is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 20, 16-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Necrologie.

Gerhard Jan Bier f

In den morgen van den 29sten April is te Nieuwerkerk a/d IJsel overleden de Heer Gerhard Jan Bier, wiens stoffelijk overschot Vrijdag 2 Mei op de stille, lieflijke begraafplaats werd bijgezet. Aan de groeve hadden zich verscheidene zijner beste vrienden vereenigd om dezen braven man de laatste eer te bewijzen. Tal van bloemen dekten de kist, als getuigen van groote vriendschap voor den overledene. Op deze plaats wensch ik een laatsten eenvoudigen groet te brengen, en aan zijn weduwe en kinderen te verzekeren dat zijn naam met onverdeelde erkentelijkheid en vriendschap in aandenken zal worden bewaard. Zijn vriendelijk gemoed, goedheid en rechtschapenheid zullen in breeden kring een ledige plaats laten. Zijn roep ging verder dan den kring waarin hij leefde; zijn heengaan is een gevoelig verlies. Met den Heer Bier daalde, zoo niet de beste dan toch

zeker een der beste kweekers van ons land ten grave. Een man, die leefde voor zijn vak en die getoond heeft, dat weten kunnen is.

Van klein begonnen, heeft hij zijn zoon een groote kweekerij nagelaten, die waard is gezien te worden; zijn naam zal onafscheidelijk daaraan verbonden blijven. Wij allen weten wat een werkkracht van hem uitging en welk een flink kweeker wij in hem verloren hebben; een woord van dank voor alles, wat wij van hem leerden. Vele kweekers in den lande hebben aan hem hun vakkennis en bekwaamheid te danken. Op deze plaats dank ik hem voor hetgeen hij gepresteerd heeft.

Gouda, Mei 1918. A. Steensma.

Handelsberichten.

Broek op Langendijk.

{Overzicht der marktprijzen van groenten van s—ll5—11 Mei).

Wat ik in het laatste bericht reeds als vermoeden uitsprak, is gebleken juist te zijn n.1., dat de aanvoer van kool spoedig zou eindigen.

Deze week is reeds niets van dat artikel op de markt aangevoerd. De koopers voor export naar ’t buitenland, vertrekken voor een deel daar thans persoonlijk heen, om hun afnemers te bezoeken en te trachten nieuwe klanten en nieuwe kanalen voor afzet zoo mogelijk er bij te krijgen. De handel in het binnenland is voor het weinige oude goed en ten deele voor het nieuwe thans voldoende om de aanvoerders van hunne producten te ontlasten. De weinige uien en wortelen die werden aangevoerd brachten als steeds weinig geld op, vooral de wortelen zijn haast onverkoopbaar 7—16 ct. per 50 K.G. Tamelijke mooie uien werden geveild voor 58—97 cent per K.G. Bieten 11 cent per 50 K.G. Ook de prijs der spinazie was weer zeer laag 7—19 cent per 6V4 K.G. Van Rabarber, behalve van lichte bossen, was de prijs goed, ongeveer f 8.40—f 6.10 per 100 bos.

De aanvoer hiervan neemt nog toe.

Een partijtje bloemkool 20 stuks bracht per stuk 8 a 17 cent op.

In het geheel werden aangevoerd: 690 balen Uien a 50 K.G.

262 „ Wortelen a5O K.G. 447 mand Spinazie a 12V4 K.G. 8525 bos Rhabarber.

48 balen Bieten a 50 K.G.

Voor het station Broek op Langendijk werden slechts 10 wagons verzonden gedurende de week van B—lo Mei. Dit zal de volgende week nog wel minder zijn, daar de aanvoer van uien gering zal worden. Z.

Loosduinen.

De aanvoer der verschillende producten nam de

afgeloopen week aanmerkelijk toe. De prijzen hoewel eenigszins terugloopend, blijven over het algemeen genomen, goed. Den lOden dezer werden de eerste perziken alhier aangeveerd.

Aanvoer en gemiddelde prijzen op de Veilingen, gehouden van 8 t/m. 14 Mei.

Kaskomkommers per 100 stuks Ie soort fl6.— Kaskomkommers „ 100 „ 2e „ f 11.50 Kaskomkommers „100 „ 3e „ f 7 Kaskomk.stek „ ben (groote) f 4.20 Platglas komk. „ 100 stuks Ie „ f 14.50 Natuurkomk. „ 100 „ 2e „ f 10.25

Natuurkomk.stek „ ben f 2.20 Peen „ 100 bos Ie soort f 11.50 Peen „ 100 „ 2e „ f 6.75 Tomaten „ pond f 0.85 Tomaten kleinere „ „ f 0.24 Tomaten bonken „ „ f 0.25 Tomaten groote „ „ f 0.40 Tomaten uitschot „ „ f 0.15 Bloemkool „ 100 Ie soort f14.-

Bloemkool „ „ 2e „ f 7.50 Salade „ 100 krop Ie „ f 8.50 Salade „ 100 „ 2e „ f 1.80 Stoofsalade „ ben f 0.15 Andijvie „ 100 struiken f 1.20 Spinazie „ ben f 0.08 Pieterselie „ „ f 0.24 Postelein „ „ f 0.65 Zuring „ „ f 0.18

Prei „ 100 bos f 0.70 Selderij „ 100 „ f 1.40 Radijs „ 100 „ f 1.20 Kelen „ 100 „ f 0.25 Kervel „ 100 „ f 1.70

Rabarber „ 100 „ f 8.80 L. 14-5-’lB. V. Z. p. B. Ter Aar.

De veilingen der afdeeling „Nieuw Leven” van „de Ter-Aarsche Augurkenveiling” hebben tot nu toe plaats op Dinsdag en Vrijdag van elke week. De Engelsche komkommers zijn mooi. De peen was in den beginne bij sommige tuinders wat licht van kleur, doch is thans ook goed. De sla is van zeer goed tot beneden het middelmatige.

9 Mei werden aangevoerd 1420 Eng. komk. en brachten op de Iste soort f 12.60 tot f 15.20; de 2de soort f 6.— tot f 7.80, 18000 bos peen: f 8.40 tot f 7.00 per honderd, 7810 sla: f 2.20 tot f 8.60 per honderd.

18 Mei was de aanvoer: 2480 Eng. komk., 5490 bos peen, 800 bloemkool, 3700 salade. De prijzen waren voor:

Eng. komk. Ie soort f 12.60 tot f 14.20 2e „ „ 5.90 „ „ 9.30 8é „ „ 5. Peen: „ 5.80 „ „ 7.20 Bloemkool: Ie „ „ 8.80 ~ „ 10.80 2e „ „ 2.40 „ „ 5. Salade: „ 2.40 „ „ 8.60 Spinazie: „ 0.27 „ „ 0.80 per mand. 14-5-’lB. B. J. V.