is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 48, 28-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer Commissie te aanvaarden, terwijl de Heer E. H. J. Cunaeus bereid gevonden werd voor ditmaal het secretariaat op zich te nemen, zonder eenig ander aandeel in de werkzaamheden te nemen.

Mededeeling werd verder gedaan, dat 14 candidaten zich hadden aangemeld en den Secretaris opgedragen bij het samenstellen van den rooster er rekening mede te houden, dat het examen in twee dagen moest afloopen, aangezien 4 Commissieleden onmogelijk langer dan 2V2 dag van huis konden gaan, met het oog op hun zaken.

Als data voor het examen werden bepaald 22, 23 en 24 Sept., terwijl voor het onverhoopte geval, dat één der H.H. Commissieleden die dagen verhinderd zou zijn, besloten werd, dat deze zou zorg dragen een geschikten plaatsvervanger te zenden. Toen later, geheel buiten schuld der Commissie, bleek, dat het examen een week moest worden uitgesteld, kwam van den Heer C. van Spronsen het bericht in, dat het hem onmogelijk was om in de eerste week van October naar Zutphen te gaan en in zijn plaats zou komen de Heer B. Steljn te Loosduinen.

De functie van Voorzitter werd alstoen aanvaard door den Heer .1. Heemstra.

Daar inmiddels 3 candidaten zich hadden teruggetrokken, werd geëxamineerd volgens onderstaand rooster:

Vakken: Duur: Examinator: Assessor: «. Vollegrondskulturen ’/s uur Veldei’s Steijn b. Kas- en bakkulturen Vs « v. Beveren v. Spronsen c. Kennis van het bedrijf V 2 „ Steijn Velders d. Grond, Grondbewerking

en Bemesting Vs u Zelders Heemstra e. Plantkunde en Planten-

beschadiging Vs » Heemstra Zelders Praktijk 2 „ alle examinatoren

Schriftelijk werk den voorafgaanden avond H/s ~

Bij de beoordeeling der bekwaamheden der candidaten werd het volgende cijferstelsel toegepast:

1 = zeer slecht 4 = onvoldoende 7 = ruim voldoende 2 = slecht 5 = twijfelachtig 8 = goed

3 = gering 6 = voldoende 9 = zeer goed 10 nitmuntend

Het aantal malen, dat deze cijfers werden behaald, kan in onderstaand lijstje worden nagegaan.

Hieruit blijkt, dat over het algemeen dit jaar zeer gunstige resultaten zijn bereikt. Van de 11 candidaten toch, kon aan 8 het Diploma Avorden uitgereikt, t.w. aan: Mej. Kronenberg te Leiden, de Heeren J. Slager en J. Vermeeren te Wassenaar, J. Witteveen te Zuidlaren, p. van Straaten te Amersfoort. B. Vroom te Helpman,

Ah Herstel te ’s-Gravenhage en R. W. A. Mnijen te Vogelenzang.

Van twee der niet geslaagden verschilde het totaal aantal punten slechts zeer weinig om in het bezit van een Diploma gesteld te worden. Geenszins twijfelt de Commissie of, als zij een volgend maal weer aan dit examen zullen deelnemen, dit met goeden uitslag zal zijn.

Als vragen voor schriftelijk werk werden gesteld: voor Groep I:

1. Beschrijf het verschil in de teelt van groenten in warenhuizen en vaste kassen;

2. Beschrijf de kuituur van vroege groenten op den vollen grond;

8. Omschrijf üw bevindingen eener excursie naar een streek van groententeelt; voor Groep II:

1. Beschrijf de groentenkultimr onder plat gras; 2. Omschrijf de groententeelt op klei- of zandgrond; 3. Beschrijf het doel en nut van groentententoonstellingen.

Juist in tegenstelling van het vorig jaar, achtte deze Commissie het wenschelijker om voor iedere groep drie vragen ter keuze op te geven, in plaats van slechts één enkele, en heeft deze manier haar zeer goed voldaan. Over het algemeen kan erkend worden dat, zoowel wat betreft taal, stijl als inhoud of gedachtengang, het schriftelijk werk op de Commissie een vrij goeden indruk heeft gemaakt.

Voor het afnemen van het praktische gedeelte was door het Bestuur van den Proeftuin te Zutphen deze inrichting geheel belangeloos afgestaan en het is der Commissie gebleken, dat hij zich voor dit doel uitnemend leent. Gaarne brengen ondergeteekenden ook hier ter plaatse, namens de Commissie, hun oprechten dank aan genoemd Bestuur voor die groote bereidwilligheid en aan den Chef van dien tuin voor de zeer welwillende wijze, waarop die haar zoo noodig, steeds ter zijde stond.

Om evenwel dit praktische gedeelte, dat toch van zooveel belang is, nog beter tot zijn recht te laten komen, komt het der Commissie zeer gewenscht voor, dit examen in ’t vervolg enkele weken vroeger te doen plaats hebben, en is naar haar bescheiden meening begin September daarvoor de aangewezen tijd. Liet bij de praktijk van sommige candidaten, de eigenlijke wijze van werken nog al wat te wenschen over, vooral bleek duidelijk, dat vrijwel over het algemeen van de gereedmaking voor de verzending, b.v. het bossen van Peen, Kroten, Prei e.d. veel te weinig werk wordt gemaakt. Niet alleen, dat het oog ook wat wil, wat voor den handel van zooveel belang is, doch, hoe vaak zulke bossen ook door de handen gaan, het moeten steeds goed gevormde bossen blijven. Zij, die dit examen willen doen, zullen goed doen in bepaalde centra van groentenkuituur, zich hieromtrent 'eens terdege op de hoogte te gaan stellen.

Kon het ditmaal niet anders door het groot aantal candidaten en te weinig beschikbaren tijd der H.H. Commissieleden, toch deed zich aldra het bezwaar gevoelen, dat voor de vakken a, b, c en d een half uur om te examineeren te kort is en acht de Commissie het daarom zeer gewenscht in het vervolg den duur hiervan op minstens uur terug te brengen. Bij eventueel ander-

Vak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a. 1 1 3 1 2 2 1 b. 1 8 2 1 2 1 1 c. 2 1 2 4 2 d. 2 5 2 2 e. 2 2 2 4 ] pr. 1 2 2 4 2 schr. 1 1 3 3 2 1