is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 9, 07-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P Jaargang.

7 Maart 1913,

N°. 9,

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N.T. R.

ABONNEMENTSPRIJS. Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen oetalingvan f 1.50 p. jaar, franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenigingen.

REDACTIE: Molenstraat 15. Telefoon Haag 781. ADMINISTRATIE: Papestraat 11. Telefoon Haag 1600.

ADVERTENTIËN. Voor het plaatsen van advertentiën wende men zich uitsluitend tot D. BERREKLOUW, Overtoom 50ii te Amsterdam, Telefoon Zuid No. 2979; voorde rubriek „Vraag en Aanbod” tot de Administratie

Officieel Gedeelte.

Mededeelingen van het Centraal Bestuur.

’s-Gravenhage, 3 Maart 1918.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat het in de vacature van der Have, tot lid der Commissie van Toezicht op de Tuinbouw-Onderlinge heeft benoemd den Heer F. Kakebeeke, Fruitkweeker, te Goes.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

’s-Gravenhage, 6 Maart 1913.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat tot het lidmaatschap van den Nederlandschen Tuinbouwraad is toegelaten de Tuinbouwvereeniging „De Noord-West” te Eenigenburg (Gem. St. Maarten, N.-H.), aantal leden 58. Secretaris: de Heer P. Bood, te Eenigenburg.

De Vereeniging is onder No. 40 in het register ingeschreven en behoort onder dat nummer in de ledenlijst te worden vermeld.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

Wijzigingen in de ledenlijst.

In de plaats der in de, in No. 7 der „Handelingen” gepubliceerde ledenlijst genoemde Secretarissen van onderstaande aangesloten Vereenigingen, werden de heeren benoemd, wier namen wij mede hieronder vermelden :

No. 11. Vereeniging „Aalsmeer's Tuinbouw”, Aalsmeer. Secretaris: de Heer J. C. Hohn, Oosteinde, Aalsmeer.

No. 43. Kweekersvereeniging „Naarden-Bussum”. Secretaris: de Heer J. Kortenoever, te Naarden.

No. 77. ’s-Gravenhaagsche Bloemistenvereeniging. Secretaris: de Heer B. J. Mulders, Badhuisweg 199, Den Haag.

No. 96. Tuinbouwvereeniging „De Heilo. Secretaris: de Heer P. Buis Pzn., Heilo.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

Mededeelingen van de aangesloten vereenigingen.

Vereeniging „De Loosduinsche Groentenveiling,” te Loosduinen.

Het Bestuur brengt hierbij te Uwer kennis, dat de veilingen op Dinsdag 4 Maart, Donderdag 6 Maart en Zaterdag 8 Maart a.s. en vervolgens op eiken werkdag wederom zullen worden gehouden en wel ’s namiddigs te één ure.

De Iste serie komt dan 12,55 uur n.m. » 2de „ „ „ 1.10 „ „ « dde „ „ „ 1,25 „ „

» 4de „ „ „ 1,40 „ „ sde „ „ „ 1,55 „ „ » dde „ „ „ 2,10 „ „

« 7de „ „ „ 2,25 „ „ Namens het Bestuur,

G. J. VAN Marrewijk, Secr.-Penningm.

Loosduinen, 25 Februari 1913.

(Bovenstaand bericht ontvingen wij Vrijdag 28 Februari, te laat dus voor opname in het vorig nummer. Red.)

STENOGRAFISCH VERSLAG

VAN DE

VIJFDE ALGEJWEENE VERGADERING

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN TUINBOUWRAAD

gehouden op Donderdag 27 Februari 1913, des voormiddags elf uur, in het „Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen” te Utrecht.

Voorzitter de Heer Ernst H. Krelage (Onder-Voorzitter). 1. De Voorzitter opent de vergadering met het uitspreken eener rede, welke in No. 8 van het Orgaan bereids werd opgenomen. Daarna worden voorgelezen de namen der aanwezige vereenigingen en die harer afgevaardigden. Vertegenwoordigd zijn 56 aangesloten vereenigingen met gezamenlijk 19.002 leden, uitbrengende 147 stemmen. 2. Goedgekeurd worden de notulen der vorige algemeene vergadering. 3. Het jaarverslag 1912 wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Rekening en verantwoording over het jaar 1913.