is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 28, 11-07-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEHICHTEH

Actuele cijfers voor de week van 11 t.m. 17 Juni, medegedeeld door het C.B.S. Van veehouders ontvangen melk 128.383.000 kg (105 % van de overeenkomstige week van 1949) met een gem. vetgehalte van 3,46 %. In consumptie gebracht aan volle en gestand, melk 29.563.000 kg (95 %), onder- en karnemelk 5.084.000 (156 %) en room 176.000 kg (91 %), Teruggeleverd aan veehouders aan onderen karnemelk 29.221.000 kg (99 %). Bereide boter 2.496 ton (107 %), fabriekskaas volvet 1.641 ton (78 %), 40 + 1.251 ton (129 %) en 20 + 25 ton. Gesuikerde volle condens 2.116 ton (v. j. 1.619 ton), onges. volle condens 1.636 ton (769 t.), gesuikerde magere condens 256 ton (196 t.), volle melkpoeder Hatmaker 122 tpn (238 t.), volle spray-poeder 174 ton (306 t.), magere melkpoeder Hatmaker 961 ton (550 t.), magere spraypoeder 396 ton (341 t.), gewone zuur-caseïne 33 ton (24 t), weipoeder 133 ton (337 t.) en weipasta 8 ton (18 t.). Inde genoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 767

ton; opgeslagen werd 1.909 ton, zodat de eindvoorraad boter inde koelhuizen per 17 Juni 14.391 ton bedroeg (per 18 Juni 1949 was dat 6.986 ton). Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel Op 4 Juli j.l. werd besloten tot de oprichting vaneen Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel. De Vereniging stelt zich met name ten doel op te treden als coördinerend en representatief orgaan van de Nederlandse coöperatieve aan- en/of verkoop van landbouwbedrijfsbenodigheden en voedselvoorzieningsproducten. Als leden der Vereniging zijn bij oprichting toegetreden de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw „Centraal Bureau” G.A. te Rotterdam, de Coöperatieve Centrale In- en Verkoopvereniging voor Gewestelijke Landbouw in- en verkooporganisaties G.A. (C.1.V.) te Rotterdam, de Vereniging van op Coöperatieve grondslag werkende afzetorganisaties voor Zaaizaad en Pootgoed in Nederland (VECO) te Groningen, de Algemene Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z.) te Den Haag, de Coöperatieve Verkoopcentrale voor Eieren (VECE) te Roermond, de Coöperatieve Veeafzet- en Verwerkingscentrale G.A. te Rotterdam, de Coöperatieve

Nederlandse Wolafzetvereniging te Bergen (N.H.) en de Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties te Rotterdam. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heren Mr A. C. F. Hendrikse, voorzitter, Mr A. A. van Deth en F. H. Robers. Het secretariaat wordt voorlopig waargenomen door de Nationale Coöperatieve Raad, Willemstraat 30 te Den Haag.

Ingeschreven fabrieksen handelsmerken

Handelsveim. o/firma J. van Zwet & Zonen te Rotterdam voor kaas. Handelsvenn. o/firma Gebr. D. en A. Schipper te Zaandam voor kaas. Comm. Vennootschap Fabr. v. Melkprod. ,>Neerlandia',‘ Jansen & Storms te Weesp, beidé voor chocolademelk; het eerste merk is uitgevoerd inde kleuren bruin, wit, goud en paars; het tweede in rood, wit, blauw en geel. Coöp. Melkprod.fabriek „De Ommelanden” te Groningen voor gécondenseerde melk.

595