is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 3, 24-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelsberichten.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

Teneinde hunne verdere marktberichten in te leiden en de lezers met hunne veilingen nader bekend temaken, gaven de meeste berichtgevers een min of meer uitgebreid overzicht, betreffende het arbeidsveld hunner vereenigingen. Ook in het vervolg zullen zooveel mogelijk beredeneerde markt- en veilingsberichten gegeven worden: geen overvloed van cijfers, doch overzichten der prijzen van de belangrijkste artikelen met eene korte vermelding van de vermoedelijke of feitelijke oorzaken der marktfluctuaties.

Broek op Langendijk.

(Overzicht van 2 tot en met 18 Jan. 1913.)

Aard van het artikel. Marktplaats. ±2l Jan. 1911 ± 21 Jan. 1912 ± 14 Jan. 1913 ± 21 Jan. 1913 Aardappelen perH.L. (Bergers) . . Amsterdam 3.20-3.40 1.80-2.20 1.75-1.80 1.90-2.00 „ „ ' „ (Blauwe) . . 3.00-4.00 2.80-3.10 2.30-2.40 2.20-2.50 „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 4.00-4.20 3.25-3.60 1.75-2.00 1.75-2.00 „ „ „ (Bonte) . . . 3.75-3.90 3.40-3.60 1.75-2.00 1.50-1.75 „ „ „ (Eigenheimers) 4.00-4.20 2.20-2.40 1.80-2.10 1.60-1.65 Groen ten: Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendijk 3.60-8.50 8.00-20.00 2.00-8.50 2.00-8.20 Gele „ „ „ . „ .... 2.00-5.00 7.00-16.50 2.20-9.50 2.00-8.70 Witte „ „ „ „ .... 2.40-4.50 7.00-15.50 1.20-3.70 1.10-4.00 Uien per 50 K.G 2.80-3.30 4.20-4.70 0.85-0.90 0.60-0.85 Salade per 100 krop Loosduinen 4.00-6.00 3.50—4.50 Bloemkool per 100 stuks Broek op Langendijk 4.00-5.00 Spinazie per ben n 0.70-0.90 Brij per 100 bos r? 4.00-5.00 1.20-1.75 1.20-1.40 Kapperkool per 100 stuks .... Breda 2.50-3.80 2.50 0.80-2.60 Wortelen per 100 bos Loosduinen 15.00-20.00 5.00-18.00 Andijvie per 100 struik 2.50-3.00 1.00-1.60 1.30-1.80 Boerekool per ben 0.30-0.40 0.16-0.22 0.14-0.18 Schorseneeren » – 8.00-10.00 6.20-7.40 5.40-6.70 Eieren, per 100 stuks Amsterdam 3.95-7.00 5.35-7.85 4.20-7.15 4.90-7.75 „ „100 „ Maastricht 5.00—6.50 4.00-6.80 4.70-6.50 „ «100 „ Rotterdam 4.70-6.55 5.45-7.05 4.90-6.45 5.00-6.30

Wij zijn weer een nieuw tijdperk ingetreden en wenschen den bouwer een vruchtbaar jaar en goede prijzen voor zijn producten toe en den koopman een goeden winst. Eigenlijk is het nieuwe tijdperk voor het marktwezen een voortzetting van het oude, aangezien de veiling alhier loopt van het begin Juni tot bijna het einde van Mei.

De markt, begon den 2 Jan. met Reuzenbloemkool, wat zeker wel een bewijs is van zacht weer en als een bijzonderheid kan genoemd worden. De bloem is klein, toch was de prijs nog van f 5.20—5.90 Ie soort. Aangevoerd werden 300 stuks.

De twee volgende dagen werden te zamen aangevoerd 1800 stuks van f 4.— tot f 7.70.

Van 6—ll .lan. zijn aangevoerd 1600 stuks van f 3.00—f 5.30.

Van 12—18 Jan. 100 stuks van f 2.—.

Dit laatste wijst op het einde van den aanvoer, wat door de vorst is veroorzaakt, daar er nog wel op het land staat. Roode kool werd nog steeds veel aangevoerd. Van 2—4 Jan. 89,200 stuks. Van 6—ll „ 260,700 „

Van 13—18 „ 64,400 „ De prijzen varieerden van fl.o0—f 8.80, waaruit blijkt

dat er zeer klein goed en hiervan wordt het grootste getal aangevoerd, ter markt komt. De Ie kwaliteit wordt meestal uit de hand gekocht, uit de bewaarschuren. Dit zelfde geldt ook voor Gele Kool. Hiervan was de aanvoer als volgt:

2—4 Jan. 45,700 stuks

6—ll „ 114,900 „ 13—18 „ 41,200 „ De prijzen hiervan waren f 2.00—f 10.00. De prijs der Deensche witten blijft nog steeds laag. De aanvoer hiervan was aldus:

2- 4 Jan. 19,700 a f I.oo—f 4.00 6—ll „ 33,000 a f I.oo—f 4.80 13—18 „ 4,900 a f I.oo—f 3.70

De prijzen der Uien blijft nog zeer laag, evenals die der wortelen.

Aangevoerd werd van: 2 4 Jan. 626 baal uien a f 0.55—f 1.00 6—ll „ 1265 „ „af 0.40—f 0.90 13—18 „ 328 „ „af 0.60—f 0.90 2—4 „ 177 zak wortplen a f 0.40—f 0.50 6—ll „ 389 „ „ af 0.40—f 0.50 13- 18 „ 80 „ „ af 0.40—f 0.50

alles per 50 K.G. Verder werden in dat tijdstip nog geveild op 3 Jan. 1 wagon 10,000 K.G. roode kool a f 1.71 1 „ „ „ Deensche witte a f 0.98

Verder 2000 K.G. Schorseneeren a f 3.80—4.30 per 50 K.G.

De prijzen der Roode en Gele kool voor den onderhandschen handel stijgen regelmatig, nu het wat kouder is geworden en zullen vermoedelijk hooger worden. Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de aan voer ter markt de vorige week minder werd.

De oorzaak is het invallen der vorst, Jie reeds vermindert, maar toch van gunstigen invloed op de prijzen zal blijven.