is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 24, 13-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste paar jaar niet, de onkosten voor de zaak en eigen levensonderhoud zijn groot, zoodat op alles bezuinigd moet worden, en om ai'beidsloon uit te sparen, is zelf mee aanpakken een eerste vereischte. Een tijdperk van hard werken breekt er dus voor den jongen kweeker aan. De artikelen, die in den kortst mogelijken tijd leverbaar zijn de eerst aangewezene om gekweekt te worden. Later regelen de cultures zich van zelf naar de vraag van het land, waarop gereisd wordt.

Met den handel kan reeds spoedig een begin worden gemaakt, daar de waar die nog niet in eigen kweekerij voorradig is, altijd bijgekocht kan worden.

Kerst na een tijdsverloop van 4 a 5 jaar mag men aannemen dat eene, op deze wijze begonnen zaak goede winsten afwerpt. Zooals reeds gezegd, worden de beste leerjaren feitelijk eerst dan doorgemaakt, zoodra een eigen zaak wordt begonnen. Talrijk zijn de moeilijkheden en de tegenslagen, die overwonnen moeten worden. Een geheel opgaan in en meeleven met de zaak van den ochtend tot den avond, is voor het welslagen daarvan eene vereischte.

De groote moeilijkheden aan een boomkweekerij-handelszaak verbonden, zijn ten eerste: het kweeken der waar, wat door de veelzijdigheid der cultures niet zoo eenvoudig is; ten tweede : het kweeken van het goede en gevraagde artikel, en ten slotte: de waar zelf aan den man brengen.

Dit laatste is niet zoo gemakkelijk als men zich misschien wel eens voorstelt, daar het hier een luxe-artikel en niet een levensbehoefte geldt.

Een groot voordeel geeft Boskoop als boomkweekerscentrum evenwel, dat men in gevallen waarvoor eigen ervaring of kennis te kort schieten, gemakkelijk raad bij kennissen of buren kan krijgen; door voortdurenden omgang met collega’s en voeling met den wereldhandel, gemakkelijker op de hoogte der nieuwigheden en de vi-aag naar de verschillende artikelen bhjtt en de waar, die in eigen handel niet verwerkt wordt, toch veelal nog plaatselijk verkocht kan worden. W.

Zaadteelt.

Wettelijke regeling van den zaadhandel in de Vereenigde Staten.

„The American Florist” no. 1301 van den lOen Mei 1.1. bevat den tekst van twee wetsontwerpen, waarin de handel in zaden geregeld wordt, vooral met het oog op onzuiverheden.

Het eerste dezer ontwerpen is de „Grouna Seed Bill,” dat den Ben April werd ingediend en verwezen is naar de Commissie voor land- en boschbouw. Het regelt den handel in zaden tusschen de Amerikaansche Staten en verbiedt onzuiverheden tot op zekere graden.

Het tweede ontwerp is den 16en April 1.1. ingediend door Mc_ Cabe en werd verwezen naar de Commissie voor landbouw der wetgevende macht van den staat Illinois. Dit ontwerp is zeer uitvoerig en behandelt niet alleen onzuiverheden maar eveneens misbruiken, zooals: het verknopen van zaad onder verkeerde namen, het, door eene verklaring op een etiket, doen voorkomen, alsof

zaad in den staat Illinois was gewonnen, terwijl dit niet het geval was, of in het zuiden gerijpt was, terwijl hot in het noorden was gewonnen, enz., enz.

Belanghebbenden zullen goed doen zich een exemplaar van het genoemd blad aan te schatten, om precies.te kunnen nagaan wat de ontwerpen voorstellen.

N.

Tentoonstellingen en Keuringen.

Groote Rozententoonstelling te Boskoop.

I Wij hebben het voorrecht gehad voor enkele dagen j het terrein en de gebouwen der Groote Rozententoon-I stelling te Boskoop, die hoogstwaarschijnlijk 9 Juli e. k. I zal geopend worden, in oogenschouw te nemen en wij kunnen de verzekering geven, dat beide onze toch reeds zoo hooggespamien verwachtingen hebben overtroffen. Maar buitendien hebben wij een kijkje genomen in een paar kweekerijen waar in duizenden exemplaren de I rozenstruiken en -stammen gereed stonden, om over i enkele weken op het tentoonstellingsterrein te worden 1 geplaatst. Wij waren slechts op een paar kweekerijen, j wmnt het aantal dezer, waar tentoonstellingsmateriaal : in gereedheid gehouden wmrdt, bedraagt wel honderd. W elk een kracht gaat er toch van eendrachtige samenwerking uit! Boskoop heeft dat al eerder getoond, maar straks zal zulks nogmaals bewijzen en aan de talrijke bezoekers, die zich zeker wederom uit binnen- en buitenland zullen opmaken, om zich van het weten en kunnen van dit nijvere tuinbouwcentrum te overtuigen, op duidelijke wijze demonstreeren, dat Boskoop ook iets tot stand kan brengen, wat geen enkel middelpunt van cultuur in de geheele wei’eld zal vermogen na te volgen! We hebben ook een kweekerij bezocht van een dier nijvere kweekers, die nog voor weinige jaren zelf in loondienst arbeidden, en ’t bracht ons de op zoo onderhoudende wijze geschreven artikels voor den geest, die onderden titel „Hoe wordt men kweeker in Boskoop” in ons blad verschenen en waarvan we het laatste hoofdstuk heden plaatsen. Al die kweekers werken samen om een rozententoonstelling te zooals geen der binnen- ofbuitenlandsche vaklieden, die in Juni daarheen zullen gaan, ooit heeft aanschouwd.

Is het wonder, dat de buitengewoone vergadering der vereeniging „Boom- en Plantenbeurs”, waarvan de tentoonstelling uitgaat en die Vrijdag 6 Juni gehouden werd, zeer druk bezocht was?

Zeer belangrijke mededeelingen werden in die vergadering door den Heer J. W. de Buyter, Voorzitter der Vereeniging en door den Heer J. H. toh Aes, voorzitter der tentoonstellingscommissie gedaan. We schreven reeds, dat tallooze rozenstruiken en -stammen voor de tentoonstelling op de kweekerijen zijn gereserveerd, waardoor men in staat zal zijn voortdurend aan te vullen en voortdurend bloeiend materiaal te hebben. Ook de afdeeling afgesneden rozen, die in een afzonderlijk gebouw worden ondergebracht, belooft zeer schoon te worden.

De door de Tentoonstellingscommissie gekozen Jury beoordeelt de inzendingen op den dag aan de opening voorafgaande. Nu zou het kunnen geschieden, dat eenige inzendingen van rozen in potten nog niet tot vollen bloei hebben kunnen komen. Om nu in het belang der inzenders hierin tegemoet te komen, zal een tweede keuring later plaats hebben, om ook die inzenders aldus in de gelegenheid te stellen een bekroning te behalen. De Heer van Nes las daarna hot volgende telegram voor:

„Hare Majesteit de Koningin heeft mij gemachtigd U