is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 22, 29-05-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2® Jaargang.

29 Mei 1914.

253

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N. T. R.

ABONNEMENTSPRIJS. Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen betaling van f 1.50 p. jaar, franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenigingen. Voor het Buitenland f 2.60 per jaar, franco per post.

Redactie: Molenstraat 15 Telefoon Hano' 781 ® “ Administratie: C. L. BOUCHER, Papestraat 11. Telefoon Haa? IfiOO louu.

CONTRACT-AD VERTENTIËN. van Contract-advertentiën wende men zich uitsluitend totD.BERREKLOUW Overtoom 504 te Amsterdam, Telefoon Zuid N0.2979 -Vraag en Aanbod” tot de Administratie en de plaatselijke vertegenwoordigers.

Officieel Gedeelte.

Mededeelingen van de aangesloten vereenigingen.

Baroniesche Tuinbouwvereeniging.

Aangezien het Bestuur in de naaste toekomst voorstellen wenscht te doen om wijzigingen aan te brengen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden H.H. Leden uitgenoodigd c. q. ook hunne voorstellen dienaangaande, vóór 15 Juni, schriftelijk in te dienen bij den Secretaris.

In het Jaarverslag over 1913 is een fout geslopen; er staat n.l. op bladz. 7, regel 6 van boven, het cijfer 51876.86, dit moet zijn 1867.86.

Namens het Bestuur:

Langenbach, Secretaris.

Niet-Officieel Gedeelte.

Een geschenk in bloembollen en planten van Hare Majesteit de Koningin.

Onder bovenstaand hoofd lezen wij in de N. R. Ct. het volgende:

In de tuinen van het nieuwe Paleis te Potsdam is een bloemenpracht te zien als nooit tevoren. De bladen hebben er de Berlijners opmerkzaam op gemaakt, en duizenden zijn in de laatste weken naar Potsdam getogen om van de kleurenpracht te genieten. Een geschenk van Koningin Wilhelmina aan den Keizer is er de oorzaak van. Hare Majesteit heeft al deze bollen en planten geschonken, die nu den roem van onze bloementeelt verkondigen. Onze kweekers kunnen zich geen betere reclame wenschen!

Op het groote terras voor het paleis gloeit een wijde sluier van vuurroode Darwintulpen. Toen de Keizerin in Potsdam terug kwam stonden 15000 stuks van de Pride of Haarlem juist in hoogsten bloei. Vooral van het balkon van het paleis gezien maakten zij een grootschen indruk. In dezelfde beplanting bloeit een groot perk met de rosé Darwintulp Princesse Elisabeth en een ander met de Maiden s Blush. Prachtig kleuren hiertegen de oranjeroode Azalea mollis, terwijl Aalsmeersche kogelvormige Buxus

den achtergrond vormen. Gele tulpen staan als een rand geplant om het paleis.

Men had gehoopt dat ook de Keizer te Potsdam zou komen, terwijl de tulpen in hun hoogsten bloei stonden. Z. M. kwam echter een week later, den 19den Mei, juist nog vroeg genoeg echter om nog van de kleurenweelde te kunnen genieten. In volle pracht echter vond hij in zijn persoonlijken tuin de vurig roode tulpen, die daar met veel smaak waren bijeengeplant. Z. M. heeft een voorliefde voor de krachtigste kleuren. Bij het heerlijke zomerweer van deze dagen laat hij zijn schrijftafel uit het tuinhuisje naar buiten brengen. In de schaduw van een groote in den grond geplante parasol werkt hij dan te midden van een zee van scharlakenrood gekleurde tulpen, de Scarlet Beauty, omzoomd door perken van niet minder sterk gekleurde bloemen als de Henner en de Millei.

Niet ver van daar staat een standbeeld van de Keizerin, te midden van Darwintulpen. Afzonderlijke groepen vormen daar de karmijnkleurige Prinses Juliana en lilakleurige tulpen, die door haar teedere tinten bijzonder de aandacht trekken.

Langwerpige strooken Rembrandt-tulpen zijn in de schaduw geplant en staan eerst nu in vollen bloei. In de gemengde rabatten heft de Eremurus zijn slanken stengel omhoog, die nu weldra overdekt zal zijn met witte en rosé bloempjes. Over eenige weken komen weer bloemen in andere kleuren uit. Gladiolus en Dahlia zullen tot diep in September hun bloesem dragen.

Tot het Koninklijk geschenk hoeren groote bosschen Rhododendrons, prachtexemplaren, wier knoppen zich nu gaan ontwikkelen. In de schilderachtigste gedeelten van het park zijn zij geplant, tot tooi niet alleen voor dit jaar. Zij zullen een blijvende herinnering zijn aan de kunst van onze kweekers, die dit jaar de heerschappij voeren in het park van het nieuwe paleis, reeds van Maart af, toen de eerste crocussen begonnen te bloeien.

Het Koninklijk geschenk is voor hen eene overwinning.

Het Vraagstuk tot opleiding van jonge lieden in de praktijk van den Tuinbouw.

In „De Tuinbouw” van 16 en 28 Mei j.l. komt een zeer lezenswaardig artikel voor van Veteranus, getiteld: De Leerlingenvraag voorheen en thans, dat ik met groote belangstelling gelezen heb, en waar de geachte schrijver daarbij mijne inleiding op de jongste Winterbijeenkomst