is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 28, 10-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissie van Beheer. Meerdere scherpe woorden werden gesproken over een advertentie, die op deze zaak betrekking had. Wel werd algemeen erkend dat bedrog bij Ie vering op de markt te Langendijk moet worden gestraft, evenals het geven van fooien, maar dat dit besluit genomen werd zonder de Commissie hiervan eerst in kennis te stellen, werd streng afgekeurd De Secretaris zeide, dat namens ~De Koophandel” een verzoek bij de Commissie was ingediend, maar wat daarin was voorgesteld, vond de Commissie te bar, waarom zij het besluit nam de boete telkens in hetzelfde seizoen, over dezelfde producten en van denzolfden aanvoer telkens met 50 ets. per vaartuig te verhoogen. Ook daarom keurde hij dit besluit ten sterkste af.

Na vele besprekingen werd besloten een motie van afkeuring aan te nemen, voor zoover het het tweede gedeelte van de advertentie betrof. Dit luidde; „om met ingang van 22 Juni 1914 iederen aanvoerder, die zijn product zoodanig heeft opgesmukt, dat door den keurmeester bedrog wordt geconstateerd, te beboeten met een bedrag van 10 pet. van de koopsom, met een minimum-bedrag van f 5.00.”

De vergadering besloot, indien „De Koophandel” geen overleg pleegt met de Commissie van Beheer, hiervoor dan spoedig weer eene vergadering uit te schrijven. Nadat de Secretaris nogmaals gewezen had op de noodzakelijkheid van samenwerking, sloot de Voorzitter met een woord van dank, de vergadering.

De Secretaris,

S. Zeeman.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

Amsterdam, 29 Juni 1914.

Mijnheer de Redacteur,

Mogen wij eens even iets recht zetten, wat in Uw blad van den 26sten j.l. onder de rubriek „Uit Tuinbouwcentra” eenigszins scheef is voorgesteld geworden door een verslaggever uit Aalsmeer? In die correspondentie heet het, dat wij, om verloren terrein te herwinnen, een dagelijkschen motorbootdienst op Aalsmeer georganiseerd hebben, waarmede de producten der zenders gratis naar ons voilingsgebouw veivoerd worden.

Laten wij U even mogen zeggen -- zonder iets aan de waarheid tekort te willen doen dat de beide Aalsmeersche veilingsvereenigingen begonnen zijn, met op den lOden Juni j.l. voor de Amsterdamsche kooplieden eene gratis vervoergelegenheid naar Amsterdam open te stellen. Aangezien deze maatregel door ons moest worden opgenomen als lijnrecht op ons gemunt, zijn wij toen, vanaf den 15den Juni daaraanvolgende, er ook toe overgegaan eene dergelijke gelegenheid in het leven te roepen. Niet loij hebben dus den strijd uitgelokt, doch de Besturen der Aalsmeersche veilingsvereenigingen.

Aangezien verder de zaak eene zuivere locale aangelegenheid betreft, achten wij weerlegging in Uw blad misplaatst en zulks te meer, daar wij overtuigd zijn, dat nog altijd een groot deel der in Aalsmeer woonachtige kweekers – zoo niet het grootste gedeelte – – geheel anders over onze veilingen denkt als Uw verslaggever wil doen voorkomen.

Met dank voor de opname dezer regelen.

Hoogachtend,

De Onderl. Vereen, voor

Land- en Tuinbouwveilingen.

Wij hebben het hierboven geplaatste ingezonden stuk niet eerder op kunnen nemen, aangezien wij natuurlijk onzen A-correspondent, die de gewraakte regelen, be-

treffende het gratis vervoer van Aalsmeer naar Amsterdam, schreef, in de gelegenheid wilden stellen zich tegen de geuite beschuldiging, als zou hij eene onware voorstelling van zaken hebben gegeven, te verdedigen. Wel spreekt de geachte inzendster in den aanvang van haar stuk slechts van een ~eenigszins scheeve voorstelling”, maar hare verdere mededeelingen komen toch hier op neer, dat onze A-correspondent de feiten ten eenenmale onjuist zou hebben weergegeven.

Alhoewel reeds „eenigszins scheeve voorstellingen” niet in „De Tuinbouw” mogen worden geduld, mocht zeker in dit geval onzerzijds een nauwkeurig onderzoek niet achterwege blijven en wij stellen er prijs op, daarvan de resultaten aan onze lezers mede te deelen.

Wat nu is het geval?

Door de beide Aalsmeersche veilingsvereenigingen werden, evenals in vorige jaren, de door Amsterdamsche kooplieden gekochte producten tegen een zekere vergoeding, welke bijv. voor een bak aardbeien 5 ets. bedroeg, naar Amsterdam vervoerd.

De vereeniging „Bloemenlust” maakte daartoe gebruik van de diensten van denzelfden motorschipper, die ook de producten voor de „Onderlinge Vereeniging voor Landen Tuinbouwveilingen” vervoerde, doch de „Centrale Aalsmeersche Veiling” organiseerde een eigen motordienst, toen haar bleek, dat de kooplieden liever geen gebruik maakten van de zooeven aangehaalde scheepsgelegenheid.

Deze dienst was echter geenszins gratis, integendeel, het gewone tarief icerd ook hier in rekening gebracht. De motorschipper, die de producten voor de „Onderlinge Vereeniging voor Land- en Tuinbouwveilingen” vervoerde, vond blijkbaar hierin aanleiding zijn tarief te verlagen en maakte bekend, dat hij voortaan de bakken met aardbeien voor 2 cents, in plaats van voor 5 cents, vervoeren zou.

Hierop besloot de „Centrale Aalsmeersche Veiling” de gekochte producten gratis te vervoeren en de vereeniging „Bloemenlust” ging daarin begriipelijkerwjize aanstonds mee.

Had de bedoelde motorschipper den gebruikelijken vrachtprijs van 5 cent niet tot 2 cent verlaagd, dan zouden de beide Aalsmeersche veilingen niet tot dien maatregel zijn overgegaan. Het is dus beslist onjuist, wanneer de geachte inzendster schrijft, dat de besturen dezer vereenigingen den strijd uitgelokt hebben. Het tegendeel staat vast. Maar daartegenover staat, dat onze A-correspondent onjuist ingelicht bleek te zijn, toen hij schreef, dat naar aanleiding van de instelling van een motordienst, die de producten voor de Amsterdamsche veiling gratis vervoerde, het besluit der Aalsmeersche veilingen genomen was. Had hij in plaats van „gratis” gesproken van „voor aanmerkelijk lageren prijs, dan toen gebruikelijk was”, dan ware verder elk geschrijf te dezer zake overbodig geweest.

Wij hopen intusschen, dat de Aalsmeersche kweekers van al deze gratis-motordiensten de voordeelen zullen plukken! De Redactie.

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, ander deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Sedert onze laatste opgave ontvingen wij de volgende prijsnoteeringen:

Breda. 7 Juli. Geveild: 37.990 K.G. frambozen voor f 0.2U-f 0.24 per K.G.

8 Juli. Geveild: 24.958 K.G. frambozen voor f 0.23--f 0.26 per K.G.

9 Juli. Geveild: 18.832K.G./’ramöosewvoorfO.24®- f 0.27 per K.G.

Zwaag. 8 Juli. Geveild: 5.600 K.G. zwarte bessen voor f 27.20 en 3.000 K.G. roode bessen voor f 11.90 per 100 K.G.