is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 10-11, 14-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Maatschappij yoor Tuinbouw en Plantkunde.

De vaste keuringscommissie heeft op hare vergadering van den 11 den Maart, gehouden in een der zalen van Kon. Zool. Genootschap „Natura Artis Magistra” te Amsterdam, de navolgende onderscheidingen toegekend:

Getuigschrift Ie klasse, aan:

1. Primula Malacoides van den Heer D. Bruidegom te Baarn. Ook Avas ter keuring ingezonden door den Heer K. Wezelenburg te Baarn een in bloei getrokken Anchusa myosotidiflora.

Voor de Plantenbeurs waren eenige zeer mooie verzamelingen ingezonden waaraan de navolgende prijzen werden toegekend .■

Verguld zilveren medaille aan;

1. Verzameling van 100 zeer mooie Cyclamen van de firma D. Spaargaren Mzn. en Zonen te Aalsmeer.

2. Verzameling Hortensia’s van den Heer D. Baardse te Aalsmeer.

Bronzen medaille aan:

1. Verzameling lelies van den Heer F. Put Jr. te Apeldoorn.

2. Verzameling van bloeiende planten: Rozen, Hortensia’s enz. van den Heer W. Lodder te Hees bij Nijmegen.

3. Verzameling van bloeinde seringen. Clivia’s en Adiantums van den Heer G. F. Kauffmann te Watergraafsmeer.

De jury bestond uit de Heeren Budde, Alderden, Geerlings. Put, Valeton, Van den Berg, Witte, van Laren, en Wezelenburg.

J. H. Kauffmann, Seccretaris.

Boomkweekerij.

Wijzigingen in de bepalingen, beboerende bij de Plantenziektenwet der Vereenigde Staten.

Den 3en December 1912 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de bovengenoemde wetsbepalingen, die den 20sten December d. a. v. verbeterd verschenen.

Van zeer ingrijpenden aard zijn de veranderingen voor ons land niet; in het kort zullen wij ze hier aangeven.

In Regulation 2 is geschrapt het laatste gedeelte van den laatsten zin vanaf: zooals Azalea’s, enz.

In Regulation 8 wordt omschreven, dat als haven van invoer wordt aangemerkt die plaats, waar de invoerrechten worden betaald en de zending aldus vrij gemaakt.

In Regidation 4 moet de eerste zin gelezen Avorden als volgt: „Indien de noodwendige vergunning op het oogenhlik van de aankomst eener zending in de invoerhaven enz. De in deze bepaling genoemde termijn van 10 dagen is verlengd tot 20 dagen.

Aan Regulation 5 is toegevoegd, dat geen permit vereischt wordt voor zendingen „in bond” v. vreemde Staten. Voor zendingen, die onmiddelijk naar eene plaats in het Binnenland worden doorgezonden, is alleen een permit noodig voor de invoerhaven.

Regidation 6 is van inbond veranderd. Thans wordt op de kisten een copy-certificate geëischt, zooals in Nederland algemeen gebruikt wordt. Tot 1 Juli 1913 kunnen

zendingen, zonder het origineelo certificaat, worden ingevoerd, mits de kisten voorzien zijn van de copies. Na den Isten Juli mag uit landen, zonder officieel systeem van onderzoek der zendingen, niets meer worden ingevoerd, dan enkele planten voor onderzoekings doeleinden.

Verder wordt bepaald, dat zendingen, met parasieten behept, behandeld of vernietigd kunnen worden, al naar de omstandigheden dit wenschelijk maken.

In Regulation 7 wordt aangegèven hoe de certificaten en copies na den Isten Juli a.s. geteekend en gestempeld moeten zijn. De Nederlandsche papieren voldoen reeds aan de eischen.

Regulatix)n 8 is geAvijzigd, maar deze bepaling is uitsluitend van belang voor den importeur.

In Regulation 9 is de inbond van de „declaration of the shipper” eenigszins gewijzigd; zoo wordt daarin o.a. door den ambtenaar, die de uit te voeren zending heeft geinspecteerd, verklaard dat zij vrij is van plan tenparasieten en gelooft hij dit niet meer.

De afzender behoeft niet meer te verklaren door wien de gewassen gekweekt werden. Wel wordt nog gevraagd waar de planten groeiden.

Verder wordt dan voorzien in het geval, dat eene zending binnen komt zonder de boven bedoelde verklaring, in welke omstandigheid de zending behandeld kan worden als in regulation 4 reeds is aangegeven.

Meerdere Avijzigingen zijn niet aangebracht en komen we tot de conclusie, dat de bepalingen voor onze exporteurs verbeterd zijn. Alleen is men nu ook, volgens de Amerikaansche wet, verplicht de reeds lang in gebruik zijnde copies op de kisten te bevestigen.

(Vraag en Aanbod). F- J- &•

Hoe wordt men kweeker in Boskoop ?

11.

Beschreven wij de vorige maal den man, die uitsluitend als een bijverdienste, elk jaar wederom, 40 of 50 roe rozenland in ontginning brengt, speciaal voor dat doel gehuurd, nu zullen Avij een kijkje gaan nemen, bij den eigenlijken toekomstigen kAveeker aan land. Het kAveeken van rozen is voor dezen ook het begin, en waar ik dus in herhaling zou moeten vervallen door beiden van het begin tot het einde te beschrijven, is het mijn Amornemen de afwikkeling der rozenkweek hier te laten volgen.

Veel grond, voor geldbelegging gekocht, wordt gegraven met het idee dit bij kleine gedeelten te verhuren. Daar zulk land, vooral in de laatste jaren, minder gunstig is gelegen, is de huurprijs hiervan niet zoo hoog en bedraagt 50 a 60 cent per R.R. Veronderstellen wij dus, dat onze jonge kweeker 100 roe huurt, om hierop zijn kweekerij te beginnen.

Een klein loodsje, voor berging van materiaal en gereedschap en om bij slecht Aveer of des avonds in te kunnen werken, Avordt als onmisbaar beschouwd en zal hiervoor een bedrag van 75 a 100 gulden noodig zijn. Heeft hij het geld er voor, dan bouwt hij er een schutting bij,