arbeider en middenstander bereikt kan worden. Vooral de laatsten wekte hij op om zich bij L. en M. aan te sluiten. Door de leden der jeugdclub werden twee propagandastukjes, resp. „Het bezoek van zijn hooggeleerde” en „De Les”, met veel succes opgevoerd. Ter bestrijding van de onkosten werd een kleine verloting gehouden. Den heer Wolthuis werd voor zijn bemoeiingen als regisseur een kistje sigaren aangeboden. Als resultaat van dezen avond kon de jeugdclub vele niéuwe leden boeken. OOSTERHESSELEN, Op Woensdag 1 April hield onze afd, een propagandavergadering met den heer Evers als spreker. Op eminente én zeer duidelijke wijze vertolkte de heer Evers het doel en streven van onzen bond aan het talrijke publiek. Ook de film van den Landdag viel bij de aanwezigen zeer inden smaak. Door leden der jeugdclub werden inde pauze nog eenige brochures en Insignes verkocht. Het was reeds laat, toen allen zeer voldaan huiswaarts keèrdett.