is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 13, 28-03-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEHICHTEH

Jubileum. Op 20 Maart j.l. was het 25 jaar geleden, dat de heer A. J. Noordzij bij de R. M. I. te Rotterdam werkzaam werd gesteld. Actuele cijfers voor de week van 26 Febr. t.m. 4 Maart, medegedeeld door het C. B. S. Van veehouders ontvangen melk 73.411.000 kg (119 % van de overeenkomstige week van 1949) met een gem. vetgehalte van 3,60 %. In consumptie gebracht aan volle en gestand. melk 28.551.000 kg (92 %), onder- en karnemelk 2.350.000 kg (104 %), slagroom 106.000 kg en koffieroom 24.000 kg. Teruggeleverd aan veehouders aan onder- en karnemelk 14.253.000 kg (123 %). Bereide boter 1.330 ton (141 %), fabriekskaas volv. 730 ton (84 %), '4O + 426 ton (85 %) en 20 + 54 ton. Gesuikerde volle condens 1.681 ton (1.852 ton inde overeenkomstige week van 1949), onges. volle condens 815 ton (251 t.), ges. magere condens 105 ton (7 t.), volle Hatmaker-poeder 81 ton (25 t.), volle spraypoeder 78 ton (52 t.), magere Hatmakerpoeder 170 ton (2 t.), magere spraypoeder 267 ton (30 t.), leb-caseïne 31 ton (—), gewone zuur-caseïne 2 ton (—) en weipoeder 39 ton (78 t.). Inde genoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 128 ton; opgeslagen werd 18 ton, zodat de eindvoorraad per 4 Maart inde koelhuizen 34 ton bedroeg (per 5 Maart 1949 738 ton). Resultaten van de rundertubercuiose-bestrijding op Voorne en Putten. Inde herfst van 1949 werd in overleg met de veehouders ter plaatse begin gemaakt met het eiland Voorne en Putten vrij te maken van rundertuberculose, één en ander met het oog ,-pp de mogelijkheid t.b.c.-vrije melk aan het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland te leveren. Op alle veehoudersbedrijven van het eiland (ca 1200) werden de runderen (in totaal 14.000) ingeënt. Het resultaat was, dat bijna

4.000 dieren of ca 28 % positief reageerden. Deze werden, voorzien vaneen merkteken, direct verwijderd. Ongeveer zes weken later werden de bedrijven nogmaals bezocht en de daar aanwezige runderen andermaal aan een tuberculinatie onderworpen. Het bleek, dat toen slechts 2.7 % der dieren reageerde. Een derde controle (weer caiy2 maand later) had tot resultaat, dat uiteindelijk nog slechts een 6-tal dieren bleek te reageren. Zodoende is het gelukt dank zij de medewerking van de veehouders en de activiteit van de Gezondheidsdienst voor Dieren in de provincie Zuid-Holland en de betrokken dierenartsen het eiland Voorne en Putten in enkele maanden tijd vrij te maken van rundertuberculose. Het mond- en klauwzeer inde van 5—12 Maart 1950. Het totaal-aantal besmette bedrijven bedroeg 485 (waarvan 99 nieuw), gelegen in 270 gemeenten (31 nieuw). In Groningen bedroeg het aantal besmette bedrijven 6 (3 nieuw), Friesland 8 (3), Drenthe 10 (7), Overijssel 26 (13), Gelderland 93 (12), Utrecht 35 (8), Noord-Holland 29 (7), Zuid-Holland 121 (21), Zeeland 35 (4), Noord-Brabant 104 (17) en Limburg 18 (4). Het aantal sterfgevallen tengevolge van de ziekte bedroeg inde genoemde week 3 runderen, 10 kalveren en 36 varkens en biggen. Varia Door de Lindra Chemische Fabriek te Overveen wordt een speciale schimmel- en algenwerende witkalk inde handel gebracht (Prevenit), waarover men in Deense zuivelkringen nogal tevreden is. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Wanneer handelaren naar het buitenland gecondenseerde melk uitvoeren, hebben zij recht op restitutie van omzetbelasting, en wel voor de volgende percentages van de inkoopsprijs: Gecondenseerde volle melk met suiker (kleine verpakking) 4,5 %, idem

zonder suiker 4,5 %, gecondenseerde magere melk met suiker (kleine • verpakking) 5%; idem verpakt in vaten 4,5 %. Een Deense kaasproducent heeft een studie gemaakt van de mogelijkheden voor afzet van kaas in N.-Amerika, en doet daarvan mededeling in Dansk Mejeritidende. Hij is van mening, dat er voor alle Deense kaassoorten daar een markt zal zijn te vinden. Voorwaarden zijn, dat de kwaliteit aan hoge eisen voldoet, en dat men zich bij de verkoop van het artikel aan de Amerikaanse toestanden aanpast, en rekening houdt met de bijzondere verlangens van het Amerikaanse publiek. Dit zal volgens hem het gemakkelijkst gebeuren, wanneer de import gebeurt door bemiddeling van Amerikaanse importeurs, die geheel bekend zijn met de .omstandigheden in hun land. Zou men proberen een eigen verkoopapparaat in Amerika op te bouwen, dan zou men niet alleen, zoals thans, te doen krijgen met de tegenstand van de Amerikaanse boeren, maar ook nog van de Amerikaanse importeurs. Hijj. acht het van grote betekenis, dat deze importeurs thans aan de zijde van Denemarken staan bij de onderhandelingen te Washington. ln New York wordt thans 38 % der aan huis geleverde melk in papieren „flessen” verpakt. ln W.-Duitsland zijnde kaasvoorraden thans zo groot, dat men wil trachten tot een export van dit product te komen. Tussen Canada en Engeland is een nieuw handelsverdrag afgesloten. Canada zal 38.500 ton kaas leveren tegen 25 Can. cents per pound. In 1949 leverde Canada 22.700 ton kaas tegen ongeveer 30 cent per pound. Als onderdeel van haar klantenwerving organiseert een Amerikaanse melkinrichting, de Green Spring Dairy te Baltimore, excursies. In afspraak met vrouwenverenigingen komen dames op een bepaald punt bijeen, en worden dan dooreen autobus van de melkinrichting afgehaald. Op het programma staan een bezichtiging van het bedrijf, het zien vaneen

279