is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 31, 01-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2®. Ze betalen gebroken ruiten, die men, trots het „speciale systeem”, den controleurs en agenten toch nog door den neus weet te boren.

3®. Ze betalen het tractement der controleurs en agenten 4". Zo betalen de administratie van Uw Maatschappij, s®. Ze betalen het dividend voor de aandeelhouders,

Wie dat alles nu betalen wil, ga naar den heer M, Maar de meeste tuinbouwers zullen wel met ons zeggen: Dat is te duur!

Alles is te controleeren, maar men moet niet vragen wat het kost, en daarom juist heeft de Tuinbouw-Onderlinge gezegd: „Waar zoovele kwade factoren kunnen werken als slordigheid, nalatigheid, opzettelijk verzuim', achteloosheid, kicade trouio, daar kunnen wij geen Onderlinge verzekering tegen windschade in het leven houden.

De Tuinbouw-Onderlingo doet het dus niet, eenvoudig omdat zij het niet doen kan.

Ten slotte een enkel woordje nog over de Goudsche.

Zij zit niet meer in het moeras, zegt de heer M. Alles is uitbetaald na de uitspraak der arbitrage. Des te beter, maar dan zat ze in 1912 toch in ’t moeras, want toen zijn de betalingen opgeschort, omdat de verzel;:erden weigerden te betalen.

Een Verzekerings-Maatschappij, die om welke redenen dan ook niet betaalt, zit dan toch in het moeras. Vandaar onze uitdrukking.

Wij haalden de Goudsche droeve historie en een droeve historie is het toch alleen aan om aan te toonen, wat de gevolgen zijn als er geen reservefonds is gesticht. Dat de fundeering der Goudsche niet deugde, daarmede is de heer M. het dan ook eens.

De Goudsche haalden wij aan als waarschuwend voorbeeld voor de tuinbouwers, om toch vooral direct een reservefonds te stichten voor de Hagelschade-R,egeling van de Tuinbouw-Ondorlinge. De heer M. merkt nog op, dat de afdeeling „Hagel” van de Goudsche in dat beruchte jaar een winst heeft gemaakt van 66 pet. van den betaalden inleg. „Heel gelukkig,” antwoorden wij: „er is toen zeker weinig hagel gevallen.” Als er geen hagel valt, dan maakt de Hagelschade-Regeling van de Tuinbouw-Onderlinge 100 pet. winst, dat wil zeggen, dan betalen de tuinbouwers niets.

Laat de Maatschappij van den lieer M. dat eens uadoen. Al hagelt het niet, al waait het niet, de si)eciaal georganiseerde controleurs en agenten van den heer M. houden toch de hand op. Daarom kan hij nooit de 100 pet. halen, de Tuinbouw-Onderlinge wel.

U dankend voor de plaatsruimte,

„Opmerker”.

Handelsberichten.

Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden

Broek op Langendijk.

(Overzicht der marktprijzen van groenten van 21—27 Juli).

Ook deze week waren de prijzen der groenten hoog. Dit was voor bloemkool vooral Dinsdag en Woensdag het geval, toen de prijzen stegen tot f 17.60 per 100 stuks, terwijl de overige dagen gemiddeld f 7.— tot f 12.— werd besteed voor Ie en f 2.70 tot fs. voor 2e soort.

Ook de andere koolprijzen waren best; roode brachten gemiddeld f 6.60—f 11.30 op, gele f 8.30—f 12.50 en witte f 6.70—f 9.90, alles per 100 stuks.

Wortelen waren zeer hoog in prijs. Gingen er sommige partijtjes van lichte kwaliteit voor f 2.90—f 3.00, de meeste werden geveild voor f 8.50—f 4.00, sommige zelfs tot f 5.30 per 100 bos, terwijl het aantal wortelen, waaruit een bos bestaat, steeds minder gaat bedragen. Was het aantal bij den aanv angvan den worteloogst 20 stuks, thans is dit dikwijls niet meer dan 13 a 17. De handel in aardappelen wordt moeilijk door de vele ziekte die in sommige soorten voorkomt. Dikwijls worden de verkoopersjbij deleverlng, vooral van „Schoolmeesters”, met hun aardappelen teruggezonden en moeten ze opnieuw nazoeken, om den volgenden dag weer ter veiling te gaan.

Dat dit onaangenaam en schadelijk is, behoeft geen betoog en het gevolg is dan ook een te lage opbrengst. De prijzen waren als volgt: gewone muizen f I.oo f 1.70; Julia muizen f 0.95—f 1.25 ; schoolmeesters f 0.75 f 1.90; gladblaadjes f 1.30 f 2.45 ; graafjes f 1.40—f2.50; blauwe f 1.30-f 1.65; drielingen f 0.45—f 0.90. De prijzen achter de verschillende soorten verschillen nog al veel. De eerste zijn de gemiddelde, de tweede zijn betaald voor aardappelen, die beslist vrij van ziekte waren of van bijzonder goede kwaliteit. Een nieuw product; werd deze week aangevoerd, n.l. zilvernej), deze ging voor f 4.60—f 5.30 per 50 K.G. van de hand. Dit product heeft nog al wat last van schimmel door het vele water; het is te hopen, dat de droogte wat aanhoudt, daar anders de oogst niet zal meevallen.

Slaboonen brachten f 12.30—f 16.20 op per 50 K.G., wat ook het gevolg is van het natte weer, waardoor de teelt op vele plaatsen mislukt is, en wat nog opkwam door de slakken voor een groot deel werd verwoest. De prjis der tuinboonen was f 0.40—f 0.49 perlsè.G.

De rhabarber, die nog werd aangevoerd, kon niet deelen in de hooge prijzen der andere groenten. De oj)- brengst hiervan was f 2.00—f 2.30 per 100 bos. In het geheel werden aangevoerd : 229.100 stuks bloemkool; 111.400 stuks roode kool; 6.500 stuks gele kool; 3.85() stuks witte kool; 109.600 bos wortelen ; 1.400 bos rhabarber; 25.040 zak aardappelen a 35 K.G.; 60 balen zilvernep a 50 K.G.; 150 K.G. slaboonen; 456 K.G. doperwten.

Van 19 tot 26 .Juli werden van het station Broek op Langendijk 105 wagons met groenten verzonden. Z.

Loosduinen.

Hoewel do aanvoer der verschillende i)roducten de afgeloopen week verminderde, ondergingen de prijzen door elkander genomen, voor wat betreft komkommers, peen en bloemkool weinig verandering.

Prinsesseboonen en snij boenen werden in grootere hoeveelheden aangevoerd en zijn dan ook aanmerkelijk in prijs gedaald. Ook de z.g. koude tomaten komen nu in steeds grootere iiartijen ter veiling en zijn ook veel lager. Overigens gaf de laatste week weinig verandering.

Aan voer en gemiddelde prijzen op de Veilingen, gehouden van 24 t/m. 30 Juli.

Kaskomkommers per 100 stuks Ie soort f 6.50 Kaskomkommers „ 100 „ 2e „ f 3.50 Kaskomkommers „ 100 „ 3e „ f 2. Kaskomk.stek „ ben (groote) f 0.90

Platglas komk. „ 100 stuks Ie „ f6.— Platglas komk. „ 100 „ 2e „ f 3. Platglas komk. stek „ ben (groote) f 0.40 Gele komkommers „ 100 stuks Ie soort f 5.50 Gele komkommers „ 100 ~ 2e „ f 2.50