is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 1, 08-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel van belang is, dat alle orders prompt kunnen worden uitgevoerd.

Voor de zendingen naar Zuid-Duitschland, welke via Kleef vervoerd worden, vertrekt ’s morgens om tien uur reeds de laatste trein met buitenlandsche aansluiting. Dat dit een groot ongerief is, behoeft geen nader betoog en de leden droegen dan ook het Bestuur op, zich in verbinding te stellen met de betreffende autoriteiten om te trachten een gunstiger treinenloop te verkrijgen.

Zendingen, welke in binnenlandsch vervoer verzonden worden, kunnen niet onder rembours worden afgeleverd. De bloemenhandelaars ondervinden van deze bepaling groot ongemak, om niet te spreken van nadeel. Klanten, die gewoon zijn hunne bloemen als bestelgoed onder rembours te ontvangen, moeten enkele zendingen, waar haast bij is en welke als „snelvervoer” verzonden moeten worden, alsdan op rekening ontvangen. Zelfs is door onsolide adressen misbruik gemaakt van deze manier van expeditie. De leden spraken dan ook de hoop uit, dat ’t Bestuur deze kwestie onder de oogen zoude zien.

Ter vergadering bleek voorts, dat er thans per post zeer weinig bloemen worden verzonden, daar deze wijze van verzending in tegenstelling met de spoor veel te lang duurt.

Bloemen, welke per post verzonden, in normale omstandigheden hoogstens 2 a 3 dagen onder weg zijn, volbrachten die reis thans in 8 a 10 dagen. Vele leden hadden, door ’t weigeren van aanneming der vertraagde kisten, reeds schade ondervonden en het is te betreuren, dat de band onder de leden nog niet nauw genoeg is, dat, wanneer één firma die ongunstige ervaring heeft opgedaan, andere door waarschuwing daarvoor niet behoed worden. Ook over het werken van den anderen waarschuwingsdienst der vereeniging n.l. „de zwarte lijst” waren de leden niet tevreden.

Vooral is het in deze bewogen tijden van het grootste belang, elkander spoedig op de hoogte van de namen van slechte afnemers te brengen en daaraan heeft den laatsten tijd zeer veel ontbroken.

De snelheid van het brievenvervoer liet dit seizoen ook te wenschen over en wel in die mate, dat orders onuitgevoerd moesten blijven, doordat zij te laat ontvangen werden. Duitschland stak in dezen gunstig af bij Engeland. Poststukken uit laatstgenoemd land bleven zeer lang onderweg en waren zonder uitzondering alle „opened by censor”. Van uit Duitschland was dit niet in die mate het geval.

De verzending der bloemenkisten naar Londen en verder ondervond ook vertraging, in ’t bijzonder toen de Harwichboot den dienst gedurende enkele dagen staakte en enkele leden van de diensten der Batavierlijn gebruik maakten Voor een vlug vervoer bleek echter deze houte ten eenenmale ongeschikt.

De proeven niet het verzenden van bloemen naar Amerika werden breedvoerig besproken en werd besloten voorloopig te dien opzichte een afwachtende houding aan te nemen. Ten slotte besloot de vergadering tot aanstelling van een administrateur, aangezien de werkzaamheden voor het Bestuur te omvangrijk werden en werd aangedrongen den noodigen spoed in deze

aangelegenheid te betrachten, daar de bloemen-export tegenwoordig met verschillende moeilijkheden te kam-

pen heeft. A

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek veorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

(Overzicht der markt van 80 Dec. tot en met 6 Jan.)

Door den storm der vorige week en de laatste nachtvorsten is de kwaliteit der bloemkool sterk verminderd, waardoor de prijzen eveneens verminderden en duizenden te velde staande bloemkoolen dan ook stuk gehakt werden. De „middelbare” zijn het halen niet meer waard en van zulke, die nog eenigszins eetbaar zijn, blijven er slechts weinige over, die verhandeld kunnen worden.

Met de roode, witte en gele kool gaat het steeds vooruit. Wel is er op de markt veel aanvoer van mindere kwaliteit, maar daar er veel vraag is gekomen voor het buitenland, worden de prijzen, vooral voor goede waar, van dag tot dag hooger. Ook is het voor den handel een gelukkig verschijnsel, dat er meer dichte Duitsche wagons beschikbaar zijn de laatste dagen, zoodat het buitenlandsch vervoer minder gevaarlijk wordt bij eventueel invallende vorst.

Sedert het vorig bericht is de prijs der uien eveneens gestegen, zoodat de afzet aan de veiling nog steeds toeneemt.

Ook is een en ander oorzaak, dat er meer onderhandsche handel in kool en uien komt, aangezien de veiling alleen geen voldoenden aanvoer geeft voor den toenemenden uitvoer naar het buitenland. Het is dagelijks op de laadplaats van de toevoerlijn buitengewoon druk met het laden der wagons voor binnen- en buitenland, terwijl eiken dag de motorschuiten nog steeds worden geladen om de markten in het binnenland te voorzien van groenten.

Baal-wortelen en bieten werden zeer weinig aangevoerd. De eerste golden f 0.70—f 0.95 per 50 K.G., de laatste f 5.10 per 1000 stuks.

Doorgeschoten roode kool bracht f 0.17—f 068 per 50 K.G. op.

De overige prijzen waren als volgt:

Roode kool. Gele kool. Witte kooUDeenschel Bloemkool. 30Dec.f2.00-f7.00 f2.00-f7.30 f2.80-f 7.80 f 2.50-f 7.00 31 „ f 2.00-18.20 12.00-17.30 18.00-1 7.00 1 1.70-1 4.90

2Jan f 1.80-f7.00 f2.00-f6.80 f2.80-f 7.00 f 2.70-f 4.70 4 „ f2.90-fB.lO f1.90-f7.70 f3.60-f 8.60 f 2.30-f 4.50 5 f2.20-f9 00 f2.10-f9.50 f3.80-f 8.60 f 3.20-f 390 6 „ f 2 20-f8 00 f2.20-f8.20 f 3 80-f 910 f 2 90-f 460

Alles per 100 stuks. Uien. Baal-wortelen.

30 Dec. f4.2o—f 4.40 81 „ f3.7o—f 4.35 f 0.70-f 0.80 2 Jan. f4.os—f 4.55 f 0.95 4 „ f3.9o—f 4.40

5 „ f 3 80—f 440 6 „ f3.70-f 440 Per 50 K.G.

In het geheel werden aangevoerd: 39.300 stuks bloemkool, 299.500 stuks roode kool, 114.900 stuks gele kool, 57.200 stuks witte kool, 258 zak roode kool, 1606 baal uien, 85 baal wortelen. Z.