is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 37, 25-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstellingen en Keuringen.

Bloemenkeuring der Alg. Ver. voor Bloembollencultuur op Maandag 14 September 1914

Getuigschrift Eerste Klasse werd toegekend aan:

Pioen Dahlia Attraction, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer H. Hornsveld te Baarn. Kleur zacht lila, eenigszins rose-rood getint; de verscheidenheid is in 19] 3 door den inzender gewonnen uit eene kruising van Pioen Dahlia x Dahlia Progenitor en nog niet in den handel.

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan:

Cactus Dahlia Simplicity, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer H. Hornsveld te Baarn.

Kleur zacht lila met rosen weerschijn; de verscheidenheid is in 1918 door den inzender gewonnen uit eene kruising van Pioen Dahlia X Cactus Dahlia.

Pioen Dahlia Garibaldi, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer H. Hornsveld te Baarn.

Kleur donker scharlakenrood; de bloem is los gevormd, breede gegolfde bloemblaadjes; de verscheidenheid is in 1918 door den inzender gewonnen uit eene kruising van Pioen Dahlia X Dahlia Progenitor.

Enkele cosmea-bloemige Dahlia Crawley Star, als nieuwe plant ingezonden door de firma G. G. van Tubergen Jr. te Haarlem.

Bloem enkel; kleur lila-rose, in het midden met purperrooden rand. De bloem gelijkt op die van Cosmea, vandaar dat dit Dahlia-ras onder de benaming van cosmeabloemig in den handel wordt gebracht.

Uit Tuinbouw-centra.

Aalsmeer.

Onze lezers zullen reeds bemerkt hebben dat sedert eenige weken het nieuws uit dit centrum, waarvoor onze A-correspondent steeds zorg diaagt, ontbroken heeft. Dit zal waarschijnlijk wel eenigen tijd duren omdat hoogere plichten hem uit de plaats zijner inwoning hebben weggeroepen.

Zeer vele tuinbouwers deelen zijn lot, want uit alle centra zijn thans kweekers onder de wapenen. Aangenaam is het te merken, dat zij ook daai aan hunne organisatie denken, want juist dezer dagen kregen wij van een landweerman-kweeker bericht, dat hij bezig was abonné’s voor „De Tuinbouw” te werven.

Voor eenigen lijd werd ons door een bekend rozenkweeker hier te lande de opmerking gemaakt, dat de noteeringen der beide Aalsmeersche veilingen aan belangrijkheid zouden winnen, indien, wat de prijzen der rozen aangaat, daarbij de lengte der stelen aangegeven werd. ■ I T J T-vr rx 1 It*

Wij hebben ons toen tot beide correspondenten, welke geregeld de bedoelde marktberichten verzorgen, gewend en vernamen dat slechts noteeringen worden gegeven omtrent Iste klas rozen. De lengte loopt natuurlijk wel eens een weinig uiteen, doch men meent, dat zij in ééne opgave voor een geheel seizoen zou vast te stellen zijn.

Oudenbosch.

Een der alhier gevestigde boomkweekers kreeg uit New-York een schrijven, dat men zich daar bezorgd maakte over de deugdelijkheid der Nederlandsche boomkweekerij-artikelen, die zeer te lijden zouden hebben van de inundatiën.

Het gerucht liep n.l. dat het grootste gedeelte van Nederland, deels onder zout water, deels onder zoet water zou zijn gezet en indien zulks werkelijk het geval mocht zijn, dan zouden de planten in de boomkweekerijen daar natuurlijk zeer onder lijden.

Ter geruststelling van alle buitenlandsche afnemers kunnen wij mededeelen, dat zij niet de minste vrees behoeven te koesteren, dat Nederlandsche boomkweekerijartikelen, bloembollen of welke planten ook, dit jaar niet even deugdelijk zouden zijn als andere jaren.

Het spreekt toch vanzelf, dat, indien waar was, wat men te dezen opzichte in Amerika vertelt anderen weten nu immers altijd meer over onze eigene aangelegenheden te vertellen dan wij zelf onze boomkweekers zeker wel zoo verstandig zouden zijn bestelde leveranties af te schrijven, want zij zouden daarmede hun geheele toekomst bederven.

Vereenigingsleven.

Nederlandsche Pomologische Vereeniging.

De Nederlandsche Pomologische Vereeniging heeft de volgende circulaire aan H. H. grondeigenaren in Nederland gericht:

L. S.

Tengevolge van de Europeesche verwikkelingen zijn velen onder de wapens geroepen, om aan hunne militaire verplichtingen te voldoen. Heeft men aanvankelijk veiwacht, dat door de mobilisatie in verschillende bedrijven een tekort zou ontstaan aan arbeidskrachten, achteraf is gebleken, dat door den vrijwel algeheelen stilstand in den buitenlandschen handel zeer vele groote Nederlandsche zaken genoodzaakt zijn. het personeel en andere werkkrachten, wegens gebrek aan te verwerken grondstoffen of onvoldoend afzetgebied, te ontslaan. Reeds wordt aan talrijke fabrieken slechts gedurende den halven tijd gewerkt en spoedig zullen ongetwijfeld vele arbeiders het leger der werkeloozen nog vergrooten.

Steuncommissie’s, die trachten, waar noodig, in den nood te voorzien, zijn allerwege opgericht. Het door H. M. de Koningin in het leven geroepen Kon. Nationaal Steuncomité 1914- is reeds bezig maatregelen te beramen, om in de behoefte aan steun zooveel mogelijk te voorzien.

Laten echter ook de Nederlandsche grondeigenaren trachten de werkeloosheid zooveel mogelijk tegen te gaan, in de eerste plaats om de te ondernemen ontginningsen grondverbeteringswerken niet uit te stellen tot later en eventueele nieuw ontworpen plannen zooveel mogelijk spoedig uit te voeren.

Thans kunnen nog velen in het landbouwbedrijf nuttig werk verrichten. Het binnenhalen van den oogst biedt aan vele handen werk. Toch zullen ook wegens de minder goede prijzen van de land- en tuinbouwproducten