is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 33, 15-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De prijs der wortelen was de eerste vier dagen vast ongeveer gelijk met de vorige week, maar Vrijdag daalde deze gemiddeld wel f 1.00 per 100 bos beneden dien der vorige dagen en bleef op Zaterdag ook zoo laag, wat veimoedelijk veroorzaakt werd door meerderen aanvoer op verschillende markten, van snij- en slaboonen. Er werden deze week tegen verwachting heel wat wortelen meer aangevoerd dan de vorige week.

De aardappelen zijn steeds laag, terwijl sommige soorten slechts in kleine hoeveelheden worden aangevoerd, met name „Gladblaadjes” en „Graafjes”, de oorzaak hiervan is de ziekte, waardoor vele akkers bijna geen levei'bare waar voortbrengen.

Zilveruien verminderden ongeveer de helft in prijs, slaboonen een derde; de producten rhabarber en tuinboonen werden, vooral de laatste, bijna niet aangevoerd, de rhabarber is het scheuren en bossen haast niet waard, maar de tuinboonen blijven op prijs. Voor Zilvernep geldt hetzelfde als voor rhabarber, ook deze teelt is voor den tuinbouwer niet loonend.

De prijzen waren deze week als volgt: Bloemkool Ie soort, f 7.00-f 16.10 per 100 stuks. >7 2e „ . f 2.40—f 6.00 „ 100 „ Roode kool. . . . f 4.20—f 7.20 100

Gele kool . . . . f 6.1Ö- f 9.80 „ 100 „ Witte kool. . . . f 5.40—f 8.70 „ 100 Wortelen .... f 1.40—f 4.50 „ 100 bol Gewone Muizen . . f 0.85—f 1.55 p. zak van 35 K.G. Julia Muizen . . . f 0.90-f 1.15 „ „ „ 35 „ Schocrfmeesters . . f 0.75—f 1.40 35

Gladblaadjes . . . f 1.35—f 1.80 „ „ „ 35 „ Graafjes f 1.30—f 1.85 „ „ „ 35 „ Plauwe f0.65-f 1.50 „ „ „ 35 „ Zilvernep . . . . f 1.50—f 2.80 per 50 K.G. Slaboonen . . . . f 4.40—f 10.40 „ 50 „ Tuinboonen . . . f 0.39-f 0.50 ~ 15 Rhabarber. . . . f 0.70-f 1.40 „ 100 bos.

In het geheel werden aangevoerd: 260.600 stuks bloemkool, 223.700 stuks roode kool, 31.500 stuks gele kool, 13.600 stuks witte kool, 142.400 bos wortelen, 10.411 zak aardappelen van 35 K.G., 508 baal zilvernep van 50 K.G., 1438 K.G. slaboonen, 4350 K.G. tuinboonen, 2200 bos rhabarber. Van 2—9 Augustus werden van het station Broek op Langendijk 131 wagons met groenten en aardappelen verzonden. 2.

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

Heden wappert de vlag op het veilingsgebouw van de Vereeniging ~De Tuinbouw”, om aan te tonnen dat het millioen „vol” is. Het vorige jaar was zulks reeds een paar weken vroeger het geval. De aanvoer aan de ochtendmarkten is reeds beduidend ingekrompen. Gedurende de laatste zes dagen kwamen ruim 22000 zak aardappelen ter markt. De prijs van de Muizen varieerde van f 0.90 tot f 1.20 per H.L. Blauwe aardappelen liepen belangrijk op, n.l. van f 0.95 a fl.— tot 1.30 a f 1.75.

Bloemkool is nog steeds duur. De fljne bloemkool, waarvan de aanvoer belangrijk vermindert, wordt met flB.— per 100 stuks betaald, terwijl de „grove” ongeveer denzelfden prijs opbrengt. Reuzen-bloemkool werd op 6 Aug. voor f 17.50 tot f 23.50 en daarna voor fls. tot f 19.50 per 100 stuks gemijnd.

Roode kool varieert van fs. tot 9.—; witte van f7.— tot f 10.50 en savoye van fB. f 12. per 100 stuks. De laatste 5 marktdagen bedroeg de aanvoer van bloemkool 98.825 stuks en van sluilkool 114.223 stuks. 12-VIII-’l3. K.

Vereeniging „De Hoop” te Bovenkarspel.

De aanvoei' van vruchten aan de veiling was, de gelinge oogst in aanmerking genomen, zeer bevredigend. Op de laatste 6 veilingen werden n.l. 5255 V? H.L aangevoerd.

In hoofdzaak bestond de aan voer uit Noord-Hollandsche Suikerperen, Dirkjesperen en Goudballen.

N.-H. Suikerperen werden in het midden der vorige week gemijnd op f 3.65 a f 4.30 per Vs H.L. Thans wordt daarvoor f 3. tot f 3.40 bedongen. Dirkjesperen en Goudballen blijven vrij goed op prijs. Eerstgenoemde varieeren van f 2.60 tot f 3.25 en laatstgenoemde van f 2.65 tot f 3.40 per V., H.L. 12 VIII-’l3. TV

Loosduinen.

Met uitzondering van de z.g. koude tomaten, die dagelijks in grootere partijen worden aangevoerd, maar waarnaar de vraag ook toeneemt, waardoor zij de laatste dagen aanmerkelijk in prijs stegen, bleven de prijzen der overige producten vrijwel gelijk aan de vorige week. Ook kaskomkommers, waarvan slechts kleine partijen worden aangevoerd, zijn honger in prijs geworden, terwijl de platglas-komkommers eenigszins gedaald zijn. Bloemkool is zoo goed als op.

Aanvoer en gemiddelde prijzen op de veilingen, gehouden van 7 t/m 13 Augustus. Kaskomkommers per 100 stuks Ie soort f 7.50 Kaskomkommers „ 100 „ 2e „ f 8.50 Kaskomkommers „ 100 „ Be „ f 2. Kaskomk.stek „ ben (groote) f 1.20

Platglas-komk. „ 100 stuks Ie „ f 4.50 Platglas-komk. „ 100 „ 2e „ f 1.50

Platglas-komk.stek „ ben (groote) f 0.40 Gele komkommers „ 100 stuks Ie soort f 4. Gele komkommers „ 100 ~ 2e „ f 2. Pöon ~ 100 bos Ie soort f 4. Peen „ 100 „ 2e „ f 2.25 Selderij „ 100 „ – f i.io Kervel „ 100 „ f 1.40

Prei „ 100 „ f l._ Kroten „ 100 „ ' f 1.80 Bloemkool „ 100 stuks Ie soort fll. – Bloemkool „ 100 „ 2e „ f 5.50 Savoye kool „ 100 „ f 7.50 Roode kool „ 100 „ f 7._

Rhabarber „ 100 bos (dikke stelen) f 2.50 Pthabarber „ 100 „ (dunnestelen) f 0.80

Radijs „ 100 „ f 0.80 Salade „ 100 krop Ie „ – f I. Salade „ 100 „ 2e „ f 0.40 Stoofsalade „ ben f 0.15 Spinazie „ „ f 0.16 Zuring „ „ f 0.12

Postelein „ „ f 0.20 Erwten „ „ f 0.80

Peulen „ „ f 0.70 Prinsesseboonen „ „ f 0.72 Snijboonen „ 1000 stuks f 2. Pronkboonen „ 15 K.G. f 1.40 Andijvie „ 100 struiken f 1.30