is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 20, 21-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans mogen de volgende cijfers hier eene plaats vinden, waaruit de gevolgtrekking gemaakt kan worden, dat ook dit jaar weer de Bond een krachtig en onmisbaar lichaam is gebleken.

In het afgeloopen jaar is weder eene vermeerdering van het aantal Groepsleden te constateeren, daar 1 Januari 1914 met 324 Groepsleden is aangevangen en dit jaar met 857 Groepsleden kon worden afgesloten.

Door de verhoogde contributie van Groep 4 bedankten voor deze Groep 7 leden, en voor de andere Groepen 11 leden, waarvan 8 firma’s geheel uit den Bond traden, en wel 1 door faillissement, 2 door opheffing of ontbinding der firma en 4 kleinere firma’s te Boskoop en 1 te Hillegom.

Op 1 Jan. 1915 telde de Bond derhalve nog 889 Groepsleden, vertegenwoordigende 192 firma’s tegenover 182 firma’s op 1 Jan. 1914, zoodat het aantal firma’s met 10 en het aantal Groepsleden met 15 vermeerderde.

Bond. Inf. Bur. Inf. Totaal. Ver. St. van Noord-Amerika en Canada 2565 780 3345 Groot-Britannië en lerland . 1338 552 1890 Duitschland en Oostenrijk . 3116 859 3975 Frankrijk en Romaansche landen . . . 380 302 682 Rusland . 482 192 674 Scandinavië en Denemarken .... . 1573 352 1925 9454 3037 12491 Het vorig jaar waren deze: Bond. Inf. Bur. Inf. Totaal. Ver. St. van Noord-Amerika en Canada 2313 575 2888 Groot-Britannië en lerland . 1436 608 2044 Duitschland en Oostenrijk . 3145 1152 4297 Frankrijk en Romaansche landen . . . 403 305 708 Rusland .... – . 523 292 815 Scandinavië en Denemarken .... . 1896 509 2405 9716 8441 13157

Het onderstaand staatje vertoont de toeneming van bet aantal leden sedert de oprichting.

Behalve de Administrateur en de Adjunct-Directeur zijn er thans 14 bedienden op bet kantoor werkzaam.

Het Algemeen Bestuur was in 1914 samengesteld alsvolgt:

W. Warnaar, Voorzitter, G. Kruyff, Penningmeester, G. J. van Meeuioen, Vice-Voorzitter, L. van Leeuwen, Voorzitter van Groep I, George van der Fe?(7, Voorzitter van Groep 11, H. Benkemper, Voorzitter van Groep 111, P. Rijnierse, Voorzitter van Groep IV, A. Verduign Jr_, Voorzitter van Groep V, V/. L. Benschop, Voorzitter van Groep VI en Mr. Br. H. R. Ribbius, Secretaris-Administrateur.

In 1914 traden 3 Bestuursleden af, n 1. de Heeren H. V. van Zanten, Th. van Waveren en H. C. Kramer Jr., terwijl de Heer H. van TeyUngen is overleden.

Hier zij tevens een woord van dank aan de afgetreden leden gebracht, in het bijzonder aan den afgetreden Voorzitter, den Heer H. V. van Zanten.

Aantal Groepsleden in 1900 116, aant. verstr. inform. 836. 77 77 1901 122, 77 77 77 2407. 77 77 1902 134, 77 77 77 3193. f) 77 77 1903 139, 77 7 7 77 3957. J7 77 77 1904 142, 77 77 77 4163. 7) 77 77 1905 145, 77 77 77 4195. 77 7* 77 1906 145, 77 77 77 4257. 77 77 77 1907 149, 77 77 77 4996. 77 77 77 1908 161, 77 77 77 5635. 77 77 77 1909 168, 77 77 77 6780. 77 77 1910 269, 77 77 77 7767. 77 77 77 1911 296, 77 77 77 9712. 77 77 77 1912 322, 77 77 77 12387. 77 77 77 1913 333, 77 77 77 13157. 77 77 77 1914 357, 77 77 77 12491.

1900 f 28969.— 1908 f 107970.— 1901 „ 41496.— 1909 96516.— 1902 „ 57215.— 1910 n 112044.— 1903 „ 62098.— 1911 ff 124385.— 1904 „ 89880.— 1912 ff 159156.- 1905 „ 81024.— 1918 ff 180645.- 1906 „ 86529.— 1914 ff 157476.— 1907 „ 84169. –

De zwartboeken ondergingen dit jaar weder hunne gewone herziening, terwijl de noodig geoordeelde wijzigingen en verbeteringen werden aangebracht.

Het aantal firma’s, waarover de Bond over de drie laatste jaren informaties verstrekken kan, bleef ongeveer hetzelfde, zoodat, ofschoon alle informaties vóór 1913 uit het archief verwijderd werden, nu nog over ongeveer 42.000 firma’s iniichtingen gegeven kunnen worden.

Het aantal verstrekte informaties was:

dus eene vermindering van 666 informaties tegen 1913, wat natuurlijk aan de abnormale omstandigheden te wijten is.

Tegenover 1913 werden in dit jaar 885 zaken minder in banden gesteld, evenwel tegenover 1912 195 zaken meer, zoodat deze vermindering eveneens aan de huidige crisis moet worden toegescbreven. Hiermede houdt natuurlijk bet in 1914 geïnde bedrag gelijken tred en werd dus f 23.169.— minder dan in 1913 geïncaseerd, nl. f 157.476.—, waarvan f 17.510. voor boomkweekers. Hieronder volgt eene opgave van de door den Bond sedert de oprichting geïnde bedragen:

Het bojcot-contract, waartoe thans bijna allen zijn toegetreden, blijft zijne nuttige werking behouden.

De beursavonden te Lisse en de vergaderingen voor de vaststelling van vermoedelijke inkoopsprijzen door den Bond gehouden, werden druk bezocht.

Moge dit verslag eindigen met een woord van verwachting, dat in 1915 de dreigende wolken zullen wegdrijven en dat voor het vak en voor den Bond een nieuwe tijd van bloei zal beginnen, waarin van de lessen in deze maanden opgedaan, profijt zal worden getrokken en waarin meer en meer de voordeelen van onderling vertrouwen en eerlijke samenwerking zullen worden ingezien.

De Secretaris-Administrateur: H. R. Ribbius.

Handelsberichten.

(Nadruk van barichtan. ondar deza rubriak voorkomaada, is varbadan.)

Broek op Langendijk.

De aanvoer van rhabarber was deze week niet zoo groot als de vorige; toen werden 17.000 bos aangevoerd tegen 11.300 bos op Woensdag j.l. De prijzen waren nu echter heel wat beter, n.l. f 2.50 – f 5.20 tegen f 0.70— f 8.00 verleden week. Deze sterke stijging was het gevolg van meerdere aanvraag voor het buitenland.