is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 1-2, 04-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstellingen.

Tentoonstellingskalender.

1913. BINNENLAND.

AMSTERDAM. Tentoonstélling van artistieke Plantenen Bloemenversieringen, van de afd. „Amsterdam” der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, te houden van 9. tot en met 22 Mei in „Bellevue” te Amsterdam. Secr. de Heer G. F. Koopman, Frans van Mierisstraat 57 te Amsterdam.

BOSKOOP. Groote Rozententoonstelling te houden in do maand Juli. Secr. de Heer Jac. den Ouden te Boskoop. DEVENTER, Groote Nationale Tuinbouwtentoonstelling van de Afd. „Deventer” der Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, te houden in de maand Augustus. Secr. der Regelingscommissie, de Heer G. van Npurg te Deventer.

BREDA. Groote Provinciale Tuinbouwtentoonstelling voor Noord-Brabant, te houden in September.

HAARLEM. Tentoonstelling van bloeiende bolgewassen in December, van wege de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

BUITENLAND.

BERLIJN. Groote Brandenburgsche Tuinbouwtentoon stelling.

GENT. Internationale Tuinbouwtentoonstelling April— Mei.

STÜTTGART. Groote Voorjaarstentoonstelling 3—ll Mei.

BRESLAü. Groote Tuinbouwtentoonstelling Mei—October.

FORST(LAUSITZ). Groote Tuinbouwtentoonstelling 15 Juni—October.

WEENEN. Tuinbouwtentoonstelling vanwege de Keizerl. Koninkl. Tuinbouwvereeniging. Begin Mei. NEW-YORK. Internationale Tuinbouwtentoonstelling 5-12 April.

LONDEN. Tentoonstellingen en bloemenkeuringen van de Royal Horticultural Society o.a.

4—5 Maart vervroegde bolgewassen. 15—16 April Narcissententoonstelling. 14 Mei Tulpententoonstelling.

20—21 Mei groote voorjaarstentoonstelling te Chelsea.

1914

ST. PETERSBURG. Groote Internationale Tuinbouwtentoonstelling. Voorjaar.

BERN. Groote Zwitsersche Tentoonstelling 15 Mei-- 15 October.

1915,

SAN FRANCISCO. Wereldtentoonstelling. FRANKFURT a/M. Groote Tuinbouwtentoonstelling.

1917.

HAMBURG. Groote Algemeene Tuinbouwtentoonstelling van voorjaar tot herfst.

Groote Rozen Tentoonstelling Juli 1913.

De groote Bloemententoonsteliing, die in . April 1911 te Boskoop werd gehouden, zal zeer zeker velen, die

haar bezocht hebben, nog versch in het geheugen liggen. Boskoop heeft toen getoond, wat het op dit gebied kon tot stand brengen en welke kracht van deze plaats kan uitgaan. Doch ieder, die bekend is met de groote cul.turen in Boskoop, welke zich zoo uitstekend leenen voor het inrichten eener tentoonstelling, was niet zoo verwonderd over de groote hoeveelheid en verscheidenheid, die op genoemde tentoonstelling te zien waren. Immers, de groote voorraad, die er van de hoofdculturen in Boskoop aanwezig is, maakt het zoo gemakkelijk om iets grootsch te maken, mits men eendrachtig samen werkt.

Het groote succes met genoemde tentoonstelling verkregen, deed dan ook de Vereeniging „Boom enPlantenbeurs” in hare vergadering van 4 Januari 1912 besluiten tot het houden van eene Rozententoonstelling in Juli 1913. In dezelfde vergadering werd uit haar midden een tentoonstellingscommissie benoemd, om plannen te ontwerpen. Waar het nu in de bedoeling van de Vereeniging „Boom en Plantenbeurs” lag, eene tentoonstelling op kleine schaal te organiseeren, was de benoemde commissie daarentegen van oordeel, gezien de goede naam van Boskoop op tentoonstellingsgebied en de belangrijke cultuur van rozen hier ter plaatse in aanmerking nemende, de aanstaande Rozen-tentoonstelling op veel grooter schaal moest worden gebaseerd, dan oorspronkelijk het plan was.

De tentoonstellingscommissie besloot daarom, in hare vergadering van 19 Februari 1912, de Rozen-tentoonstelling te houden op het Sportterrein (hetzelfde terrein, waar de Bloemen-tentoonstelling op gehouden werd) en haar den naam te geven van:

GROOTE ROZEN-TENTOONSTELLING JULI 1913.

De commissie is overtuigd, dat deze tentoonstelling kan slagen; temeer, daar de inschrijvingsbiljetten een voorloopige deelname aanwijzen van ruim 80.000 rozen in potten, waaronder 5000 stamrozen en zij gehouden wordt, tijdens de herdenking van onze honderdjarige onafhankelijkheid, waardoor zij ook den groeten steun geniet van de Centrale Commissie voor Plan 1913.

De grootte van het terrein voor de rozen-tentoonstelling bestemd, zou precies dezelfde zijn als van de tentoonstelling in April 1911. Waar nu de Bloemententoonstelling bestond uit een groeten voorraad planten, in vele soorten en variëteiten, daar valt het gemakkelijk zich eenigzins voor te stellen, welken indruk deze Rozen-tentoonstelling zal maken, wanneer diezelfde oppervlakte bezet zal zijn, uitsluitend met bloeiende rozen.

Al spoedig bleek evenwel, dat door de groote deelname, het sportterrein te klein zou zijn en werd in de commissieveigadeiing van den llden November 1912, met algemeene stemmen besloten, het tentoonstellingsterrein met een oppervlakte van 1000 vierkante Meters uit te breiden. Rondom het tentoonstellingsterrein zal een Pergola of wandelgang gebouwd worden van 170 Meter lengte en 41/2 Meter breedte, waarvoor reeds 3000 stuks hoogstamhalfstam- en lage klimrozen in pot gekweekt, in uitsluitend donker roode en rosekleuren, aanwezig zijn. Op den achtergrond van het terrein zal een Floratempel met zijvleugels gebouwd worden van 40 Meter