is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 49, 05-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schimmelvlekken op de boter

Een ontdekking

\\fij hebben hier met een ernstig gebrek te doen. Enige jaren geleden is er zelfs een „Schimmelcommissie” van de F.N.Z. geweest, welke een studie van dit botergebrek heeft gemaakt, en middelen aangegeven om het te bestrijden. Er zijn verschillende schimmels, welke genoemde vlekken op de boter kunnen doen ontstaan. Zwarte vlekken kunnen veroorzaakt zijn door de ontwikkeling van Cladosporium-soorten, groene door Penicillium, rode door Epicoccum. De ontwikkeling van deze schimmels is inde eerste plaats afhankelijk van de vochtigheid (het perkament kan vochtig zijn, terwijl er zich ook vocht uit de boter tussen deze stof en het perkament kan afzetten). Verder van de temperatuur en van de aanwezigheid van lucht (schimmels kunnen zich zonder lucht niet ontwikkelen), terwijl ook de zuurheidsgraad haar invloed doet gelden. Wat dit laatsté punt betreft, is de zuurheidsgraad van de boter juist zeer gunstig voor de ontwikkeling van vele schimmels. De besmetting kan ontstaan door middel van de karn of het bij de botermakerij gebruikte gereedschap, maar ook door het verpakkingsmateriaal. Vooral het niet

zorgvuldig bewaarde en het vochtige perkament staat hier ineen kwade reuk. * * * Aan de schimmelvlekken op de boter wijden Dr Falce en Dr Folda van het Zuivelproefstation te Weihenstephan (Duitsland) een artikel inde Süddeutsche Molkerei-Ztg van 17 November 1950. In dit geschrift doen zij mededeling van een ontdekking, welke zij deden.

verpakking gebruikte karton dienen zorgvuldig bewaard en goed droog te worden gehouden. In dit verband kan er op worden gewezen, dat het verkeerd is de vaten bij het vullen op de (natte) vloer te zetten. Een latwerk op deze vloer kan voor dit doel goede diensten bewijzen. Daarbij dient uiteraard te worden gezorgd voor een goede reiniging en een goed uitluchten van al het bij de boterbereiding gebruikte materiaal. Ten slotte wilden we hier nog melding maken vaneen wijze van bestrijding van dit gebrek, welke inde U. S. A. in toepassing wordt gebracht. Daar wordt n.l. het perkament vooraf met een schimmeldodende vloeistof behandeld. i/er Het is waar: Wie teveel vertrouwen stelt, wordt bedrogen. Maar wie niemand vertrouwt, is er nog slechter aan toe. o • De olassieke opleiding moet niet dienen om kennis bij te brengen, maar om geesten te vormen, in staat tot weten en scheppen. – o Wij onderhouden de mensen het best door hen aan te horen. Dit is het aangenaamste gesprek, waar geen wedijver is, geen ijdel gepraat, maar een bedaarde wisseling van gevoelens.

Deze namelijk, dat het schimmels welke zich aan de buitenkant van het perkament bevinden, mogelijk is naar de binnenkant door te dringen, en daar zich op de boter te ontwikkelen. Ze doen dit via fijne poriën in het perkament. * » * Deze ontdekking heeft nog eens de aandacht gevestigd op het perkament als besmettingsbron voor schimmelvlekken op de boter. Genoemde onderzoekers raden aan, het perkament vooraf te behandelen ineen kokende verzadigde oplossing van keukenzout. We hebben deze raadgeving meer in de buitenlandse literatuur aangetroffen. In ons land is het echter beter bevallen, er voor te zorgen, dat het perkament volkomen droog blijft. Ook de vaten en het voor de

Ook op boter heeft de schimmel zich in dit geval kunnen ontwikkelen. Vergroting ongev. 600 X- Bovenstaande foto’s waren opgenomen bij genoemd artikel inde Südd. Molkerei Zeitung

De schimmel heeft zich door het perkament heen aan de binnenzijde ontwikkeld. Vergroting ongev. 600 X

Het perkament is aan de buitenkant met schimmel besmet geraakt. Vergroting bij deze microfoto ca 600 X

1017