is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 39, 23-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koop gevraagd: twee ste Melkkoeien, niet ouder | J?11 4(Je kalf. Brieven met zui-1 d? m prSJs aan Dhels, Eel- I dek^.eVBns koop: 6611 Hon" tel ’ Je met Paschen een verkeerde *• gab. Overjas m. br. gl. handschoenen heeft meegenomen J*t Hotel Corneles te Dalen, wordt verzocht deze aldaar pruilen. BEVRAAGD: een flinke Huishoudster of Weduwe uit den “Oorenstand. Met een kind «fion bezwaar, bij een nette Weduwnaar met eigen boer;eriJ- Br. onder No. 33 bureau «ezes. jUVEBSEN. afrasteringpaaltjes in maten en lengten met gageboord tegen scherpe prij-Vraagt ons prijs. M, Kropeld en zonen, Oosterstraat Stadskanaal. TeL 325. %UWE GOLFPLATEN. 1.53 M. ct.; 1.83 M. 80 ct.; 2.13 M. '5 Ct.; 2.44 M. f 1.05; 2.74 M. 11-20; 3.05 M. f 1.35. Nokstukken 50 ct. p. Spijkers met looden •mgen V* cent per stuk Alle *°°rten Vlampijpen en geijkte MANUS DE JONG, ïponnalig vennoot der firma ®6br. de Jong, Rolderstraat 57> Telef. 277, Assen. HOOP: Nw. Wipkarren, uit morraad, op lucht of ijzer, met of zonder platte laadbak, nevens Landhekken. H. Rijnberg, Mach. Wagenmakerij Landbouwsmederlj te Gas -Gegalv. Golfplaten No 24, ®reed 82 cM., werkbreedte 76 cM. l*ng 1.53 M. è f 0.66 per stuk f*ng 1.83 M. a f 0.79 per stuk F*ng 2.13 M. k f 0,92 per stuk l*ng 2.44 M. i f 1.05 per stuk £ng 2.74 M. k f 1.20 per stuk &ng 3.05 M. k f 1.33 per stuk j'•kartelde Nokstukken f 1 per stuk, m. lang, bij kwant, speciale prijzen. b.üegalv. Spijkers en Looden i ."Scn i cent per stuk. Boven franco levering, één veer. M. KROPVELD 6 ZONEN, 2°»terstraat 45 – STADSKANAAL 325 n.b. de Buinermond. ook onze zaak, <n koopt Uwe Veevoeder-artikelen bij H. SNIJDERS, molenaar, WACHTUM. Scherp concurreerende prijzen. Gw adres voor alle soorten Veevoederartikelen Is «I. HIDDING UIOLENAAR – DALEN KOOP: onze onverwoestbare Electrische Waschmachines, GO L. inhoud, prima Slavonisch eikenhout, met 0.3 P.K. Saterdichte electr. motor op •tchtleiding, prijs slechts f 33 met volle garantie. Niestijl’s Machineh., Harkstede. C. HULSEGGE, Mr. Schoenmaker, Steendijk 23, Assen, «oudt zich beleefd aanbevolen Voor reparaties van alle soorten schoenwerk. Naaimachines Kayser, Antilope ehz. ,De Vakman” is toch voor-Ceeliger, ook voor reparaties. ®nkele 2e handsch Singer. Ten Wilde en Zoon, Toonkamer thans Groningerdwarsstr. Assen. OUD GOUD. °°rijzers en Juweelen worden tegen extra hoogen prijs in- i Sekocht door L. POST, in Goud Advertentién. G. DOETS—Timmerman D. DOETS Pz. Eeven met blijdschap kennis ah de geboorte van hun zoon DIRK. l9 April 1936, 0ftdertrouwd: DERK BAKKER en _ AALTJE V. SCHOT, l6 April 1936. Huwelijksvoltrekking Zaterdag > mei. Kerkelijke inzegening jj’hdag 3 Mei door den Wel- Heer Ds. B. Peljsel. Eenigste kennisgeving. j hdertrouwd: T. J. WBGGEMANS en J. G. ENSING. ) 23 April 1936. l??^ehjksvoltrekking Dinsdag mei a.s.

i Ondertrouwd: H. OLDENZIEL en JANTJE MOEK. Kloosterveen 124,) 16 April , Gieten A 186, ) 1936. 1 Huwelijksvoltrekking op 5 Mei. : 88888888888 83 Dinsdag 28 April 8 Q3 hopen onze geliefde Si CQ Ouders cn J. DEKKER oÖ en OT gg R. DEKKER— gg pa SCHOUTEN CQ §2 hunne pn 25-jarige Echtvereniging ™ i rn te gedenken. crj Dat zij nog lang ge- 8 cö spaard mogen blijven «5 ■ gg is de wensch van gg cq hun dankbare c*a ££ Kinderen: g? HILBERT, 8 gg KLAASJE en ® 83 HARM‘ gg Dwingeloo, 23 April ’36 88888888888 883888888888 8 >p Maandag 27 April 8 gg hopen onze geliefde gg jf!sj Ouders ctj gg NIESKO PRAS pg 8 dieuwkina asse- gg gg LLNA BOSMA 8 – hunne .. 8 gg 25-jangeEchtvereeniging gg 8 te gedenken. 8 gg Hunne dankbare gg gg Kinderen. gg jfg Valthermond, April *36 gg 8 Op Woensdag 29 April 8 8 dopen onze geliefde gg gg Ouders gg CT; JAN BENNING o*s on en on 03 AALTJE DEKKER, 03 1 gg hunne gg 8 25-jarige Echtvereniging 8 te gedenken. cr Dat zij nog lang ge- on M spaard mogen blijven, M gg is de wensch van hun- gg gg ne dankbare kinderen. 8 gg Echtenschebroek, gg April 1936. gt^j 88888888888 88888888888 cq c*a Zaterdag 2 Mei hopen CO 8 onze geliefde Ouders gg gg KORNELIS LIEBE gg 8 en gg on HILLIGJE DE BIE on gq hunne £g 40-jarige Echtvereniging gg gg te gedenken. gg gg Hunne dankbare gg gg Kinderen, Behuwd- gg gÊ en Kleinkinderen. Anderen, 21 April 1936. 88888888888 ||MIIWIIIIIIIIIHIIIIHI»IBIIIBWIIII I I I Heden overleed na een i kortstondige ziekte ons I geacht medelid FRENS VOGELZANG, I op den Woelenden leeftijd p van 21 jaar. De Jeugdcl. L. en M. H lafd. Ruinerwold. Ruinerwold, 17 April 1936. j| I Heden werd, zeer tot ons I 9 leedwezen, uit onzen kring S ,1 weggenomen ons geacht m H medebestuurslid, de Heer 9 P. H. MIOOEL, E 9 inden ouderdom van 35 3 Het Bestuur van de afd. Oude-Pekela van || Ij Landb. en Maatschappij. 9 1 Oude-Pékela, 16 April ’36. 1 SCHOONOORD.! Notaris H. VAN VEEN zal op WOENSDAG 29 APRIL 1936, j des voorm. om 10 uur, ten huize en verzoeke v.d. heeren GEBR. WOUDA nabij Schoooord, publiek verkoopen: a. gezond en buitengewoon melkrijk beslag Hoornvee, | als: 2 nieuwmelkte, 2 a.s. te I kalven, 8 herfst- of voorjaars- j koelen, 2 jonge slacht- of wei- ! dekoeien, 2 pinken, 2 ongesch. | herfstkalveren. b. 4 beste Paarden, als: 5-jar. bruine merrie „Nellie van de Hoeve”, 10-j. bruine ruin „Max”, 3Vi-j. bruine ruin „Hertzone” en 1-J. bruin hengstveulen „Jonge Hertog”.

c. z.g.a.n. Boeren-inspan als: 2-paards Mc. Cormick Maaimachine met 4 messen, (compleet m. afleg-apparaat), Mc. Cormick hooikast, Simplex Zaaimachine, Mc. Cormick schoffelmachine, nieuw schoffeltuig, nieuwe Rud. Sachs onkruideg, 3 wipkarren met toebehooren, nieuwe aardappelopsteker, gegalv. ierpomp, ploegen, eggen, enz. d. Meubilair, als; mooie mah. kleerkast, half leg- en half hangkast, gegoten kookkachel, mooie kamerkachel, 6 stoelen m. trijp, groote ronde tafel, secretaire en wat verder zal worden voorgebracht. Betaling contant. Geen bezichtiging op Zondag. Algemeene Ledenvergadering van ’t Veefonds EURSINGE-VEENDIJK, op Woensdag 29 April, ’s avonds 7 uur, bij P. ROLDEN. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het bestuur. JEUGDCLUB Afd. Zuidlaren. LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 April, in Café BENTUM, half acht. Opening. Notulen. Lezing. Verrassingen. Bespreking brochure No. 8 (meenemen). Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR. Jeugdclub L. enM. Afd. ,Sleen en Omstreken” Openbare Vergadering op Donderdag 30 April 1936, avonds 7$ uur in ’t café BIDDING te Sleen. 1. Vaststelling Reglement. 2. Rede van den Heer EVERS te Rheden. Komt allen, ook niet-leden de uiteenzetting van dezen begaafden spreker beluisteren. HET BESTUUR. DE JEUGDCLUB Afd. Vries. Bijeenkomst op 2 Mei in ’t Café ST. NICOLAAS Vertooning der Land dagfilm Spreker: de heer DE LANGE. Zoowel oud en long Mannen en Vrouwen Verzuimt niet deze avond bij te wonen. Ter bestrijding der onkosten Entrée 10 cent. Aanvang 7.30 uur. JPaardeirfonds „Eendracht99, rolde. Het bestuur maakt aan de leden bekend, dat de gewone halfjaarlijksche her schatting | zal worden gehouden op Donderdag 30 April: voor Eliertslo v.m. van 9—ll uur, voor ’t Westeinde van Rolde bij ’t café Darwinkel, n.m. van 12^—3 uur. voor ’t Oosteinde van Rolde bij ’t café Piest, n.m. van 3)— 5) uur. Contributie 1 u/o. HEF BESTUUR. i Dekslalion WilfeKe. I STAAT TER DEKKING: de ; zesjarige prachtige zware Ol■ denbui'ger Stam- en Premiehengst Cfrunold. Werd No. 4 geplaatst op de ,'Premiekeuring van de Jonge 1 Hengsten in Assen. V. Stam-I en Premiehengst Grunherr, M. j Glanlilie 11, eender beste mer: ries van Duitschland, reserve; kampioene van alle warmbloedj merries uit Duitschland, ten-(toonstelling Hamburg. Grunold staat bekend als een prima fokhengst, eigenaar D. E. MELLEMA. Dektijd tot 15 Augustus. Zondags niet. HARM HESSELS, Wittelte.

7Ï& Gec. Hengststations Stadskanaal-Musselkanaal. a/h Café „Panman”, Stadskanaal, telefoon 111, 5-j. „Waldherr” gitzw. h. met 3 w. v„ 1.60 M. Als v. uit Old. geïmp., als I—2-j. Iste Pr. Pr. als 3-j. Iste Pr. Pr., als 3-j. kampioen 3—4-j. h., idem als 4-j., als 5-j. kamp. 5-j. en o. h. Op veulens Iste fokpr. Bondstent. Gron. nr, 1 boerenwagen, nr. 1 concourswagen, nr. 1 o. d. zadel. Stamt vr. uit 6 gen. Old. Staatsprm. Tevens houder v.h. militair certificaat. Dekgeld f 26.—. Aan Café „Schot”, Musselkanaal, telefoon 601, 4-j. „Gambozoon” gitzwart, 1.59 M. Als v. gepr., idem als l-j., idem als 2-j. met Iste Pr. Pr., idem als 3-j. met 2de Pr. Pr. V. pref. premieh. Gambo; M. pref, premiem. Ranusa (1933 1935 res.-kamp. v. Nederland). Gambozoon is een product van inteelt op ber. Oldenb. prmh. Gambo en op ber. Gron. pref. prmh. Olivier. Dekgeld f2l.—• (Billijke, geschikte gelegenheid tot stalling.) Dektijd tot 1 Augs. Gust gebleven merries f 5 reductie. Dekstation – lieveren. STAAT TER DEKKING: > De zware zeld- JTjüÜüi zaam mooie zwarte witvoet Gr. St, éSrftass' en Dr. St. en Premiehengst „Clario”. Vader; de bekende „BRINIO”. Moeder; de zeer zware zwarte bles met vier witte voeten, preferente Premiemerrie „HAGA”. Grootmoeder: preferent Stammende „ZAMANE”. Overgrootmoeder: de zeer bekende conroursmerrie „ZAMA”. 0.0.0.0. grootmoeder; de eerste preferente merrie van Gr. P. St. „FRITSIE” No. 69. Dekgeld f 17-50. Staan ter dekking: No. 1 „ABELUS” no. 107, Preferente stam-, premie- en M.C.-hengst. Bekende kleine fokhengst in Drenthe. No. 2 „BLOK” 1367 B. Vosbles met wite manen en staart. Extra vaderpaard. Van „Blok” staan reeds drie goedgekeurde hengsten ter dekking. Dekgeld Abelus f 14. Blok f 13. „Abelus” staat iederen Vrij- | dag bij Café Kooiker ter dekking. „Blok” is Dinsdags en Woensdags bij Jans Eising te Nieuw-Amsterdam ter beschikking. In 1935 gust gebleven merries I reductie. Aanbevelend: Hs. WARMING, Sleen. ifSt Hengstenver. „Roden” Staat ter dekking: bij ’t Hotel VAN DER MOLEN. Tel. no. 11, Roden, de 6-jarige zwarte witvoet Stam- en Premiehengst „GERMANEN6IOED" No. 153 ü. P. S. Vader Gaukler No. 3397, 01d.5.8. Moeder Studia, No. 38602 01d.5.8. j „Germanenbloed” is bekroond : zoowel in tuig als aan de hand. i Fokt buitengewoon beste veulens, veel hals, breed en diep, met extra gangen. Dekgeld f 17.50 + f 1 voor ’t Stamboek. Twee en meerdere merries van j één eigenaar reductie. Dektijd tot 15 Aug. j Stalgelegenheid en weide voor merries met veulens. Billijk en goed. Dekuur kan besproken worden, HET BESTUUR.

11.12. Veehouders. Onze Bevruchtingsbougies voor koeien en merries die gust blijven, worden al jaren in Groningen met succes gebruikt. Prijs per behandeling f 0.80. Fa. D. C. DE JONGE, lage der-A 4, Groningen

Dekstation Balkbrug. Ter dekking: 1. De kastanjebruine witvoet warmbloedhengst „DOLIVIER”, alom bekend. 2. De nieuwaangekochte Belgische Vosschimmel „AVENIR”, (Dekgeld beide hengtsen f 13 a contant of f 10 dekgeld + f 5 veulengeld.) 3. De uit Limburg aangekochte 3-j. Belgische Goudvosbles met witte staart en manen „SULTAN”, (Dekgeld fl5 a contant of flO dekgeld + f7.50 veulengeld.) Bovenstaande Hengsten dagelijks a. d. stal, ’s avonds tegen vergoeding per auto aan huis te ontbieden. Telef. 721, Balkbrug. Aanbevelend, J. H. GROOTENHUIS. Dekstation Orvelte. H.H. Fokkers, neemt goede nota. Wegens Zweeloër markt staat de beroemde vosbles-Belg Stamen Premlehengst „Ebals d’ A Hea” 1360 K, voor de Iste keer Dinsdag 28 April ter dekking bij Hotel Koopman te Bellen; vervolgens iederen Maandag van ’s morgens 10 tot ’s middags 3 uur. Genoemde hengst is 8 maal hoog bekroond, heeft buitengewone gang, pijpomvang 32 cm., fokt en bevrucht Iste klasse. Dekgeld f 12.50 + f 1 stamb. Contante betaling 12 pet. korting. Gust gebleven ’t vorige jaar f 2.50. Reductie eigenaren van 2 merries idem, de 3de merrie half geld. Dit jaar geen veulengeld. Zie advertentie volgende week hoe en waar de hengsten ter dekking komen. Zondags geen dekking. Aanbevelend; J. SMIT. Dekstation Ter Aard. Alberd K 807, Belg. Stam- en Premlehengst, vosbl. met 4 witte voeten, kleine maat, eerste klas fokker en bevruchter. Dekgeld f 10, a contant f9, gust gebleven van ’t vorige jaar reductie, 2 merries vaneen eigenaar ook reductie, derde voor half geld; geen veulengeld, rondleiding en omruilen binnenkort. Zondags niet dekken. Aanbevelend, A. SMIT Jzn. Ter dekking: De zwartbonte Hengst KOEKOEK No. 291 N.St.Tg. Bevrucht buitengewoon. In 1934 en 1936 gingen van hem 12 bonte jongen naar Engeland, voor hooge prijzen. Bewijst steeds een extra Landbouwpaard te zijn en is uit best bloed. DEKGELD f 15.—. Weidegeld per dag 25 ct. D. E NANNENGA, MIDWOLDA (Oldambt). dekstation (Nor g). Ter dekking De prachtige 9-Jarige Stamelt Premiehengst „T ELLO” bl. schimmel bl. met 3 w. beenen. De beroemde schimmel, die vorige herfst op den groeten Concours- en Fokdag te Assen den eersten prijs verwierf, plus de zilveren beker. De hengst, die te Groningen ging, dat de tribune daverde. Fn won daar tevens de Iste premie van aiie Hengsten uit de 3 Noordelijke Provincies. Een uitstekend Landbouwpaard. klein, breed en harde beenen. En let nu well ~Tello” fokt buitengewoon „ bevrucht uitst. (1935 90 °/o) „ garandeert de volle 100% schimmels of zwartblessen „ is beslist Uw aandacht waard Dektijd tot 13 Aug. Oekg ld 117.30 Aanbevelend, J. BOSMA, Norg.

Koopt Uw Kleedtng bij J. J. F. REITSMA Poststraat 41 Voorjaar Wü lebben het genoegen onder Uwe aandacht te brengen een bijzonder uitgebreide collectie der nieuwste kleuren en snitten SCHOENWERK PRIJZRN VALLEN U ZEKER MEE, R. MENNEGA – Ged. Singel – Assen Breek met de sleur en zorg dat U het beste koopt tegen prijzen, lager dan U voor minderwaardige meubelen besteedt. KRUIT’S Meubelen in kwaliteit No. I, in prijs extra laag. Fa. H. J. KRUIT & Zn. j Schoolstr. 112 – Musselkanaal – Marktstr. 90 r “ " | Voor Drenthe is het aangewezen adres voor MOTOREN en RIJWIELEN K. v.d. PLOEG – Roldcjlr. 3- Assen TELEF. 802. Vertegenwoordiger van R.S.A., NORTON, ARIEL, A.J.S., MATCHLES en D.K.W. MOTOREN, benevens van de GRUNO RIJWIELEN. , Prijzen voor Motoren reeds vanaf f 203.—, voor Rijwielen vanaf f 21.50. r NU OOK EEN —— I SMYRNA TAPIJT I ONDER UW BEREIK! Neerlandia Smyrna Karpetten zijn iets bijzonders! Ben pracht product der Nederlandse industrie, gebracht In mooie, rijke, warme kleuren, gemaakt van prima wol zeer solide voor Huis*, Eetkamer, Salon en Hal Prijzen nog niet gekend door het publiek! I VERKRIJGBAAR BIJ DE 48X80 t 3.28 62X125 t 6.25 WONING-INRICHTING 7^7. 6. J. WILDEMAN Jzn. ZZ SÏÏ Lanqesfraat 15 – Tel 254 250X350 169.00 WINSCHOTEN. GEVULDE SMYRNA KUSSENS ZIET ETALAGE! 60X60 1 490 |

Dekstation Westdorp. STAAT TER DEKKING bij B. EGGENS te Westdorp: 1. De 3-j. vosbles st.b.hengst Bennie de Heut K1693 B. is een platte, breede hengst met extra gang en lijnen, zoon van den kampioen Dux de Reyis, M. Elli de Heut. 5 j. No. 1 op de keuring. Op verzoek aan huis te ontbieden. Dekgeld f 16. 2. De alom bekende v.bl. st.-, pr.- en kamp.hengst Tamboer K 975. T. staat bekend als een extra fokpaard om zijn beste afstamm. en bevruchting. Tamboer staat iederen Dinsdag en Vrijdag ’s morgens B—9 Sloots, Odoorn; 10—12 uur bij Oats, Exloo; van I—2 uur Café Schol ten; 3—4 uur bij C. Naaijer, Buinerveen; van 4—5 uur H. Kroeze, Buinerveen; van 6—7 uur Sanders te Buinen en iederen Woensdag van 4—6 uur n.m. te Elo bij Soeelman; 7 uur Takens, Schoonloo. Dekgeld f 12.

Staat ter dekking: De gitzwarte Stmb.hengst Marconist No. 150 D.P.S. hoog 1.59 M. en de Belgische Stmb.hengst Suiveur de Bonzar K 1416 Vosbles met witte staart en manen. Dekgeld No. 1, fl6 plus fl stmb. No. 2, f 13. Eigenaar Q. VORENKA MP, Tinaarlo. Dames* en Herenkapsalon G. en R. REINDERS Rolde. Permanent gegarandeerd S O alles inbegrepen * “• Nette bediening. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend.