is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 39, 23-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„unie” 1 en 2-paards Kogellager- Oliebad Grasmaaimachines. De duizenden „Unie” machines die in ons land geplaatst zijn hebben door hun degelijke constructie; eerste klas materiaal; licht lOOpen bij tot dusver in Nederland, Belgie, Frankrijk, Italië en lerland ongekend lage prijzen bewezen te zijn; De machine voor den Nederlandschen Landbouwer Naast de gewone modellen zijn dit seizoen leverbaar de extra zware 1 paards en 2 paards oliebad grasmaaiers met kogellagers. Verreweg de zwaarste en meest doelmatige machines, velgbreedte derl 2 paards machines ISO mm. Gewicht 414 K.G. Benoodigde trekkracht gering. Prijzen vanaf f 130. Levering onder garantie. Betaling na den oogst, dus geen risico voor den gebruiker. Onderdeden voor deze machines immer direct uit voorraad leverbaar, eveneens tegen ongeveer de helft van de prijs die normaal voor onderdeden betaald wordt. Graanmaaierzelfbinders S en 6 voet arbeidsbreedte met of zonder motor op de voorwagen ; „Unie” tractors 30 P.K. '' Hooiharken met profiel tanden; Hooiharken met ronde tanden. Hooischudders en gecombineerde machines eveneens steeds direct leverbaar tegen uiterst lage prijzen. H. H. Wind, Importeur Coevorden, Tel 117 En bij de aangestelde district vertegenwoordigers.

Gordijnen – Tapijten Mooi – Degelijk – Goedkoop Nv Firma H. B. WESTEN Masselkanaal – Kerklaan – Zandberg Dames- en Heeren Kleeding Beddegoederen – Ledikanten – Matrassen Cpcos – Karpetten – Tafelkleeden enz. Eenigst solide en goedkoop adres voor den landbouwer. Lid v.d. Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Ned. Octr. 19732 Rcparceren en versterken alles. ra In Uw bedrijf; Houten Schoppen, 5) Deksels, Melkstoeltjes; STELEN ’VV van Vorken, Schoffels, Bezems, * gdjü HANDGREPEN; HOEKEN van Bakken, Kisten en Kratten. 'wßu* Inde Huishouding: Trappen, Rekken, Laden, Turf-, Mothakken, Ledikanten, Schrobbers, Klompen. Vraagt Uw winkelier! 25 ct. p. kaart v. 10 stuks. 10 cL p. kaart v. 6 stuks (Nieuwe soort voor kinderklompen, hak v. groote-, speelgoed, kortom alle lichte houten voorwerpen METAALWARENFABRIEK P. POPKEN ASSEN. E. J. MAATHUIS Machinerieën – Chemicaliën – STADSKANAAL – Tel, 141 levert alle Machinekamerbehoeften. Appendages Speciaal adres Groom, Kern Gummi en Eng. Balata drijfriemen. Riemverbinders alle soorten. Pompen, Zing en pers. Douglas Roodkoperen enz. enz. Drijfwerken. Kwaliteits Gereedschappen. Hijsch- en Hefwerktuigen. Alle soorten Verpakkingen. Olie, Mach. cyl. olie, Auto, Tractor olie, enz. enz. Vet, Consistent Kogellagervet, Wagensmeer, Kruiringsmeer, Dekkleedensmeer, Zeilsraeer, enz. enz. Zuigslangen en alle soorten Waterslangen, Ewart Kettingen Bevestigingsleden. Schoonmaakartikelen voor de Zuivelfabrieken, Puritex 8.K., ter voorkoming van Melksteen, Pasteurs. Werktuigen. ürijfriemensmeer voor slippen. Brandkasten Kluisdeuren. Reparatie-Inrichting voor Automobielen en Motoren Landbouw-, Stationnaire- en Bedrijfsmotoren Levering en reparaties van alle soorten Zichtmachines en Motoren. Reparaties worden onder garantie vlug en billijk uitgevoerd door den gediplomeerden monteur J. DUCHNIK Adres: Garage STIKFORT Antoverhunrinrichting, STADSKANAAL, Ceresstraat 11, Telefoon 301.

W. 6UCHELAAR DE WIJK – Telef. 7 Handel in Rijwielen en Radio. Speciaal adres voor ombouw van Uw verouderde Radio-toestellen. Ie klas Reparatie inrichting. Beleefd aanbevelend. H.H. landbouwers. De Ijzerwinkel voor Nieuwe-Pekela en Omgeving is B. ABBES B 12-13, NIEUWE-PEKELA LAGE PRIJZEN. BELEEFD AANBEVELEND. Wilt ü goede Kleeding? Bezoekt dan onze Magazijnen. Populaire prijzen! SPECIAAL ZAAK: Heeren- en Kinderkleeding Heeren Mode-artikelen. „HET MODEHUIS” G. BOITEI KERKSTRAAT VEENDAM. A.s. Hassmaetes! Wist U Dat U bij ons betere kwaliteit tegen lagere prijzen en door lange ervaring veel beter slaagt op het gebied van Huishoudelijke Artikelen en Emaiiie Keukenuitzetten Vraagt gratis prijs en inlichtingen. Beleefd aanbevelend, L FOKKEMA & Zn. Ged. Singel 9 – ASSEN.' H.H. Landbouwers. Vergeet niet, wanneer U wilt bouwen, het is van steen, hout of beion, om r»rl|s enz, te vragen bij H. PAAB, . Zandstee? NOORDBARGE. Var oisds bekende Sehansselpapiermagazijn van Fa. I. LUNSHOF en Zn. Oiidestraat 13 – Assen Groote keuze. Lage prijzen.

\\ Wij toonen U gaarne vrijblijvend onze collectie Vitrages in vele soorten en kwaliteiten Tevens groote sorteering Kapokstellen, Tapijten, Llnolenms, Balatum. Het groote moderne Kleedingmagazijn ËMMEM – Moofdstr. 29

1 onmisbaar. Zij vangen alle zichtbare vuil op en filteren de melk even goed, zoo niet beter dan gewone filterwatten, terwijl de melk toch vlug doorstroomf. Vraagt Uw leverancier steeds naar Inde bekende verpakking: WITTE DOOS MET NAAM, ZEGEL EN BAND IN GROEN. Friescli niet Friesefti Riet ▲ le soort en 2e soort. LANDBOUWERS en ARCHITECTEN, voor Boerderij, Villa en Landhuis (ook Brandvrij)* HET BESTE ADRES Js JAC. K. JEPMA te Ee bij Dokkum (Fr.) Riethandel en Aannemer van rieten dakbedekking. Lid L. en M. Zie advertentie volgend No. STOOMVERVERIJ – CHEM. WASSCHERIJ H A V E IV 7 Specialiteit in het UITSTOOiWEIV EN VERVEN van alle soorten DAMES- EN HEERENHLEEDING, MEUBELSTOFFEN enz. -- „KRUPP" overal en bovenaan! „Krupp” oliebad-kogeliager Zelfbinders, model 193b met hoogdrukvetperssmering „Krupp” oliebad kogellager Grasmaaimacnines „Krupp” Hooischudders „Krupp’ Hooiharken „Krupp” Zwadkeerders enz. staan aan de spits Ü Groote voorraad orig. „Krupp ’ onderdeele11* Vraagt nog heden eens onze sterk verlaagde prijzen aa Verkoopkantoor NIESTUL’s Machinehand^ i HARKSTEDE – Tel. No. 12 – Ruisscherbrtó P.S. Gebruikte Machines worden ingeruilc*.

Firma A. KWINT – Groningen Kantoor en Magazijnen: Winschoferdiep W.Z. 7-9-17 – Telefoon 113 Gebruik steeds | BRIGHTOL | SMEEROLIëN WEET U,...; Dat wij voor elke dorschtractor de juiste smeerolie hebben ? WEET 11.,..: Dat onze prijzen concurreerend zijn en de kwaliteiten prima? WEET tl Dat, als U eens gebruiker is, U het steeds zult blijven ? WEET U.,..: Dat wij steeds in elk seizoen U dezelfde kwaliteit weer leveren ? INDIEN U..; Reeds gebruiker is, en met succes, vertel het verder. Bij voorbaat onzen dank. Verder alle dorschbenoodigdheden, als Dekkleeden, Bultkleeden, Drijfriemen, Verbinders, Oliën en Vetten, Kogellagers, Slaglijsten, Zeeftgaas, Gereedschappen, Machinekamerbehoeften, enz. Een waarborg voor U is, dat onze zaak reeds bestaat vanaf 1880 1 CENTRALE STIERENKEURING I te GRONINGEN op Maandag 4 Mei 1936, op het Veemarktterrein. Aanvang 9$ uur. H IWilt gij dat Uw kinderen erven, Laat niet rotten, maar ga verven. |l Ga Uwe Gereedschappen en Gebouwen —een streekje geven. : Natuurlijk met verf van de Fa. J. H. OCKELS I VERF- EN LAKFABRIEK STADSKANAAL, Tel. 48 Houdt boek en laat het controleeren door het Accountantskantoor G. H. HIDSKES Stalio. sstroat 29 ASSEN. Persoonlijk bezoek. Geen Agenten, Inspecteurs, Commissarissen of Bestuursleden. Stipte geheimhouding. Gratis adviezen, ook aan leden van hel O.L.G. . ?2 ns nn iü (-H s tt, og = Aj05 om ’i & «Rir i |ö |S sïl® ' 03 o o. tl JS J- \“ c <CS i £ lil Schotfelmachiiies. Het nieuwste op dit gebied is Eénmansbediening. Zeer gemakkelijk en zuiver bestuurbaar, losse trekkracht, met parallelogrammen, zoodat alle laagten, hoogten en voren op dezelfde diepte worden geschoffeld, ieder schoffel op moment afzonderlijk buiten werking te stellen, terwijl alle schoffels te samen omhoog worden gebracht, om bij het draaien het koren niet te beschadigen en het tillen der machine te voorkomen. Reeds meer dan 60 stuks in gebruik in 3 jaar tijds. Door uitbreiding van de graanbouw is aanschaffing van speciaal deze machine, om economisch te kunnen werken, mede zeer gewtnscht. Thans vanaf Ê 60.00 inclusief omzetbelasting. Franco één veer. – Levering op proef Vraagt het oordeel der gebruikers. ffi. DIJKHUIZEN Nw. PEKELA b/d Onstw.weg \ LANDBOUW- EN MACHINESMEDERIJ TEL. 246. N.B. Binnenkort verwacht een zending graanmaaierszelfbinders en maaimachines, tegen uiterst lage prijzen.