is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 8, 20-02-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heeren .Joh. Pieterse, E. de .Jonge, P. de Wilde en F. Kakebeeke, die herkiesbaar zijn.

9. Bestuursvoorstel tot wijziging van artikels 4,5, 6 on 12 der Statuten.

10. Voorkomende zaken.

Da Secretaris,

F. K.^kebeeke

Artikel 4 der Statuten oud :

Leden der Vereeniging kunnen zijn allen, die den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, zich daartoe bij het Bestuur aanmelden, bij besluit van het Bestuur worden toegelaten en eene jaarlijksche contributie van fl.— betalen.

Zij verkrijgen daartoe het recht hunne producten ter veiling aan te bieden en te koopen en hebben geen andere verplichtingen dan betaling der vastgestelde jaarlijksche contributie, naleving der Statuten en reglementen op deze Vereeniging.

Donateurs zijn allen, die jaarlijks fö.-- of meer bijdragen. Zij hebben dezelfde rechten als de leden.

Artikel 4 der Statuten nieutv:

De Vereeniging bestaat uit belanghebbende en belangstellende leden.

Belanghebbende leden zijn zij, die minsten V.> H-A. land- of tuinbouwgrond in cultuur hebben en 'in het afgeloopen vereenigingsjaar voor minstens flOO.— uitbetaald, geveild hebben aan ooft-, tuin- en landbouwvoortbrengselen.

Belangstellende leden zijn zij, die minder dan H.A. land- of tuinbouwgrond in cultuur hebben en in het afgeloopen vereenigingsjaar voor minder dan f 100.—uitbetaald, geveild hebben aan ooft-, tuin- en landbouwvoortbrengselen.

De jaarlijksche contributie wordt door de Algemeene Vergadering vastgesteld en bedraagt voor de belanghebbende leden minstens f I. en vooi' de belangstellende leden minstens f 8.—. Om lid te kunnen zijn, moet men den leeftijd van 21 jaren bereikt hebben. Het aannemen of weigeren van leden geschiedt door het Bestuur, dat verplicht is binnen 14 dagen, nadat het schriftelijk verzoek bij den Secretaris is ingekomen, zijne beslissing aan den verzoeker schriftelijk mede te deelen. De redenen van weigeren behoeven niet te worden vermeld. Jn geval van weigeren heeft de verzoeker het recht zich te beroepen op de Algemeene A''ergadering.

De leden hebben het recht hunne producten ter veiling aan te bieden en te koopen en hebben geen andere verplichtingen dan betaling der jaarlijks vast te stellen conti ibutie, naleving der Statuten en reglementen op deze A'’ereeniging.

Dit artikel treedt in werking op 1 Januari 1915.

Jn artikel 5 sub 3 der Statuten te doen vervallen het woord „bijdrage”.

Jn artikel 6 der Statuten te veranderen: „het Bestuur wordt op de Algemeene uit en door de leden gekozen in „het Bestuur wordt op de Algemeene Vergadering uit de belanghebbende leden gekozen”.

Bij artikel 12 der Statuten toe te voegen: alleen belanghebbende leden zijn stemgerechtigd; belangstellende leden hebben een adviseerende stem.

Pomologische Vereeniging te Boskoop.

Algemeene Vergadering op Zaterdag 28 FebruaiJ, des avonds half acht in Hotel K. Klaassen.

Punten ter behandeling :

Reylementsherziening.

T o e ri c h t i n g.

Art. 5. De gewone leden alleen zijn stemgerechtigd; zij betalen jaarlijks eene contributie van minstens 4gulden, wordt veranderd in „minstens zes gulden”.

A7’t. 7. Hierin te laten vervallen:

Binnen 8 dagen na hunne aanneming als lid zijn zij verplicht de Statuten der Vereeniging te onderteekenen, waartoe zij door het Bestuur in de gelegenheid woi’den gesteld. Door hunne onderteekening verbinden zij zich tot naleving der bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, hetwelk niets zal mogen bevatten in strijd met de Statuten.

Art. 14. Eerste alinea te veranderen in:

Het Bestuur der Vereeniging bestaat uit: Iste zitter, 2de Voorzitter, Iste Secretaris, 2de Secretaris, Iste Penningmeester, 2de Penningmeester, Bibliothecaris en viel' Commissarissen.

Art. 15. Laatste alinea te veranderen in:

De Bestuursleden zijn dadelijk herkiesbaar, behalve de Commissarissen.

Art. 21. Eerste gedeelte, laatste alinea te veranderen in: Binnen 14 dagen moet aan vermelde aanvragen, enz. Art. 23. Hier achter te voegen:

8 dagen na de laatst gehouden A^ergadering.

Het Bestuur.

Algemeene Vergadering op Zaterdag 28 Februari, des avonds half negen in Hotel K. Klaassen.

Punten tek behandeling: 1. Notulen.

2. Jngekojnen stukken. 3. Ballotage.

4. Rekening en Begroeting.

5. Verkiezing van een Bestuurslid wegens het bedanken van den Heer J. VV. de Ruyter.

B. Rondvraag.

Het Bestuur.

Veilings-Vereeniging „Over-Betuwe”.

Algemeene Vergadering (volgens art. 11 der Statuten), op Zaterdag 28 Februari 1914, ’s avonds half zeven uur, in het Hotel „V. V. 0.-B.” te Eist.

Agenda :

1. Notulen der laatste Algemeene Vergadering.

2. Verslag van het Bestuur over het afgeloopen jaar.

3. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester over 1913.

4. Begroeting voor 1914.