is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 50, 24-12-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2® Jaargang.

24 December 1914.

593

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N. T. R,

ABONNEMENTSPRIJS. Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen betaling van f 1.50 P. jaar, franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenlglngen. Voor het Buitenland f 2.60 per jaar, franco per post.

Redactie : Molenstraat 15. Telefoon Haag 781. Administratie: C. L. BOUCHER, Papestraat 11. Telefoon Haag 1600.

CONTRACT-ADVERTENTIËN. Voor het plaatsen van Contract-advertentiën wende men zich uitsluitend totD.BERRBKLOUW Lomanstr. 90 te Amsterdam, Telefoon Zuid No. 2979 voor de rubriek „Vraag en Aanbod” tot de Administratie en de plaatseiijke vertegenwoordigers

Officieel Gedeelte.

Mededeelingen van de Groep Fruitteelt.

’s-Gravenhage, 22 December 1914.

Het Bestuur van de Groep „Fruitteelt” brengt ter kennis van de tot deze Groep beboerende vereenigingen, dat de Algemeene Vergadering zal worden gehouden op Donderdag 14 Januari 1915, des namiddags half twee in het „Hotel de I’Europe”, Vredenburg, te Utrecht.

De geloofsbrieven der afgevaardigden worden vóór of op 11 .Januari 1915 bij den Secretaris ingewacht.

Namens het Groepsbestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

AGENDA voor de Algemeene Vergadering der Groep „Fruitteelt” van den Nederlandschen Tuinbouwraad, te houden op Donderdag 14 Jaymari 1915, des namiddags half twee in het „Hotel de I’Europe” te Utrecht.

1. Opening.

2. Oproeping der vertegenwoordigde Veilingsvereenigingen en voorlezing van de stemlijst.

3. Notulen der beide vorige Algemeene Vergaderingen. 4. Verslag over de verrichtingen van de Groep. 5. Vaststelling van een rooster van aftreding, in

verband met Art. 8 van bet Huishoudelijk Reglement. Het Groepsbestuur beeft in zijn laatste vergadering na loting onderstaanden rooster opgemaakt, waaraan bet de Groepsvergadering verzoekt wel bare goedkeuring te willen hechten.

Rooster van aftreding. 1915, 1920, 1925, enz. 1. A. M. Welling. 2. G. Trouw. 3. M. Verdonck.

1917, 1922, 1927, enz. 4. F. Kakebeeke. b. A. J. Cost Budde. 6

1918, 1923, 1928, enz. 7. W. Kooiman Dzn. 8. W. Bulk.

9. Chr. Oortman Gerlings. 6. Bestuursverkiezing. ft. Verkiezing van drie leden van bet Groepsbestuur,

wegens periodieke aftreding.

De aftredenden zijn: de Heer A. M. Welling, Ondervoorzitter der Groep, als zoodanig zitting hebbende in het Centraal Bestuur van den Nederlandschen

Tuinbouwraad en de Heeren G. T rouwen M. Verdonck.

b. Verkiezing van oen lid van het Groepsbestuur, aftredend in 1917. (In 1913 werd, in de plaats van den Heer H. J. van der Have, die overleden was, tot Onder-Voorzitter benoemd, om tevens zitting te nemen in bet Centraal Bestuur, de Heer F. Kakebeeke, die reeds lid van bet Groepsbestuur was. In deze vacature moet thans worden voorzien. Intusscben legde de Heer Kakebeeke bij de totstandkoming der Groep „Veilingsvereenigingen”, tot welker Onder-Voorzitter bij gekozen werd, deze functie in de Groep „Fruitteelt” neer, doch bleef als lid van bet Bestuur zitting nemen.)

7. De Excursie van de Groep „Fruitteelt” naar Kent, in te leiden door den Heer F. Kakebeeke te Goes, wat bet cultuur-tecbniscb gedeelte aangaat en door den Heer Dr. H. M. Quanjer te Wageningen, wat bet pbytopatbologiscb gedeelte betreft.

8. Rondvraag. 9. Sluiting.

Tuinbouw-Onderlinge.

V. R. Y. Croesen.

In de op Donderdag 17 December j.l. te Amsterdam gehouden Buitengewone Algemeene Ledenvergadering der Tuinbouw-Onderlinge werd overeenkomstig het voorstel van de Commissie van Toezicht, gehoord het prae-advies van het Centraal Bestuur van den Nederlandschen Tuinbouwraad, wegens de benoeming van den Heer F. E. Posthuma tot Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, met algemeene stemmen tot Directeur benoemd de Heer V. R. T. Croesen, Secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging.

VERBETERING.

In het Officieel Gedeelte van ons nummer van verleden week is in den naam van Mr. E. A. L. Boas, die tot Secretaris der Commissie van Scheidslieden voor de