is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 33, 15-08-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y^)erïcliten

Melkkeuringen Brabantse Zuivelbond. De Brabantse Zuivelbond is op 1 Augustus j.l. begonnen met keuringen van gepasteuriseerde flessenmelk, gesteriliseerde melk en melkproducten (yoghurt, pap, enz.). Beoordeeld worden: geur, smaak en uiterlijk. De keuringen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de monstername voor het Melkcontrólestation. De te keuren monsters worden per auto genomen bij de venters van de aangeslotenen bij het Melkcontrólestation. De uitslagen worden onder nummer doorgegeven aan de deelnemende bedrijven. Het mond- en klauwzeer inde week van 30 Juli—6 Aug. 1950. Het totaal-aantal besmette bedrijven bedroeg 38, waarvan 10 nieuwe, gelegen in 16 gemeenten (3 nieuw). In Groningen was 1 besmet bedrijf, Drenthe 1, Gelderland 5, Utrecht 18, Noord-Holland 2, Zuid-Holland 2 en Zeeland 9. De overige provincies waren vrij. In de genoemde week bedroeg het aantal sterfgevallen 2 runderen. Dr Frietema te Rangoon. Ten vervolge op het bericht in ons vorige nummer geven we hierbij de mededeling van A.N.P./Reuter uit Rangoon: Dr H. J. Frietema, Directeur van de Nederlandse Nationale Coöperatieve Raad, die voor een bezoek vaneen maand te Rangoon is aangekomen, heeft aldaar verklaard, dat Birma en Nederland voor gelijksoortige vraagstukken gesteld zijn. Dr Frietema noemde het een gelukkige gedachte van de Birmese Minister-President Thakin Noe, dat hij zich tot Nederland gericht had om de coöperatieve beweging in Birma eventueel een stoot inde goede richting ce geven. Dr Frietema, die met Ir Heringa, deskundige op het gebied van tropische landbouw, naar Birma

kwam op uitnodiging van Thakin Noe, die in Mei Nederland bezocht, vertelde verslaggevers, dat Nederland evenals Birma een land is van kleine boeren. Beide landen zijn klein en trachten zich van de vorige oorlog te herstellen. Tenzij de kleine boeren van Birma onderling samenwerken en de coöperatieve beweging steunen, is er voor hen geen toekomst, aldus dr Frietema. Terwijl Engeland inde wereld de boventoon voerde op het gebied van coöperaties der consumenten, had Nederland een aanzienlijke vooruitgang gemaakt met de samenwerking op het gebied van de landbouw. Een verbouwend land als Birma kon belangrijk voordeel hebben van Nederland’s ervaringen inde afgelopen 75 jaar, aldus Dr Frietema. Dr Frietema en Ir Heringa zullen een uitgebreide reis door Birma maken en na bestudering van de regeringsplannen hun advies uitbrengen in het licht van hun eigen ervaring. Actuele cijfers voor de week van 16 t/m 22 Juli 1950, medegedeeld door het C.B.S. Van veehouders ontvangen melk 119.492.000 kg (107 % van de overeenkomstige week van 1949) met een gem. vetgehalte van 3.47 %. In consumptie gebracht aan volle en gestand. melk 29.607.000 kg (97%), onder- en karnemelk 4.494.000 kg (125 %) en room 169.000 kg (98%). Teruggeleverd aan veehouders aan onder- en karnemelk 28.383.000 kg (101 %). Bereide boter 2.169 ton (97 %), fabriekskaas volvet 1.732 ton (90 %), 40 + 1.365 ton (138 %) en 20 + 24 ton (200 %). Gesuikerde volle condens 2.390 ton (221 %), onges. volle condens 1.560 ton (210 %), ges. magere condens 183 ton (65 %), volle melkpoeder Hatmaker 300 ton (682 %), volle spray-poeder 291 ton (334 %), magere melkpoeder Hatmaker 167 ton (51 %), magere spray-poeder 228 ton (65 %), gewone zuurcaseïne 32 ton (152 %), weipoeder 195 ton (56 %) en weipastei 14 ton (156 %). Inde genoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 928

Intrekking oude munten en bankbiljetten Het ministerie van Financiën deelt mede, dat met ingang van 15 Augustus a.s. de oude zilveren kwartjes' en nikkelen stuivers en de tijdens de Duitse bezetting uitgegeven zinken kwartjes en stuivers uit de circulatie zullen worden genomen. Van die datum af zal gedurende drie maanden, nl. tot en met 15 November a.s. de gelegenheid openstaan bovengenoemde munten tot elk bedrag in te wisselen bij alle postkantoren. Van 15 Augustus 1950 afzijn dus alleen nog gangbaar die kwartjes en stuivers, welke het jaartal 1948 of een later jaartal dragen. Tevens brengt de Nederlandsche Bank nogmaals onder de aandacht, dat de gelegenheid tot verwisseling van de bankbiljetten van ƒ 10,— (gedateerd 7 Mei 1945, aan de voorzijde bedrukt met de Nederlandse Leeuw) en van ƒ 100.— (gedateerd 7 Mei 1945, aan de voorzijde bedrukt met een over het midden lopende verticale bruine band) bij haar bijbank, agentschappen en correspondentschappen op 1 Sept. a.s. wordt gesloten. Van die datum af zullen deze biljetten nog slechts bij haar Hoofdbank te Amsterdam kunnen worden verwisseld. Het bankbiljet van ƒ 10,—, eveneens gedateerd 7 Mei 1945, doch in blauw gedrukt en voorzien van het portret van Koning Willem I, blijft in omloop. ton; opgeslagen werd <1.618 ton, zodat de eindvoorraad boter inde koelhuizen per 22 Juli 1950 17.513 ton bedroeg; per 23 Juli 1949 was dat 9.529 ton. Varia Volgens de Südd. Molk. Ztg levert Denemarken thans grote partijen kaas aan West-Duitsland. Tot dusver betrok W.-Duitsland in 1950 aan kaas uit Denemarken 9.900 ton tegen 8.443 ton in het gehele jaar 1949 en 4.927 ton als gemiddelde inde vooroorlogse jaren.

687