is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 30, 30-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zuidoosten van Friesland, te IJsselnionde, Zwijndreclit, in midden Zuid-Beveland, op Walcheren, in Zuid-Limburg; overal elders goed of zeer goed.

Doperwten en peiden. De stand is zeer goed te Beverwijk e. 0.. Leiden e. 0., Rotterdam e. o.; te Bergenop-Zoom, overal elders vrig goed of goed.

Tuinboonen. De stand is vry goed te Groningen e. 0., Hoogezand-Sappemeer, het noordoosten van Groningen, Leeuwarden e. 0., het noordwesten van Friesland, Vleuten e. 0., de Over-Betuwe, Veur, Voorschoten en Wassenaar, op Walcheren, in Zeeuwsch-Vlaanderen, in midden-Limburg; matig in midden Zuid-Beveland ; overal elders goed of zeer goed.

Andere boonen. De. stand is wfmwnfewrö te Leiden e. o.; zeer goed te Winschoten, Over-Betuwe, Nijmegen e. 0.. Beverwijk e. 0., Strijen, Zwijndrecht, Overschie, Breda, noord-Limburg,; vrij goed in Gelderland ten noorden van den Rijn en Overijssel, westelijk Utrecht, te Veur, Voorschoten en Wassenaar, IJsselmonde, Rockanje; overal elders goed.

Toynaten. Deze staan bijna overal goed of zeer goed; alleen vrij goed te Groningen e. 0.. Assen e. 0., Vleuten e. 0., IJsselmonde, in Zuid- en midden-Limburg; matig te Leiden e. o.

Internationaal Verkeer.

Verbod van uitvoer.

Aan Handelsberichten ontleenen wij het volgende

Denemarken

Bij Besluit van den Minister van Justitie d.d. 10 Juli 1.1. is o. m. de uitvoer verboden van ammoniak en ammoniakzouten en van alle kalizouten, zooals kaïniet, kali-meststof en chloor-kali.

Ziekten- en Insectenbestrijding.

De Amerikaansche Kruisbessen-Meeldauw en zijn bestrijding.

Toen een jaar geleden de Commissie, ingesteld door den Nederl. Tuinbouwraad, tot onderzoek van middelen ter bestrijding van den Amerikaanschen Kimisbessen Meeldauw hare rapporten had uitgebracht, hebben velen met verlangen naar publiciteit der bestrijdingsmiddelen uitgezien.

Helaas! nu een nieuw verslag is uitgebracht over de voortgezette proefnemingen gedurende dezen zomer en slechts een negatief resultaat is te boeken, kan men weer „met verlangen” naar nieuwere middelen uitzien.

Eer ik verder ga, heb ik de eer mij aan mijn medekruisbessentelers voor te stellen als den samensteller van „Middel II.”

Dit middel, door mij nu drie achtereenvolgende jaren met het grootste succes toegepast bij de bestrijding van den A. K. M., blijkt nu opeens machteloos te zijn. Machteloos? Welneen! Wanneer men mij vraagt.

hoe het dan wel komt, dat het middel nu zoo goed als niets heeft uitgericht, kan ik antwoorden : doodeenvoudig daarom, omdat door het aanhoudend natte weer de opgespoten vloeistof hare uitwerking niet heeft kunnen hebben.

Ik heb daarvoor een sterk sprekend bewijs. Op een perceel kruisbessen ter grootte van ± 1 H.A., waar ik verleden jaar verschillende proeven met andere middelen had genomen, woekerde de A. K. M. in de hevigste mate. Ik heb dat perceel met Middel II behandeld, doch uit vrees dat door den aanhoudenden regen het middel zijn uitwerking niet zou kunnen hebben, liet ik het bewuste perceel nog eens behandelen in de eerste week van Maart, met het gevolg dat bijna het geheele perceel totaal vrij was van meeldauw! De bewijzen hiervan zijn voor belangstellenden nog te zien.

En nu het middel. Ik bespuit de struiken met een oplossing van zuivere carbolineum; 6 "/o is voldoende.

Ziedaar het ei van Columbus! Wanneer de struiken niet erg zijn aangetast, kan men met één keer spuiten volstaan. Men neme de oplossing dan iets sterker, b.v. 8 7o- Hevig aangetaste struiken worden tweemaal bespoten, den eersten keer m Ja’iuari en den tweeden keer zoo laat mogelijk, bijv. de laatste week in Februari of de eerste week in Maart. Voor deze laatste bespuiting make men de vloeistof in geen geval sterker dan 5 “/o-

Verdere behandelingen aan de struiken zijn totaal overbodig, hoewel het wegnemen der grondscheuten alle aanbeveling verdient. Wanneer men die grondscheuten, als zij ± twee decimeter lang zijn, kort weg knipt, blijven zij den geheelen zomer weg. Het afsnoeien der door A. K. M. aangetaste scheuten is echter totaal overbodig.

Het poeder dat ik bij Middel II heb gebruikt, is ijzervitriool (technisch zuiver), 1 a 2 H.G. per struik in den herfst toe te dienen. Op kleigrond geeft dit een prachtigen groei aan de struiken, waardoor zij wellicht meer weerstand kunnen bieden aan den A. K. M. Ik kreeg met ijzervitriool in elk geval een sterkeren groei bij struiken die geleden hadden door A. K. M. dan met het toedienen van mest.

Wie tobben moet met A. K. M., aarzele niet zijn struiken te behandelen met carbolineum, zooals hieiboven is aangegeven. Ik geef er nog dezen raad aan toe: neemt allen de proef, gij zult er wel bij varen ! Wie zijn geheele gaarde bespuit, zal er zeker geen berouw van hebben ! Met ijzervitriool neme men eerst een kleine proef, want lang niet alle gronden zijn er gevoelig voor.

Dirksland, 19 Juli 1915. C. Vis.

Fruitkweeker.

Naschrift; 29 Juli 1915.

Na het verzenden van bovenstaande mededeelingen zag ik in het Tijdschrift over Plantenziekten (afl. 3, 1915), het zeer interessante stuk van den Heer Van Foeteren, over „de Spruitvreter of knopworm der bessenstruiken”. Op Blz. 75 schrijft ZEd. „Vooral het cai'bolineum blijkt meer en meer een middel te zijn, dat, mits op het juiste oogenblik en in de juiste sterkte toegepast, een zeer krachtige werking kan uitoefenen.