is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 50, 12-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klaar aanleiding van het artikel-1' tje over koffiemelk-pillen in het nummer van ons blad van 31 October j.l. ontvingen we verzoeken om nadere bijzonderheden. We zijn inderdaad inde gelegenheid er nog wat over mede te delen, en doen dit aan de hand vaneen artikel in Food Industries van Juni van dit jaar. Nu moet men niet menen, dat deze inlichtingen van dien aard zijn, dat elke melkpoederfabriek aan de hand hiervan op een goede dag deze pillen kan gaan bereiden. Ook in Amerika bestaat de neiging, de fijne knepen van de fabricage van zo’n heel apart artikel geheim te houden, afgezien ervan dat men het principe dooreen octrooi laat beschermen. Maar het is zonder twijfel interessant, er wat meer over te vernemen. Koffiemelk-pillen zijn een product van de Golden State Co Ltd te San Francisco, en bovengenoemd artikel in Food Industries is van de hand van A. P. Stewart, die de functie van „research-administrateur” vervult bij deze onderneming. *■' * * * Inde Golden State-fabriek is een systeem ontwikkeld, aldus wordt medegedeeld, waarbij de melk in een continu-procédé gecondenseerd en tot poeder gedroogd wordt. Het is dit speciale systeem, dat o.m. voor de bereiding van deze koffiemelk-pillen toepassing vindt. Bij dit procédé blijft de melk minder dan 2 minuten inde condensafdeling. Ook de poederafdeling is een specialiteit van de fabriek, naar wordt medegedeeld. (Ook hier ontbreken verdere bijzonderheden). De melk zou in deze apparaten ook plaatselijk niet oververhit worden, terwijl een product wordt verkregen met een bijzonder goede oplosbaarheid, terwijl de echte melksmaak behouden blijft. De arbeidswijze gebeurt in een geheel gesloten systeem, ter-

wijl alleen roestvrij staal hierbij toegepast wordt. Uit het verkregen roompoeder met een uitstekende smaak en een grote oplosbaarheid worden pillen gevormd. De pillen worden verpakt in blikken, waar de lucht wordt uitgepompt en welke gevuld worden met een inert gas (een mengsel van stikstof en koolzuurgas). Door van dit gasmengsel gebruik te maken wordt de duurzaamheid van het poeder meer dan verdubbeld. * * * Om tot een goed product te komen, moesten verschillende moeilijkheden worden opgelost.

Jubileum D. H. Sligman Rouveen

Op 19 December 1950 zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer Sligman zijn intrede deed als directeur van de Coöp. Zuivelfabriek „De Kleine Winst” te Rouveen. De vereniging stond er die tijd moeilijk voor en de fabriek bevond zich in zeer deplorabele toestand. De moeilijkheden die overwonnen moesten worden waren dan ook vele en velerlei. De jonge Sligman had echter naast de nodige theorie, een goede practijk opgedaan aan de Coöp. Fabrieken te Markelo, Wormerveer, Bathmen en Dalfsen en beschikte overeen grote werkkracht en enthousiasme. Met deze toerusting stond hij sterk en daarom behoeft het ook niet te verwonderen dat zijn doel volledig bereikt werd. De Kleine Winst beschikt al vele jaren overeen prima ingerichte fabriek, waarin behalve boter, ook kaas wordt gemaakt,

Koffie bevat bestanddelen, welke tot schiften aanleiding kunnen geven, wanneer er melk of room bij wordt gedaan. Op de gewone wijze bereid roompoeder schift in koffie. Een ander probleem is het uittreden van melkvet inde warme koffie, welk verschijnsel vooral bij roompoeder inde vorm van pillen voorkomt. Heel wat researchwerk is er nodig geweest, voordat men inde fabriek de zaak zodanig onder de knie had, dat deze gebreken niet meer voorkwamen. Uiteen en ander blijkt wel, dat men zich inde U.S.A. zeer veel moeite geeft om tot producten te komen, welke wat betreft kwaliteit en houdbaarheid (maar ook verkoopbaarheid, verpakking en uiterlijk) aan de hoogste eisen voldoen. Om dit in het licht te stellen, hebben we gemeend goed te doen, wat langer bij deze koffiemelk-pillen stil te staan.

terwijl de vereniging intussen sterk is geworden. Het bestuur van de fabriek houdt op Dinsdag 19 December, des middags van 2 tot 5 uur receptie in café „Kruithof” te Rouveen en wij zijn overtuigd dat het deze ijverige en toegewijde directeur op die dag niet aan belangstelling zal ontbreken. B.

De bereiding van KOFFIEMELK-PILLEN

1033