is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 36, 18-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitter of Secretaris van het Comité en kan daaruit tevens een derde aanwijzen, waarvan hij meent of weet, dat deze het best met zijn aangelegenheden op de hoogte is. Deze drie personen zet hij zijn zaken uiteen, zoo noodig met boeken, papieren of bescheiden. Wanneer het geval eenvoudig is, zal het dagelijksch bestuur de hangende quaestie tot aller tevredenheid trachten op te lossen. Is het geval ingewikkeld, dan zal dit verder besproken worden in de volle vergadering der Commissie met dien verstande, dat de naam van den hulp- of advieszoekende voor de overige leden geheim zal worden gehouden.

Nu op het oogenblik geen enkel kweekersbezit, noch opstand, noch land veel waarde heeft, zal men dooreen eventueelen schuldeischer niet spoedig aangesproken worden, toch is het niet onmogelijk, dat juist vlak na de crisis, wanneer ons bedrijf weer begint op te leven, faillissementaanvragen zouden kunnen komen.

Hoe ’t juist gebeuren moet, weet de Commissie nog niet, doch in weinig woorden kan zij zeggen dat het nu haar streven is, zooveel mogelijk alles'in het werk te stellen, opdat alle bestaande kweekers-patroons van thans ook kweekers-patroons in de toekomst zullen zijn en blijven.

De Commissie zal zich daartoe in de eerste plaats in verbinding stellen met de Directie van den Landbouw, met den Nederlandschen Tuinbouwraad en verder met personen of lichamen in den lande, die volgens het oordeel van de Commissie daarvoor in aanmerking komen. De Commissie spreekt de hoop uit, dat ieder met vertrouwen tot haar zal komen en dat zij in de toekomst veel nuttig werk in het algemeen belang van het Aalsmeersche kweekerscentrum zal kunnen verrichten.

De Commissie tot behartiging der Aalsmeersche Kweekersbelangen:

P. DE Vries, Voorzitter. M. Jongkind Ozn. M. Alderden Jr. J. Keessen Czn. '

M. Alderden Czn. C. Keessen A.Wzn. D. Baardse Dzn. J. van der Linden Czn. K. Baarse Jr. W. Mur.

C. Been Dzn. J. van Ouwerkerk.

J. H. Ddyvensz Jr. L. C. Ritsema. J. Eveleens Dzn. C. Veer.

J. C. Hohn. J. Mensing, Secr.-Penningm.

Voor de Commissie van de E. O. A. B. :

P. DE Vries, waarn. Voorzitter. J. Mensing, Secr.-Penningm.

Bloemenkeuring der Alg. Ver. voor Bloembollencultuur op Maandag 7 September 1914.

Getuigschrift van Verdienste werd toegekend aan; Pioen Dahlia Mrs. Warnaar, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer H. Hornsveld te Baarn. Kleur wit, eenigszins rosé getint, stengel stevig; de verscheidenheid is door den inzender gewonnen uit eene kruising van Pioen Dahlia x Cactus Dahlia.

Rechtszaken.

Kruisbessen-meeldauw.

De ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht te Eist eischte tegen den warmoezenier J. W. A. J. te Bemmel, die, niettegenstaande hij gewaarschuwd was, met Am. meeldauw besmette kruisbessen naar de veiling te Eist had vervoerd, f5O boete subs. 10 dagen hechtenis. De bessen waren reeds verbeurd verklaard en vernietigd.

(Het Vad.)

Necrologie.

Anthony Koster f.

Zaterdag, 12 September, overleed op 71-jarigen leeftijd te ’s-Gravenhage de Heer Anthony Koster. Hoewel de Heer Koster zich, nog te Boskoop wonende, niet veel op het gebied van het tuinbouw-vereenigingsleven heeft bewogen, zal zijn naam in de Boskoopsche kweekerswereld niet in het vergeetboek geraken. Hij toch is de man geweest, die door zijn ruimen kijk op zaken en zijn vooruitzienden blik in de toekomst, den grooten stoot heeft gegeven in de richting, waarin de culturen van Boskoop zich thans bewegen. Als jongmensch van 19 jaren trok hij naar Duitschland, om daar persoonlijk de beplanting van een klooster te leiden. Van de aldaar opgedane ervaring wist hij partij te trekken en de aangeknoopte connecties leidden tot een opbloeienden handel, welken hij, in tegenstelling met de toen reeds naar het buitenland reizende firma’s, die meest in struikheesters en vrucht-leiboomen handelden, hoofdzakelijk met bloemisten dreef. Hij zag aanstonds veel voordeel in het kweeken van Rhododendrons, Coniferen, Azalea’s, Clematis, Rozen, enz., wat thans de hoofdcultures van Boskoop zijn en welke hij zeer in het groot ter hand nam.

Anthony Koster vereenigde in zich enkele zeer voorname eigenschappen, die hem in de bereiking van zijn streven steunden, namelijk handelsgeest, energie en groote liefde voor zijn vak. Onder zijne leiding zijn door kruising vele nieuwe variëteiten en verbeteringen van reeds bestaande soorten ontstaan. Onder de eerste rubriek behoeven we slechts de alom bekende Azalea mollis X sinensis Anthony Koster” te noemen.

Na zich uit het zakenleven te hebben teruggetrokken, vestigde hij zich in Den Haag, waar hij eenigen tijd Voorzitter der Haagsche Tuinbouwvereeniging was, terwijl hij ook geruimen tijd zitting had in het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, eenigen tijd zelfs als Onder-Voorzitter. Voorts wa,s Koster jarenlang lid en later ook Voorzitter der Vaste Keurings-Commissie en van de Commissie voor plaatselijk tuinbouwonderzoek van de genoemde Maatschappij en maakte hij deel uit van het Bestuur van het Koninklijk Zoölogisch en Botanisch Genootschap te ’s-Oravenhage. Voor ’t vele wat hij, zij het dan ook indirect, voor Boskoop heeft gedaan, zal zijn naam steeds met eere worden herdacht. w.

Gerardus Johannes van den Berg t

Vrijdagavond, 11 September, overleed te Amsterdam plotseling op den leeftijd van 56 jaren, de Heer O. J. van den Berg, in leven bloemist en bloemenwinkelier te Amsterdam.

Met den Heer van den Berg is heengegaan een best, braaf man, die overal vrienden, geen enkelen vijand had, die met gi'ooten ijver elk gebeuren op tuinbouwgebied volgde en daarin vaak een belangrijk aandeel had. Hij was vele malen, en ook thans, lid van het Bestuur der afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en van de Bloemisten-Patroonsvereeniging, en ook sedert eenige jaren adjunct-Secretaris van de Vaste Keurings-Commissie der N. M. V. T. & PI., in welke functies hij zich onderscheidde door grooten ijver en voortvarendheid, en door een voorkomende vriendschappelijkheid. Op den Heer van den Berg kon gerekend worden. Nog sedert kort had hij de functie van waarnemend-Secretaris der Vaste Keurings-Commissie tijdens, de afwezigheid van den Secretaris, op