is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 3, 24-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

De V. V. O. B. Is dezer dagen haar 10e levensjaar Ingetreden. Opgericht In 1903 met aanvankelijk 50 leden, Is dit getal thans gestegen tot om en bij de 1000. Waren er In den beginne verscheldenen, die lid werden, om de zaak te steunen en als nlet-kweekers dus geen behoefte aan een veiling hadden de In de laatste jaren toegetredenen waren seiieuse aanvoerders, die hier een schoone gelegenheid vonden, om hunne producten tegen een goeden prijs aan den man te brengen. Vooral na de totstandkoming der Over-Betuwsche stoomtram, waardoor de dorpen Bemmel, Gent, Doornenburg, Pannerden, Angeren en Hulssen In rechtstreeksch verkeer met Eist werden aangesloten, nam van uit deze plaatsen het aantal leden verbazend toe en hield ook de aanvoer daarmede verband.

De directie der O. B. S. stelde speciale tarieven vast voor het vervoer van producten naar de veiling, belast zich met het ten verkoop aanbieden en afleveren dier producten en zorgt verder voor vervoer van manden, uitbetaling der velllngsnota’s enz., kortom, neemt alles op zich en de kweeker kan rustig aan zijn werk blijven.

Doch niet alleen kweekers of handelaren van beroep maken van deze gelegenheid gebruik, maar vooral ook bezitters van kleine tuinen of van eenlge vruchtboomen, die, wanneer ze te veel voor eigen behoefte hadden, zich daarvan niet konden ontlasten, op eene wijze, die hun eenlg voordeel opleverde. Thans zenden zij het ter veiling en krijgen daarvoor de hun toekomende waarde.

De heer M. A. Vink, die als eigenaar der vellingsgebouwen en als veilingmeester kosten noch moeite ontzien heeft, om de veiling tot bloei te brengen, heeft opnieuw, door het doen bouwen van eene remise, waaronder hetgeen per tram wordt aangevoerd kan worden geplaatst, In eene groote behoefte voorzien.

Was de omzet ter veiling het Ie jaar pl.m. f 70.000, In 1912 bedroeg dit cijfer f 468.537,75. Een zeer aanzienlijk bedrag, dat echter aanmerkelijk hooger zou geweest zijn, wanneer In het laatste stadium de prijzen van groenten en fruit niet zoo sterk waren gedaald.

Werd vroeger gedurende de wintermaanden maar éénmaal per week veiling gehouden, wegens den toenemenden bouw van komkommerkassen moest daarin eene wijziging worden gebracht en waren er van begin Maart af 3 veilingen per week. Gedurende de kersencampagne was er eiken dag 2 maal veiling en wel ’s morgens om 4 uur en ’s namiddags om 1 uur. Daarna tot einde bessenseizoen éénmaal per dag, vervolgens tot December 3 maal per week, aanvangende ’s morgens 6 uur.

Voor alle voorjaarsartlkelen werden zeldzaam hooge prijzen gemaakt; ook kersen, bessen, vroege appels, peren en pruimen deden prachtige prijzen.

De storm van 27 Augustus bracht echter In alles een ongewenschte omkeer. Massa’s afgewaalde vruchten over-voerden de veilingen en markten door het geheele land, met het gevolg, dat men de beste soorten appels en peren' zag weggaan voor een prijs ‘even boven 0. Later, toen de groote massa was opgeruimd, trad er wel eenlge verbetering In, maar ging toch, met uitzondering

van goede tafelperen, alles voor een kleinen prijs van de hand.

Door kweekers en pachters van boomgaarden werd nog steeds op herstel van prijzen gehoopt, welke einde September begin October scheen verwezenlijkt te worden, doch wegens de geringe vraag voor het buitenland, hield deze verbetering niet lang stand en liepen de prijzen weer spoedig beneden het normale.

Massa’s fruit, vooral goudrelnetten werden In de bewaarplaatsen opgelegd, In afwachting dat de winter verbetering zou brengen. „Als de feestdagen maar eens achter den rug zijn, zal het wel beter worden” zei men. Maar treurige ervaring! steeds achteruitgang van prijs.

De Ie veiling In 1913 gaf eenlge beterschap.

Toen werden bij kolossalen aanvoer, tamelijke prijzen besteed en brachten Ie soort zoete appels f2.60—f4. op, Ie soort goudrelnetten golden van f 4.—f 7.50, 2e soort f 2.40—f 3.80 per 100 pond, terwijl extra kwaliteit 87s—10 ets. per pond opbracht. Bellefleuren, waarvan weinig In beslist Ie kwaliteit voorhanden Is deden f 6.50— f 8 2e kw. f 2.10—f 3.50. Rabauwen f 1,90—f 2.60 en goede stoofperen f 2.30—-f 3.50, alles per 100 pond.

Afgeloopen week was het echter weer misère.

Misschien heeft het winterweer hier wel toe bijgedragen.

Bij groeten aanvoer en zeer weinig kooplust werd voor een paar partijtjes extra goudrelnetten 71/2 ets. per pond besteed. Ie kw. ging voor f 3.50—f 6.50, 2e kw. f 1.60—f 3—. Bellefleuren Ie kw. f’3.50—f‘5.25, 2e kw. f I.Bo—f 3.10. Rabouwen f 1.30—f 1.90. Holgaten f 2.20 – f 2.80, dlv. zoete appels f 2.10—f 2.90, alles per 100 pond. Stoofperen, hoewel de aanvoer minder was, konden het ook maar brengen van f 1.30—f 2.40 per 100 pond. Uien lusteloos, tot prijzen van 60—65 ets. per 100 pond. Knolselderij 24-2—31,2 en bloemkool In prachtwaar 1072—12 ct. per stuk.

Veel van het aangevoerde fruit Is van Inferieure kwaliteit, terwijl erg geklaagd wordt over het rotten der vruchten.

Resumeerende, bracht het najaar 1912 een leelijke „streep” door de rekening der frultkweekers,\maar meer nog door die van de pachters van boomgaarden.

Enorme bedragen worden dan ook door dezen verloren.

L. K.

VERBETERINGEN.

In het dubbel-nummer van dit blad, dat op 4 Januari j.l. verscheen, zijn enkele zetfouten blijven staan, die dringende verbetering elschen. Zoo Is het onder „Mededeellngen van het Centraal Bestuur” genoemde ledental der „Groenten-en Vruchtenveiling Utrecht en Omstreken” niet 43 doch 148. In „Ter Inleiding” bladzijde 3, Iste kolom, 2e alinea, leze men: „zulks mede In verband met, juist In de laatste weken gehoorde opmerkingen en gehouden besprekingen met besturen'’ enz.

In het artikel over „Zaadteelt” bladzijde 4, Iste kolom, 2e alinea stond: „Wat splnazlezaad enraaj9zaadbetreft, waren de uitkomsten In Groningen zeer bevredigend”. De zaadtelers zullen reeds begrepen hebben, dat er, Inplaats van raapzaad, had moeten staan.