is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 39, 26-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buiten programma zond de Ned. Pom. Vereeniging eene keurige verzameling materiaal in, benoodigd voor het plukken, sorteeren en verpakken van fruit, benevens een zeer demonsti-atieve verzameling van verschillende bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en schadelijke insecten.

De Heer Pierre Lombarts, boomkweeker te Zundert, zond ter opluistering eene verzameling vruchten in en het was merkwaardig om te zien, in welk een goeden toestand de appel-variëteit „Charlemowsky” verkeerde, niettegenstaande deze appel in de tweede helft van Augustus reeds ~gedaan” is.

Resumeerende, kan gezegd worden, dat ook de fruitteelt in Noord-Brabant hard vooruit gaat en het kan niet anders of het opgewekte vereenigingsleven, dat er thans heerscht, moet deze teelt ten goede komen.

ö"- F. K.

Bezoek van H. M, de Koningin Moeder.

Maandag 22 September bracht Hare Majesteit de Koningin-Moeder met gevolg het aangekondigde bezoek aan de Tentoonstelling. Aan den ingang werd Hare Majesteit verwelkomd door den Voorzitter van het tentoonstellingsbestuur, terwijl mede ter begroeting aanwezig waren Mevrouw van de Wall en Mevrouw van Lanschot, echtgenoote van den Burgemeester van Breda. Door de jongejuffrouw Elly Nijts, kleindochter van den Heer J. Langenbach, werden Hare Majesteit bloemen aangeboden.

Hare Majesteit, die op Haren rondgang over het tentoonstellingsterrein, begeleid werd door de Heeren van de Wall, Langenbaeh en Snellen, toonde veel belangstelling en bezichtigde alles zeer nauwkeurig, waarbij Zij zich telkens om inlichtingen tot den Voorzitter, maar vooral tot den Heer Snellen, wendde. Herhaalde malen gaf de Hooge Bezoekster van Hare ingenomenheid met de‘verschillende inzendingen blijk, waarbij vooral de collectieve inzending van de Oud-Leerlingen van de Tuinbouwwintercursussen, zich in Hare bijzondere belangstelling mocht verheugen.

Voor Haar vertrek bracht Hare Majesteit dank aan het Comité en sprak Hare groote voldoening uit over hetgeen Zij gezien had.

Voornaamste bekroningen.

Van de onderscheidingen vermelden wij slechts de belangrijkste, die als volgt werden toegekend :

Groote Zilveren Medaille van H. M. de KoninginJac. Oonincx te Princenhage (afdeeling bloemisterij).

Zilveren Medaille van H. M. de Koningin-Moeder : Pierre Lombarts te Zundert (afdeeling boomkweekerii).

Zilveren Medaille van H. M. de Koningin-Moeder: Afdeeling „Vught en Omstreken” van de Ned. Mij. voor Tuinbonw en Plantkunde (inzending fruit).

Zilveren Medaille van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden : Afdeeling Vught en Omstreken” van de Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde (inzending groenten).

Bestuursprijzen :

Gouden Medaille met grooten lof van de Jury: Firma Wed. H. P. van Gurp en Zonen te Breda (inzending ter opluistering).

Gouden Medaille: Tuinbouwvereeniging „St. Fiacrns” te Princenhage (volledige inzending groenten). Gouden Medaille: Gemeente Breda (parkversiering, inzending ter opluistering) met kunstvoorwerp aan den Heer Waals, opzichter der plantsoenen.

Gouden Medaille: Charles van Ginneken te Zundert (inzending hoornen tor opluistering).

Eere-Diploma: Inrichting „Klein Wolfslaar”teGinneken.

Westlandsche Tuinbouw-Tentoonstelling.

De opbrengst der groenten was deze week als volgt; Gewone bloemk. Ie srt. f 2.30—f 9.40 per 100 stuks f 1.40—f 2.00 „ 100 Reuzen „ Ie „ f 2.50—f 7.40 „ 100 77 n )! )) f 0.70-f 2.00 „ 100 Roode kool . . . . f 2.40—f 7.00 „ 100 77 Gele kool f 2.50- f 6.00 „ 100 77 Witte kool . . . . f 3.00—f 8.40 „ 100 Wortelen f 0.60—f 2.70 „ 100 77 bos. Ramenas f 8.70—f 14.- „ 1000 stuks. Gewone Muizen . . f 0.90—f 1.50 p. zak van 35 K.G. Julia Muizen . . . f 0.90-1 0.95 „ 35 „ Schoolmeesters. . . f 0.85—f 1.75 „ JJ 77 35 „ Blauwen f 0.60- f 1.20 „ 77 77 77 77 77 35 ,, Gele nep f 2.10-f 2.80 „ 77 77 50 „ Uien f 1.05—f 1.55 „ 50 „ Slaboonen .... f 2.40—f 4.20 „ 77 77 77 50 ,, Augurken (fijn-fljn) . f 12.00—f 20.30 „ 77 77 77 77 77 50 „ „ (fijn) . . f 6.20—f 10.40 „ 77 77 50 „ „ (basterd) . f 5.00—f 6.50 „ 77 77 50 „ „ (grof) . . f 3.00—f 4.50 „ 50 „ Wortelen f 0.60 „ baal „ 50 „ Roode kool . . . . f 0.60—f 0.75 „ zak 50 .. Witte kool .... f 129.00 per wagon van 10000 K.G.

Tot onzen grooten spijt is het ons, wegens plaatsgegebrek, onmogelijk eene beschrijving van bovengenoemde tentoonstelling, harer waardig, in dit nummer op te nemen en zullen onze lezers dus tot de volgende week geduld moeten hebben.

Intusschen wenschen wij toch vast te vermelden dat, wat wij bij ons bezoek op den openingsdag te zien kregen, ons de verzekering gaf, dat niemand zich zijn gang naar Poeldijk zal beklaagd hebben; prachtig was vooral het tentoongestelde fruit en was dit alleen reeds een bezoek ten volle waard.

Handelsberichten.

Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden,

Broek op Langendijk.

{Overzicht der marktprijzen van groenten van 15—21 Sept.).

Afgaande op de maximum prijzen van bloemkool en andere kool, zou men zeggen, dat de teler alle reden tot tevredenheid moest hebben en toch is dit geenszins het geval.

De bloemkool vooral heeft door de droogte en warmte der laatste dagen veel te lijden gehad, zoodat er weinig eerste kwaliteit werd aangevoerd en duizenden voor de minimum prijzen van de hand gingen; hetzelfde was het geval met de andere koolsoorten.

Ook de opbrengst van wortelen was deze week tengevolge van de warmte zeer gering, terwijl men juist verwacht had dat late wortelen een goeden prijs zouden maken, aangezien veel van dit product gedurende den zomer door slakken vernietigd was geworden en de prijzen den laatsten tijd ook bevredigend waren geweest. De laatste 2 dagen waren deze echter zeer slecht.

In het geheel werden aangeveerd : 182.200 stuks bloemkool, 232.500 stuks roode kool, 75.600 stuks gele kool, 52.900 stuks witte kool, 79.700 bos wortelen, 1137 zak aardappelen, 2454 baal nep, 3459 baal uien, 8502 halve K.G. slaboonen, 10.868 halve K.G. augurken, 6000 stuks ramenassen, 1 wagon witte kool, 37 baal wortelen.

Van 13—20 Sept. werden van het station Broek op Langendijk 112 wagons groenten en aardappelen verzonden. 7