is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 4, 31-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaatsvervangend Lid-Werkgever:

G. A. van Bossem, te Naarden,

W. Warnaar, te Sassemlieim. Plaatsvervangend Lid-Werknemer:,

L. J. de Hoog, te Honselersdijk,

J. Moonen, te Boskoop.

Namens het Centraal Bestuur;

C. VAN Lennep, Secretaris.

’s-Gravenhage, 24 Januari 1918.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat met ingang van 1 Januari 1913 voor het lidmaatschap van den Nederlandschen Tuinbouwraad heeft bedankt:

de Land- en Tuinbouw-Vereeniging „West-Friesland” te Hoorn.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

’s-Gravenhage, 30 Januari 1913.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten Vereenigingen, dat de vijfde Algemeene Ver gade ring van den Nederlandschen Tuinbouwraad zal gehouden worden op Donderdag 27 Fehniari 1918, des voormiddags elf uur, in het „Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen”, te Utrecht.

De geloofsbrieven der afgevaardigden worden vóór of op 24 Februari, bij den Secretaris ingewacht.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

AGENDA voor de vijfde Algeraeene Vergadering van den Nederlandschen Tuinbouwraad, te houden op Donderdag 27 Februari 1978, des voormiddags elf uur, in het „Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen”, te Utrecht.

1. Opening.

2. Notulen der vorige Algemeene Vergadering. 3. Jaarverslag 1912.

4. Rekening en verantwoording over het jaar 1912. 5. Vaststelling der begrooting over het jaar 1913.

6. Verkiezing van drie leden van het Centraal Bestuur, wegens periodieke aftreding van de heeren:

J. Klok te Leeuwarden, zitting hebbende voor het bedrijf groenteteelt;

A. Keessen Jr. te Aalsmeer, zitting hebbende voor het bedrijf boomkweekerij;

W. G. Droog te Haarlem, zitting hebbende voor het bedrijf bloembollenteelt.

7. Verkiezing van een lid van het Centraal Bestuur, om zitting te nemen voor het bedrijf zaadteelt, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer A. van Namen Hsn.

8. Voorstel van het Centraal Bestuur, om over te gaan

tot de vorming van eene groep, omvattende de Veilingsen Verzendvereenigingen, onder bepaling, dat deze groep in het Centraal Bestuur zal vertegenwoordigd zijn, door twee leden, waarvan een de groenteteelt en een de ooftteelt als bedrijf uitoefent of uitgeoefend heeft.

Toelichting:

Op de vorige algemeene vergadering werden drie voorstellen van ongeveer gelijke strekking ingediend, alle beoogende een nauwere aaneensluiting te bewerkstelligen tusschen de Veilingsvereenigingen en de krachtige bevordering van de handelsbelangen dier Vereenigingen ter hand te nemen.

Het Centraal Bestuur was van meening, dat het beoogde doel het best bereikt kon worden, door, overeenkomstig art. 23 der statuten eene vaste commissie van advies voor deze belangen in het leven te roepen, en de algemeene vergadering vereenigde zich met deze zienswijze.

Dienovereenkomstig werd door het Centraal Bestuur een Commissie benoemd, bestaande uit 9 leden, waarvan 6 buiten het Centraal Bestuur, welke Commissie 2 malen bijeenkwam. Deze Commissie heeft thans aan het Centraal Bestuur in overweging gegeven tot het vormen van een afzonderlijke groep van Veilings- en Verzendvereenigingen over te gaan, omdat naar haar oordeel op die wijze de belangen en de wenschen dier vereenigingen beter tot haar recht kunnen komen, terwijl bij deze vereenigingen zelve ook krachtige drang tot onderlinge nauwere aaneensluiting blijkt te bestaan, waaraan, naaide meening der Commissie, behoort te worden voldaan.

Het Centraal Bestuur, zich met het advies der Commissie vereenigende, heeft getracht de vorming eener groep, als hier gewenscht werd, in overeenstemming met de bepalingen der statuten mogelijk te maken. Met volkomen handhaving van art. 17, waarin bepaald wordt, dat het Centraal Bestuur bestaat uit een voorzitter en 18 leden, waarvan telkens 3 een bepaalde tak van tuinbouw als bedrijf moeten uitoefenen of uitgeoefend hebben, meent het Centraal Bestuur, dat een groep van Veilingsen Verzendvereenigingen zoude kunnen worden opgericht, mits bepaald werd, dat de vertegenwoordigers dier groep in het Centraal Bestuur, bepaalde takken van tuinbouw als bedrijf moeten uitoefenen of uitgeoefend hebben.

De takken van tuinbouw, die hiervoor in aanmerking komen, zijn de groenteteelt en de ooftteelt. Derhalve ware, naar de meening van het Centraal Bestuur te bepalen, dat de groep der Veilings- en Verzendvereenigingen in het Centraal Bestuur vertegenwoordigd moet zijn, door één groenteteler en één ooftteler. De onlangs tot stand gekomen groep Fruitteelt zoude dan de beide andere vertegenwoordigers van het bedrijft ooftteelt in het Centraal Bestuur benoemen. De drie vertegenwoordigers van het bedrijf groenteteelt, waarvoor- geene groep bestaat, worden tot nu toe aangewezen door de algemeene vergadering: van dezen zou voortaan één lid moeten worden benoemd door de groep der Veilings- en Verzendvereenigingen.

Hoewel het Centraal Bestuur, door de vorige algemeene vergadering, gemachtigd werd, om zelf die groepen in het