is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 43, 24-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel we de ontvangen circulaire gaarne in haar geheel zouden weergeven, moeten we daarvan afzien, omdat zij veel te lang is. Enkele brokstukken mogen evenwel niet achterwege blijven, omdat zij tevens gelegenheid geven tot de opmerking, dat men geen goede reclame maakt met schriftstukken, waarin de fouten bij tientallen te tellen zijn.

De hoofdzaak is evenwel, en daar wenschen we vooral op te wijzen, dat in het schrijven der Engelsche firma zbo onomwonden uitkomt, dat de gebruikers van geheimmiddelen veel te veel geld uitgeven en zulks zonder noodzaak. In te gaan op de aanbieding der firma beteekent misschien hetzelfde, aangezien we heusch geen gebrek hebben aan goede middelen, maar in sommige opzichten zelfs lijden aan „Tembarras du choix.”

„Man de Kioeekers en Tuinbouwers in Nederland en België.

L. S.

Wi] kunnen u recepten verschaffen voor het bereden von eenige der volgende vastgestelde tuinbouiv preparaten. De prijs von elk is f 1, 50. De prijsbesparing van elk is ongeveer 20070 en ge hebt den een beter en meer deadwerkelijk artikel dan de geaduer teerde preparaten, doordat ze versch bereid zijn-

No. I. Soil Fumiga7it. (Aard Bamper) Voor de gehule verdelging von alle aardplagen. Komt voor in advertenties onder verschillende vreemde nomen en de hondelsprijs hiervan is gemiddeld li/6 per cwt; Het kan gemookt worden voor un gemiddelde prijs von f 2 per cwt; Larven, poppen, duizendpooten, keevers, mieren, sla.kken, alle soorten von ongedierk worden lotoal vernietigd. Bodeminsecten worden voak voorbij gedien omdat zij niet zoo spdringerig zijn als bladinsecten enz., hoewel bodeminsecten veel qrooter schade doen.

vollidige gebruiksoomuijzing wardt met elk recept gezonden tegen den prijs von fl. 50.

Recept No 8. F V M- Manure. Een oplosbare mestslof voor Cevenmest of ajs oplossing te gebruiken. Geschikt voar potplanten, vruchtboomen, moestiinen enz. Soortgelijke meststof wordt onder allerlei vreemde nanem geadverturd in de tuinbounpers en het eenige verschil bestoat in de diverse verpakkingen woarin het wordt verkocht. De prijzen zijn ongelijk alnoar er oan advertentiehasten wardt cesteed. Bij de eene firma is het te verkrijgen voor 5086 de cwt; teruiijl een andere firma het aanbiedt in 28 Ib tins blikken voor 18/6 per stuk. In uw eigen schuur kunt ge, voor uw eigen gebruik of voor dat uiver klanten, een one cwt bereiden tegen den prijs van 15/6. Zou dit u voar deeliger itkomen? Goat eene allen het verschil von prijs voar cwt na.

Recept No 9. Caustic Alkali Wash{ Bijtend Kanodusch Alkalixh waschmiddel). Eeen toevreloat voar den vruchtenkweeker. Woardeval voor peren, appels, pruimen enz. Het is een gewoarbargd waschmiddel voor het dooden der eieren von ieder insect, terwijl het de bast in een gezonde stoat achterloat. Gemakkelijk te bereiden; de juiste verhoudingen worden in one recept vermeld en de kosten voor 50 gallons zijn slechts 4/6.

Recept No 18 F V Saftey Process. Voor het vernietigen der walluis in de kweekerijen. Vermijdt bespuiting met Clauwzuur; dit is zoowel gevoarlijt voor den bewerker als voor boomen en niet altijd ofdoende. Prijs fl, 50.”

Niet alleen dus verschaft de firma recepten van bestrijdingsmiddelen, maar ook van meststoffen van onbekende samenstelling. En dan heeft zij nog voor den dubbelen prijs beschikbaar het recept van een prachtmiddel, om bloemen langer frisch te houden, dat „florum vivum” gedoopt is en waarvan het volgende wordt gezegd :

„FLORUM VIVUM

Wot het is. Een prochtige ontdekking op het gebied der landbouiv-scheikunde, welke de merkwoardige uitwerking huft om het frissche voorkomen der ofgeeneden bloemen voor menige dugen te verlengen, het is de uitkomat von vele jaren zorgvuldigeen nouivkecerige proefnemingen met alle soarten von ofgeeneden bloemen, blod en plontenleven, einduitkomst zijnde het artikel gepatenteerd onder de noom van Florum Vivum, wat, voor zoo ver als de bloem betreft wel de Levene elixer moz genoemd worden. En vlvesistof zijnde van een zeer blieke en doarschijnende kleur, merkt men het niet op wonneer het in de juisle verhouding aon het water wordt toegevoegd, het. geen groat voordul is wonner vazen von helder glos worden gebriikt.

Wot het doet. Flet verlengt het frissche voarkomen der ofgeeneden bloemen. De uitwerking von het gebruik in roam en winkeluitstalling is dat alle ofgeeneden soort en Zooveel longer in water frisch bhjven, dat de uitguve voor vernieuiving der bloemen verbazend- wordt beperkt. Zijn uitstekende eigensekappen maken het tot een onschatbare waarde voor bloementafelversiering.

Specioal voar Tentoonstellers. Het is onschatboar voor tenloonstellingsdveleinden. Vele keur bloemen

zijn zelden in hun beste stoat op de loonbank doar zij nist kunnen duren.

DE BLOEIEN BEHONDELD IN WATER MET FLORUM VIVUM VERTOONEN ZICH IN HUN BESTE STAAT LAT OON KET EINDE DER TENTOONSTELLING.

De prije von het vitvaerug recept, volledige oonwijsingen gevende voar de bereiding; 8 Guilders.”

Behalve met het leveren van recepten als boven bedoeld, belast zich de firma ook met het onderzoek van diverse „tuinbouivgenusmiddelen”, kostende per analyse met „gewaarborgdi inlichtingen” slechts 12 gulden. De firma schijnt van het bestaan onzer Landbouwproefstations onkundig te zijn !

Bedragen moeten vooruit gezonden worden per postwissel of een wissel op eene bij name genoemde bankinstelling.

We zouden aan dit ai’tikel nog meer beschouwingen kunnen vastknoopen maar gaan we daartoe niet over. Wanneer wij er mede bereikt hebben, dat men over het een en ander een oogenblik wil nadenken, dan is het schrijven waarschijnlijk geen vergeefsche moeite geweest.

N.

Fruit- en Groenteteelt.

Oogstberichten.

DUITSCHLAND.

(Mededeelingen va7i de Directie van den Landbouw.)

Aardappeloogst en -handel m het Rynsch-Westfaalsche industriegebied. Vice-Consul Schmid te Essen —Ruhr deelt mede, dat de groote aardappeloogst waarschijnlijk