is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 27, 03-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdig geschieden; aan de binnenzijde van de raamlijsten zijn in de twee bovenhoeken nog kleine schroefoogjes gedraaid en door middel van dnn gegalvaniseerd draad zijn daaraan de ramen, zoowel de tegenover elkaar als de naast elkander liggende, aan elkander bevestigd; op dezelfde manier geschiedt dit van onder aan de schroefoogen, waarmede de ramen op de goten rusten, dus onder de goten door.

Zonder vaste nok en zonder steunpalen in het middenpad zelfs wordt op die wijze een geheel verkregen, dat volkomen tegen den wind bestand is, terwijl het aldus gevormde kasje van boven bijna volkomen waterdicht is. Bij het latere gebruik der ramen op de rijen behoeven alleen de schroefoogen in de onderdorpels te worden verwijderd. De enkele lat en de schroefoogjes aan de binnenzijde der lijsten kunnen ongehinderd blijven zitten.

De eindgevels van het warenhuisje, waarvan ieder kasje dus 2 aspergebedden overspant, werden met glaskistenplanken dicht gemaakt, de beide zijkanten met 8 rijen planken boven elkaar; dit laatste zou ook zeer goed met éénruiters op den kant kunnen geschieden. De hoogte onder de nok was ruim 1.60 M., dus flink voldoende voor de werkzaamheden in de asperges.

Nevenstaande doorsneê-teekening van één kasje zal bovenstaande omschrijving zeker voldoende verduidelijken. Het resultaat der proeven van dit jaar heeft het Bestuur van „Proeftuin Westland” doen besluiten de proefneming het volgend jaar op nog uitgebreider schaal voort te zetten, door de stoomverwarming in den grond ook toe te passen in het bestaande warenhuis.op de teelt van vroege tomaten; ongetwijfeld zal ook deze proef in hooge mate de belangstelling der kweekers opwekken, in verband met de voortdurende uitbreiding dier cultuur.

S.

Tentoonstellingen en Keuringen.

Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Vaste Keurings-Commissie.

Plantenkeuring en Plantenbeurs o'g Dinsdag 14 Juli a.s., des voormiddags om 12 uur, in de groote Koningszaal van „Artis” te Amsterdam.

De Keuring van nieuwigheden, zeldzame of min bekende planten, keur-collecties enz., geschiedt kosteloos voor de leden der Maatschappij en hare samenwerkende vereenigingen. Niet-aangeslotenen moeten voor elke beoordeeling vooraf een bedrag van vijf gulden storten. Voor belangrijke inzendingen zijn eenige Medailles beschikbaar.

Op de Plantenbeurs kunnen slechts leden der Maatschappij inzenden, terwijl gelegenheid tot verkoop alleen voor den handel is opengesteld. Ingezonden kunnen worden handels-collecties, kweekproeven, monsters, enz. Voor de schoonste collecties zijn beschikbaar: een Verguld Zilveren en een Zilveren Medaille, terwijl aan planten of verzamelingen van planten, die door goede cultuur uitmunten, een Getuigschrift voor cullxmr kan worden uitgereikt.

Aan hen, die planten of bloemen aan de Vaste Keuringscommissie wenschen in te zenden, wordt verzocht daarvan zoo tijdig mogelijk mededeeling te doen aan den ondergeteekende te Amsterdam, Ceintuurbaan 390.

De inzendingen zelve moeten op den dag der Keuring vóór ll'/a uur in het lokaal aanwezig zijn; inzendingen

uit het Noorden des lands, welke vooraf zijn opgegeven, kunnen nog tot 12Va uur worden aangeboden. De leden der Maatschappij kunnen het ingezondene van 2 tot 4 uur kosteloos bezichtigen.

De Secretaris, J. H. Kauffmann.

Uit Tuinbouw-centra.

Aalsmeer.

Plantenveilingen.

Blijkens een bericht onder „Of&cieele Mededeelingen” in het laatste nummer zal het Bestuur der Centrale Aalsmeersche Veiling dit jaar weder een Planten veiling organiseeren.

’t Komt ons niet onnoodig voor, speciaal onze kleinere kweekers op het voordeel van dergelijke veilingen te wijzen. In tegenstelling met de bloemenveilingen, waar de grootste trekkers den stoot tot oprichting en voortzetting gaven, hangt het welslagen der plantenveilingen hoofdzakelijk af van de kleinere kweekers.

De handel in planten, bedoeld wordtin boomkweekerijproducten, is op vrij wat betere leest geschoeid dan bijv. de handel in potplanten. Bij groote vraag naar bepaalde artikelen stijgen de prijzen en ook de thuisverkoopers profiteeren van die stijging, niet allen echter in dezelfde mate.

In dit geval zijn het de grootere kweekers, die de beste prijzen maken. Bij hen toch komen verschillende handelaren op de werf, de een voor dit, de ander voordat artikel. Van den éénen handelaar vernemen ze dit, van den anderen dat, en ’t valt hun niet moeilijk spoedig op te merken welke artikelen sterk gevraagd worden. Ten overvloede nog eens met buurman den gang van den handel besproken en ’t gevolg is dat de handelaar bij die kweekers niet om koopjes behoeft te komen; dat weet deze trouwens zelf reeds van te voren. Daarom zijn die kweekers niet zoo sterk voor een veiling, ze zijn toch vrij zeker dat ze de hoogste markt ontvangen.

In een ander geval echter verkeeren vele kleinere kweekers.

De meesten van hen zijn gewoon aan één, hoogstens twee handelaren te verknopen; er komen ook slechts bij hooge uitzondering anderen bij hen. Men weet toch vooruit dat er heel moeilijk iets te knopen valt, waar toch de vaste handelaar steeds de voorkeur heeft. Dit heeft’t voordeel dat de kweeker vrij zeker is zijn goed jaarlijks van de hand te doen, maar nadoelen zijn er ook aan verbonden. Heeft de kleinere kweeker eens iets anders geteeld dan hij gewoon is, dan is hij geheel, wat betreft den prijs, op zijn handelaar aangewezen, want een ander komt er niet naar kijken omdat hij het bewuste artikel er niet verwacht.

Ook wat den verkoopsprijs van alle andere artikelen aangaat, is hij van den handelaar veel afhankelijker dan de grootere kweekers dit zijn.

’t Is opmerkelijk, hoe geheimzinnig de kleinere kweekers onder elkaar zijn wat betreft den prijs, dien hun goed opbracht. Velen hebben ’t dan ook verkocht onder voorwaarde niet over den prijs te spreken, want bij anderen kan de handelaar zooveel niet besteden, enz., enz.

Al deze factoren werken echter samen om den kleineren kweekers niet de hoogste verkoopsprijzen te bezorgen, zelfs al is hun goed van uitnemende qualititeit. ’t Is een ieder duidelijk, dat de veiling het aangewezen lichaam is om hierin verandering te brengen; dan ontvangt degene, die de beste producten teelt, den hoogsten prijs, hetzij hij een grooter of kleiner kweeker is.

De eerste plantenveiling, die 2 jaren geleden gehouden