is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 19, 09-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulussen. De kennismaking: dateert reeds 42 jaren terug', inde tijd dat de jubilaris in St Anthonis zijn Zuivelloopbaan begon. Reeds toen kon men inde energieke jongeman de toekomstige leider van groot formaat zien.

Ook bij de F.N.Z. staat de heer Paulussen als zodanig bekend, en het is de heer Remmen een groot genoegende heer Paulussen, zijn echtgenote en kinderen hartelijk te feliciteren met dit jubileum en vooral ook met zijn decoratie. Hij spreekt de hoop uit dat vriend Paulussen nog vele jaren in diverse commissies de Zuivel zal blijven dienen. Burgemeester Binders van Bergeyk die hierna het woord voert, spreekt als vriend. Hij is uitermate verheugd dat de grote verdiensten van de heer Paulussen door de verleende Kon. onderscheiding zo openlijk erkend worden. Bergeyk zelf echter heeft op sociaal en economisch terrein zeer veel aan de heer Paulussen te danken. Het Gemeentebestuur heeft gemeend dit openlijk te moeten getuigen en heeft met algemene stemmen, geheel spontaan, de heer Paulussen benoemd, tot ere-burger van Bergeyk. Een algemeen applaus stijgt op en het is merkbaar dat de jubilaris zeer ontroerd en gevoelig is voor deze benoeming, die hij naast de ontvangen Ridderorde op hoge prijs stelt. De Burgemeester wil het verder kort maken, omdat hij uit hoofde van een andere functie nog nader op de verdiensten van vriend Paulussen zal terugkomen. Hij felicitéert de nieuwe ereburger met zijn gehele gezin van ganser harte. * * * Namens de Bond van Directeuren spreekt de heer van der Heijden uit Oirschot. Als oud-collega en vriend hebben we samen veel lief en leed gedeeld. De heer v.d. Heijden heeft steeeds veel respect gehad voor de evenwichtigheid en het gezag dat van zijn collega uitging. Alle directeuren stellen inde heer Paulussen een groot vertrouwen en waarderen ten zeerste zijn zakelijke adviezen. Hij brengt de hartelijke gelukwensen over van al zijn collega’s en hij hoopt hem verder nog vele jaren als vriend te blijven ontmoeten. Ook mevrouw Paulussen en kinderen worden in zijn hulde-betoon betrokken. Vervolgens richt de heer v.d. Vring, Rijkszuivelconsulent voor Noord-Brabant het woord tot de jubilaris. Hij heeft behoefte mee te zingen in het loflied ter ere van de heer Paulussen. Niet ten onrechte wordt de jubilaris gehuldigd. In technisch opzicht heeft zijn werkmethode steeds de aandacht getrokken. Zijn streven inde richting der veeverbetering en melkwinning, is niet zonder succes geweest. Hiermede diende hij een groot boerenbelang en voor een lange toekomst. Opmerkelijk is wel de geruisloze gang waarmede de ombouw vaneen

eenvoudige boterfabriek tot een grote centrale melkproductenfabriek plaats greep. Teneinde enig inzicht te krijgen inde betekenis en de omvang dezer uitbreiding volgens hier over diverse jaren enkele gegevens. verwerkte melk 1915 1.190.000 kg 1916 4.430.000 „ 1919 3.320.000 „ 1929 9.408.000 „ 1939 13.755.000 „ 1949 34.890.000 ~ De Zuivelconsulent constateert dat hier iets groots tot stand gekomen is. Hij feliciteert de jubilaris met het bereikte resultaat en de daarmede verband houdende onderscheidingen op deze dag. Inmiddels is de assistent-directeur, de heer Kruip met 150 man personeel naar voren getreden. In hartelijke bewoordingen feliciteert hij namens het personeel hun geliefde Directeur, zowel met zijn jubileum alsook met de ontvangen onderscheidingen. Hij wijst erop hoe de heer Phulussen de volle sympathie bezit van al zijn personeel zonder uitzondering. Als Directeur ziet hij ze allen als een gemeenschap van werkers, waarbij hij aan hoog en laag volledig aandacht schenkt. Het personeel stelt er prijs op een stoffelijk blijk van waardering te mogen aanbieden inde vorm vaneen Perzisch kleedje. Tenslotte spreekt hij namens allen een kort maar oprecht en hartelijk woord van felicitatie aan het adres van zijn superieur, zijn echtgenote en kinderen. * * * Hiermede is de rij van sprekers geëindigd, en krijgt de heer Paulussen gelegenheid te antwoorden op de talrijke blijken van hulde. Hij brengt op de eerste plaats dank aan Hare Majesteit voor de verleende onderscheiding, alsmede aan allen die hem hiervoor hebben voorgedragen. Ofschoon het hem niet mogelijk is in details te treden, meent hij toch enkele uitzonderingen te moeten maken. Hij dankt Dr Boekel voor zijn bereidheid om de reis naar Noord-Brabant te hebben willen maken en hem de Ridderorde op de borst te komen spelden. Ook de Edelachtbare Heer Burgemeester is hij buitengewoon erkentelijk en hij verzoekt hem aan het Gemeentebestuur te willen overbrengen dat hij zijn benoeming tot ere-burger van Bergeyk zeer bijzonder waardeert. Tot al de overige sprekers richt hij vervolgens afzonderlijk een kort woord van dank, waarbij speciaal de heer v.d. Boer en het oud-Bestuur van „St. Bernardus” een goede beurt maken. Geroerd dankt hij ten slotte zijn vrouw voor de ondervonden morele en daadwerkelijke steun, waardoor het mogelijk bleef zijn volle werkkracht in dienst van de boeren van

Bergeyk en zijn verdere medemensen te stellen. De Voorzitter van „St.Èernardus” de heer Smits van Oijen spreekt zijn grote voldoening uit over de wijze, waarop de heer Paulussen in diverse toonaarden werd gehuldigd. Een ongekende bloemenpracht vertolkt in stilte de gevoelens van velen die medeleven betoonden. Het uur der receptie is intussen aangebroken, zodat de feestvergadering moet worden beëindigd. Na een kort maar krachtig woord van dank aan allen die tot het welslagen van dit feest hebben bijgedragen en na nogmaals de beste wensen te hebben geuit aan het adres van Directeur Paulussen en familie, sluit hij de vergadering met de gebruikelijke Christelijke groet. De receptie, welke thans volgt, gaf een duidelijk beeld van de grote populariteit, welke de heer Paulussen inde omgeving en op zuivelgebied in heel het land bezit. Talrijke collega’s kwamen vriend Paulussen en familie de hand drukken, terwijl vele specialisten op zuivelgebied, ook uit het particuliere zuivelbedrijf blijken van belangstelling kwamen geven. Men kon merken dat de bewoners van Bergeyk dif feest als het hunne beschouwden en trots waren op hun Directeur, die 35 jaren lang zo uitmuntend hunne belangen mede verzorgde. Omstreeks 3 uren bracht ~De Echo der Kempen” een serenade. Dit indrukwekkend overbekend muziekgezelschap van de eerste rang, bood in zijn prachtige nieuwe uniformen een imponerende aanblik. Na een keurig „Wilhelmus” bracht Burgemeester Binders, namens de leden van het muziekcorps hulde aan de heer Paulussen. Hij dankte vervolgens voor de morele en financiële steun die dit gezelschap steeds door bemid-,

Directeur Paulussen van Bergeyk

391