is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 49, 05-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bestrijden van corrosie met verf en lak

IN de „Nieuwe Rotterdamse Courant” las ik een artikel met bovenstaand opschrift. Het lijkt mij interessant genoeg voor de zuivelindustrie, de hoofdpunten uit dit artikel hier weer te geven. Men zegt 0.a.; Elke vorm van corrosie-bestrijding komt neer op het aanbrengen vaneen scherm. Zo bedekt men metalen, die onderhevig zijn aan corrosie wel met een zeer dun laagje nikkel, chroom of zink. Een dergelijk beschermend laagje heeft zijn bezwaren, immers wanneer plaatselijk een stukje van het beschermend laagje wegspringt, moet het object bij restauratie geheel opnieuw behandeld worden. Een goede verf- of laklaag heeft dit bezwaar niet. Plaatselijk kan dit gemakkelijk bijgewerkt worden. De practijk heeft dan ook geleerd, dat een vakkundig aangebrachte verf- of laklaag tot de meest afdoende corrosie-bestrijders behoort. Verschillende verffabrieken beschikken over goed geoutilleerde laboratoria. Langdurige proeven met de verven en lakken op deze laboratoria hebben de nodige ervaringen en inzichten gegeven om producten te bereiden, die een grote weerstand bieden tegen corrosie. Verschillende proeven waaraan de verf en lak worden onderworpen a. sa 1 t-s pr a y-t est. Gelakte plaatjes worden lange tijd aan de inwerking van zilte dampen blootgesteld. Hierbij hangen de plaatjes aan een draaiende ring ineen ronde trommel. Deze proef heeft natuurlijk een zeer geforceerd karakter, waarbij het normale verouderingsproces niet aan bod komt. Het spreekt vanzelf, dat de inwerking van zilte dampen hoge eisen aan de verven en lakken stelt.

b. dakproef. Hierbij worden geschilderde plaatjes, onder een hoek van 45 graden naar het Zuiden gericht. Dr Dantuma, leider van het physisch laboratorium van de Sikkens’ Lakfabrieken te Sassenheim maakte puntige bakjes aan de plaatjes, in welke punten dan het water blijft staan. Op deze wijze kan men de verschillende weersinvloeden op de lak nagaan en wel in verschillende standen: horizontaal, verticaal, onder een hoek van 45° en ook onder water. * «■ * Bij de bereiding tracht men een materiaal te krijgen vaneen zodanige samenstelling, dat het vocht er moeilijk of in het geheel niet indoor kan dringen; men noemt dit de watervastheid. Verf is echter nimmer geheel vochtwerend. Het bindmiddel neemt altijd iets op. De snelheid waarmee het vocht kan doordringen, kunnen we van drie factoren afhankelijk stellen. a. De laagdikte. Een dikkere laag biedt meer weerstand. b. De poreusiteit. Hoe minder poreus, hoe geringer de doorlaatbaarheid. Het verdient derhalve aanbeveling verschillende lagen over elkaar aan te brengen. De poriën zullen dan afgesloten worden. We moeten het n.l. als nietdenkbeeldig beschouwen, dat de poriën van meer dan één laag in eikaars verlengde zullen liggen. c. Vochtpercentage van het verfbindmiddel. Dit vocht kan direct reageren met het metaal. Nu bepaalt de zuiverheid van het water, naast verontreinigende elementen de energie van de galvan;sche stroompjes die op kunnen treden. De aantasting of corrosie is hiermede recht evenredig. Het

is echter ook mogelijk dat het water iets uit de verflaag meeneemt. Hierdoor kan dan een vertragende werking optreden, die de energie der stroompjes verkleint. Heel merkwaardig is aluminium – verf; het pigment is schubvormig en vormt zo een ideale mechanische belemmering tegen het binnendringende vocht. Het vocht moet n.l. een veel langere (zigzag) weg afleggen om bij het materiaal te komen. Het pigment van andere verfsoorten heeft normaal meestal een bol- of kristalvorm. De meest effectieve corrosiebestrijder is loodmenie. Deze heeft een positief-werende werking. * * * Aluminium als metaal heeft een merkwaardige eigenschap. Zodra het aan de lucht wordt blootgesteld treedt onmiddellijk corrosie op. Het laagje dat ontstaat, heeft nauwelijks een dikte van 0,001 mm en beschermt door haar ondoordringbaarheid het onderliggende metaal. Men tracht bij verf- en lakproeven het element van de natuur zoveel mogelijk in het onderzoek in te schakelen. De verflaag zal eenmaal aan de lucht blootgesteld, n.l. meer of minder snel verweren, waardoor de diffusie met de jaren verandert. Het is de taak der verfindustrie steeds dichter het ideaal „afdoende bescherming tegen corrosie”, te benaderen. Zodat jaarlijks aanzienlijke bedragen, die aan de erfvijand corrosie ten offer vallen, kunnen worden bespaard. S. De gemiddelde melkgift van het gecontroleerde zwart-bonte F. H.-vee in Engeland bedraagt thans 40,5 kg per dag bij een vetgehalte van 4,5 %. Hiermede staat dit oorspronkelijk uit ons land afkomstige vee, zowel wat melkgift als wat boteropbrengst betreft, aan de top van alle melkveerassen, niet alleen in Engeland, maar ook op aarde.

1019